ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ ยศ.ทบ.‏สายงานสารวัตรทหาร
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ ยศ.ทบ.‏สายงานสารวัตรทหาร

แชร์กระทู้นี้

 

1. พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด

ก. 19  สิงหาคม  2476                                                                      ค.  19  กันยายน  2476

ข. 20  สิงหาคม  2476                                                                      ง.  20  กันยายน  2476

ตอบ   ข. 20  สิงหาคม  2476                            

2. วินัยทหาร คือ

ก. การที่ทหารควรประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหาร

ข. การที่ทหารต้องประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหาร

ค. การที่ทหารควรประพฤติปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทหาร

ง. การที่ทหารต้องประพฤติปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทหาร

ตอบ  ข. การที่ทหารต้องประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหาร

3. วินัยเป็นหลักสำคัญที่สุดสำหรับทหาร เพราะฉะนั้นทหารทุกคนจักต้องรักษาโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืนท่านให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิด  อยู่ในมาตราใดของพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖

ก. มาตรา  3                                                                                        ค. มาตรา  5

ข. มาตรา  4                                                                                        ง. มาตรา  6

ตอบ   ค. มาตรา  5

4. ข้อใดคือการกระทำผิดวินัยทหาร

ก. กล่าวคำเท็จ

ข. เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ

ค. ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ ตัวอย่างการกระทำผิดวินัยทหารมีดังต่อไปนี้

() ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน

() ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย

() ไม่รักษามรรยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหาร

() ก่อให้แตกความสามัคคีในคณะทหาร

() เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ

() กล่าวคำเท็จ

() ใช้กิริยาวาจาไม่สมควร หรือประพฤติไม่สมควร

() ไม่ตักเตือนสั่งสอน หรือลงทัณฑ์ผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทำผิดตามโทษานุโทษ

() เสพเครื่องดองของเมาจนถึงเสียกิริยา

 

5. หมวด ๓ ในพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ คือเรื่องใด

ก. บทเบ็ดเสร็จทั่วไป                                                                       ค. วิธีร้องทุกข์

ข. ว่าด้วยวินัย                                                                                    ง. อำนาจลงทัณฑ

ตอบ  ง. อำนาจลงทัณฑ

หมวด  1  บทเบ็ดเสร็จทั่วไป             

หมวด  2  ว่าด้วยวินัย

หมวด  3  อำนาจลงทัณฑ  

หมวด  4  วิธีร้องทุกข์

6. ทัณฑ์ที่จะลงแก่ผู้กระทำผิดต่อวินัยทหารมีกี่สถาน

ก. 5   สถาน                                                                                        ค.  3  สถาน

ข. 4  สถาน                                                                                         ง.  6  สถาน

ตอบ  ก.  5   สถาน

มาตรา ๘ ทัณฑ์ที่จะลงแก่ผู้กระทำผิดต่อวินัยทหารมี   ๕ สถาน คือ       

() ภาคทัณฑ์

() ทัณฑกรรม

() กัก

() ขัง

() จำขัง

7. ข้อใด ไม่ใช่ โทษทางวินัยทหาร

ก. ภาคทัณฑ์                                                                                      . จำขัง

ข. จำคุก                                                                                              ง. ทัณฑกรรม

ตอบ   ง. ทัณฑกรรม

8. ผู้กระทำผิดมีความผิดอันควรต้องรับทัณฑ์สถานหนึ่งสถานใดดังกล่าวมาแล้ว แต่มีเหตุอันควรปราณี จึงเป็นแต่แสดงความผิดของผู้นั้นให้ปรากฏหรือให้ทำทัณฑ์บนไว้ คือความหมายของโทษตามข้อใด

ก. ภาคทัณฑ์                                                                                 ค. กัก

ค. ทัณฑกรรม                                                                                    ง.  จำขัง

ตอบ   ก. ภาคทัณฑ์            

9. กระทำการสุขา การโยธา ฯลฯ เพิ่มจากหน้าที่ประจำซึ่งตนจะต้องปฏิบัติอยู่แล้ว หรือปรับให้อยู่เวรยาม นอกจากหน้าที่ประจำ คือความหมายของโทษตามข้อใด

ก. ภาคทัณฑ์                                                                                 ค. กัก

ข. ทัณฑกรรม                                                                                    ง.  จำขัง

ตอบ   ข.  ทัณฑกรรม         

10. กักตัวไว้ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งตามแต่จะกำหนดให้  คือความหมายของโทษตามข้อใด

ก. กัก                                                                                                 ค. ขัง

ข. ทัณฑกรรม                                                                                    ง.  จำขัง

ตอบ   ก. กัก         

11. ขังในที่ควบคุมแต่เฉพาะคนเดียวหรือรวมกันหลายคนแล้วแต่จะได้มีคำสั่ง  คือความหมายของโทษตามข้อใด

ก. กัก                                                                                                 ค. ขัง

ข. ทัณฑกรรม                 ง.  จำขัง

ตอบ   ค. ขัง

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ยศ.ทบ.‏สายงานสารวัตรทหาร ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาศาสนาและศิลธรรม
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจ สังคม และการทหาร
- แนวข้อสอบแบบธรรมเนียมทหาร ยศ.ทบ.
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖
- แนวข้อสอบ กฎหมายอาญาทหาร
- วิชาสืบสวนสอบสวน _The Inquiry  Method_

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD ติวภาษาไทย + VCD ติวภาษาอังกฤษ  ราคา 679 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 
 decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวพระราชบัญญัติ ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498

 

1. ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.. 2498

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ตอบ  ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

2. ศาลทหารตามพระราชบัญญัตินี้แบ่งออกเป็นกี่ชั้น

ก. ชั้น                                                                             .  2  ชั้น

.   3  ชั้น                                                                               ง.  5  ชั้น

ตอบ   ค.   3  ชั้น   คือ   (1) ศาลทหารชั้นต้น    (2) ศาลทหารกลาง (3) ศาลทหารสูงสุด

3. ข้อใด ไม่ใช่  ศาลทหารชั้นต้นได้แก่

ก.  ศาลทหารสูงสุด                                                          . ศาลมณฑลทหาร

.   ศาลทหารกรุงเทพ                                                        ง. ศาลประจำหน่วยทหาร

ตอบ    ก.ศาลทหารสูงสุด     ศาลทหารชั้นต้น  ได้แก่  (1) ศาลจังหวัดทหาร

(2) ศาลมณฑลทหาร    (3) ศาลทหารกรุงเทพ      (4) ศาลประจำหน่วยทหาร

4. ตุลาการศาลทหารใดที่ต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งและถอดถอน

ก. ศาลทหารสูงสุด                                                           ข. ศาล ทหารกลาง

ศาลทหารปกครอง                                                         งถูกทั้ง  ก  และ  ข

ตอบ  งถูกทั้ง  ก  และ  ข

5. บุคคลใดสามารถดำเนินคดีในศาลทหารได้

ก. ผู้ที่สอบความรู้ทางกฎหมายได้ปริญญาตรี

ข. ผู้ที่สอบความรู้ทางกฎหมายได้ปริญญาโท

ค. ผู้ที่สอบความรู้ทางกฎหมายเทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

6. ข้อใดคือคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลทหาร

ก. คดีที่เกี่ยวพันกับคดีที่อยู่ในอำนาจศาลพลเรือน

ข. คดีที่ต้องดำเนินในศาลคดีเด็กและเยาวชน

ค. คดีที่บุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารกับบุคคลที่มิได้อยู่ในอำนาจศาล ทหารกระทำผิดด้วยกัน

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

7. ข้อใดคือบุคคลที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลทหาร

ก. นายทหารชั้นสัญญาบัตรประจำการ

ข. นายทหารชั้นสัญญาบัตรนอกประจำการ

ค. นายทหารประทวนและพลทหารกองประจำการ

ง. บุคคลซึ่งต้องขังแต่ไม่อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร

ตอบ  ง. บุคคลซึ่งต้องขังแต่ไม่อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร

8. ศาลประเภทใดที่มีเขตอำนาจไม่จำกัดพื้นที่

ก. ศาลจังหวัดทหาร                                                         ข. ศาลมณฑลทหาร

ศาลทหารกรุงเทพ                                                         ศาลประจำหน่วยทหาร

ตอบ   คศาลทหารกรุงเทพ

9. ศาลประเภทใดที่มีอำนาจเหนือบุคคลที่สังกัดหน่วยทหารนั้น โดยไม่จำกัดพื้นที่

ก. ศาลจังหวัดทหาร                                                         ข. ศาลมณฑลทหาร

ศาลทหารกรุงเทพ                                                         ศาลประจำหน่วยทหาร

ตอบ  งศาลประจำหน่วยทหาร

10. ศาลประเภทใดที่มีเขตอำนาจตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

ก. ศาลจังหวัดทหาร                                                         ข. ศาลมณฑลทหาร

ศาลทหารกรุงเทพ                                                         ถูกทั้ง  ก และ  ข

ตอบ  งถูกทั้ง  ก และ  ข

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้