ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สื่อการเรียนงบ สพฐ 2555
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สื่อการเรียนงบ สพฐ 2555

แชร์กระทู้นี้

size="3">ใบราคาสิ้นค้าทั้งหมด               
http://www.tutor-home.net/cai2.html
รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมที่เพิ่มที่  http://www.tutor-home.net
โทร   085-0127724 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่    decho.by@hotmail.com

( ภาษาไทย , คณิตศาสตร์ ,  วิทยาศาสตร์ ,  สังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม , สุขศึกษาและพลศึกษา,  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาต่างประเทศ)  (บรรจุใน CD-ROM 48  แผ่น 14,000 บาท) 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1.       เป็นโปรแกรมสื่อการเรียนรู้ (CAI)  ที่จัดในรูป CD ระบบ DVD/VCD

2.       เป็นสื่อที่ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ WINDOWS 98/2000/ME/XP

3.       เป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมทุกระดับชั้น  ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

4.       เป็นสื่อที่มีกระบวนการวัดผลเป็นระบบ  และมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  มีเนื้อหาสาระ มีกิจกรรมฝึกทักษะ  และรายงานผลการประเมิน 

5.       มีแบบทดสอบ (คลังข้อสอบ)  แต่ละรายวิชาเป็นระบบ  Random  พร้อมโปรแกรมตรวจสอบคำตอบและสรุปผลคะแนนให้  มีเฉลยคำตอบให้สำหรับครูผู้สอน

6.       สามารถนำรูปภาพและเนื้อหาจากสื่อ  มาประกอบการเรียนการสอนได้ 

7.       ใช้สำหรับการเรียนการสอน  และสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

8.       มีคู่มือการใช้เป็นภาษาไทย 

9.       เป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์การใช้งานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

10.    ผู้ขายต้องมีของตัวอย่างนำเสนอในวันเปิดซองสอบราคา จำนวน 1 ชุด

11.    รับประกันคุณภาพในการใช้งาน 

12.    ผู้ขายต้องยื่นเอกสารการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผู้ผลิต  หรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย 

บทเรียนมัลติมีเดียภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  สำหรับผู้เรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา  ช่วงชั้นที่

(บรรจุใน USB 7,000 บาท)   (บรรจุใน CD-ROM 6,000 บาท) 

สั่ง 10 ชุด ลด 30 %

สั่ง 20 ชุด ลด 40 %

สั่ง 30 ชุดขึ้นไป  ลด 50 %

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1.       เป็นโปรแกรมที่มีตัวช่วยเหลืออธิบายวิธีการเล่น  สามารถเลือกได้ทั้งเสียงภาษาไทยและเสียงภาษาอังกฤษ 

2.       เป็นโปรแกรมที่เสริมจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ด้วยการศึกษาแบบ  Interactive

3.       เป็นโปรแกรมที่มีเทคนิคการนำเสนอภาพ Animation แบบ 3 มิติ

4.       เป็นโปรแกรมการเรียนรู้ใช้ภาษาอังกฤษง่ายๆในรูปแบบนิทาน  ให้เด็กได้เพลิดเพลินทั้งจากการดู  การฟัง  และการอ่าน  ที่สอดคล้องกับศักยภาพความพร้อมและความสนใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

5.       เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  การอ่าน  การวิเคราะห์  การเขียน  และการพิมพ์ 

6.       เป็นโปรแกรมเสริมสร้างการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ประกอบด้วย  นิทานจากการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 15 เรื่อง  และสามารถบูรณาการความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้

7.       ในโปรแกรมคุณครูผู้สอนสามรถเข้าไปเขียนคำสั่งหรือสร้างคำถาม  และให้นักเรียนเข้ามาปฏิบัติตามคำสั่ง  หรือตอบคำถามของคุณครูผู้สอนได้ 

8.       ในโปรแกรมนักเรียนสามารถบรรยายความรู้  ความเข้าใจ  แสดงความคิดคิดเห็นด้วยการพิมพ์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์  หรือด้วยการเขียนในใบงาน  ที่พรินท์มาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 

9.       โปรแกรมสามารถบันทึกเสียงตนเอง  แทนเสียงตัวละครในเรื่อง  และเปิดฟังเสียงพากและฟังลีลาการใช้ภาษาของตนเองได้ 

10.    เป็นโปรแกรมที่สามารถอำนวยความสะดวกในการโอนย้ายข้อมูลเสียงในกิจกรรมบูรณาการบันทึกไว้จากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง  เพื่อไปแสดงผลในคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง 

11.    เป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์การใช้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

12.    ผู้ขายต้องยื่นเอกสารแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย  จากผู้ผลิต  หรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย

บทเรียนมัลติมิเดียภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง


สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา  ช่วงชั้นที่
2  

(บรรจุใน USB 7,000 บาท)   (บรรจุใน CD-ROM 6,000 บาท) 

สั่ง 10 ชุด ลด 30 %

สั่ง 20 ชุด ลด 40 %

สั่ง 30 ชุดขึ้นไป  ลด 50 %

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1.       เป็นโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใต้ระบบปฏิบัติการ WINDOWS  98/200/ME/XP  หรือสูงกว่า  และสามารถเลือกเรียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์เครื่องเดี่ยว (Stand  Alone)

2.       เป็นโปรแกรมที่นำเสนอสาระ และกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมและภาพเคลื่อนไหว (Animation)  ที่สวยงาม  น่าสนใจ  เข้าใจง่าย

3.       เป็นสื่อที่สอดคล้องกับแนวทางการเรียนการสอน  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 โดยนำเสนอเป็นรายบทเรียนครบทุกหน่วยการเรียนรู้

4.       โปรแกรมบทเรียนต้องมีเมนูสำหรับผู้เขียน  เข้าสู่ทุกหน่วยการเรียนรู้  และทุกบทเรียนตามรูปแบบของผังมโนทัศน์ (Mind Mapping)

5.       แต่ละบทเรียนนำเสนอด้วยสาระการเรียนรู้ที่ถูกต้อง  เหมาะสม  พร้อมเกมกิจกรรม  และแบบทดสอบท้ายบทเรียน  และมีไฟล์เอกสารที่เป็นใบงาน  หรือใบกิจกรรม  หรือแบบฝึกหัดสำหรับให้ครูผู้สอนสามารถพิมพ์ออกมา  เพื่อนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมได้ 

6.       เป็นสื่อที่ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียน  และนักเรียนสามารถนำไปใช้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี 

7.       CD-ROM  แต่ละแผ่นต้องมีความจุของโปรแกรมบทเรียนไม่ต่ำกว่า 250 

เงื่อนไข  ผู้ขายต้องทำการอบรมวิธีการใช้คอมพิวเตอร์  และสื่อการเรียนรู้ทุกรายการให้แก่ผู้สอนโรงเรียนละ 2 คน

ใบราคาสิ้นค้าทั้งหมด               
http://www.tutor-home.net/cai2.html
รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมที่เพิ่มที่  http://www.tutor-home.net
โทร   085-0127724 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ decho.by@hotmail.com

 

ไฟล์แนบ: ใบเสนอราคา Cai มหาสารคาม.xls (35 K) ดาวน์โหลด:0
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดนครพนม
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดสกลนคร
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดมุกดาหาร
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดอุบลราชธานี
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดหนองคาย
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดอำนาจเจริญ
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดหนองบัวลำภู
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดศรีสะเกษ
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดอุดรธานี
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดยโสธร
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดเลย
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดกาฬสินธุ์
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดร้อยเอ็ด
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดมหาสารคาม
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดสุรินทร์
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดขอนแก่น
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดบุรีรัมย์
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดเพชรบูรณ์
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดชัยภูมิ
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดนครราชสีมา

cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดเชียงใหม่
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัด-เชียงราย
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดพะเยา
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดลำพูน
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดน่าน
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดลำปาง
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดแพร่
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดอุตรดิตถ์
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดตาก
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดพิษณุโลก
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดกำแพงเพชร
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดพิจิตร
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดนครสวรรค์
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดอุทัยธานี
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดชัยนาท
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดลพบุรี
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดสิงห์บุรี
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดปราจีนบุรี
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดสระบุรี
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดนครนายก
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดอ่างทอง
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดราชบุรี
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดสุพรรณบุรี
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดอยุธยา
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดสมุทรสงคราม
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดสมุทรสาคร
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดสระแก้ว
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดตราด
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดจันทบุรี
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดระยอง
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดชลบุรี
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดฉะเชิงเทรา
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดเพชรบุรี
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดชุมพร
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดระนอง
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดนครศรีธรรมราช
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดพังงา
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดกระบี่
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดตรัง
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดพัทลุง
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดภูเก็ต
cai 8 กลุ่มสาระวิชา ตามงบ สพฐ.จังหวัดสงขลา
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้