ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ลงเขตไหนดี 3,955 อัตราตำแหน่งว่าง เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559 ทุกสพท.
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ลงเขตไหนดี 3,955 อัตราตำแหน่งว่าง เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/2559 ทุกสพท.

แชร์กระทู้นี้


ข้อมูลอัตราว่าง สอบเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ.2559 โดยครั้งนี้มีอัตราว่างทั้งสิ้น จำนวน 3,955 อัตรา ทั่วประเทศดังนี้ครับ 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ (บุคคลากรทางการศึกษา)

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

1 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
3 แนวข้อสอบวัฒนธรรมและประเพณี
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
6 แนวข้อสอบ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8 แนวข้อสอบกฎหมาย พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
9 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
10 แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
11 แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
12 แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
13 แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู
14 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผล
15 แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นหนังสือ +MP3 พรบ การศึกษา ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
 บิ๊กซีขอนแก่น 
decho pragay  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 
 decho.by@hotmail.comรูปภาพ: ครูพิเศษ.jpg
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ  นโยบาย คสช.
***************

1.    ข้อใดคือเจตนารมณ์ของ   คสช.
ก.    ยุติความขัดแย้งของคนในชาติ        
ข.    ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ค.    ฟื้นฟูความเชื่อมั่น ภายใต้ระบบบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
เจตนารมณ์ ของ คสช. : เพื่อยุติความขัดแย้งของคนในชาติขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟื้นฟูความเชื่อมั่น ภายใต้ระบบบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ เป็นการใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ผ่านกระบวนการดังกล่าวซึ่งเดิมรัฐบาลปกติได้ใช้อำนาจนั้น โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวง ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ ในเวทีนานาชาติ บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์ชาติ และสร้างความมั่นใจในการลงทุน การประกอบกิจการต่าง ๆ ของชาวต่างประเทศในประเทศไทยสร้างเสถียรภาพในทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน โดยได้รับความเชื่อมั่นจากทุกพวกทุกฝ่าย ประสานแนวคิด แสวงจุดร่วมของผู้ที่มีความเห็นแตกต่าง โดยมุ่งผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก ยกระดับการศึกษา สร้างมาตรฐานของการดำรงชีวิตของประชาชนในสังคมไทย ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่างยั่งยืนตลอดไป
2.    คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อใด
ก.    10   กันยายน  2557            ค. 12   กันยายน  2557
ข.    11   กันยายน  2557            ง. 13   กันยายน  2557
ตอบ   ค. 12   กันยายน  2557
3.    นโยบายรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีกี่ด้านอะไรบ้าง
ก.    11  ด้าน                    ค. 10  ด้าน
ข.    15  ด้าน                    ง. 14  ด้าน
ตอบ   ก. 11  ด้าน
นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน คือ
1) การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
3) การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7) การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
9)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
4.    นโยบายรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ข้อแรกคืออะไร
ก.    การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ข.    การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
ค.    การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
ง.    การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
ตอบ   ก. การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
5.    นโยบายรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แบ่งออกเป็นกี่ระยะ
ก.    2  ระยะ                    ค. 4  ระยะ
ข.    3  ระยะ                    ง. ระยะเดียว
ตอบ   ข. 3  ระยะ   ได้แก่
ระยะเร่งด่วน     -  ดำเนินการภายใน  1  เดือน  เช่น ปัญหาชายแดนภาคใต้
ระยะกลาง  - ดำเนินการภายใน  1 ปี  ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ต้องมีกฎหมายรองรับ
ระยะยาว  - ดำเนินการภายใน 5-10 ปี ที่รัฐบาลจะวางรากฐาน เพื่อส่งต่อให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรับไปสานต่อ อาทิ การก่อสร้างรถไฟรางคู่
6.    ค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของ คสช. ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ มีกี่ข้อ
ก.    5  ข้อ                    ค. 12  ข้อ
ข.    10  ข้อ                    ง. 15  ข้อ
ตอบ  ค. 12  ข้อ     ได้แก่
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
7.    ค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของ คสช.  ข้อแรก ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ คืออะไร
ก.    กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
ข.    มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ค.    มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
ง.    ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
ตอบ   ข. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์8.    ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของ คสช.  ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ
ก.    มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
ข.    ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ค.    มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
ง.    คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
ตอบ   ก. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. ฉบับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ
1.    มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
2.    ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3.    กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4.    ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5.    รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6.    มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7.    เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8.    มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9.    มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10.    รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย และขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11.    มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา
12.    คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
9.    นโยบายของ คสช.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ  มีกี่นโยบาย
ก.    12  นโยบาย            ค. 10  นโยบาย
ข.    11  นโยบาย            ง. 9  นโยบาย
ตอบ  ง. 9  นโยบาย
9 นโยบายของ คสช.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ   ได้แก่
1) สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ความสามัคคี
2) เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนอย่างเท่าเทียม
3) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยเน้นผลิตและพัฒนากำลังคนระดับกลางและระดับสูงที่มีคุณภาพ และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาประเทศ
4) ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยปฏิรูปหลักสูตร การเรียนการสอน เน้นกระบวนการคิดเชิงระบบ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสำนึกความเป็นไทย ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
5) ปฏิรูปครู โดยเน้นการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพ และให้คนเก่งคนดีมาเป็นครู
6) ปฏิรูประบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม และการกระจายอำนาจ
7) พัฒนาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
8) เตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
9) พัฒนาระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย
10.    ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ มีจำนวนเท่าใด
ก.     10 ยุทธศาสตร์ 1 รายการ            ค.  5 ยุทธศาสตร์ 1 รายการ
ข.     9 ยุทธศาสตร์ 1 รายการ            ง.  8 ยุทธศาสตร์ 1 รายการ
ตอบ   ง. 8 ยุทธศาสตร์ 1 รายการ   ได้แก่
1) ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการเร่งรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ
2) ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งรัฐ
3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
4) ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
5) ยุทธศาสตร์การจัดสรรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
7) ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
8) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
9) รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
11.    ข้อใดนโยบายในการบริหารราชการด้านการศึกษา  ของ คสช.
ก.    ส่งเสริมและยกระดับการศึกษาในทุกช่วงวัย ให้ทุกส่วนบูรณาการการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ไม่แยกงานด้านการศึกษาจนทำให้ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
ข.    การพัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษา เทคโนโลยีในการศึกษาสู่ความทันสมัย โดยมีเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง
ค.    ให้ฝ่ายความมั่นคงมีโอกาสให้ความร่วมมือในทุกสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความมีระเบียบวินัย เข้มแข็ง แข็งแรง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอื่นๆเพื่อเป็นพลังอำนาจของชาติในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง.ถูกทุกข้อ
นโยบายในการบริหารราชการด้านการศึกษา  ของ คสช.   ได้แก่
- การศึกษาเป็นพื้นฐานในการนำพาประเทศไทยก้าวหน้าอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมและยกระดับการศึกษาในทุกช่วงวัย ให้ทุกส่วนบูรณาการการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ไม่แยกงานด้านการศึกษาจนทำให้ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
- การพัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษา เทคโนโลยีในการศึกษาสู่ความทันสมัย โดยมีเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในระบบการศึกษา ต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่า การกระทำนั้น ๆ เด็กหรือผู้เข้ารับการศึกษาในทุกระดับ จะได้รับประโยชน์อะไร
- สร้างสรรค์วิธีการ ทำให้เยาวชนไทยมีจิตสำนึกความรักชาติ ผลประโยชน์ของชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เรียนรู้ภูมิใจในประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของบรรพบุรุษไทยและประเทศไทยในอดีต มีความสำนึกในการตอบแทนคุณของแผ่นดิน ไม่ใช่ก้าวไปข้างหน้าแล้วทิ้งสิ่งดี ๆ ที่ผ่านมาไปอย่างสิ้นเชิง
- ให้ฝ่ายความมั่นคงมีโอกาสให้ความร่วมมือในทุกสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความมีระเบียบวินัย เข้มแข็ง แข็งแรง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอื่นๆ เพื่อเป็นพลังอำนาจของชาติในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ที่ออกบ่อยๆ
(ใช้สอบครู สพม. สพฐ.อบจ.กทม.)
    
    
1.    ความรอบรู้
    1.1  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน  (ดาวน์โหลดไฟล์ข้อสอบที่ www.testthai1.com)
    1.2  นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (ดาวน์โหลดไฟล์ข้อสอบที่ www.testthai1.com)

    1.3  วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น  
    ข้อสอบระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
     1.4.1 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 / พ.ศ. 2545 / พ.ศ.2553  
          1.4.2 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 / พ.ศ.2553 (อันนี้ไม่ค่อยออก)
          1.4.3 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
          1.4.4 พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547/พ.ศ.2551/พ.ศ.2553          
           1.4.5 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
           1.4.6 พ.ร.บ.การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ พ.ศ.25541
           1.4.7 กฏหมาย การบริหารและการจัดการศึกษาของส่วนราชการ  
                  - ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535
                  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
                  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2548
                  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549
                  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548
                  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547
                  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548
                  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัิติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ.2548
-    พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

2. ความสามารถทั่วไป
     2.1 ด้านตัวเลข  สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ
     2.2 ด้านภาษาไทย  (ทอสอบความเข้าใจภาษา  การอ่านจับใจความ การสรุปตีความ ขยายความ เรียงความ สะกดคำ แต่งประโยค   คำศัพท์)
     2.3 ด้านเหตุผล  มีเกี่ยวกับรูปภาพด้วย   อุปมาอุปมัย
3.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพ
3.1 วินัยและการรักษาวินัย
     3.2 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
     3.3 มาตฐานวิชาชีพครู
     3.4 จรรยาบรรณวิชาชีพครู
     3.5 สมรรถนะวิชาชีพ


ภาค  ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  

1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา  
    1.1 หลักสูตรการเรียนการสอน    
    1.2 การจัดการเรียนรู้
    1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  
    1.4 การพัฒนาผู้เรียน
    1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน
    1.6 การวิจัยทางการศึกษา
    1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
    1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา


2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก  (  ดาวน์โหลดไฟล์ข้อสอบที่ www.testthai1.com)  

3.    รวมแนวข้อสอบเก่าที่ออกบ่อยๆ
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งทื่2/2558 (10-12ตุลาคม 2558)
*********************

ความรอบรู้
1.    เมื่อถูกพักใช้ใบอนุญาตต้องรออีกกี่ปี จึงจะขอใหม่ได้
1.   2  ปี                         2. 5   ปี
3.    ไม่เกิน  5  ปี                    4.  3   ปี
ตอบ  5  ปี
2.    ข้อใดจับคู่เหตุการณ์ภัยพิบัติภัยไม่ถูกต้อง
1. พายุนาร์กีส - พม่า                   2. พายุหว่ามก๋อ - มาเลเชีย
3. พายุไต้ฝุ่น  - ไต้หวัน                 4. พายุมูจีแก   -  เวียดนาม
ตอบ   2. พายุหว่ามก๋อ - มาเลเชีย
3.    เพราะเหตุใดการแถลงข่าวระเบิดราชประสงค์ และสาธรจึงต้องมีการรายงานข่าว ทั้ง ภาษาไทย จีน อังกฤษ
1.  สร้างความเข้าใจกับต่างประเทศ                          
2.  เป็นการแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
3.  เพื่อรายงานสถาณการณ์ให้ต่างประเทศเกิดความเชื่อมั่นในประเทศไทย                
4. เพื่อให้ประเทศของนักท่องเที่ยวที่เป็นเหยื่อของประเทศนั้นๆได้รับทราบข้อมูล
ตอบ  4.เพื่อให้ประเทศของนักท่องเที่ยวที่เป็นเหยื่อของประเทศนั้นๆได้รับทราบข้อมูล
4.    กรณีเหตุการณ์เหยียบกันตาย 700 กว่าคนเกิดขึ้นที่ใด    
1.  เมืองเซินเจิ้น   จีน                  2. เมืองนิวเดลี    อินเดีย
3. เมืองเมกกะ  ซาอุดิอาระเบีย             4.เมือง
ตอบ  3. เมืองเมกกะ  ซาอุดิอาระเบีย
5.    ประเทศใดในอาเซียนที่เข้าร่วมกลุ่ม G20
1.    อินโดนีเซีย  ไทย                 2. ไทย   พม่า
3.    ลาว   อินโดนิเซีย                4. มาเลเซีย   สิงคโปร์
ตอบ  1. อินโดนีเซีย   ไทย
6.    ใคร สามารถทำการสอนโดยไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพได้
1. ผู้บริหารการศึกษา                    2. ครู
3.ผู้บริหารสถานศึกษา                4.อาจารย์มหาวิทยาลัย
ตอบ   4.อาจารย์มหาวิทยาลัย
7.    การเลี้ยงควายไทย เป็นภูมิปัญญาแบบใด
1.   วรรณกรรมพื้นบ้าน                
2.   กีฬาภูมิปัญญาไทย
3.    ศิลปะการแสดง                        
4.   ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล)
ตอบ   4.   ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล)
8.    วันกตัญญูแห่งชาติ ตรงกับวันใด
1.    มาฆบูชา                    2. วันแม่
3.     วิสาขบูชา                    4. วันพ่อ
ตอบ   1. มาฆบูชา
9.    พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษามาจากกฎหมายใด ตอบ ...
1.   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550    
2.  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
3.  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ตอบ 4.  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
10.    ข้อความแคมเปญของรัฐบาลประยุทธ  “เราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน เพราะที่นี่ คือ ประเทศของเรา บ้านของเรา"  ตรงกับข้อใด
1. OUR HOME STRONGER OUR COUNTRY TOGETHER                  
2. OUR HOME TOGETHER COUNTRY STRONGER
3. OUR HOME OUR COUNTRY STRONGER TOGETHER                
4. OUR COUNTRY STRONGER TOGETHER
ตอบ  3. OUR HOME OUR COUNTRY STRONGER TOGETHER
11.    วันฉัตรมงคลตรงกับวันที่เท่าใด  
1.  5  มิถุนายน                       2. 5 พฤษภาคม
3.  6  มิถุนายน                       4. 10 พฤษภาคม
ตอบ  2. 5 พฤษภาคม
12.    วันสตรีสากลคือวันที่เท่าใด ตอบ 8 มีนาคม
1. 15  มกราคม                      2. 11 มีนาคม
3. 8 มีนาคม                         4. 10  กันยายน
ตอบ 3. 8 มีนาคม    
13.    ประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าของจ.สุราษฎร์จัดในคืนวันใด
1.    ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11                 2. ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
3.    แรม 15 ค่ำ เดือน 10                 4. แรม 15 ค่ำ เดือน 11
ตอบ   1.    ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้