ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบนักวิชาการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบนักวิชาการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

แชร์กระทู้นี้

1. ข้อใดคือหลักในการอนุรักษ์สัตว์ป่า

ก. การใช้กฎหมายควบคุม

ข. การสงวนแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

ค. การเพาะพันธุ์เพิ่ม

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ       ง. ถูกทุกข้อ

การอนุรักษสัตว์ป่า

                สัตว์ป่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถทำให้เพิ่มจำนวนมากขึ้นได้  แต่ถ้าหากสัตว์ป่าชนิดใดสูญพันธุ์ไปแล้ว 
จะไม่สามารถสร้างพันธุ์ของสัตว์ป่าชนิดนั้นขึ้นมาได้อีก  การอนุรักษ์สัตว์จึงควรมีหลักดังนี้

1. การใช้กฎหมายควบคุม

2. การสงวนแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

3. การเพาะพันธุ์เพิ่ม

4. การค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ

5. การใช้ประโยชน์จากสัตว์ตรงตามหลักการอนุรัก์ทรัพยากร

2. ประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้มีกี่ประเภท  อะไรบ้าง

ก. 1  ประเภท  ได้แก่ 
ประโยชน์เฉพาะส่วน

ข. 2  ประเภท  ได้แก่ 
ประโยชน์ทางตรง  และประโยชน์ทางอ้อม

ค. 3  ประเภท  ได้แก่ 
ประโยชน์ทางตรง 
ประโยชน์ทางอ้อม  และประโยชน์เฉพาะส่วน

ง. 4  ประเภท  ได้แก่ 
ประโยชน์ทางตรง 
ประโยชน์ทางอ้อม 
ประโยชน์บนดิน  และประโยชน์ผิวดิน

ตอบ       ข. 2  ประเภท  ได้แก่ 
ประโยชน์ทางตรง  และประโยชน์ทางอ้อม

                ประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้

1. ประโยชน์ทางตรง  เช่น 
การนำไม้มาสร้างบ้านและใช้ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ (กระดาษ  เฟอร์นิเจอร์) 
การนำส่วนต่างๆ ของพืชมาเป็นอาหาร (ผล 
ใบ  ราก) 
การนำไม้บางชนิดมาสกัดหรือทำยารักษาโรคต่างๆ  นอกจากนี้ยังนำไม้มาเป็นวัตถุดิบในการทำเชือก
(เถาวัลย์)  เป็นต้น

2. ประโยชน์ทางอ้อม  เช่น 
ป่าไม้เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร 
ช่วยให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล 
ทำให้เกิดความชุ่มชื้นและควบคุมสภาวะอากาศ 
ลดภาวะโลกร้อนเป็นแหล่งพักผ่อนและศึกษาหาความรู้ 
ช่วยบรรเทาความรุนแรงของลมพายุและป้องกันอุทกภัย  นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการกัดเซาะและพัดพาหน้าดินด้วย

3. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ

ก. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว

ข. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ

ค. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหัวคู

ง. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์

ตอบ       ค. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหัวคู

                เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง  จังหวัดชัยภูมิ

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก  จังหวัดบุรีรัมย์

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระโดง  จังหวัดบุรีรัมย์

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหัวคู  จังหวัดอุดรธานี

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขลงหลง  จังหวัดหนองคาย

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว  จังหวัดกาฬสินธุ์

4. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขลงหลงอยู่ในจังหวัดอะไรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ก. จังหวัดหนองคาย

ข. จังหวัดอุดรธานี

ค. จังหวัดชัยภูมิ

ง. จังหวัดบุรีรัมย์

ตอบ       ก. จังหวัดหนองคาย

                ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

5. ข้อใดคือประโยชน์ของป่าแดง

ก. เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของละอง  หรือละมั่ง

ข. เป็นที่หลบซ่อนคุ้มกันภัย

ค. ช่วยรักษาต้นน้ำลำธารและดุลย์ธรรมชาติ

ง. เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง

ตอบ       ก. เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของละอง หรือละมั่ง

                แม้ว่าป่าแดงจะประกอบด้วยพันธุ์ไม้ผลัดใบเป็นส่วนใหญ่และมีไฟป่าหน้าแล้ง 
จึงให้ประโยชน์ในแง่ของการรักษาต้นน้ำลำธารไม่ดีเท่าที่ควร 
แต่ป่าแดงก็สามารถอำนวยประโยชน์ให้แก่สัตว์ป่าอย่างยิ่ง  และเป็นแหล่งที่อยู่อาสัยสำคัญของละองหรือละมั่ง  เนื้อทราย 
เก้ง  กวาง  วัวแดง 
กระต่ายป่า  และนกป่าหลายชนิด  เช่น 
นกแก้ว  นกขุนทอง  และนกหัวขวานชนิดต่างๆ

6. โครงการพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 1
คือที่ใด

ก. ห้วยทุ่งจ๊อ อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

ข. อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน

ค. แม่ตาช้าง อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ง. ดอยมูเซอ อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

ตอบ       ก. ห้วยทุ่งจ๊อ  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่การดำเนินงานสนองพระราชดำริ

                ในการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารที่เสื่อมโทรมมีหลานหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง  ดำเนินงานสนองพระราชดำริด้วยวิธีการต่างๆ
กัน  ได้แก่  การอนุรักษ์ป่า 
การอนุรักษ์ดินและน้ำโดยทางพืชร่วมกันการก่อสร้างคันดินหรือสร้างขั้นบันได 
รวมทั้งวิธีการก่อสร้างฝายปิดกั้นทางน้ำในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธาร  ดังต่อไปนี้

                กรมป่าไม้ได้จัดตั้งและดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นน้ำตามแนวพระราชดำเริหลายหน่วยกระจายอยู่ตามท้องที่จังหวัดต่างๆ
ในภาคเหนือมีการปลูกเสริมป่าไม้เพื่ออนุรักษ์ต้นน้ำลำธารในบริเวณที่เสื่อมโทรมและสนองพระราชดำริในการจัดให้ชาวไทยภูเขาได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านพัฒนาชาวเขา 
โดยมีที่ดินถาวรสำหรับทำมาหากินเพื่อป้องกันและลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อใช้พื้นที่ทำไร่เลื่อนลอย 
ในพื้นที่จัดสรรให้เพาะปลูกเหล่านี้มีการปรับพื้นที่เป็นนาขั้นบันไดเพื่อปลูกข้าวหรือก่อสร้างคันดินชะลอความเร็วของน้ำที่ไหลบ่ามาตามผิวดิน  แล้วใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจอันเป็นการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำลำธารอย่างถูกต้องตามหลักการดังที่ได้กล่าวมาแล้ว  เช่น

- โครงการพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 1  ห้วยทุ่งจ๊อ 
อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

- โครงการพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 27  อำเภอท่าวังผา 
จังหวัดน่าน

- โครงการพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 29  แม่ตาช้าง 
อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

- โครงการพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 32  ดอยมูเซอ 
อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

- โครงการพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 34  ขุนงาว 
อำเภองาว  จังหวัดลำปาง

7. โครงการพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 29
คือที่ใด

ก. ห้วยทุ่งจ๊อ อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

ข. อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน

ค. แม่ตาช้าง อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ง. ดอยมูเซอ อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

ตอบ       ค. แม่ตาช้าง  อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

                ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

8. บุคคลใดเป็นผู้รักษาการพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ.
2504

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ง. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตอบ       ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2504


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

2 แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

3 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม

5 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

7 เตรียมสอบนักวิชาการป่าไม้

8 ถาม - ตอบนักวิชาการป่าไม้

9 แนวข้อสอบนักวิชาการป่าไม้


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.       กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานระดับใด
- ระดับกรม
2.       กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานในสังกัด
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.       ในอดีตภารกิจด้านป่าไม้ ได้แก่
- งานปลูกบำรุงป่า  งานวนวัฒนวิจัย  งานอุทยานแห่งชาติ งานด้านสัตว์ป่า  งานต้นน้ำ  และงานด้านป้องกันปราบปรามและไฟป่า
4.       กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดิมสังกัด
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5.       กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ดำเนินภารกิจเกี่ยวกับ
- การอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์
6.       วุฒิสภาได้มีมติให้แยกงานที่เกี่ยวกับป่าเศรษฐกิจและงานด้านอนุรักษ์และการคุ้มครองป่าไม้ออกจากกันเมื่อ
- วันที่  20 กันยายน 2545
7.       กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดตั้งขึ้นเมื่อ
-  2 ตุลาคม 2545
8.       ผู้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติคนแรก
- ดร. ปลอดประสพ  สุรัสวดี
9.       วิสัยทัศน์ของกรมอุทยานแห่งชาติ
-  ผืนป่าหลากหลาย  สัตว์ป่ามากมาย  ป่าไม้ยั่งยืน
10.      อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คนปัจจุบัน คือ
-  นายมโนพัศ  หัวเมืองแก้ว
11.      ค่านิยม PROTECT หมายถึง
-  คุ้มครองรักษา
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประกาศกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ปีงบประมาณพ.ศ.2557
ประกาศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 

  ประกาศกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ปีงบประมาณพ.ศ.2557  
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ปีงบประมาณพ.ศ.2557

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
111111111111
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
111111111111
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้