ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

แชร์กระทู้นี้

ถาม – ตอบ นักวิชาการอุตสาหกรรม

***********************

 

1. ข้อดีของการนำเทคโนโลยีสะอาดมาใช้คืออะไร

ตอบ  ช่วยในการลดต้นทุนการผลิต คุณภาพที่สูงขึ้น ของเสียที่มีน้อยลง และสภาพแวดล้อมดีขึ้น

2. กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดโครงการกระตุ้นให้โรงงานอุตสาหกรรมเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดผลกระทบของพิษจากอุตสหากรรมในประเด็นใดบ้าง

ตอบ  1ผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม  มลพิษที่เกิดจากอุตสาหกรรมเป็นอันตรายต่ออนามัยและปลอดภัยของคนงานและชุมชนที่อยู่รอบข้าง รวมถึงระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อม

2.ผลกระทบตามกฏหมาย  กระทรวงวิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมปรับปรุงกฏหมายและระเบียบการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ประกอบการกิจการอุตสาหกรรมปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด ผู้ใดละเลยก็ถูกลงโทษตามกฎหมาย

3.ผลกระทบทางธุรกิจ   ในปัจจุบันข้อตกลงทางการค้าเสรีแนวโน้ม ที่จะใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นมาตรการสำคัญทางการค้าระหว่างประเทศ หากธุรกิจไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมจะถูกกีดกันทางการค้าและไม่สามารถเข้าแข่งขันในเวทีการค้าโลกได้

3. ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม คืออะไร

ตอบ  การจัดการสิ่งแวดล้อมที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบ เพื่อดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจโดยความสมัครใจ ด้วยการใช้การจัดการที่ดีในโรงงาน (Good-Housekeeping) และการผลิตที่สะอาด (Cleaner Production)

4. การนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้ จะส่งผลดีต่อการประกอบกิจการอย่างไร

ตอบ  ด้านธุรกิจ

- เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

- สร้างภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กรธุรกิจและตราผลิตภัณฑ์ (Brandname)

- สร้างข้อได้เปรียบทางการค้าและขยายโอกาสทางการค้ากับต่างประเทศ

       ด้านสังคม

- เพิ่มความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างสงบสุข

       ด้านเศรษฐกิจของประเทศ

- ช่วยสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กรธุรกิจของประเทศโดยรวม และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ

5. Good Housekeeping  คืออะไร

ตอบ  การจัดการที่ดีในโรงงาน”  หมายถึง การดูแล เอาใจใส่ ตรวจตรา รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในโรงงาน ตลอดจนซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ และเอาใจใส่สุขภาพอนามัยของพนักงานผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

6. หลักการการจัดการที่ดีในโรงงานประสบความสำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสิ่งใด

ตอบ  ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของผุ้ประกอบการ

7. แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีกี่ประเภท  อะไรบ้าง

ตอบ ประเภทคือ ค่าการปล่อยมลพิษ (Emission Charge | EC) และค่าการจัดการมลพิษ (Pollution management Fee | PMF)

8. แนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่แนวทางใดบ้าง

ตอบ  กรมโรงงานอุตสาหกรรมตระหนักถึงปัญหามลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้จัดกิจกรรมหลักในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ได้แก่ การส่งเสริมให้มีการวางระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการปฏิบัติงานในรูปแบบที่ยั่งยืนซึ่งวิธีการหนึ่งที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ดำเนินการ คือ การเลือกกลุ่มโรงงานที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษสูงมากทำการศึกษา แนะนำวิธีการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา

9. คู่มือจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดทำขึ้น เพื่อใช้ประกอบการจัดการมลพิษอุตสาหกรรมมีจำนวนเท่าใด

ตอบ  จำนวน 9 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมฟอกหนัง อุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม อุตสาหกรรมปลากระป๋อง อุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง แป้งมันดัดแปรและแป้งมันแปรรูป อุตสาหกรรมหล่อหลอมโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ อุตสาหกรรมฆ่าโค สุกร และสัตว์ปีก อุตสาหกรรมฟอกย้อม

10. องค์ประกอบสำคัญในการส่งเสริมให้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมบรรลุเป้าหมาย มีอะไรบ้าง

ตอบ   การจัดการที่ดีในโรงงาน (Good | House | keeping)

การใช้เครื่องมือหรือหลักการทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Instruments)

การผลิตที่สะอาด (Cleaner Production)


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงอุตสาหกรรม
- ถาม – ตอบ นักวิชาการอุตสาหกรรม
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน + แนวข้อสอบ
การสุขาภิบาลและความเป็นระเบียบในสถานประกอบการ
เทคนิคการตรวจประเมินสถานประกอบการ
- ธรรมาภิบาลในการจัดการสิ่งแวดล้อม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
- ระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001
- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
รูปภาพ: สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (Large).jpg
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ  
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
********************
1.    “พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535”  มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวัน  นับตั้งแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา
ข. วันถัดไป  นับตั้งแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา
ค. เมื่อพ้นกำหนดสิบวัน  นับตั้งแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา
ง. เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน  นับตั้งแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา
ตอบ    ก.  เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวัน  นับตั้งแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 2  พระราชพระราชบัญญัตินี้ให้บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวัน  นับตั้งแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2.    พระราชบัญญัติโรงงาน  มีผลให้ยกเลิกพระราชบัญญัติ  ฉบับใดบ้าง
ก. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512
ข. พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511    
ค. พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2518
ง. พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2522
ตอบ    ก.  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512
มาตรา 3  ให้ยกเลิก
-    พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512
-    พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2518
-    พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
3.    พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้กับโรงงานของทางราชการ  เพื่อเหตุผลใด
ก. เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในประเทศ
ข. เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ
ค. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานราชการ
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ    ข.  เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ
มาตรา 4  พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่โรงงานของทางราชการที่ดำเนินการโดยทางราชการ  เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ  แต่ในการประกอบกิจการนี้ไปเป็นแนวทางในการดำเนินงาน
4.    โรงงาน หมายความว่าอย่างไร
ก. อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมห้าแรงม้า
ข. อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมสิบแรงม้า
ค. อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมสิบห้าแรงม้า
ง. อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมยี่สิบแรงม้า
ตอบ    ก.  อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมห้าแรงม้า
มาตรา 5  ในพระราชบัญญัตินี้
“โรงงาน”  หมายความว่า  อาคาร สถานที่ หรือที่ยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ห้าแรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าขึ้นไป  หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไป  โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตามสำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใดๆ  ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนดในกฎกระทรวง
“ตั้งโรงงาน”  หมายความว่า  การก่อสร้างอาคารเพื่อติดตั้งเครื่องจักรสำหรับประกอบกิจการ โรงงาน หรือนำเครื่องจักร สำหรับประกอบกิจการโรงงานมาติดตั้งในอาคารสถานที่หรือยานพาหนะที่จะประกอบกิจการ
“ประกอบกิจการโรงงาน”  หมายความว่า  การทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใดๆ ตามลักษณะกิจการของโรงงานแต่ไม่รวมถึงการทดสอบเดินเครื่องจักร
“เครื่องจักร”  หมายความ  สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นสำหรับใช้ก่อกำเนิดพลังงาน  เปลี่ยนหรือแปรสภาพพลังงาน  หรือส่งพลังงาน  ทั้งนี้ ด้วยกำลังน้ำ ไอน้ำ ลม ก๊าซไฟฟ้า หรือพลังงานอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน  และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ์ไฟลวีล ปุลเล สายพาน เพลา เกียร์ หรือสิ่งอื่นที่ทำงานสนองกัน
“คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งทำงานในโรงงาน  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ซึ่งทำงานฝ่ายธุรการ
“ผู้อนุญาต”  หมายความว่า  ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายตามเหมาะสม
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“ปลัดกระทรวง”  หมายความว่า  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
5.    ในพระราชบัญญัติฉบับนี้รัฐมนตรีหมายถึงบุคคลใด
ก.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวง54.    กลาโหม
ข.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวง56.    อุตสาหกรรม
ค.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวง58.    มหาดไทย
ง.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวง60.    การคลัง61.    
ตอบ      ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม          ดูคำอธิบายข้อข้างต้น
6.    ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตาม มาตรา 8(1) (2) (3) (4) (5) หรือ (8) หรือประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว  ต้องระวางโทษตามข้อใด
ก. จำคุกไม่เกินห้าเดือน
ข. จำคุกไม่เกินหกเดือน
ค. ปรับไม่เกินสอง65.    แสนบาท
ง. ปรับไม่เกินสามแสนบาท
ตอบ    ค.  ปรับไม่เกินสองแสนบาท
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้