ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับ 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กพ - 17 มีค 2559
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับ 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กพ - 17 มีค 2559

แชร์กระทู้นี้ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งบรรจุตั้งเข้ารับราชการ วุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่ง :    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน :    15,000-16,500 บาท
ประเภท :    วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :    100 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :    
1. เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ นิติศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ 
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. 

การรับสมัครสอบ
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 - 17 มีนาคม 2559 ทางเว็บไซต์ moi.job.thai.com หัวข้อ "การรับสมัครสอบ "

 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารไฟล์แนบ : File... 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย
1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย
2 ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาด
3 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
4 ความรู้เรื่องการเมืองการปกครองและการบริหารราชการ
5 แนวข้อสอบการจัดทําแผนกลยุทธ์
6 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
7 แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

8 พรบ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติทางราชการ พศ. 2558

9 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

11 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม

12 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

13 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

14 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม


ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นหนังสือ +MP3 
 พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
บิ๊กซีขอนแก่น 
decho pragay  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

รูปภาพ: หนังสือมหาดไทย.jpg
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖
ประชาธิปก ป.ร.

1. พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
ก. 19  สิงหาคม  2476                                                                    ค.  19  กันยายน  2476
ข. 20  สิงหาคม  2476                                                                    ง.  20  กันยายน  2476
ตอบ   ข. 20  สิงหาคม  2476                            
2. วินัยทหาร คือ
ก. การที่ทหารควรประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหาร
ข. การที่ทหารต้องประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหาร
ค. การที่ทหารควรประพฤติปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทหาร
ง. การที่ทหารต้องประพฤติปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทหาร
ตอบ  ข. การที่ทหารต้องประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหาร
3. วินัยเป็นหลักสำคัญที่สุดสำหรับทหาร เพราะฉะนั้นทหารทุกคนจักต้องรักษาโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืนท่านให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิด  อยู่ในมาตราใดของพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖
ก. มาตรา  3                                                                                       ค. มาตรา  5
ข. มาตรา  4                                                                                       ง. มาตรา  6
ตอบ   ค. มาตรา  5
4. ข้อใดคือการกระทำผิดวินัยทหาร
ก. กล่าวคำเท็จ
ข. เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ
ค. ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ ตัวอย่างการกระทำผิดวินัยทหารมีดังต่อไปนี้
(๑) ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน
(๒) ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย
(๓) ไม่รักษามรรยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหาร
(๔) ก่อให้แตกความสามัคคีในคณะทหาร
(๕) เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ
(๖) กล่าวคำเท็จ
(๗) ใช้กิริยาวาจาไม่สมควร หรือประพฤติไม่สมควร
(๘) ไม่ตักเตือนสั่งสอน หรือลงทัณฑ์ผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทำผิดตามโทษานุโทษ
(๙) เสพเครื่องดองของเมาจนถึงเสียกิริยา

5. หมวด ๓ ในพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ คือเรื่องใด
ก. บทเบ็ดเสร็จทั่วไป                                                                       ค. วิธีร้องทุกข์
ข. ว่าด้วยวินัย                                                                                    ง. อำนาจลงทัณฑ 
ตอบ  ง. อำนาจลงทัณฑ 
หมวด  1  บทเบ็ดเสร็จทั่วไป          
หมวด  2  ว่าด้วยวินัย
หมวด  3  อำนาจลงทัณฑ
หมวด  4  วิธีร้องทุกข์
6. ทัณฑ์ที่จะลงแก่ผู้กระทำผิดต่อวินัยทหารมีกี่สถาน
ก. 5   สถาน                                                                                       ค.  3  สถาน
ข. 4  สถาน                                                                                        ง.  6  สถาน
ตอบ  ก.  5   สถาน
มาตรา ๘ ทัณฑ์ที่จะลงแก่ผู้กระทำผิดต่อวินัยทหารมี   ๕ สถาน คือ    
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ทัณฑกรรม
(๓) กัก
(๔) ขัง
(๕) จำขัง
7. ข้อใด ไม่ใช่ โทษทางวินัยทหาร
ก. ภาคทัณฑ์                                                                                      ค. จำขัง
ข. จำคุก                                                                                              ง. ทัณฑกรรม
ตอบ   ง. ทัณฑกรรม
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพลสารวัตร  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

กฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร
ความรู้เกี่ยวกับวิชาการทหาร
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายอาญา
ถาม - ตอบ ความรู้เบื้องต้นในหลักสูตรการฝึกทหารใหม่
- แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
- แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
- แนวข้อสอบกฎหมายอาญาทหาร (อัตนัย)
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พศ.2476
- พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 แก้ไข เพิ่มเติม

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
 สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
decho.by@hotmail.com

รูปภาพ: พลสารวัตร (Large).jpg 

decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11111111111111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้