ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

แชร์กระทู้นี้

หลายๆ ท่าน ที่จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คงอยากจะทราบนะครับว่า นอกจากใบประกอบวิชาชีพครู แล้ว จะมีหลักฐานอื่นใด อีกบ้างที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

วันนี้ครูวันดีได้ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ สำนักงานคุรุสภา และพบเรื่องนี้ ซึ่งทางสำนักงานคุรุสภา ได้อัพเดทไว้เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมานี้เองครับ 


คุรุสภากำหนดหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้
 
1) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
 
2) ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
 
3) หนังสือรับรองสิทธิ
 
4) หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชา่ชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ

รายละเอียดต่างๆ อ่านต่อด้านล่างเลยครับ


1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
    หมายถึง หลักฐานซึ่งออกให้ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานความรู้และมาตรฐานประสบการณ์ วิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา มีสิทธิประกอบวิชาชีพครู ซึ่งเป็นวิชาชีพควบคุมตามกฎหมาย
 
    การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นไปตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  ที่กำหนดคุณสมบัติชองผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุม ดังนี้ (1) มี อายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์ (2) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง (3) ผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด และ เป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547
 
ตัวอย่างใบอบุญาตประกอบวิชาชีพครู

ตัวอย่างใบประกอบวิชาชีพ
 
2. ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
    หมายถึง หลักฐานที่แสดงคุณสมบัติของผู้ถือว่ามีเฉพาะมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภา มีสิทธิประกอบวิชาชีพครู โดยอยู่ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และเมื่อได้ปฏิบัติการสอนเป็นเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี ให้นำหลักฐานการผ่านการรับรองประสบการณ์การสอนจากสถานศึกษาประกอบกับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนมาขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนนี้มีอายุใช้ได้ 2 ปี เมื่อครบอายุ 2 ปี แล้วสามารถขอรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนได้อีกครั้งหนึ่ง
 
    การออกใบอนุญาตปฏิบัติการสอนเป็นไป ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มาตรา 43 ที่กำหนดให้วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เป็นวิชาชีพควบคุม และห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพควบคุม โดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่กรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ตาม (3) คือนักเรียนนักศึกษา หรือผู้รับการฝึกอบรม หรือผู้ใด้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ซึ่งทำการฝึกหัด หรืออบรมในความควบคุมชองผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ให้การศึกษา หรือฝึกอบรม ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไชที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด และเป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการ รับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.2540
 
ตัวอย่างใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

ตัวอย่างใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
 
3. หนังสือรับรองสิทธิ
    หมายถึงหนังสือที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาออกให้แก่ผู้ยื่นคำชอชึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547 และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 เพื่อใช้แสดงว่า ผู้ถือหนังสือเป็นผู้มีสิทธิในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและอยู่ในระหว่างการดำเนินการเสนอออกใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้ผู้ยื่นคำขอ หนังสือรับรองสิทธิมีอายุ 60 วัน นับตั้งแต่วันออก
 
ตัวอย่างหนังสือรับรองสิทธิ

ตัวอย่างหนังสือรับรองสิืทธิ

 
 
4. หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
    หมายถึง หนังสือที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาออกให้ผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการขอรับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547 และ ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 แต่หน่วยงานหรือสถานศึกษา มีเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องการให้ผู้นั้นประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา ประกอบวิชาชีพได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 46 แห่ง พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 คณะกรรมการคุรุสภา จึงอนุมัติ เป็นหลักการมอบให้เลขาธิการคุรุสภาอนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษาประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่ วันที่ได้รับอนุญาตจากคุรุสภา โดยมีเงื่อนไชผู้ได้รับอนุญาตจะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คุรุสภา กำหนด เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อไป และหากผู้ได้รับอนุญาตลาออกจากสถานศึกษาที่ขออนุญาต การอนุญาตดังกล่าวถือว่ายกเลิก
 
ตัวอย่างหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ตัวอย่างหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF คลิก
ไฟล์แนบ : 
http://www.ksp.or.th/ksp2009/upload/news5/files/3041-2147.pdf


อ่านต่อ: http://www.kruwandee.com/news-id5553.html#ixzz2L8iIDYXn
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้