ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบภาค ข. นโยบายการศึกษา กศน. ศรช.
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบภาค ข. นโยบายการศึกษา กศน. ศรช.

แชร์กระทู้นี้

1. การส่งเสริมการเรียนรู้เน้นเรื่องใด
ก. เพิ่มศักยภาพครูกศน. และภาคีเครือข่ายร่วมจัด
ข. มุ่งเน้นสถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อการคงสภาพการรู้หนังสือ
ค. พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือทั้งในระบบพื้นที่และส่วนกลาง
ง. ถูกทุกข้อ
 

2. สำนักงาน กศน. มีเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหมวดวิชาหลักตามข้อใด
ก. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
80
ข. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
ค. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
ง. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
50

3. นโยบายด้านการศึกษาตามอัธยาศัยมีจุดเน้นในเรื่องใด
ก. การส่งเสริมการอ่าน
ข. ห้องสมุด 
3 ดี
ค. วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ

4. ข้อใดไม่ใช่เน้นการดำเนินภาคีเครือข่าย
ก. สร้างภาคีเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกระดับ
ข. จัดทำระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายทุกระดับ
ค. สำรวจความต้องการของชุมชนในพื้นที่
ง. เสริมสร้างแรงจูงใจให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมจัดการศึกษาตลอดชีวิต
 

5.การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง อยู่ในช่วงเวลาใด
ก. 
2552 – 2561 
ข. 
2551 – 2560
ค. 2553 – 2562
ง. 2554 - 2563

6.ข้อใดไม่ใช่การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย
ก. พัฒนาสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ข. จัดให้มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ตามหมู่บ้าน
ค. พัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน
ง. จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาพังงา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 

7.ข้อใดคือแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของสำนักงานกศน.
ก. ปรับบทบาทสำนักงาน กศน. เป็นสำนักงานการศึกษาตลอดชีวิต
ข. การดำเนินการจัดให้มีศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมทุกพื้นที่
ค. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามบทบาทภารกิจ
ง. ก. และ ข. ถูก
 

8.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะห้องสมุด 3 ดี
ก. หนังสือดี
ข. ระบบบริการดี
ค. บรรยากาศดี
ง. บรรณารักษ์ดี

10.Decency มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. ความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ข. มีคุณธรรมมีความภูมิใจในความเป็นไทย
ค. ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด
ง. ไม่มีข้อถูก

10.ข้อใดคือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก. กิจกรรมค่ายวิชาการ , กิจกรรมเรียนปรับพื้นฐาน
ข. กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน 
ICT
ค. กิจกรรมจัดหาสื่ออุปกรณ์การสอนของครู
ง. ถูกทุกข้อ

เฉลย 

 

1. ง. ถูกทุกข้อ

2.  ค. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 

3.  ง. ถูกทุกข้อ 

4. ค. สำรวจความต้องการของชุมชนในพื้นที่ 

5. ก. 2552 – 2561 

6. ข. จัดให้มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ตามหมู่บ้าน

7. ง. ก. และ ข. ถูก 

8. ข. ระบบบริการดี 

9. ข. มีคุณธรรมมีความภูมิใจในความเป็นไทย 

     10.                                   ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบที่สอบกันทุกปี ภาค ก เป็นข้อสอบอัตนัย วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย
ภาค ข เป็นความรู้เฉพาะด้าน มีอัตนัย และ ปรนัย
1. จงอธิบายความหมายของ กศน.แหล่งเรียนรู้ราคาถูก
2. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เลือกเขียนโครงการ 1 โครงการ เกี่ยวกับ 3 ดี ได้แก่ ยาเสพติด ประชาธิปไตย และ คุณธรรม จริยธรรม
4. เขียนแผนการสอน 1 วิชา
ส่วนปรนัย จะออกงานเกี่ยวกับ หลักสูตร กศน.


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย สำนักงาน กศน. ศรช.ภาค ข‏ ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา

-  แนวข้อสอบหลักสูตรการสอน

 แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้ 

 แนวข้อสอบจิตวิทยาสำหรับครู

 แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน 

 แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา 

 แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา 

 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา

- แนวข้อสอบหลักการศึกษานอกระบบ

- แนวข้อสอบหลักสูตรนอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม

- บทบาทและภาระกิจของ กศน. ตำบล


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษาครบ 84 ปี ในวันใด
ก. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
ข. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ค. 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ง. 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554
2. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ที่ทำหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฏรและวุฒิสภามีสมาชิกทั้งหมด
จำนวนกี่คน
ก. 200 คน
ข. 242 คน
ค. 250 คน
ง. 270 คน
3. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 มี
จำนวนกี่คน
ก. 25 คน
ข. 35 คน
ค. 100 คน
ง. 200 คน
4. ข้อใดมีความหมายเช่นเดียวกับหลักธรรมาภิบาล
ก. หลักนิติธรรม
ข. หลักธรรมรัฐ
ค. หลักคุณธรรม
ง. หลักการปกครองประเทศ
5. “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวสยาม” ข้อความนี้ตรงกับข้อใด
ก. พระบรมราชโองการ
ข. พระบรมราโชวาท
              ค. พระราชดำรัส
             ง. พระราชดำริ

6. ข้อใดไม่ใช่ประมุขของศาลไทย
ก. ประธานศาลปกครองสูงสุด
ข. ประธานศาลยุติธรรม
ค. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ง. ประธานศาลฎีกา
7. ข้อใดเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐน้อยที่สุด
ก. มีชื่อย่อว่า คตส.
ข. เกิดจากรัฐธรรมนูญฉบับ  2550
ค. แต่งตั้งโดย คปค.
ง. มีนายนาม ยิ้มแย้ม เป็นประธาน
8.   แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ มีชื่อย่อว่า
               ก.   น.ป.ก.
               ข.   นปช.
               ค.   พ.ธ.ม.
’                ง.    ครม.
9. มีหน้าที่ในการออกกฎหมาย
ก. คปค.
ข. สนช.
ค. คมช.
ง. คตส.
10. ข้อใดคือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ก. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ข. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ค. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ง. คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ
11. นายมีชัย ฤชุพันธ์ เกี่ยวข้องกับข้อใด
ก. คปค.
ข. คมช.
ค. สนช.
ง. ปปช.
12. การเลือกตั้ง สส. ที่เกิดขึ้น ในปี 2554 ตรงกับวันที่เท่าไหร่
ก. 3 มิถุนายน 2554
ข. 7 มิถุนายน 2554
ค. 7 กรกฎาคม 2554
ง. 3 กรกฎาคม 2554
13. ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งคนปัจจุบันคือ
              ก.  นายประพันธ์ นัยโกวิท         ข.  นายนาม ยิ้มแย้ม
              ค.  นางสดศรี สัตยธรรม            ง.  นายอภิชาต สุขัคคานนท์
14. .   หน่วยงานใดที่เข้าไปดูแลความสงบในลิเบียและทำสงครามกับมูอัมมาร์ อัล-กัดดาฟี
              ก.  สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ    ข.  หน่วยรักษาสันติภาพและความมั่นคง
              ค.  ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ    ง.  องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ
15. มืองหลวงของประเทศลิเบียคือ
             ก.  กรุงตริโปลี         ข.  กรุงแบกแดด
              ค.  เมืองเนวปูลี      ง.  กรุงตริโปเลีย
16. องค์คณะที่มีมติให้ยุบพรรคการเมือง
            ก. คณะตุลาการศาลปกครองสูงสุด
            ข. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
            ค. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
            ง. คณะตุลาการศาลฎีกา
17. Bike lane เกี่ยวข้องกับนโยบายด้าน
ก. การประหยัดพลังงาน
ข. การป้องกันอุบัติเหตุ
ค. การมีระเบียบวินัย
ง. การออกกำลังกาย
18. GDP หมายถึงข้อใด
ก. การรวมตัวเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ข. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ค. ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
ง. อัตราเงินเฟ้อ
19. ค่าของเงินสูง ความต้องการสินค้าลดลง
ก. เงินเฟ้อ
ข. เงินฝืด
ค. เงินตึง
ง. อุปสงค์ อุปทาน
20. ข้อใดหมายถึงเขตการค้าเสรี
ก. APEC
ข. GMO
ค. GATT
ง. FTA
21. ปัจจุบันเป็นศตวรรษที่เท่าไหร่
             ก. 19
             ข. 20
            ค. 21
            ง. 22
22. วิสัยทัศน์ทางการศึกษา 15 ปี ของยูเนสโกในปัจจุบัน
           ก. การศึกษาเพื่อชีวิต
           ข. การศึกษาเพื่อความมั่นคง
           ค. การศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน
           ง. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุข
23. เศรษฐกิจพอเพียงจัดอยู่ในกลุ่มใด
ก. แนวคิด
ข. ทฤษฎี
ค. ปรัชญา
ง. หลักการ
24. ข้อใดหมายถึงการทดสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ก. NT
ข. A-NET
ค. O-NET
ง. Admission
25. ไม่ใช่หน่วยงานหลักที่ดูแลนโยบายคุณธรรมนำความรู้
ก. กระทรวงแรงงาน
ข. กระทรวงวัฒธรรมและการท่องเที่ยว
ค. กระทรวงสาธารณสุข
ง. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
26. ประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกองค์การค้าโลกประเทศล่าสุด
ก. อินเดีย
ข. จีน
ค. เวียดนาม
ง. ไต้หวัน
27. หลักสูตรผลิตครู 5 ปี ต้องปฏิบัติการสอนตามข้อใด
ก. 6 เดือน
ข. ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ค. 1 ปี
ง. ไม่น้อยกว่า 1 ปี
28. สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ก. MTV
ข. QTV
ค. EDTV
ง. ETV

29. เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ต้องการลดข้าราชการลงเท่าใด
ก. ร้อยละ 5
ข. ร้อยละ 10
ค. ร้อยละ 15
ง. ร้อยละ 20
30. ไม่ใช่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ก. สงขลา-ยะลา-นราธิวาส
ข. ยะลา-ปัตตานี- สตูล
ค. ปัตตานี- ยะลา- สงขลา
ง. ปัตตานี- ยะลา- นราธิวาส
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดนครพนม
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดสกลนคร
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดมุกดาหาร
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดหนองคาย
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดอำนาจเจริญ
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดหนองบัวลำภู
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดศรีสะเกษ
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดอุดรธานี
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดยโสธร
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดเลย
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดกาฬสินธุ์
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดร้อยเอ็ด
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดมหาสารคาม
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดสุรินทร์
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดขอนแก่น
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดบุรีรัมย์
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดเพชรบูรณ์
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดชัยภูมิ
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดนครราชสีมา

ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดเชียงใหม่
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัด-เชียงราย
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดพะเยา
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดลำพูน
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดน่าน
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดลำปาง
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดแพร่
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดอุตรดิตถ์
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดตาก
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดพิษณุโลก
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดกำแพงเพชร
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดพิจิตร
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดนครสวรรค์
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดอุทัยธานี
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดชัยนาท
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดลพบุรี
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดสิงห์บุรี
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดปราจีนบุรี
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดสระบุรี
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดนครนายก
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดอ่างทอง
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดราชบุรี
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดอยุธยา
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดสมุทรสงคราม
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดสมุทรสาคร
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดสระแก้ว
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดตราด
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดจันทบุรี
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดระยอง
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดชลบุรี
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดเพชรบุรี
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดชุมพร
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดระนอง
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดพังงา
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดกระบี่
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดตรัง
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดพัทลุง
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดภูเก็ต
ข้อสอบครู กศน.ตําบล จังหวัดสงขลา
รายละเอียดที่  
http://www.testthai1.com 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
ิben ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ตอบกลับโพสของ (admin)

พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551

1. พรบ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 เริ่มบังคับใช้เมื่อใด
ก. 
3 มีนาคม 2551
ข. 4 มีนาคม 2551
ค. 5 มีนาคม 2551
ง. 6 มีนาคม 2551

2. พรบ. ฉบับนี้มีกี่มาตรา
ก. 
23
ข. 24
ค. 25
ง. 26

3. ข้อใดคือภาคีเครือข่าย
ก. บุคคล
ข. อปท.
ค. สถาบันศาสนา
ง. ถูกทุกข้อ

4. คณะกรรมการ หมายความว่า.........
ก. คณะกรรมการการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
ข. คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกธิการ
ค. คณะกรรมการ กศน.
ง. คณะกรรมการ กศน. จังหวัด


5. 
ในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลได้รับ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพต้องเป็นไปตามกฎหมายฉบับใด (ม.5)
ก. พรบ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
ข. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ค. กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง สมศ.
ง. ถูกทุกข้อ

6. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยึดหลักตามข้อใด (ม. 6)
ก. ความเสมอภาค
ข. การกระจายอำนาจ
ค. ผู้เรียนเป็นสำคัญ
ง. ก. และ ข. ถูก

7. ข้อใดคือเป้าหมายการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบ (ม.6)
ก. ประชาชนได้รับศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ข. ความเสมอภาค
ค. กระจายอำนาจแก่สถานศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ

8. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรียกโดยย่อว่าอย่างไร (ม.14)
ก. กศน.
ข. สำนักงาน กศน.
ค. ก.ศ.น.
ง. สำนักงาน กศ.น.

9. เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ก. เลขาธิการ กศน.
ข. เลขาธิการสำนักงาน กศน.
ค. เลขาธิการ กศ.น.
ง. เลขาธิการสำนักงาน กศ.น.

10. 
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีฐานะตามข้อใด
ก. เป็นอธิบดี
ข. เทียบเท่าอธิบดี
ค. เลขานุการ
ง. ถูกทุกข้อ

11. ใครคือประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
 (ม.
15)
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข.
 ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด
ค. ผู้ทรงคุณวุฒิ
ง. คณะกรรมการเลือกกันเอง

12. คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด มีกี่คน
ก. 
15
ข. 16
ค. 17
ง. 19

13. คณะกรรมการสถานศึกษา กศน. อำเภอ มีจำนวนกี่คน
ก. 
15
ข. 12
ค. 9
ง. 7

14. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด เรียกโดยย่อว่า
ก. กศน. จังหวัด 
ข. สำนักงาน กศน. จังหวัด
ค. สำนักงาน กนอ. จังหวัด
ง. กนอ. จังหวัด
15. 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ เรียกโดยย่อว่า
ก. ศูนย์ กศน. อำเภอ 
ข. กศน. อำเภอ
ค. กศน. อำเภอ
ง. ศูนย์ กศ.น. อำเภอ

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

ouizaa ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณค่ะ
sareenamon4 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
        ขอบคุรคับ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้