ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : จำหน่ายสื่อการสอน CAI ตามรายการครุภัณฑ์การศึกษา สพฐ. 2555
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

จำหน่ายสื่อการสอน CAI ตามรายการครุภัณฑ์การศึกษา สพฐ. 2555

แชร์กระทู้นี้

บทเรียนมัลติมีเดียภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  สำหรับผู้เรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา  ช่วงชั้นที่

(บรรจุใน USB 7,000 บาท)   (บรรจุใน CD-ROM 6,000 บาท) 

สั่ง 10 ชุด ลด 30 %

สั่ง 20 ชุด ลด 40 %

สั่ง 30 ชุดขึ้นไป  ลด 50 %

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1.       เป็นโปรแกรมที่มีตัวช่วยเหลืออธิบายวิธีการเล่น  สามารถเลือกได้ทั้งเสียงภาษาไทยและเสียงภาษาอังกฤษ 

2.       เป็นโปรแกรมที่เสริมจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ด้วยการศึกษาแบบ  Interactive

3.       เป็นโปรแกรมที่มีเทคนิคการนำเสนอภาพ Animation แบบ 3 มิติ

4.       เป็นโปรแกรมการเรียนรู้ใช้ภาษาอังกฤษง่ายๆในรูปแบบนิทาน  ให้เด็กได้เพลิดเพลินทั้งจากการดู  การฟัง  และการอ่าน  ที่สอดคล้องกับศักยภาพความพร้อมและความสนใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

5.       เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  การอ่าน  การวิเคราะห์  การเขียน  และการพิมพ์ 

6.       เป็นโปรแกรมเสริมสร้างการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ประกอบด้วย  นิทานจากการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 15 เรื่อง  และสามารถบูรณาการความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้

7.       ในโปรแกรมคุณครูผู้สอนสามรถเข้าไปเขียนคำสั่งหรือสร้างคำถาม  และให้นักเรียนเข้ามาปฏิบัติตามคำสั่ง  หรือตอบคำถามของคุณครูผู้สอนได้ 

8.       ในโปรแกรมนักเรียนสามารถบรรยายความรู้  ความเข้าใจ  แสดงความคิดคิดเห็นด้วยการพิมพ์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์  หรือด้วยการเขียนในใบงาน  ที่พรินท์มาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 

9.       โปรแกรมสามารถบันทึกเสียงตนเอง  แทนเสียงตัวละครในเรื่อง  และเปิดฟังเสียงพากและฟังลีลาการใช้ภาษาของตนเองได้ 

10.    เป็นโปรแกรมที่สามารถอำนวยความสะดวกในการโอนย้ายข้อมูลเสียงในกิจกรรมบูรณาการบันทึกไว้จากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง  เพื่อไปแสดงผลในคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง 

11.    เป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์การใช้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

12.    ผู้ขายต้องยื่นเอกสารแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย  จากผู้ผลิต  หรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย

บทเรียนมัลติมิเดียภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง


สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา  ช่วงชั้นที่
2  

(บรรจุใน USB 7,000 บาท)   (บรรจุใน CD-ROM 6,000 บาท) 

สั่ง 10 ชุด ลด 30 %

สั่ง 20 ชุด ลด 40 %

สั่ง 30 ชุดขึ้นไป  ลด 50 %

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1.       เป็นโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใต้ระบบปฏิบัติการ WINDOWS  98/200/ME/XP  หรือสูงกว่า  และสามารถเลือกเรียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์เครื่องเดี่ยว (Stand  Alone)

2.       เป็นโปรแกรมที่นำเสนอสาระ และกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมและภาพเคลื่อนไหว (Animation)  ที่สวยงาม  น่าสนใจ  เข้าใจง่าย

3.       เป็นสื่อที่สอดคล้องกับแนวทางการเรียนการสอน  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 โดยนำเสนอเป็นรายบทเรียนครบทุกหน่วยการเรียนรู้

4.       โปรแกรมบทเรียนต้องมีเมนูสำหรับผู้เขียน  เข้าสู่ทุกหน่วยการเรียนรู้  และทุกบทเรียนตามรูปแบบของผังมโนทัศน์ (Mind Mapping)

5.       แต่ละบทเรียนนำเสนอด้วยสาระการเรียนรู้ที่ถูกต้อง  เหมาะสม  พร้อมเกมกิจกรรม  และแบบทดสอบท้ายบทเรียน  และมีไฟล์เอกสารที่เป็นใบงาน  หรือใบกิจกรรม  หรือแบบฝึกหัดสำหรับให้ครูผู้สอนสามารถพิมพ์ออกมา  เพื่อนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมได้ 

6.       เป็นสื่อที่ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียน  และนักเรียนสามารถนำไปใช้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี 

7.       CD-ROM  แต่ละแผ่นต้องมีความจุของโปรแกรมบทเรียนไม่ต่ำกว่า 250 

เงื่อนไข  ผู้ขายต้องทำการอบรมวิธีการใช้คอมพิวเตอร์  และสื่อการเรียนรู้ทุกรายการให้แก่ผู้สอนโรงเรียนละ 2 คน

ใบราคาสิ้นค้าทั้งหมด  roman ">     

        
http://www.tutor-home.net/cai2.html
รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมที่เพิ่มที่  http://www.tutor-home.net


โทร   085-0127724 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ [decho.by@hotmail.com

 

สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครพนม
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดหนองคาย
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยโสธร
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเลย
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดขอนแก่น
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด-เชียงราย
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพะเยา
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดลำพูน
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดน่าน
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดลำปาง
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดแพร่
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตาก
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพิจิตร
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุทัยธานี
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยนาท
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดลพบุรี
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระบุรี
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครนายก
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอ่างทอง
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดราชบุรี
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอยุธยา
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตราด
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดจันทบุรี
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดระยอง
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชุมพร
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดระนอง
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพังงา
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกระบี่
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตรัง
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพัทลุง
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดภูเก็ต
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสงขลา

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมที่เพิ่มที่  โทร   085-0127724
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่   decho.by@hotmail.com
จำหน่าย จำหน่าย สื่อพัฒนากระบวนการคิด และ ชุดการเรียนรู้วิทยาศาตร์ด้วยตนเอง

ขายสื่อพัฒนากระบวนการคิดตามงบ  สพฐ.
จำหน่ายสื่อพัฒนากระบวนการคิด
หาสื่อพัฒนากระบวนการคิด
ขายชุดการเรียนรู้วิทยาศาตร์ด้วยตนเองตามงบ  สพฐ.
จำหน่ายชุดการเรียนรู้วิทยาศาตร์ด้วยตนเอง
หาชุดการเรียนรู้วิทยาศาตร์ด้วยตนเอง


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้