ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบราชการ ครูผู้ช่วย กศน.ภาค กและข
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบราชการ ครูผู้ช่วย กศน.ภาค กและข

แชร์กระทู้นี้

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศน. ภาค ก ราคา 399
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

ความรอบรู้
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม

- แนวข้อสอบนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

- แนวข้อสอบวัฒนธรรมและประเพณีไทย

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

- แนวข้อสอบกฎหมาย  พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

ความรู้ความเข้าใจวินัย คุณธรรม จริยธรรม

แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย

- แนวข้อสอบคุณธรรมจริยธรรม

- แนวข้อสอบมาตรฐานการปฎิบัติงานของวิชาชีพ

- แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพ


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศน. ภาค ข ราคา 399
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

ความเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
- แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

- แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้

- แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

- แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน

- แนวข้อสอบ การบริหารจัดการในห้องเรียน

- แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา

- แนวข้อสอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

- แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา

แนวข้อสอบเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกตามเอกที่สอบ)


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

กศน. เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ (รวม 59 อัตรา) ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (16 – 25 ก.ย. 2556)

กศน.เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแลแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ด้วย อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงาน กศน.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวนตำแนห่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และอัตราเงินเดือนที่ได้รับ
 1. จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง (รวม 59 อัตรา)
  1. หน่วยที่ 1 พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 อัตรา (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)
  2. หน่วยที่ 2 พื้นที่ทั่วไป จำนวน 50 อัตรา
  3. หน่วยที่ 3 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึษา (รวมยะลา) จำนวน 6 อัตรา
 2. อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
  1. ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 11,920 บาท หรือตามที่ ก.ค.ศ. จะกำหนด
  2. ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี 12,530 บาท หรือตามที่ ก.ค.ศ. จะกำหนด
  3. ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี 15,430 บาท หรือตามที่ ก.ค.ศ. จะกำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัตเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
 1. ปัจจุบันเป็นครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา พนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงาน กศน. ซึ่งทุกตำแหน่งต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
 2. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแนห่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ยังไม่หมดอายุ นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
ปฏิบัติงานที่:
วิธีการสมัครงานราชการกศน. :
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยรับสมัคร ดังนี้
 1. บุคคลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน/สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค จังหวัดใด ให้ยื่นใบสมัคร ณ สำนักงาน กศน จังหวัด นั้น
 2. บุคคลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน/สถานศึกษาที่ตั้งอยอู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นใบสมัคร ณ สำนักงาน กศน.กทม. ตั้งแต่วันที่ 16-25 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ
 3. ให้สำนักงาน กศน.จังหวัด และสำนักงาน กศน.กทม. ที่เป็นหน่วยรับสมัครแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับสมัคร และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแต่ละรายเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครฯ หรือมไ่ และให้ส่งใบสมัคร พร้อมทั้งเอกสารทีเ่กี่ยวข้องไปยัง กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ชั้น 5 สำนักงาน กศน.กระทรวงศึกษาธิการเขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 – 25 ก.ย. 2556 
(ใบสมัครอยู่ท้ายประกาศ)
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ
ข่าวและเหตุการณปัจจุบัน  การเมือง  สังคม  เศรษฐกิจ การศึกษา
1.    เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)คนปัจจุบันคือบุคคลตามข้อใด
ก.  ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน    ข.  ดร.สุเมธ  แย้มนุ่ม
ค.  นายอภิชาติ จีระวุฒิ    ง.  นางจรวยพร  ธรณินทร์
ตอบ ข้อ ก.  ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน

2.    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คนปัจจุบันคือบุคคลตามข้อใด
ก.  นายศุภกร วงศ์ปราชญ์    ข.  นางศิริพร กิจเกื้อกูล
ค.  นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา    ง. นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์
คำตอบ  ข้อ ค.  นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา

3.    ข้อใดไม่ใช่หน้าที่สำคัญของสมาชิกวุฒิสภา
ก.  กลั่นกรองกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข.  ตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
ค.  ตรวจสอบและกำกับการบริหารราชการแผ่นดิน
ง.  เห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
ตอบ  ข้อ  ง.  เห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

4.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันคือใคร
   ก. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา
                       ข. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ
                        ค. นาย สุชาติ ธาดาธำรงเวช
                        ง.  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
                        ตอบ  ข้อ   ก. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

5.    ปัจจุบันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วนมีจำนวนเท่าใด
ก.  60 คน    ข.  80 คน
ค.  125 คน    ง.  120 คน
       ตอบ ข้อ ค. 125 คน

6.    สมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดมีจำนวนเท่าใด
ก.  100 คน    ข.  150 คน
ค.  200 คน    ง.  120 คน
ตอบ ข้อ  ข.  150 คน

7.    ถ้าหารจะปรับระเบียบทรงผมนักเรียน ต้องไปแก้ไขที่กฎหมายใด
ก.  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ    ข.  กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2518
ค.  พรบ.บุคคลากรทางการศึกษา    ง.  พรบ.ระเบียบปฎิบัตินักเรียน
ตอบ ข้อ  ข.  กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2518

8.    หน่วยงานใดที่รับผิดชอบออกข้อสอบ O-NET A-NET  ของนักเรียน
ก.  กระทรวงศึกษาธิการ    ข.  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ค.  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                    ง.  ศูนย์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ตอบ  ข้อ  ข.  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

9.    ประธานองคมนตรีคนปัจจุบันคือบุคคลตามข้อใด
ก.  พล.อ.สุรยุทธ   จุลานนท์    ข.  ศ.สัญญา  ธรรมศักดิ์
ค.  พล.อ.เปรม  ติณสูลานนท์    ง.  พล.อ.พิจิตร  กุลวณิชย์
ตอบ ข้อ ค.  พล.อ.เปรม  ติณสูลานนท์

10.    เลขาธิการการอุดมศึกษาคนปัจจุบันคือบุคคลตามข้อใด
ก.  นายวัลลภ  สุวรรณดี    ข.  ดร.สุเมธ  แย้มนุ่ม
ค.  นายอภิชาติ จีระวุฒิ    ง.  นางจรวยพร  ธรณินทร์
ตอบ ข้อ ค.  นายอภิชาติ จีระวุฒิ
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้