ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบศูนย์การทหารปืนใหญ่
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบศูนย์การทหารปืนใหญ่

แชร์กระทู้นี้

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบศูนย์การทหารปืนใหญ่ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับการทหาร

- ความรู้เกี่ยวกับศูนย์การทหารปืนใหญ่

- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป การเมือง เศรษฐกิจ การทหาร

แนวข้อสอบภาษาไทย

- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษพื้นฐาน

- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบวิชา  ภาษาอังกฤษ

1.      A  :    Do you have any plan for tonight?
    B  :    ___________________________
    A  :    That’s a good idea.
    a.  How about having dinner with me at my house?
    b.  I’m afraid not, I’ve to work overtime.
    c.  If you want me to.
    d.  Sorry, I haven’t time.
2.    A  :    The weather is fine today. How about a game of tennis?
    B  :    ____________________________
    a.  I’m afraid so.                b.  I wish to do it.
    c.  All right.                    d.  You’re welcome.
3.    At home
    A  :     I’m bored.
    B  :    ____________________
    a.  How about it?                b.  Let’s go out then.
    c.  Let’s stay home.                d.  What did you do?
4.      A  :    I don’t know what to do over the weekend.
    B  :    _________________________
    a.  Is it really?                    b.  How about going to the zoo?
    c.  You’ll have a good time.            d.  What have you decided to do?
5.    A  :    You look tired : Why don’t you go out and stretch your legs for a while?
    B  :    ______________________________
    a.  Yes, that’ll do me good.            b.  Because I want to sit there.
    c.  Because of the hot weather.        d.  My legs are all right.
6.    A  :    I don’t know what to do after the entrance exam is over.
    B  :    ______________________________
    a.  You’ll have a good time.            b.  Let’s do something together.
    c.  How did you make your decision?        d.  Is it really?
7.    Husband :    “Shall we go round to that Italian restaurant?
    Wife        :    “___________________”
    a.  Let’s have some Italian food.        b.  It doesn’t matter.
    c.  That’s a good idea.                d.  Well, perhaps I will.
8.      Nipa :        “Would you like to come to dinner at my house tonight?”
    Malee  :    “______________________”
    a.  No, thanks, I’m afraid I have to do my homework.
    b.  No, thanks, I’m full.
    c.  No, thanks, I’m afraid I have to go by bus to your house.    
    d.  No, thanks, I’d like it.
9.    Teacher :    “You came so late today.”
    Student  :    “________________________”
    a.  Pardon, I’m late.                b.  It’s terrible.
    c.  Oh, dear.                    d.  I’m sorry.
10.    Niwat     :    “ Would you mind lending me your camera?
    Sak      :    “_______________________”
    a.  Yes, I would be pleased to.        b.  Yes, for tomorrow.
    c.  No, not at all.                d.  No, I have to use it.
11.    A  :    Thank you for what you’ve done for me.
    B  :    ________________________
    a.  What a pity!                b.  Not at all.
    c.  Don’t mention.                d.  That sound good.
12.    On the street. Decha is talking to a foreign tourist on a street in Bangkok.
    Decha  :  How do you find traveling on our buses?
    Tourist :  ______________________________
    a.  It’s terrible and the bus drivers aren’t careful.
    b.  I think the taxis and cars travel much too fast.
    c.  Sometimes I can’t read the numbers or signs on them.
    d.  They’re not difficult to find since there are so many.
13.    At the airport.
    A  :      Welcome back from England_______________
    B  :    Very cold.
    C  :    Too bad! It’s been very warm here.

    a.  How was the weather there?
    b.  How was the temperature?
    c.  How did the weather look?
    d.  How did you feel there?
14.    At a meeting
    A  :    There’s a new picture at the Siam, isn’t there?
    B  :    Oh yes. I saw that one last week.
    A  :    ___________________________
    B  :    It wasn’t bad
    a.  How about it?                b.  What show did you go to?
    c.  What was it about?                d.  What did you think of it?
15.    At a meeting.
    A  :    ___________________________
    B  :    Pretty bad. It’s too hot and humid.
    a.  Are you enjoying our holiday?        b.  Do you like the weather today?
    c.  How did it get so sick?            d.  How’s the weather this year?

16.      ____________your homework yet?
    a.  Have you finished                b.  Were you finished
    c.  Are you finished                d.  Do you finish
17.    When water ____________ it becomes ice.
    a.  froze                    b.  froze
    c.  had froze                    d.  freezes
18.    We _________________ in Chiangmai from 1980 to 1984.
    a.  lived                    b.  are living
    c.  have lived                    d.  had living
19.    While Jane _________ letters I ____________ television.
    a.  write, watched                b.  is writing, was watching
    c.  was writing, was watching            d.  writes, was watching

20.    While I was reading books he ____________ in.
    a.  will come                    b.  have come
    c.  is coming                    d.  came
21.    Paul ______________ me this car next Sunday.
    a.  is going to lend                b.  lent
    c.  has lent                    d.  lents
22.    John ____________ football since last November.
    a.  isn’t playing                b.  didn’t play
    c.  hasn’t played                d.  doesn’t play
23.    My plane ____________ at 10.45 next Monday morning.
    a.  will leave                    b.  was leaving
    c. left                        d.  has left
24.    People     _________________ English in the England.
    a.  speak                    b.  speaks
    c.  spoke                    d.  speaking
25.    The girls __________________ dinner when their father arrived.
    a.  are having                    b.  were having
    c.  have                     d.  will have
26.      Paul has just drunk whisky.
    a.  Whisky has just been drunk by Paul.
    b.  Whisky have drunk just by Paul.
    c.  Whisky has been drunk by Paul.
    d.  Whisky have just been drunk by Paul.
27.    The servant polished their shoes.
    a.  The shoes was polished by the servant.
    b.  The shoes has polished by the servant.
    c.  Their shoes were polished by the servant.
    d.  Their shoes were polishing by the servant.
28.    The janitors were cleaning the floor.
    a.  The floor was being cleaned by the janitors.
    b.  The floor were being cleaned by the janitors.
    c.  The floor was been cleaned by the janitors.
    d.  The floor has been cleaned by the janitors.

29.    Mother had cooked the food.
    a.  The food had been cook by my mother.
    b.  The food has been cooked by my mother.
    c.  The food had been cooked by my mother.
    d.  The food have been cook by my mother.
30.    I ran _________ than she.
    a.  more quickies                b.  quickest
    c.  more quickly                d.  more quick
31.    Her English is ________ most of student here.
    a.  the fastest                    b.  the most fast
    c.  faster                    d.  more fast
32.    This problem is the ____________ of all.
    a.  hard                        b.  harder
    c.  hardest                    d.  harder than
33.    Alice has been _____________ than anyone else.
    a.  happy                    b.  happily
    c.  happiest                    d.  more happy
34.    Helen works _______________ than her friend.
    a.  quick                    b.  quickly
    c.  more quickly                d.  most
35.    Maria is _____________ daughter in the family.
    a.  charming                    b.  more charming
    c.  most charming                d. the most charming
36.    Physics __________________ John’s major file of study.
    a.  is                b.  are
37.    The people ______________ early for the lectures.
    a.  arrive            b.  arrives
38.    The report of your grades _____________ in the abroad.
    a.  is                b.  are
39.    Jim and Bill ______________ a white suit.
    a.  wears            b.  wear
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทยจงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง


1.   ข้อใดกล่าวถึงสัตว์ที่ต่างพวกกับข้ออื่น1. แขกเต้าเคล้าเคียงคู่                                                              2.   หางไก่ว่ายแหวกว่าย3.    สัตวาน่าเอ็นดู                                                                       4.   โนรีสีปานชาดเฉลยข้อ
2             หางไก่ว่ายแหวกว่ายเหตุผล                  ข้อ 1., 3. และ 4 กล่าวถึง นกแขกเต้า สัตวา และโนรี                                ข้อ 2. กล่าวถึง
ปลาหางไก่ ต่างพวกกับข้ออื่น ๆ2.   ข้อใดไม่ใช่ข้อเท็จจริงล้วนๆ1. การออกกำลังกายทำให้เราหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปได้เต็มปอด2. การหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปเต็มปอดทำให้หัวใจแข็งแรง3. การออกกำลังกายช่วยลดความเครียดทำให้สมองแจ่มใส4. จิตใจที่แข็งแกร่งต้องอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้นเฉลยข้อ
4             จิตใจที่แข็งแกร่งต้องอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้นเหตุผล                  ข้อ 4.     เป็นการแสดงทรรศนะเกี่ยวกับข้อเท็จจริงว่า
จิตใจที่แข็งแกร่ง ต้องอยู่ใน                                                ร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้น3.    ข้อใดไม่ปรากฏในประกาศต่อไปนี้                มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับกรมศิลปากรจัดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์
ครั้ง        ที่ 24 ระหว่างวันที่ 6 – 28
กันยายน 2550 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า โดยต้องเป็น       เยาวชนอายุไม่ต่ำกว่า 16 – 25 ปี ส่งผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยความคิดของตนเองได้ที่ตำหนักพรรณราย       ชั้น 2 หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วังท่าพระ กทม. ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่
0 – 2221 – 3841       หรือ www. art – centre.su.ac.th1. กำหนดวันแสดงศิลปกรรม2. สถานที่แสดงศิลปกรรม3. ข้อจำกัดเกี่ยวกับผู้แสดงศิลปกรรม4. เนื้อหาของงานศิลปกรรมเฉลยข้อ
4             เนื้อหาของงานศิลปกรรมเหตุผล                  ข้อ
1.      มีกำหนดวันแสดงศิลปกรรม คือ ระหว่างวันที่ 6 – 28 กันยายน 2550”                                ข้อ
2.      มีสถานที่แสดงศิลปกรรม
คือ
ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ถนนเจ้าฟ้า                                ข้อ
3.      มีข้อจำกัดเกี่ยวกับผู้แสดงศิลปกรรม
คือ
ต้องเป็นเยาวชนอายุไม่ต่ำกว่า 16 – 25                                                ปี                                ข้อ
4.      ไม่มีเนื้อหาของงานศิลปกรรมปรากฏในประกาศที่ให้มา4.    คำประพันธ์ต่อไปนี้สื่อความรู้สึกใดของบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์                                                อึกทึกอยู่กึกก้อง                   เสียงแซ่ซ้องสุการ                                ทั่วหล้าแต่บาดาล                 ถึงวิมานเมืองพรหมินทร์1. หนวกหู                                                                 2.   คึกคะนอง3.    ยินดี                                                                        4.   สับสนเฉลยข้อ
3             ยินดีเหตุผล                  แซ่ซ้อง คือ
เปล่งเสียงแสดงความยินดีหรือสรรเสริญกันทั่วไป                                สาธุการ
คือ การเปล่งวาจาว่าชอบ แสดงเมื่อเวลาเห็นควร หรือยกย่องสรรเสริญ                                การใช้ แซ่ซ้องสาธุการ
ในคำประพันธ์ที่ให้มา จึงสื่อความรู้สึกยินดีของบุคคลที่                                อยู่ในเหตุการณ์5.    ข้อใดไม่อาจอนุมานได้ว่าเป็นบุคลิกภาพของกวี                                               เนื้ออ่อนอ่อนน่วมน่วม                      แม่รูปท้วมท่วมนาวา                                นิ่มนุ่มชุ่มนัยนา                                                  เนื้ออ่อนแน่แม่งามพี1. เจ้าสำราญ                                                             2.   เจ้าโวหาร3.    มีอารมณ์ขัน                                                         4.   มีความคิดสร้างสรรค์เฉลยข้อ
4             มีความคิดสร้างสรรค์เหตุผล                  คำประพันธ์ที่ให้มากวีพรรณนาให้เห็นภาพ
คำที่ใช้ในการพรรณนาแสดงบุคลิกภาพ                                ของกวีว่าเป็นคนเจ้าสำราญ
เช่น
นิ่มนิ่มชุ่มนัยนา เป็นคนเจ้าโวหาร คือ ใช้คารม                                พลิกแพลง เช่น แม่รูปท้วมท่วมนาวา
และเป็นคนมีอารมณ์ขัน เช่น เนื้ออ่อนแน่                แม่งามพีแต่คำประพันธ์ที่ไห้มาไม่ได้เสนอแนวคิดในเชิงสร้างสรรค์
เช่น แง่คิด                ข้อคิดใด ๆ
จึงไม่อาจอนุมานได้ว่ามีความคิดสร้างสรรค์6.   ข้อใดอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้                ความสะดวกสบายในการอยู่หอพักของนักศึกษาเป็นไปตามกำลังเงิน
อยู่หอพักที่สถานศึกษาจัด       ให้อาจสะดวกสบายน้อยกว่า เสียเงินน้อยกว่า
แต่มีสิ่งหนึ่งที่หอพักเอกชนไม่มีให้ คือการรูจักอยู่       ร่วมกันรู้จักอดทนต่อความไม่พอใจคนอื่น
เป็นการฝึกให้มีมนุษยสัมพันธ์ได้อย่างดี1. หอพักสถานศึกษามีความปลอดภัยมากกว่าหอพักเอกชน2. นักศึกษาชอบอยู่หอพักเอกชนมากกว่าหอพักที่สถานศึกษาจัดให้3. หอพักเอกชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้มากกว่าหอพักของสถานศึกษา4. สถานศึกษามีงบประมาณจำกัดในการสร้างหอพัก
จึงไม่อาจแข่งขันกับเอกชนได้เฉลยข้อ
3             หอพักเอกชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้มากกว่าหอพักของสถานศึกษาเหตุผล                  ข้อความที่ให้มาไม่มีข้อมูลให้อนุมานเป็นข้อ
1., 2. และ 4 แต่มีข้อมูลที่ทำให้อนุมาน                                เป็นข้อ 3. ได้จากตอนที่กล่าวว่า
ความสะดวกสบายในการอยู่หอพักของนักศึกษาเป็นไปตามกำลังเงิน
อยู่หอพักที่สถานศึกษาจัดให้อาจสะดวกสบายน้อยกว่า
ทำให้อนุมานได้ว่า หอพักเอกชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้มากกว่าหอพักของสถานศึกษา7.    ตามรายงานต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่สาเหตุโดยตรงของโรคอ้วนผลสำรวจล่าสุดในจีนพบว่า
หนึ่งในสี่ของเด็กวัยรุ่นชายในเมืองใหญ่ได้กลายสภาพเป็นเด็กอ้วน       ไปแล้ว
อันเป็นผลมาจากความนิยมตะวันตกและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี       เด็กต้องคร่ำเคร่งกับการเรียนจนไม่มีเวลาได้ออกกำลังกาย                นโยบายจำกัดให้แต่ละครอบครัวมีบุตรได้เพียงคนเดียวของทางการจีนก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ส่ง       ผลต่อโรคอ้วนในเด็กชาย
เพราะลูกชายโทนจะได้รับการปรนเปรอเยี่ยง
จักรพรรดิน้อย1. เด็กคร่ำเคร่งเรียนหนังสือมากเกินไป2. เด็กไม่ได้ออกกำลังเพียงพอ3. เด็กอยู่ดีกินดีมากเกินไป4. เด็กนิยมกินอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์เฉลยข้อ
4             เด็กนิยมกินอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์เหตุผล                  ตามรายงานที่ให้มากล่าวถึง
สาเหตุที่ทำให้เด็กจีนเป็นโรคอ้วนว่า
เป็นผลมาจากความนิยมตะวันตกและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้น เด็กต้องคร่ำเคร่งกับการเรียนจนไม่มีเวลาได้ออกกำลังกายซึ่งตรงกับข้อ
1., 2 และ 3.แต่ไมได้กล่าวเลยว่า
มีสาเหตุมาจาก
เด็กนิยมกินอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ข้อ 4. จึงไม่ใช่สาเหตุโดยตรงของโรคอ้วน                  8.    ข้อใดเป็นใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้                อาหารญี่ปุ่นที่เด่นๆ คือ
ปลาซึ่งมีโปรตีนที่ดีกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่นเพราะมีโอเมก้า
3 ซึ่งช่วยลด       อัตราเสี่ยงต่อโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด
และยังมีวิตามอน เกลือแร่มาก อีกทั้งอาหารญี่ปุ่นมักใช้       สาหร่ายเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งมีทั้งโปรตีน
ไอโอดีน และใยอาหารสูงจึงช่วยเรื่องกการย่อยและ       ระบบขับถ่าย1. อาหารญี่ปุ่นมีคุณค่าทางโภชนาการสูง2. อาหารญี่ปุ่นให้โปรตีนสูงกว่าอาหารชาติอื่น3. อาหารญี่ปุ่นช่วยรักษาโรคต่างๆ ได้4. อาหารญี่ปุ่นช่วยควบคุมน้ำหนักได้เฉลยข้อ
1             อาหารญี่ปุ่นมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเหตุผล                  ข้อความที่ให้มากล่าวถึงอาหารญี่ปุ่นที่เด่น
ๆ คือ ปลา ซึ่งมีโปรตีนที่ดี มีโอเมก้า
3                                ซึ่งช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อโรคหัวใจแลโรคหลอดเลือด
มีวิตามิน เกลือแร่ และใยอาหาร                                สูง
ช่วยย่อยและระบบขับถ่าย สรุปเป็นใจความสำคัญได้ตรงกับข้อ
1. คือ
อาหารญี่ปุ่น                                มีคุณค่าทางโภชนาการสูง9.    คำประพันธ์ต่อไปนี้แสดงว่าสังคมให้ความสำคัญด้านใดมากที่สุด                                แม้มีตัวใหญ่เพี้ยง                ภูผา                สูงเจ็ดลำตาลสา                                   มารถแท้                พงศ์พันธุ์เผ่าจันทรา                           สุริเยศ ก็ดี                ครั้นว่าไร้ทรัพย์แล้                              ทั่วหล้าฤาเห็น1. ความสามารถ                                                       2.   ชาติตระกูล3.    รูปลักษณ์                                                               4.   ฐานะเฉลยข้อ
4             ฐานะเหตุผล                  คำประพันธ์ที่ให้มากล่าวว่า
แม้จะมีรูปลักษณ์เป็นคนสูงใหญ่ มีความสามารถ มีชาติ
-                                ตระกูลดี
แต่ถ้าไร้ทรัพย์แล้ว ก็ไม่มีใครเห็น แสดงว่าสังคมให้ความสำคัญทางด้าน                                ฐานทางเศรษฐกิจ
คือ ความร่ำรวยมากที่สุด10.  ข้อใดไม่แสดงความเป็นเหตุเป็นผล1. อันชิงนางอย่างนี้ไม่ผิดธรรม์                           ธรรมเนียมนั้นมีแต่บุราณมา2. แม้นไม่รู้แห่งเมืองจรกา                                    จะช่วยชี้มรรคาบอกให้3. จรกาไม่มาก็ยิ่งดี                                                  ไม่มีผู้หวงแหนกีดกัน4. ครั้นขอนางมิได้ดังใจจง                                     จึงเกิดการรณรงค์ในดาหาเฉลยข้อ
1             อันชิงนางอย่างนี้ไม่ผิดธรรม์                           ธรรมเนียมนั้นมีแต่บุราณมาเหตุผล                  การอ้างว่าการชิงนางไม่ผิดธรรมะ
เพราะเป็นธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติมาแต่โบราณ                                นั้นไม่สมเหตุสมผล
ข้อ
1. จึงไม่แสดงความเป็นเหตุเป็นผลกัน

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้