ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ ยศ.ทบ.สายการเงิน เลื่อนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ ยศ.ทบ.สายการเงิน เลื่อนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

แชร์กระทู้นี้

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ยศ.ทบ.สายการเงิน ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาศาสนาและศิลธรรม
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจ สังคม และการทหาร
- แนวข้อสอบการเงินและบัญชี  เฉลยละเอียด
- หลักการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบัญชีเงินราชการ พ.ศ.2555
- ถาม-ตอบ แนวทางการจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างของหน่วยใน ทบ.ตามผังบัญชีมาตรฐาน
- ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน
- แนวข้อสอบสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวทางการจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างของหน่วยใน ทบ.ตามผังบัญชีมาตรฐาน 1. แนวทางการจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างของหน่วยใน
ทบ
.ตามผังบัญชีมาตรฐาน Version 27.4 และ Version
28 มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร


ตอบ  เพื่อให้หน่วยใน ทบ. ทุกระดับมีแนวทางการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสอดคล้องกับผังบัญชีมาตรฐาน และรูปแบบรายงานการเงินมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนดขึ้นใหม่


2. หลักการบัญชี หมายถึง


ตอบ 
แนวปฏิบัติในการรวบรวม จดบันทึก จำแนก สรุปผล และรายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินของหน่วยงาน

3. นโยบายการบัญชี หมายถึง

ตอบ  หลักการโดยเฉพาะ หลักเกณฑ์ ประเพณีปฏิบัติ กฎเกณฑ์
หรือวิธีปฏิบัติที่ส่วนราชการใช้ในการจัด และนำเสนองบการเงิน

4. นโยบายการบัญชีทั่วไป ประกอบด้วย

ตอบ      1.1 ใช้หลักบัญชีคู่
(Double Entry) หมายถึง การกำหนดวิธีลงบัญชีสำหรับรายการการเงินที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่ง
จะต้องลงบัญชีสองด้าน คือ เดบิตบัญชีหนึ่งและเครดิตอีกบัญชีหนึ่ง ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากัน1.2 ใช้หลักการบัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง
(Accrual Basis) หมายถึง หลักเกณฑ์ทางบัญชีที่ใช้รับรู้รายการและเหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้น
มิใช่รับรู้เมื่อมีการรับหรือจ่ายเงินสด หรือรายการเทียบเท่าเงินสด1.3 ใช้รอบระยะเวลาบัญชี
(Accounting Period) ตามปีงบประมาณ คือ วันที่ 1 ตุลาคม ปีปัจจุบัน ถึงวันที่ 30 กันยายน ปีถัดไป โดยกำหนดรอบระยะเวลาบัญชี
1 รอบเท่ากับ 1 ปีงบประมาณ หรือ 12 เดือน1.4 ใช้หลักการบันทึกบัญชี5. นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์  ได้แก่

ตอบ  1. เงินสด 

2. เงินทดรองราชการ  3.
เงินฝากคลัง   4. ลูกหนี้เงินยืม
  5. ลูกหนี้อื่นรับรู้เมื่อเกิดสิทธิเรียกร้อง  6.รายได้จากเงินงบประมาณค้างรับ  7. รายได้ค้างรับ  8. วัสดุคงเหลือ   9.ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า  10. ที่ดิน   11.ทรัพย์สินถาวรที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000.- บาทขึ้นไป ที่ได้มาในปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นไป  12. รายจ่ายที่ทำให้ทรัพย์สินมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
หรือมีประสิทธิภาพสูงขึ้นหรือมีคุณสมบัติใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน จะรับรู้รายจ่ายดังกล่าวเป็นทรัพย์สิน13. สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน รับรู้เมื่อหน่วยงานได้มีการตรวจรับเรียบร้อยแล้วตามราคาทุน6. นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย  ได้แก่ตอบ       1.
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รับรู้เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายหรือเมื่อได้รับหลักฐานการขอเบิกจากผู้มีสิทธิ
และการส่งใช้ใบสำคัญของลูกหนี้เงินยืม2. ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินให้คิดตามวิธีเส้นตรง ไม่มีราคาซาก (ราคาซาก = 0) สินทรัพย์ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ให้คงมูลค่าไว้ในบัญชี
1 บาท จนกว่าจะมีการจำหน่ายสินทรัพย์ออกจากระบบบัญชี3. ค่าตัดจำหน่าย คำนวณค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง โดยให้มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่เกิน
20 ปี


7. นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับรายได้   ได้แก่ตอบ  1. รายได้จากเงินงบประมาณ
กรณีรับเงินงบประมาณมาในลักษณะจ่ายขาดจากรัฐบาลโดยไม่มีเงื่อนไข หรือที่เบิกมาเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันของรายการที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นแล้ว
ให้รับรู้เมื่อได้รับเงินหากเป็นกรณีที่หน่วยงานได้รับงบประมาณในลักษณะไม่มีตัวเงินผ่านมือที่หน่วยงาน
แต่เป็นการเบิกหักผลักส่ง หรือเป็นการจ่ายตรงจากรัฐบาลให้กับผู้มีสิทธิรับเงินของหน่วยงาน
ให้รับรู้เมื่อได้รับหลักฐานแจ้งการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินแล้ว


2. รายได้แผ่นดิน ให้รับรู้เมื่อได้รับเงิน


3. รายได้จากเงินช่วยเหลือและรายได้จากเงินบริจาค3.1 เงินที่ได้รับไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ ให้รับรู้เมื่อได้รับเงิน3.2 เงินที่ได้รับระบุวัตถุประสงค์ ให้รับรู้เป็นรายได้รอการรับรู้เมื่อมีการรับเงิน
และให้ทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น3.3 ทรัพย์สินถาวรที่ได้รับมีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุดตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป ซึ่งให้ประโยชน์แก่ส่วนราชการมากกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี
ให้ทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามมูลค่าของค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ได้รับเมื่อสิ้นปีงบประมาณ3.4 ทรัพย์สินที่ได้รับ ซึ่งให้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายในรอบระยะเวลาบัญชีหรือมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดต่ำกว่า
5,000 บาท ให้รับรู้เป็นรายได้ทั้งจำนวนเมื่อได้รับทรัพย์สินตอบ 10 หลัก ซึ่งแทนความหมายดังนี้


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการพลเรือน

 

1. สิทธิและประโยชน์ตอบแทนของข้าราชการพลเรือนมีอะไรบ้างก. สิทธิและประโยชน์ตอบแทนระหว่างรับราชการข. สิทธิและประโยชน์ตอบแทนในการปฏิบัติราชการค. สิทธิและประโยชน์ตอบแทนในการปฏิบัติราชการพิเศษหรือเพิ่มขึ้นจากปกติง. ถูกทุกข้อตอบ   ง.ถูกทุกข้อสิทธิและประโยชน์ตอบแทนของข้าราชการพลเรือน  ได้แก่- สิทธิและประโยชน์ตอบแทนระหว่างรับราชการ- สิทธิและประโยชน์ตอบแทนในการปฏิบัติราชการ- สิทธิและประโยชน์ตอบแทนในการปฏิบัติราชการพิเศษหรือเพิ่มขึ้นจากปกติ- สิทธิและประโยชน์ตอบแทนเมื่อพ้นจากราชการแล้วรวมทั้งการช่วยเหลือที่ได้รับเมื่อเสียชีวิต2. ข้อใด ไม่ใช่ สิทธิและประโยชน์ตอบแทนระหว่างรับราชการก. สิทธิและประโยชน์ตอบแทนระหว่างรับราชการข. สิทธิและประโยชน์ตอบแทนในการปฏิบัติราชการค. สิทธิและประโยชน์ตอบแทนในการปฏิบัติราชการพิเศษหรือเพิ่มขึ้นจากปกติง. สิทธิและประโยชน์ตอบแทนเมื่อพ้นจากราชการแล้วรวมทั้งการช่วยเหลือที่ได้รับเมื่อเสียชีวิตตอบ  ง.สิทธิและประโยชน์ตอบแทนเมื่อพ้นจากราชการแล้วรวมทั้งการช่วยเหลือที่ได้รับเมื่อเสียชีวิต3. สิทธิการลาของข้าราชการ
เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา กฎหมายอื่นๆ และตามมติคณะรัฐมนตรี
 การลาแบ่งเป็นกี่ประเภทก. 5  ประเภท                                                     ค.9  ประเภทข. 8  ประเภท                                                     ง.10  ประเภทตอบ   ค. 9 
ประเภท
  ได้แก่   1. การลาป่วย 
2. การลาคลอดบุตร  3. การลากิจส่วนตัว
  4. การลาพักผ่อน  5.  การลาอุปสมบท
หรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
 
6.
 การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล   7.  การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล   8.
การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
   9.
การลาติดตามคู่สมรส
 4. ข้าราชการลาป่วยโดยได้รับเงินเดือน  ปีละไม่เกินกี่วันทำการก. ไม่เกิน  60 วัน ทำการ                 ค. ไม่เกิน  90 วัน ทำการข. ไม่เกิน  30 วัน ทำการ                 ง. ไม่เกิน  45 วัน ทำการตอบ   ก. ไม่เกิน 
60 วัน ทำการ5. การลาป่วยตั้งแต่กี่วันขึ้นไป  ต้องมีใบรับรองแพทย์แนบพร้อมใบลาก. 90 วันขึ้นไป                                                 ค. 30 วันขึ้นไปข. 60 วันขึ้นไป                                                 ง. 20 วันขึ้นไปตอบ   ค. 30 วันขึ้นไป6. การลาคลอดบุตร ลาได้ไม่เกินกี่วันก.  90 วัน                                                            ค. 150   วันข. 60  วัน                                                            ง.  30  วันตอบ  ก.90 วันการลาคลอดบุตร
ลาได้ไม่เกิน
90 วัน (โดยได้รับเงินเดือน)
และมีสิทธิลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้อีกไม่เกิน
150
วันทำการ โดยไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลา7. การลากิจส่วนตัว
โดยได้รับเงินเดือนปีละไม่เกินกี่วันทำการก.  45 วันทำการ                                                ค. 60  วันทำการข. 30  วันทำการ                                                ง.15  วันทำการตอบ  ก. 45 วันทำการ8. ในการลาพักผ่อนข้าราชการที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการไม่ถึงระยะเวลาเท่าใด
ไม่มีสิทธิลาก. 3เดือน                                                          ค.  6  เดือนข. ปี                                                                 ง.  2 ปีตอบ    ค. 6  เดือน9. การลาพักผ่อน ปีหนึ่งลาได้กี่วันทำการก.  15 วันทำการ                                                ค. 20  วันทำการ ข. 10วันทำการ                                 ง.30  วันทำการตอบ   ข. 10 วันทำการ

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
00000000000
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้