ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : จำหน่ายบทเรียนมัลติมีเดียภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  สำหรับชั้นประถมศึกษา &n
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

จำหน่ายบทเรียนมัลติมีเดียภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  สำหรับชั้นประถมศึกษา &n

แชร์กระทู้นี้

บทเรียนมัลติมีเดียภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  สำหรับผู้เรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา  ช่วงชั้นที่

(บรรจุใน USB 7,000 บาท)   (บรรจุใน CD-ROM 6,000 บาท) 

สั่ง 10 ชุด ลด 30 %

สั่ง 20 ชุด ลด 40 %

สั่ง 30 ชุดขึ้นไป  ลด 50 %

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1.       เป็นโปรแกรมที่มีตัวช่วยเหลืออธิบายวิธีการเล่น  สามารถเลือกได้ทั้งเสียงภาษาไทยและเสียงภาษาอังกฤษ 

2.       เป็นโปรแกรมที่เสริมจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ด้วยการศึกษาแบบ  Interactive

3.       เป็นโปรแกรมที่มีเทคนิคการนำเสนอภาพ Animation แบบ 3 มิติ

4.       เป็นโปรแกรมการเรียนรู้ใช้ภาษาอังกฤษง่ายๆในรูปแบบนิทาน  ให้เด็กได้เพลิดเพลินทั้งจากการดู  การฟัง  และการอ่าน  ที่สอดคล้องกับศักยภาพความพร้อมและความสนใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

5.       เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  การอ่าน  การวิเคราะห์  การเขียน  และการพิมพ์ 

6.       เป็นโปรแกรมเสริมสร้างการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ประกอบด้วย  นิทานจากการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 15 เรื่อง  และสามารถบูรณาการความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้

7.       ในโปรแกรมคุณครูผู้สอนสามรถเข้าไปเขียนคำสั่งหรือสร้างคำถาม  และให้นักเรียนเข้ามาปฏิบัติตามคำสั่ง  หรือตอบคำถามของคุณครูผู้สอนได้ 

8.       ในโปรแกรมนักเรียนสามารถบรรยายความรู้  ความเข้าใจ  แสดงความคิดคิดเห็นด้วยการพิมพ์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์  หรือด้วยการเขียนในใบงาน  ที่พรินท์มาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 

9.       โปรแกรมสามารถบันทึกเสียงตนเอง  แทนเสียงตัวละครในเรื่อง  และเปิดฟังเสียงพากและฟังลีลาการใช้ภาษาของตนเองได้ 

10.    เป็นโปรแกรมที่สามารถอำนวยความสะดวกในการโอนย้ายข้อมูลเสียงในกิจกรรมบูรณาการบันทึกไว้จากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง  เพื่อไปแสดงผลในคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง 

11.    เป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์การใช้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

12.    ผู้ขายต้องยื่นเอกสารแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย  จากผู้ผลิต  หรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย

บทเรียนมัลติมิเดียภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง


สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา  ช่วงชั้นที่
2  

(บรรจุใน USB 7,000 บาท)   (บรรจุใน CD-ROM 6,000 บาท) 

สั่ง 10 ชุด ลด 30 %

สั่ง 20 ชุด ลด 40 %

สั่ง 30 ชุดขึ้นไป  ลด 50 %

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1.       เป็นโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใต้ระบบปฏิบัติการ WINDOWS  98/200/ME/XP  หรือสูงกว่า  และสามารถเลือกเรียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์เครื่องเดี่ยว (Stand  Alone)

2.       เป็นโปรแกรมที่นำเสนอสาระ และกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมและภาพเคลื่อนไหว (Animation)  ที่สวยงาม  น่าสนใจ  เข้าใจง่าย

3.       เป็นสื่อที่สอดคล้องกับแนวทางการเรียนการสอน  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 โดยนำเสนอเป็นรายบทเรียนครบทุกหน่วยการเรียนรู้

4.       โปรแกรมบทเรียนต้องมีเมนูสำหรับผู้เขียน  เข้าสู่ทุกหน่วยการเรียนรู้  และทุกบทเรียนตามรูปแบบของผังมโนทัศน์ (Mind Mapping)

5.       แต่ละบทเรียนนำเสนอด้วยสาระการเรียนรู้ที่ถูกต้อง  เหมาะสม  พร้อมเกมกิจกรรม  และแบบทดสอบท้ายบทเรียน  และมีไฟล์เอกสารที่เป็นใบงาน  หรือใบกิจกรรม  หรือแบบฝึกหัดสำหรับให้ครูผู้สอนสามารถพิมพ์ออกมา  เพื่อนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมได้ 

6.       เป็นสื่อที่ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียน  และนักเรียนสามารถนำไปใช้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี 

7.       CD-ROM  แต่ละแผ่นต้องมีความจุของโปรแกรมบทเรียนไม่ต่ำกว่า 250 

เงื่อนไข  ผู้ขายต้องทำการอบรมวิธีการใช้คอมพิวเตอร์  และสื่อการเรียนรู้ทุกรายการให้แก่ผู้สอนโรงเรียนละ 2 คน

ใบราคาสิ้นค้าทั้งหมด               
http://www.tutor-home.net/cai2.html
รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมที่เพิ่มที่  http://www.tutor-home.net
โทร   085-0127724 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ decho.by@hotmail.com

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
Re:จำหน่ายบทเรียนมัลติมีเดียภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  สำหรับชั้นประถมศึกษา &

รายชื่อ สพท.ที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือก ระดับกลุ่มจังหวัด

(ปีการศึกษา 2551-2555)

 

กลุ่มจังหวัดที่

จังหวัด

(จำนวนเขตพื้นที่)

ปีการศึกษา/สพท. ที่เป็นศูนย์ประสานฯ

ศูนย์ประสานงาน

การคัดเลือกระดับจังหวัด

ปี 2551

2548

2549

2550

2551

1

นครปฐม (/2) นนทบุรี (2)

ปทุมธานี (2)

สมุทรปราการ(2) สมุทรสาคร (1)         

(รวม 5 จังหวัด

9 เขตพื้นที่)

นนทบุรี เขต 1

นนทบุรี เขต 1

นนทบุรี เขต 1

นนทบุรี เขต 1

สพท.นครปฐม เขต 1

สพท.นนทบุรี เขต 2               สพท.ปทุมธานี เขต 1               สพท.สมุทรปราการ เขต 1       สพท.สมุทรสาคร

2

ยะลา (3) นราธิวาส (3) 

ปัตตานี (3) สตูล (1)

(รวม 4 จังหวัด

10  เขตพื้นที่)

ปัตตานี เขต 1

ปัตตานี เขต 1

ปัตตานี เขต 1

สตูล

สพท.ยะลา เขต 1 

สพท.นราธิวาส เขต 1 

สพท.ปัตตานี เขต 2     

สพท.สตูล 

3

สงขลา (3)   ชุมพร (2)   นครศรีธรรมราช (4)            พัทลุง(2)  สุราษฎร์ธานี (3)                  (รวม 5 จังหวัด

14 เขตพื้นที่)

สงขลา

เขต 1

นครศรี

ธรรมราช เขต 1

นครศรี

ธรรมราช เขต 1

นครศรี

ธรรมราช เขต 1

สพท.สงขลา เขต 1 

สพท.ชุมพร เขต 2             

สพท.นครศรีธรรมราช เขต 2       

สพท.พัทลุง 1 

สพท.สุราษฎร์ธานี เขต 1                 

4

ภูเก็ต (1)  กระบี่ (1)                   ตรัง (2)   พังงา (1)  

ระนอง  (1)                        (รวม 5 จังหวัด 

6 เขตพื้นที่)

ระนอง

ภูเก็ต

ภูเก็ต

ภูเก็ต

สพท.ภูเก็ต          

 สพท. กระบี่

สพท.ตรัง เขต 1    

สพท.พังงา  

สพท.ระนอง                        

5

ราชบุรี(2)  กาญจนบุรี(4)  ประจวบคีรีขันธ์ (2)

เพชรบุรี  (2)  สุพรรณบุรี(3)            

สมุทรสงคราม (1) 

(รวม 6 จังหวัด

14 เขตพื้นที่)

นครปฐม เขต 1

ราชบุรี เขต 1

ราชบุรี เขต 1

ราชบุรี เขต 1

สพท.ราชบุรี เขต 2  

สพท.กาญจนบุรี เขต 1             

สพท.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

สพท.เพชรบุรี เขต 1

สพท.สุพรรณบุรี เขต 2            

สพท.สมุทรสงคราม

6

ลพบุรี(2) ชัยนาท(1) พระนครศรีอยุธยา(2)

สระบุรี(2)   สิงห์บุรี(1) 

อ่างทอง(1)  อุทัยธานี (2) 

(รวม 7 จังหวัด

11 เขตพื้นที่)

ลพบุรี เขต 1

ลพบุรี

เขต 1

ลพบุรี เขต 1

ลพบุรี

เขต 1

สพท.ลพบุรี เขต 2   

สพท.ชัยนาท

สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

สพท.สระบุรี เขต 1  

สพท.สิงห์บุรี

สพท.อ่างทอง          

สพท.อุทัยธานี 1 

 

 

7

พิษณุโลก(3)   กำแพงเพชร(2)

ตาก(2)  นครสวรรค์ (3)   พิจิตร(2)  เพชรบูรณ์(3)  สุโขทัย(2)   อุตรดิตถ์ (2)  (รวม 8 จังหวัด

19  เขตพื้นที่)

 

พิษณุโลก เขต 1

พิษณุโลก เขต 1

พิษณุโลก เขต 1

พิษณุโลก เขต 1

สพท.พิษณุโลก เขต 3

สพท.กำแพงเพชร เขต 1

สพท.ตาก เขต 1

สพท.พิจิตร เขต 1

สพท.นครสวรรค์ เขต 1   

สพท. เพชรบูรณ์ เขต 1

สพท.สุโขทัย เขต 1

สพท.อุตรดิตถ์ เขต 1

8

เชียงใหม่(6)   เชียงราย(4)  

 น่าน(2)   พะเยา(2)  แพร่(2)   แม่ฮ่องสอน (2)  ลำปาง(3)   ลำพูน(2) 

(รวม 8 จังหวัด

23 เขตพื้นที่)

ลำพูน

เขต 1

ลำปาง

เขต 1

พะเยา เขต 1

แพร่

เขต 1

สพท.เชียงใหม่ เขต 1

สพท.เชียงราย เขต 1 

สพท.น่าน เขต 1 

สพท.พะเยา เขต 1   

 สพท.แพร่ เขต /2 

สพท.แม่ฮ่องสอน เขต 1 

สพท.ลำปาง เขต 2 

สพท.ลำพูน เขต 1 

9

อุดรธานี(4)  ขอนแก่น(5)       

เลย (3)  สกลนคร (3) 

หนองคาย (3)          หนองบัวลำภู (2) 

(รวม 6 จังหวัด

20 เขตพื้นที่ )

ขอนแก่น เขต 1

ขอนแก่น เขต 5

อุดรธานี เขต 1

เลย

เขต 1

สพท.อุดรธานี เขต 3   

สพท.ขอนแก่น เขต 1      

สพท. เลย  เขต 2    

สพท.สกลนครเขต 1  

สพท.หนองคาย เขต 3                        สพท.หนองบัวลำภู เขต 2 

10

อุบลราชธานี(5)  กาฬสินธุ์ (3)  นครพนม (2) มหาสารคาม (3) 

มุกดาหาร(1)   ยโสธร(2)  

ร้อยเอ็ด (3)   อำนาจเจริญ(1)

(รวม 8 จังหวัด

20 เขตพื้นที่)

อุบลราช

ธานี เขต 1

ยโสธร

เขต 1

นครพนม เขต 1

กาฬสินธุ์เขต 1

สพท.อุบลราชธานี เขต 2

สพท. กาฬสินธุ์ เขต 2   

สพท.นครพนม เขต 1

สพท.มหาสารคาม เขต 1

สพท.มุกดาหาร        

สพท.ยโสธร เขต 2

สพท.ร้อยเอ็ด เขต 1  

สพท.อำนาจเจริญ

11

นครราชสีมา (7)   ชัยภูมิ(3)

บุรีรัมย์(4)  ศรีสะเกษ (4)  

สุรินทร์ (3)

(รวม 5 จังหวัด

21 เขตพื้นที่)

นครราชสีมา เขต 1

สุรินทร์

เขต 1

บุรีรัมย์ เขต 1

ศรีสะเกษ

เขต 1

สพท.นครราชสีมา เขต 1  

สพท.ชัยภูมิ เขต 1

สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 

สพท.ศรีสะเกษ เขต 2 

สพท.สุรินทร์ เขต 1

12

ชลบุรี(3)   จันทบุรี(2)   ฉะเชิงเทรา(2)  ตราด(1)  นครนายก(1)   ปราจีนบุรี(2)  ระยอง (2)   สระแก้ว(2) 

(รวม 8 จังหวัด

15 เขตพื้นที่)

ชลบุรี

เขต 1

ชลบุรี

เขต 1

นครนายก

ระยอง

เขต 1

สพท.ชลบุรี เขต 1  

สพท.จันทบุรี เขต 1 

สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 1  

สพท.ตราด         

สพท.นครนายก 

สพท.ปราจีนบุรี  1

สพท.ระยอง เขต 2

สพท.สระแก้ว เขต 1

13

กรุงเทพมหานคร (3)

(รวม 3 เขตพื้นที่)

กรุงเทพ

มหานคร

 เขต 1

กรุงเทพ

มหานคร เขต 3

กรุงเทพ

มหานคร เขต 3

สพฐ,

-

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
Re:จำหน่ายบทเรียนมัลติมีเดียภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  สำหรับชั้นประถมศึกษา &
1.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตการปกครองพญาไท ดุสิต สัมพันธวงศ์ ปทุมวัน ราชเทวี พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย บางซื่อ บางแค บางขุนเทียน บางบอน ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ จอมทอง คลองสาน ธนบุรี ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ หนองแขม,

2.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 2 กรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงเรียนมัธยมฯสังกัด สพฐ. ในเขตการปกครองบางรัก วัฒนา สาทร พระโขนง บางนา คลองเตย บางคอแหลม ยานนาวา ดินแดง ประเวศ สวนหลวง ห้วยขวาง จตุจักร ลาดพร้าว บางเขน สายไหม บึงกุ่ม บางกะปิ วังทองหลาง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดกระบัง สะพานสูง คันนายาว มีนบุรี คลองสามวา หนองจอก,

3.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 3 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมฯสังกัด สพฐ. ใน จ.นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา,

4.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 4 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมฯสังกัด สพฐ. ใน จ.ปทุมธานี และ จ.สระบุรี,

5.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 5 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมฯสังกัด สพฐ. ใน จ.สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และ จ.อ่างทอง,

6.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 6 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมฯสังกัด สพฐ. ใน จ.ฉะเชิงเทรา จ.สมุทรปราการ
7.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 7 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมฯสังกัด สพฐ. ใน จ.ปราจีนบุรี จ.นครนายก และ จ.สระแก้ว,

8.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 8 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมฯสังกัด สพฐ. ใน จ.ราชบุรี จ.กาญจนบุรี,

9.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 9 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมฯสังกัด สพฐ. ใน จ.สุพรรณบุรี จ.นครปฐม,

10.เขต พื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 10 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมฯสังกัด สพฐ. ใน จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.สมุทรสงคราม และ จ.สมุทรสาคร,

11.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 11 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมฯสังกัด สพฐ. ใน จ.สุราษฎร์ธานี จ.ชุมพร,

12.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 12 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมฯสังกัด สพฐ. ใน จ.นครศรีธรรมราช และ จ.พัทลุง,

13.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 13 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมฯสังกัด สพฐ. ใน จ.ตรัง จ.กระบี่,

14.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 14 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมฯสังกัด สพฐ. ใน จ.พังงา จ.ภูเก็ต จ.ระนอง,

15.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 15 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมฯสังกัด สพฐ. ใน จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี,

16.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 16 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมฯสังกัด สพฐ. ใน จ.สงขลา และ จ.สตูล
17.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 17 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมฯสังกัด สพฐ. ใน จ.จันทบุรี จ.ตราด,

18.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 18 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมฯสังกัด สพฐ. ใน จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง,

19.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 19 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมฯสังกัด สพฐ. ในจ.เลย และ จ.หนองบัวลำภู,

20.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 20 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมฯสังกัด สพฐ. ใน จ.อุดรธานี,

21.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 21 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมฯสังกัด สพฐ. ใน จ.หนองคาย,

22.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 22 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมฯสังกัด สพฐ. ใน จ.นครพนม จ.มุกดาหาร,

23.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 23 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมฯสังกัด สพฐ. ใน จ.สกลนคร,

24.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 24 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมฯสังกัด สพฐ. ใน จ.กาฬสินธ์,

25.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 25 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมฯสังกัด สพฐ. ใน จ.ขอนแก่น

26.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 26 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมฯสังกัด สพฐ. ใน จ.มหาสารคาม,

27.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 27 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมฯสังกัด สพฐ. ใน จ.ร้อยเอ็ด,

28.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 28 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมฯสังกัด สพฐ. ใน จ.ศรีสะเกษ และ จ.ยโสธร,

29.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 29 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมฯสังกัด สพฐ. ใน จ.อุบลราชธานี และ จ.อำนาจเจริญ,

30.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 30 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมฯสังกัด สพฐ. ใน จ.ชัยภูมิ,

31.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 31 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมฯสังกัด สพฐ. ใน จ.นครราชสีมา,

32.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 32 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมฯสังกัด สพฐ. ใน จ.บุรีรัมย์,

33.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 33 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมฯสังกัด สพฐ. ใน จ.สุรินทร์,

34.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 34 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมฯสังกัด สพฐ. ใน จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน

35.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 35 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมฯสังกัด สพฐ. ใน จ.ลำปาง และจ.ลำพูน,

36.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 36 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมฯสังกัด สพฐ. ใน จ.เชียงราย และ จ.พะเยา,

37.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 37 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมฯสังกัด สพฐ. ใน จ.แพร่ และ จ.น่าน,

38.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 38 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมฯสังกัด สพฐ. ใน จ.สุโขทัย และ จ.ตาก,

39.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 39 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมฯสังกัด สพฐ. ใน จ.พิษณุโลก และ จ.อุตรดิตถ์,

40.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 40 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมฯสังกัด สพฐ. ใน จ.เพชรบูรณ์,

41.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 41 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมฯสังกัด สพฐ. ใน จ.กำแพงเพชร และ จ.พิจิตร และ

42.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 42 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมฯสังกัด สพฐ. ใน จ.นครสวรรค์ และจ.อุทัยธานี

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้