ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

แชร์กระทู้นี้

1. พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535  บังคับใช้เมื่อใด

ก. 28  พฤษภาคม  2535                                  ค. 18  พฤษภาคม  2553
ข. 
18  พฤษภาคม  2535                                  ง. 28   พฤษภาคม 2553
2. 
ใครคือผู้ลงนามผู้รับสนองพระบรมราชโองการในพรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
ก. 
อานันท์ ปันยารชุน                                     ค. อานันท์ ปันยารชุน
ข. 
พลเอก สุจินดา คราประยูร                        ง. พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
3. 
ข้อใด ที่ พรบ. นี้ได้เปลี่ยนมาเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก. 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม
ข. 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ค. 
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ง. 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
4. 
ตามพรบ.นี้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมหมายความว่าอย่างไร
ก. 
ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำ
ข. 
ค่ามาตรฐานคุณภาพสัตว์  พืช
ค. 
ดุลยภาพของธรรมชาติ อันได้แก่ สัตว์พืช
ง. 
ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำ อากาศ เสียง และสภาวะอื่นๆ
5. 
ใครคือผู้แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ก. 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -
ค. รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านอำนวยการ)
ง. ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตอบ ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. 
ข้อใดที่คือองค์กรที่ไม่มีสิทธิขอจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก. 
องค์กรเอกชนซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
ข. 
ที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ค. 
มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือมุ่งค้าหากำไรจากการประกอบกิจกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ง. 
องค์กรเอกชนซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ
7. 
ใครมีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรการป้องกันและจัดทำแผนฉุกเฉินเพื่อแก้ไขสถานการณ์อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติหรือภาวะมลพิษที่เกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษ
ก. 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ค. 
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านอำนวยการ)
ง. 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. 
ใครคือประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ก. 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. 
นายกรัฐมนตรี
ค. 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ง. 
ปลัดกระทรวงกลาโหม
9. 
ใครมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ก. 
นายกรัฐมนตรี
ข. 
คณะรัฐมนตรี
ค. 
ปลัดกระทรวงกลาโหม
ง. 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
10. 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีว่าระอยู่ในตำแหน่งความละกี่ปี
ก. 
6ปี                                                 ค.  4  ปี
ข. 
5ปี                                                 ง.  3    ปี
11. 
กรณีที่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มในระหว่างที่กรรมการคนเดิมยังเหลือวาระอยู่  กรรมการคนที่แต่ตั้งเพิ่มต้องรำรงตำแหน่งกี่ปี
ก. 
เต็มวาระ 3  ปี
ข. 
ครึ่งหนึ่งของวาระที่กำหนดตาม พรบ.นี้
ค. 
ดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลือของกรรมการคนเดิม
ง. 
 ไม่มีข้อใดถูก
12. 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อใด
ก. 
ตาย                                
ข. 
เป็นบุคคลล้มละลาย
ค. 
เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
ง. 
ถูกทุกข้อ
13. 
กองทุนที่จัดตั่งขึ้นตาม  พรบ. นี้ คือกองทุนใด
ก. 
กองทุนสิ่งแวดล้อม
ข. 
กองทุนทรัพยากรธรรมชาติ
ค. 
กองทุนพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ง. 
กองทุนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
14. 
ข้อใดคือเงินและทรัพย์สินของกองทุนสิ่งแวดล้อม
ก. 
เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามจำนวนที่นายกรัฐมนตรีกำหนด
ข. 
เงินที่โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
ค. 
เงินจากดอกผลและผลประโยชน์ใดๆที่เกิดจากกองทุนนี้
ง. 
ถูกทุกข้อ

 สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้