ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ ธกส. วิชาภาษาไทย
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ ธกส. วิชาภาษาไทย

แชร์กระทู้นี้

11.    ชาย 3 คน ขุดบ่อได้ 3 บ่อ  เสร็จใน 3 วัน ชาย  6 คน ขุนบ่อ 6 บ่อ เสร็จในกี่วัน
                 ก.  2  วัน                  ข.  3 วัน                   ค.  1  วัน                  ง.  1 วัน                    จ.  6  วัน
12.    104  องศาฟาเรนไฮด์  เท่ากับกี่องศาเซลเซียส
                 ก.  40  องศาเซลเซียล                             ข.  35  องศาเซลเซียล                             ค.  28  องศาเซลเซียล
                 ง.  43  องศาเซลเซียล                             จ.  38  องศาเซลเซียล
13.    สหกรณ์ของเทศบาลแห่งหนึ่งรับจำหน่ายหนังสือพิมพ์รายวันและรายสั ปดาห์ราคาฉบับละ 3 และ 9 บาท ตามลำดับปรากฎว่าในวันเปิดเทอมวันแรกสหกรณ์ขายหนังสือทั้งสองปร ะเภทไป 750 ฉบับ  ได้เงิน  4,116  บาท  สหกรณ์ขายหนังสือพิมพ์รายวันไปกี่ฉบับ
                 ก.  416  ฉบับ                                             ข.  614  ฉบับ                                             ค.  439  ฉบับ
                 ง.  394  ฉบับ                                              จ.  349  ฉบับ
14.    เลข 7 ตัวจำนวนเรียงกันและรวมกันได้ 70  จงหาเลขจำวนมากที่สุด
                 ก.  10                         ข.  11                         ค.  12                         ง.  13                         จ.  14
15.    วิทยุเครื่องหนึ่งราคา 2,200  บาท นาย ก. ซื้อวิทยุเครื่องนี้ในราคาลด 15%  ถามว่านาย ก. จ่ายเงินไปจริงเท่าไร
                 ก.  1,8720                ข.  1,170                  ค.  1,875                  ง. 1,850                   จ. 1,900
16.    สูตรคณิตศาสตร์  เป็นสูตรในการคำนวณหาปริมาณของ
                 ก.  รูปทรงปิรามิด                   ข.  รูปทรงปริซึม                    ค.  รูปทรงกระบอก
                 ง.  รูปทรงกรวย                                        จ.  รูปทรงกลม
17.    จงหาค่าที่ยังขาดอยู่ในช่อง q  ต่อไปนี้
                 ก.  32                         ข.  16                         ค. 8                            ง. 22                          จ. 24
 

18.    ถ้า D = B + C  หากเพิ่มคำว่า A  ให้มากขึ้น ค่าของ D   จะเป็นอย่างไร
                 ก.  ลดลง                                    ข.  เพิ่มขึ้น                                ค.  คงเดิม
                 ง.  เพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกับการเพิ่มของค่า A
                จ.  ลดลงในอัตราเดียวกับการเพิ่มของค่า A
19.    ฝ x ผลคูณขอด้านประกอบมุมฉาก  คือ สูตรของ
                 ก.  หาพื้นที่สามเหลี่ยม                                            ข.  หาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านเท่า
                 ค.  หาพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉาก                             ง.  หาพ้นที่สามเหลี่ยมจตุรัส
                 จ.  หาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่า
20.    นายแดงมีเงินเป็น 2 เท่าของนายดำ  นายดำมีเงินเป็น พ เท่านายขาว  ถ้านายขาวมีเงิน 20  บาท 
          นายแดงมีเงินเท่าใด
                 ก.  300                     ข.  200                    ค. 250                      ง.  350                     จ.  400
21.    คำขึ้นต้นในหนังสือราชการถึงผู้รับหนังสือซึ่งเป็นพระภิกษุซึ่ง ดำรงสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระสังฆราชนั้น   ใช้คำว่า
                 ก.  ขอพระราชทากราบทูล                   ข.  ขอประทานกราบทูล
                 ค.  กราบทูล                                                                 ง.  ทูล                                          จ.  นมัสการ
22.    หนังสือเวียนคือ
                 ก.  คนหนึ่งอ่านแล้วส่งต่อไปให้คนทั่วไปอ่านด้วย     
                 ข.  หนังสือที่มีถึงผู้รับจำนวนมาก
                 ค.  หนังสือประชาสัมพันธ์งานราชการ
                 ง.  หนังสือที่พิมพ์ออกมาหลาย ๆ ครั้ง
                 จ.  หนังสือที่ผู้เขียนต้องการให้ผู้รับตอบเป็นการเฉพาะ
23.    การจัดทำหนังสือราชการ  การรับ  การส่ง  การเก็บรักษา  การยืม  ไปจนถึงการทำลายซึ่งเป็นระบบงานที่สำคัญอย่างหนึ่ง  เราเรียกงานนี้ว่า
                 ก.  งานสารนิเทศน์                                 ข.  งานสื่อสารสามพันธ์                       ค.  งานธุรการ
                 ง.  งานสารบรรณ                                    จ.  งานบรรณารักษ์
24.    หนังสือประเภท  ด่วนมาก  เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้รับแล้วจะต้องปฏิบัติอย่างไร
                 ก.  ในทันทีที่ได้รับหนังสือ                 ข.  โดยเร็ว                                                  ค.  เร็วกว่าปกติ
                 ง.   ให้แล้วเสร็จภายใน 3  วัน           จ.  ให้แล้วเสร็จภายใน  5  วัน
25.    การที่บุคคลภายนอกจะยืมหนังสือราชการ
                 ก.  ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไป
                 ข.  ข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป  อนุญาตได้
                 ค.  ต้องให้ข้าราชการระดับ 3  ขึ้นไป รับรอง
                 ง.  ต้องกำหนดระยะเวลาการส่งคืนภายใน 1 วัน
                 จ.  ให้ยืมไม่ได้
26.    ข้อบังคับ  ถือว่าเป็นหนังสือราชการประเภทใด
                 ก.  หนังสือภายนอก                               ข.  หนังสือภายใน                                   ค.  หนังสือประทับตรา
                 ง.  หนังสือสั่งการ                                    จ.  หนังสือประชาสัมพันธ์
27.    โดยปกติแล้วหนังสือราชการที่จัดทำขึ้นจะต้องมีสำเนาคู่ฉบับอย่า งน้อยกี่ฉบับ
                 ก.  1  ฉบับ                                                  ข.  2  ฉบับ                                                  ค. 3  ฉบับ
                 ง.  4  ฉบับ                                                  จ.  5  ฉบับ
28.    การเก็บหนังสือราชการปกติจะต้องเก็บรักษาไว้กี่ปี
                 ก.  5  ปี                     ข.  10  ปี ค.  15  ปี ง.  20  ปี จ.  50  ปี
29.    หนังสือประทับตรา  คือ
                 ก.  หนังสือเฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ
                 ข.  หนังสือที่ต้องการความเร่งด่วนเป็นพิเศษ
                 ค.  หนังสือที่ใช้ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน
                 ง.  หนังสือที่ใช้ติดต่อภายในกรมเดียวกัน
                 จ.  หนังสือระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก
30.    ข้อใดเป็นคำลงท้ายในหนังสือราชการที่มีถึงบุคคลธรรมดาทั่วไป
                 ก.  ด้วยความเคารพ                                 ข.  ขอแสดงความเคารพ                       ค.  ขอแสดงความนับถือ
                 ง.  ด้วยความนับถือ                                 จ.  ขอแสดงความเคารพอย่างสูง
31.    ประเทศใดถือได้ว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในขณะนี้
                 ก.  เกาหลี                ข.  มาเลเซีย           ค.  ไทย                     ง.  อินโดนีเซีย                         จ.  จีน
32.    การแข่งขันวงโยธาวาทิตโลก ครั้งที่  11  ได้จัดให้มีขึ้น ณ ประเทศไทย
                 ก.  ฝรั่งเศส              ข.  เนเธอร์แลนด์                   ค. ออสเตรเลีย                         ง.  สวีเดน                จ. เยอรมัน
33.    การแข่งขันซีเกมส์  ครั้งที่  15  กำหนดจัดแข่งขันที่ประเทศใด
                 ก.  ไทย                     ข.  มาเลเซีย                              ค.  สิงคโปร์                              ง.  ฟิลิปปินส์        จ.  บรูไน
34.    สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยกำหนดให้ใช้ดอกไม้อะไรในงานวันแ ม่แห่งชาติ
                 ก.  ดอกบัว                                                  ข.  ดอกกุหลาบ                                          ค.  ดอกบานไม่รู้โรย
                 ง.  ดอกกล้วยไม้มาดา                             จ.  ดอกมะลิ
35.    กลุ่มอาเซี่ยนมีจุดมุ่งหมายใดเป็นสำคัญ
                 ก.  ร่วมมือทางทหาร                                                 ข.  ร่วมมือทางเศรษฐกิจ                       ค.  ร่วมมือทางกีฬา
                 ง.  ร่วมมือทางทหารและเศรษฐกิจ                   จ.  ร่วมมือทางทหารและกีฬา
 36.    ข้อใดเป็นชื่อประเทศซึ่งทางราชการใช้ในปัจจุบัน
                 ก.  สหภาพพม่า                                        ข.  สหพันธรัฐพม่า                                 ค.  พม่า
                 ง.  เมียนม่าร์                                               จ.  สาธารณรัฐสังคมนิยมพม่า
37.    การเจรจาสันติภาพระหว่างกัมพูชาทั้ง  4  ฝ่าย  ครั้งหลังสุดจัดขึ้นที่
                 ก.  ปารีส                  ข.  สต็อกโฮม        ค.  วอชิงตัน          ง.  มอสโคว์           จ.  พนมเปญ
38.    รัฐมนตรีท่านใดที่ไม่ถูกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจในระหว่างวันที่   19 -21 กรกฎาคม  2532
                 ก.  พลตรีสนั่น      ขจรประศาสน์                         ข.  นายสุบิน  ปิ่นขยัน
                 ค.  นายบรรหาร  ศิลปอาชา                                   ง.  นายประจวบ  ไชยศาสตร์
                 จ.  ร.ต.อ. เฉลิม  อยู่บำรุง
39.    การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกไปเมื่อวันที ่  24  กรกฎาคม  2531  ที่ผ่านมานี้มี ส.ส. ได้ทั้งสิ้น
                 ก.  247  คน           ข.  347  คน           ค.  350  คน           ง.  357  คน              จ.  367  คน
40.    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบัน  เป็นแผนฉบับที่เท่าไร
                 ก. ฉบับที่ 3              ข. ฉบับที่ 4              ค. ฉบับที่ 5              ง. ฉบับที่ 6              จ. ฉบับที่ 7
41.    ข้อใดมีเหตุผลไปด้วยกันน้อยที่สุด
                 ก.  จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ - พลเอกเกียงศักดิ์                ข.  ดอกไม้สด - ยาขอบ
                 ค.  สังคมนิยม - ประชาธิปไตย                                               ง.  เขาทราย   กาเแลกซี่ - โมฮัมหมัด  อาลี
                 จ.  สวัสดี  - สัสดี
42.    จากการซักถามพยาน 4 คน  ได้ความว่า
                 ตุ๊ก           อ้างว่าตนไม่ได้เป็นพ่อของติ๊กและตั๊ก
                 ติ๊ก           อ้างว่าตนเป็นลูกของตุ๊กและเป็นน้องของตั๊ก
                 ตั๊ก           อ้างว่าตนเป็นลูกของตุ๊กและไม่ได้เป็นน้องของติ๊ก
                 ตุ๊               อ้างว่าทั้งติ๊กและตั๊กเป็นของลูกของตน
                 ถามว่าคนใดให้การเท็จ
                 ก.  ตุ๊ก  ให้การเท็จ                                    ข.  ติ๊ก  ให้การเท็จ                                    ค.  ตั๊ก  ให้การเท็จ
                 ง.  ตุ๊  ให้การเท็จ                                       จ.  ไม่มีผู้ใดให้การเท็จ
43.    นครราชสีมา  :  นครศรีธรรมราช           .......?....... : .........?.........
                 ก.  นครสวรรค์ :  นครปฐม                  ข.  อุบลราชธานี :  อุดรธานี                 ค.  ระนอง :  ยะลา                
                 ง.  สกลนคร  :  ชุมพร                            จ.  สุรินทร์  :  สุราษฎร์ธานี
 44.    ประชาชน  : กฎหมาย               .......?....... : .........?.........
                 ก.  ครู   :  ไม้เรียว                    ข.  พระ   :  ศีล                         ค.  เณร   :  พระ
                 ง.  นักเรียน :  สารวัตรนักเรียน         จ.  ข้าราชการ  : รัฐธรรมนูญ
45.    เล็กฮอร์น :  ไก่   .......?....... : .........?.........
                 ก.  จระ :  จ๋าจ๊ะเลื้อนคลาน  ข.  ปักกิ่ง  :  สุนัข ค.  ปลาโลมา   :  ปลา
                 ง.  นก  :  จ๋าจ๊ะเลือดอุ่น                           จ.  ช้าง   :  แอฟริกา
46.    2  5  9  19  37  .......?.......
                 ก.  44                         ข.  63                         ค.  65                         ง.  75                         จ.  99
47.    จงหาคำที่อยู่ระหว่างกลางของคำอื่น ๆ
                 ก.  เปล                     ข.  โลง                     ค.  ที่ทำงาน           ง.  ไม้เท้า                 จ.  โรงเรียน
48.    จงหาคู่ที่มีความสัมพันธ์ในทำนองเดียวกันกับความสัมพันธ์ระหว่า ง “เกลือ - เค็ม”
                 ก.  แกง - ส้ม                            ข.  มะยม - หวาน                   ค.  มะนาว - เปรี้ยว
                 ง.  ด่าง - ขม                              จ.  กล้วย - สุก
49.    เรือ - น้ำ, รถยนต์ .......?.......
                 ก.  น้ำมัน                 ข.  คนขับ                 ค.  พวงมาลัย         ง.  เครื่องยนต์       จ.  ถนน
50.    ข้อใดเป็นความจริงมากที่สุด
                 ก.  สามีบอกภริยาว่าคืนนี้ดวงจันทร์ทอแสงนวลผ่อง
                 ข.  แดงเขียนรายงานว่ามองไปที่ชายทะเลหัวหินพระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ ้าทอแสงร่ำไร
                 ค.  แม่บอกลูกว่าควรเปิดวิทยุเพียงเสียงเบา ๆ เพราะยิ่งดังมากยิ่งเปลืองค่าไฟมาก
                 ง.  ถ้านำขวดซึ่งบรรจุน้ำไว้เต็มแล้วไปปิดปากขวดให้แน่นแซ่ไว้ในช่อ งแช่แข็ง  ขวดจะแตกก่อนที่
                     น้ำจะเป็นน้ำแข็ง
                 จ.  การดูชกมวยซึ่งโทรทัศน์ถ่ายทอดสดจากสนามมวยจะเห็นการชกในเวลาเด ียวกับผู้ที่ไปดูใน
                      สนามมวย
51.    คำที่อ่านผิด คือ
                 ก.  ปรปักษ์  อ่านว่า  ปะ - ระ - ปัก
                 ข.  ปรโลก   อ่านว่า  ปะ - ระ - โลก
                 ค.  ประกาศนียบัตร  อ่านว่า  ประ - กาด - สะ - นี - ยะ บัด
                 ง.  ประวัติการณ์  อ่านว่า  ประ - หวัด - ติ - กาน
                 จ.  ประวัติศาสตร์  อ่านว่า  มูน - ละ - นิ - ธิ
52.    คำที่อ่านได้ถูกต้อง  คือ
                 ก.  คุณค่า อ่านว่า  คุน - นะ - ค่า                           ข.  มลพิษ  อ่านว่า  มน  - พิด
                 ค.  วิตถาร  อ่านว่า  วิด - ตะ - ถาน                      ง.  สัปดาห์  อ่านว่า  สับ - ปะ - ดา
                 จ.  มูลนิธิ  อ่านว่า  มูน - ละ - นิ - ธิ                    
53.    “สุนทรพจน์”  อ่านอย่างไรถูกต้อง
                 ก.  สุน -  ทอน - พด                                ข.  สุน - ทา - รา - พด                             ค.  สุน - ทอ - รา - พด
                 ง. สุน - ทะ - ระ - พด                             จ.  อ่านได้ทั้ง .  สุน - ทอ - รา - พด และ สุน - ทะ - ระ - พด      
54.    คำอ่านที่ถูกต้องของคำว่า  “เกษตรกร”  คือ
                 ก.  กะ - เสด - กอน                                 ข.  กะ - เสด - ตะ - กอน                       ค.  กระ - เสด- ตะ - กอน
                 ง.  กะ - เสด - ตระ - กอน                     จ.  กระ - เสด - ตระ - กอน
55.    ๔ ๖ฯ๘  อ่านว่า
                 ก.  วันพุธ ขึ้นหกค่ำ  เดือนแปด                            ข.  วันพุธ  แรมหกคำ  เดือนแปด
                 ค.  วันพุธ  เดือนแปด  ขึ้นหกคำ                           ง.  วันพุธ  เดือนแปด  แรมหกค่ำ
                 จ.  วันพฤหัสบดี  ขึ้นหกค่ำ  เดือนสิงหาคม
56.    คำต่อไปนี้ข้อใดเขียนถูกต้องทั้งหมด
                 ก.  ปรากฎ  ปฏิบัติการณ์  กษัตริย์                                           ข.  กฎหมาย  กฎเกณฑ์  กระษาปณ์
                 ค.  กลจักร์  ขนิษฐา  อารมณ์                                                     ง.  ขะมักเขม้น  สายสิญจน์  ไสยศาสตร์
                 จ.  ตแลงแกง  เอนกประสงค์  ประสพการณ์
57.    คำต่อไปนี้ข้อใดเขียนถูกต้องทั้งหมด
                 ก.  โรคาพยาธิ  โลกียวิสัย                     ข.  วาทยากร  สมุฐาน                             ค.  สลากภัตร  รสชาด
                 ง.  อัคมเหษี  อุธรณ์                                 จ.  มรณะบัตร  มนพิษ
58.    เครื่องหมาย  {  เรียกว่า
                 ก.  ทันตฆาต         ข.  ทัณตฆาต         ค.  ทัณฑฆาต        ง.  ทัณฑฆาต        จ.  ทัณฑฆาต
59.    คำต่อไปนี้ข้อใดเขียนถูกต้องทั้งหมด
                 ก.  อารมณ์  อภิรมณ์                                ข.  พระสงฆ์  อานิสงฆ์                        ค.  โทรทัศน์  คำศัพย
                 ง.  ชัชวาลย์  จาบัลย์                                จ.  อัมรินทร์  พืชพันธ์
60.    คำใดเขียนถูกต้อง
                 ก.  อุปโลกน์          ข.  อุปโลก               ค.  อุปโลกณ์         ง.  อุปโหลก          จ.  อุปโลกญ์
61.    “ผู้ที่กระทำความผิดไว้ เมื่อได้ยินได้ฟังใครพูดถึงก็หวาดกลัว”  ตรงกับคำพังเพยข้อใด
                 ก.  กระต่ายตื่นตูม                  ข.  จุดใต้ตำตอ                         ค.  มีทองเท่าหนวดกุ้งนอนสะดุ้งจนเรือนไหว
                 ง.  ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิด                   จ.  วัวสันหลังหวะ
62.    “นักการเมืองสองคนนี้  เขารู้จุดอ่อนและเล่ห์เหลี่ยมกันและกันเหมือน.............”
                 ก.  เพชรตัดเพชร                                     ข.  ขิงก็ร่าข่าก็แรง                                    ค.  ขนมผสมน้ำยา
                 ง.   ไก่เห็นตีนงู  งูเห็นนมไก่               จ.  ชี้โพรงให้กระรอก
 
63.    “เอามือซุกหู๊บ”  ความหมายตรงกับข้อใด
                 ก.  หาเรื่องใส่ตัว                                      ข.  ไม่ยอมทำอะไร                                   ค.  ไม่ยอมทำงาน
                 ง.  นิ่งดูดาย                                                จ.  เอาตัวรอด
64.    “อกไหม้  ไส้ขม”  หมายความว่า
                 ก.  กลุ้มใจ                                                    ข.  เสียใจมาก                                            ค.  มีความทุกข์แสนสาหัส
                 ง.  เจ็บป่วยอย่างหนัก                             จ.  เจ็บใจ  แค้นใจ
65.    จงอธิบายคำพังเพยที่ว่า “แกงจืดจึงรู้คุณเกลือ”
                 ก.  ของไม่มีราคาแต่มีค่า                                                            ข.  ของดีแต่ไม่มีราคา
                 ค.  มีของดีอยู่กับตัวแต่ไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์                 ง.  ทิ้งของไปแล้วเสียดายภายหลัง
                 จ.  นึกถึงคุณค่าของสิ่งที่เคยคิดว่าไม่เป็นประโยชน์
66.    สำนวน “หัวเรือใหญ่”  หมายความว่าอย่างไร
                 ก.  มีแต่ตำแหน่งไม่มีอำนาจ                                                    ข.  มีตำแหน่งและมีอำนาจมาก
                 ค.  เที่ยวออกรับแทนผู้อื่น                                                        ง.  เฉยไม่พูดจาจนคนไม่เห็นความสำคัญ
                 จ. เป็นคนเอาจริงเอาจัง
67.    “กลัวดอกพิกุลร่วง”  ความหมายตรงกับ
                 ก.  ตักน้ำรดหัวตอ                                    ข.  ตักบาตรอย่าถามพร                          ค.  ทองไม่รู้ร้อน
                 ง.  พร้างัดปากก็ไม่ออก                          จ.  เป็นคนเอาจริง                                   
68.    เมื่อไม่พอใจแต่ไม่แสดงให้ใครรู้  กล่าวเป็นสำนวนว่า
                 ก.  คมในฝัก                                               ข.  หน้าชื่ออกตรม                                   ค.  หงิม ๆ หยิบชิ้นปลามัน
                 ง.  บัวไม่ให้ช้ำ  น้ำไม่ให้ขุ่น                จ.  น้ำขุ่นอยู่ใน  น้ำในอยู่นอก
69.    “ชอบบอกรับแทนผู้อื่น”  กล่าวเป็นสำนวนว่า
                 ก.  หัวเรือใหญ่                                          ข.  ปิดทองหลังพระ                               ค.  แกว่งเท้าหาเสี้ยน
                 ง.  จระเข้ขวางคลอง                               จ.  เอามือซุกหู๊บ
70.    “ขุนไม่ขึ้น”  มีความหมายว่า
                 ก.  กินเท้าไรก็ไม่อ้วน                            ข.  อบรมเท่าไหร่ก็ไม่ดีขึ้น                   ค.  เสียแรงเลี้ยงดู
                 ง.  พูดอย่างไรก็ไม่ฟัง                            จ.  ส่งเสริมให้ทำความสะอาด
71.    คนที่เห็นผิดเป็นชอบ  เข้ากับคำพังเพยของไทยว่า
                 ก.  ไม่ส่องกะโหลกชะโงกดูเงา                                             ข.  ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด
                 ค.  ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตา                                              ง.  เห็นจงจักรเป็นดอกบัว
                 จ.  อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด
 72.    นิทานเรื่อง “กระต่ายกับเต่า”  หมายความว่า
                 ก.  ความพยายาม                                      ข.  การดูถูกคนอื่น                                   ค.  ความรอบคอบ
                 ง.  ความประมาท                   จ.  ความหยิ่งในศักดิ์ศรี
73.    “เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัด”  หมายความว่า
                 ก.  เดินตามผู้ใหญ่ย่อมไม่มีอันตราย                   ข.  ผู้ใหญ่ย่อมป้องกันภัยอันตรายให้ผู้น้อยได้
                 ค.  ทำตามแบบอย่างของผู้ใหญ่ย่อมไม่ผิดพลาด              ง.  คนทำความชั่วและทำความดีมีจำนวนพอกัน
                 จ.  ในโบกนี้มีทั้งความดีและความชั่ว
74.    “ชั่วเจ็ดที่  ดีเจ็ดหน”  หมายความว่า
                 ก.  คนเราย่อมมีทั้งดีและชั่วปนกันไป                                ข.  คนเราย่อมทำความดีและความชั่วพอกัน
                 ค.  เมื่อมีเคราะห์ร้ายย่อมมีเคราะห์ดีสลับกันไป               ง.  คนทำความชั่วและทำความดีมีจำนวนพอกัน
                 จ.  ในโบกนี้มีทั้งความดีและความชั่ว
75.    สุภาษิต “ฟังหูไว้หู”  หมายความว่า
                 ก.  ตั้งใจฟัง                                                ข.  ฟังแล้วต้องคิดไตร่ตรอง                 ค.  อย่าฟังความข้างเดียว
                 ง.  ต้องฟังเสียงส่วนมาก                      จ.  ฟังหูซ้ายเก็บไว้ที่หูขวา
76.    “สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถทรงมีคำสั่งให้ช่วยเหลือครอบครัวของทหารผู้ประสบภัย”  คำที่ขีดเส้นใต้ใช้ราคาศัพท์ว่าอย่างไร
                 ก.  พระราชดำรัส                   ข.  พระบรมราชโองการ    ค.  พระราชบัญชา
                 ง.  พระราชเสาวนีย์                                จ.  พระราชปรารภ
77.    “ทรงพระอักษร” หมายความว่า
                 ก.  เขียนหนังสือ                                      ข.  อ่านหนังสือ                                        ค.  เขียนจดหมาย
                 ง.  อ่านหรือเขียนหนังสือ                    จ.  เขียนบนกลอน
78.    คำว่า “ถวายอดิเรก” หมายความว่า
                 ก.  ชื่อพรพิเศษที่พระสงฆ์ถวายพระมหากษัตริย์
                 ข.  ผ้าของภิกษุที่มีผู้ถวายเพิ่มเข้ามานอกจากผ้าที่อธิษฐานเป็นไตร จีวร
                 ค.  หมากพลูที่ถวายแด่พระสงฆ์
                 ง.  คำอราธนาที่พระมหากษัตริย์ขอให้พระสงฆ์แสดงธรรม
                 จ.  คำอราธนาที่พระมหากษัตริย์ขอให้พระสงฆ์สวดมนต์
79.    ข้อใดใช้ “ทรง” ไม่ถูกต้อง
                 ก.  ทรงม้า                                                    ข.  ทรงพระอักษร                                    ค.  ทรงดนตรี
                 ง.  ทรงเสร็จ                                               จ.  ทรงธรรม
 80.    “ต้องพระประสงค์” หมายความว่า
                 ก.  อยากได้                                                 ข.  ชอบ                                                        ค.  ถูกใจ
                 ง.  มีคนทำในสิ่งที่ถูกใจ                       จ.  อยากได้สิ่งใดแล้วได้สิ่งนั้น
81.    “ไขสือ” หมายความว่า
                 ก.  รู้แล้วทำเป็นไม่รู้                               ข.  แปลข้อความในหนังสือ                 ค.  ยกเมฆเรื่องราวขึ้น
                 ง.  ทำเป็นง่วงนอน                                 จ.  ทำเป็นใบ้
82.    ข้อใดที่มีความหมายผิด
                 ก.  ตีไก่ : การเล่นของเด็กที่เอาดอกหญ้าแพรกมาตีกัน
                 ข.  ตีแตก :  ชกมวยกันอย่างไม่จริงจัง
                 ค.  ตีผี :  วิธีเล่นการพนันบิลเลียดวิธีหนึ่ง      
                 ง.  ตีต่าง :  ติ๊ต่าง
                 จ.  ตีท้ายครัว :  เข้าติดต่อตีสนิทอย่างภริยา
83.    ข้อใดใช้คำว่า “กล้อมแกล้ม”  ได้ถูกต้อง
                 ก.  เขาพูดกล้อมแกล้มไม่ชัดเจน                          ข.  เธออย่ามาทำกล้อมแกล้มกับหญิงคนนั้น
                 ค.  วันนี้ดูท่าทางกล้อมแกล้มเหลือเกิน              ง.  ท่าทางกล้อมแกล้มเหมือนพระเอกลิเก
                 จ.  ข้อ ก และ ข ถูก
84.    ข้อใดถูกต้อง
                 ก.  เขาถ่ายโฉนดคืนจากผู้รับจำนอง                  ข.  เขาขอผลัดเจ้าหนี้
                 ค.  เขาลงมือทดรองแบบสอบถามใหม่              ง.  เขามีความกระหายน้ำ
                 จ.  บ้านของเขาใหญ่โตรโฐานมาก
85.    “ปลาหาง”  หมายถึงอะไร
                 ก.  ปลาดุก               ข.  ปลาช่อน          ค.  ปลาชะโด        ง.  ปลาสลิด           จ.  ปลาเทโพ
86.    ลักษณะนามต่อไปนี้  ชุดใดถูกต้องทั้งหมด
                 ก.  ฤาษี 1 คน  คดี 1 เรื่อง  จาก  1 แผง                                 ข.  กองทัพ 1  กอง  วัว  1  ฝูง  กำไล  1  ลง
                 ค.  ตึก 1 หลัง  กระดาษ  1  แผ่น  ดินสอ  1  ด้าม               ง.  ช้อน  1  อัน  ธนู  1  ลูก  พลู  1  จีบ
                 จ.  ชี่กรง 1 อัน  เสา  1  ต้น  อ้อย  1  ลำ
87.    ชาวประมงซื้ออวน.........และแหนบถอนหนวดหนึ่ง..........
                 ก.  แพ, อัน                                                 ข.  ปาก, แหนบ                                        ค.  แผง, แท่ง
                 ง.  ชุด, คัน                                                  จ.  ลำ, เล่ม
88.    ข้อใดบอกลักษณะนามที่ถูกต้องของระหัดวิดน้ำใช้ว่าอย่างไร
                 ก.  เครื่อง                 ข.  คัน                      ค. ราง                       ง.  ตัว                         จ.  อัน
 89.    ข้อใดบอกลักษณะนามที่ถูกต้องของคำต่อไปนี้ตามลำดับ “งาช้าง  ข้าวโพด  ทองหยิบ”
                 ก.  คู่   ฝัก  หยิบ                                          ข.  กิ่ง  ดอก  ดอก                                    ค.  ข้าง  อัน  ก้อน
                 ง.  อัน หัว  เม็ด                                          จ.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง
90.    พระที่นั่ง.........นี้  สร้างในสมัยรัชกาลที่  4
                 ก.  ที่                          ข.  หลัง                    ค.  องค์                     ง.  แห่ง                    จ.  รูป
91.    คำว่า “ต่อ”  ในข้อใดเป็นบุพบท
                 ก.  เขามาต่อว่าฉัน                                    ข.  เขาต้องให้การต่อศาล                     ค.  เรื่องนี้ฉันคิดว่าเราเป็นต่อ
                 ง.  ฉันกำลังติดต่อให้เขาทราบ          จ.  เรามารู้ตัวก็ต่อเมื่อสายเสียแล้ว
92.    ข้อใดใช้เครื่องหมายวรรคตอนถูกต้อง
                 ก.  “ระวังอันตราย”                                ข.  ระวังอันตราย !                                   ค.  ระวังอันตราย
                 ง.  ระวังอันตราย ?                                   จ.  (ระวังอันตราย)
93.    “ข้าพเจ้าถวายจตุปัจจัย............พระสงฆ์”
                 ก.  แก่                       ข.  แต่                       ค.  แด่                       ง.  กับ                       จ.  เพื่อ
94.    ข้อใดใช้คำบุพบทผิด
                 ก.  ยื่นฟ้องต่อศาล                                    ข.  ร้องเรียนต่อผู้ใหญ่                           ค.  โปรดสงเคราะห์ต่อคนชรา
                 ง.  ยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่                จ.  ข้อ 2 และ 3
95.    “ฉันต้องทำงานตามที่เขาจ้าง”  คำว่า “ตาม”  เป็นคำอะไร
                 ก.  กริยา ข.  วิเศษณ์               ค.  สันธาน              ง.  บุพบท                                 จ.  นิบาต
96.    “คนไทยมีความจงรักภักดี............พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
                 ก.  แก                       ข.  แด่                       ค.  กับ                       ง.  ต่อ                       จ. สำหรับ
97.    คำบุพบทคือคำที่ใช้สำหรับ
                 ก.  นำหน้านามและกริยา                                       ข.  นำหน้านามและสรรพนาม
                 ค.  นำหน้านามและกริยา                                       ง.  นำหน้าสรรพนามและกริยา
                 จ.  ประกอบคำอื่นให้มีความหมายต่างออกไป
98.    คำว่า “ต่อ”  ในข้อใดเป็นคำกริยา
                 ก.  เขาเล่นรูปต่อ                                      ข.  เขาเล่นต่อรูป                                      ค.  เขาต่อรูปเล่น
                 ง.  เขาได้แต้มต่อ                                      จ.  ข้อ  2 และ 3
99.    คำว่า “ปลาวาฬ”  แกงกะหรี่  ยี่หร่า”  มาจากภาษาใด
                 ก.  ภาษาอังกฤษ                                       ข.  ภาษาบาลี                                              ค.  ภาษาสันสกฤต
                 ง.  ภาษาชวา                                              จ.  ภาษายาวี
100.  ข้อใดเป็นประโยคคำถาม
                 ก.  ฉันจะไปยุ่งกับใคร                           ข.  จะไม่มีใครอยู่ในห้อง                     ค.  เช้าวันนี้ใครจะเฝ้าบ้าน
                 ง.  ใครจะไปกับเขาก็ได้                         จ.  ใคร ๆ ก็ไม่อยู่บ้าน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ red;">ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร .. ที่ใช้สอบทั่วประเทศ

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

 

หลายตำแหน่งเช่น  ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ    ผู้ช่วยพนักงานด้านการเงิน 
แนวข้อสอบภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ข้อสอบมากกว่า 1000  ข้อ (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
และภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง การเงิน การบัญชี คอมพิวเตอร์
ข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
แนวข้อสอบความรอบรู้และเหตุการณ์ปัจจุบัน
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
au_jang ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ไม่มีเฉลยเหรอคะ
jupiter1981 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
yayah ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
อยากได้เฉลยค่ะ ขอบคุณค่ะ
title ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
12.    104  องศาฟาเรนไฮด์  เท่ากับกี่องศาเซลเซียส

C/5 = (F-32)/9

ครับ
one_m78@hotm ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณมากค่ะ
one_m78@hotm ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณค่ะ
aoragirl ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณค่ะ
nannyjung ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณค่ะ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้