ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เก็งข้อสอบพนักงานราชการตำแหน่งครู กศน.ตำบล กทม. 56
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เก็งข้อสอบพนักงานราชการตำแหน่งครู กศน.ตำบล กทม. 56

แชร์กระทู้นี้

แนวข้อสอบ

นโยบาย สำนักงาน กศน. ประจำปี  ..๒๕๕๖

 

1. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของ กศน.ในปี 2556

ก. คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน

ข. คนไทยได้รับการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน

ค. คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน

ง. คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน

ตอบ ง. คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพ

อย่างยั่งยืน

2. ข้อใด ไม่ใช่ พันธกิจของกศน. ในปี 2556

ก. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษา สมรรถนะในการเรียนรู้และการแก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ข. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน

ค. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ง. เป็นพันธกิจของ กศน.ในปี 2556 ทุกข้อ

ตอบ ง.เป็นพันธกิจของ กศน.ในปี 2556 ทุกข้อ

3. นโยบายของ กศน.ในปี 2556 ประกอบไปด้วยนโยบายอะไรบ้าง

ก. นโยบายต่อเนื่อง ค. นโยบายเร่งด่วน

ข. นโยบายชั่วคราว ง. ถูกทั้ง  และ 

ตอบ ง. ถูกทั้ง  และ 

4. นโยบายเร่งด่วนของ กศน.ในปี 2556 มีกี่ข้อ

ก. 5 ข้อ ค. 6 ข้อ

ข. 10 ข้อ ง. 7 ข้อ

ตอบ ค. 6 ข้อ ได้แก่ 

ยกระดับการศึกษาประชาชนให้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภายใน

 ๘ เดือน อย่างมีคุณภาพ

เร่งดำเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร OTOP Mini MBA สู่ชุมชน

เปิดโลก กศนสู่ กศน.อินเตอร์ เพื่อประชาคมอาเซียน

เสริมสร้างอัจฉริยะและพัฒนานิสัยรักการอ่านของประชาชน

เร่งรัดจัดทำแผนป้องกันภัยพิบัติจากธรรมชาติ

เร่งพัฒนาระบบกลไกการกำกับ ติดตาม และนิเทศเพื่อการพัฒนางานการศึกษานอก 

 ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ

5. นโยบายเร่งด่วนของ กศน.ในปี 2556 ข้อแรกคืออะไร

ก. เร่งดำเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร OTOP Mini MBA สู่ชุมชน

ข. ยกระดับการศึกษาประชาชนให้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภายใน๘ เดือน อย่างมีคุณภาพ

ค. เปิดโลก กศนสู่ กศน.อินเตอร์ เพื่อประชาคมอาเซียน

ง. เร่งรัดจัดทำแผนป้องกันภัยพิบัติจากธรรมชาติ

ตอบ ข. ยกระดับการศึกษาประชาชนให้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภายใน๘ เดือน อย่างมีคุณภาพ

6. ข้อใด ไม่ใช่ นโยบายเร่งด่วนของ กศน.ในปี 2556

ก. นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ

ข. เร่งรัดจัดทำแผนป้องกันภัยพิบัติจากธรรมชาติ

ค. เร่งพัฒนาระบบกลไกการกำกับ ติดตาม และนิเทศเพื่อการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ

ง. เสริมสร้างอัจฉริยะและพัฒนานิสัยรักการอ่านของประชาชน

ตอบ ก. นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ

7. นโยบายเร่งด่วนในการยกระดับการศึกษาประชาชนให้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภายใน ๘ เดือน อย่างมีคุณภาพ มีอะไรบ้าง

ก. เร่งพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนอย่างกว้างขวาง

ข. เร่งพัฒนากระบวนการและวิธีการเทียบระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางอาชีพ และสื่อประกอบการเรียน

ค. เร่งจัดทำคู่มือการดำเนินงานการเทียบระดับการศึกษา มาตรฐานการประเมินวิธีการประเมิน และเกณฑ์การประเมิน

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

8. ข้อใด ไม่ใช่ นโยบายเร่งด่วนในการเปิดโลก กศนสู่ กศน.อินเตอร์ เพื่อประชาคมอาเซียน

ก. ให้ กศน.อำเภอ/เขต เร่งดำเนินการจัดบริการประเมินเทียบระดับการศึกษาและประสบการณ์ เพื่อยกรับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชน

ข. พัฒนาครูและผู้เกี่ยวข้องให้สามารถจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค. จัดให้มีห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคภาษาอังกฤษ อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ ห้องเรียน

ง. เร่งจัดทำหลักสูตร สื่อ แบบเรียน และเครื่องมือการวัดผลประเมินผลการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคภาษาอังกฤษ

ตอบ ก.ให้ กศน.อำเภอ/เขต เร่งดำเนินการจัดบริการประเมินเทียบระดับการศึกษาและประสบการณ์ เพื่อยกรับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชน

9. ข้อใดคือนโยบายเร่งด่วนในการเสริมสร้างอัจฉริยะและพัฒนานิสัยรักการอ่านของประชาชน

ก. ให้กศน.อำเภอ/เขต เร่งรัดให้ กศน.ตำบล/แขวงดำเนินการสำรวจความต้องการหนังสือของกลุ่มเป้าหมาย

ข. กศน.อำเภอ/เขต เร่งจัดตั้งบ้านหนังสือในทุกหมู่บ้าน และจัดหาหนังสือสำหรับบ้านหนังสือตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่

ค. กศน.ตำบล/แขวง ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างอัจฉริยะของเด็กและเยาวชน และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของกลุ่มเป้าหมาย

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง.ถูกทุกข้อ

10. นโยบายต่อเนื่องมีกี่ข้อ

ก. 5 ข้อ ค. 6 ข้อ

ข. 10 ข้อ ง. 7 ข้อ

ตอบ ค. 6 ข้อ ได้แก่ นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ นโยบายด้านการศึกษาตามอัธยาศัย นโยบายด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน นโยบายด้านการสนับสนุนโครงการพิเศษ นโยบายด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา นโยบายด้านการบริหารจัดการ


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครู กศน. ตำบล ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546
- แนวข้อสอบพรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2551
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  2547
- แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและ สำนักงาน กศน. 2556
 - การจัดระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน
- แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดทำฐานข้อมูล
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

1.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับปรับปรุง
http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php/topic,1212.0.html

สรุปพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับปรับปรุง
http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php/topic,15.0.html

2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php/topic,1216.0.html

3.พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php/topic,1219.0.html

4.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php/topic,1223.0.html

สรุประบบพนักงานราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php/topic,1293.0.html

5.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php/topic,1287.0.html

สรุปพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php/topic,1294.0.html

6.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php/topic,1288.0.html

สรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php/topic,1295.0.html

7.นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน กศน.
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2551-2554
http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php/topic,1289.0.html

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553-2556
http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php/topic,1290.0.html

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2554
http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php/topic,1291.0.html

นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2554
http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php/topic,1292.0.html

8.การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแหล่งเรียนรู้ราคาถูก : กศน.ตำบลหรือแขวง พ.ศ. 2553
http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php/topic,841.0.html

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยอาสาสมัคร กศน พ.ศ.2551
http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php/topic,836.0.html

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยศูนย์การเรียนชุมชน พ.ศ.2552
http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php/topic,835.0.html

หลักการของการจัดการศึกษานอกระบบ และปรัชญาการศึกษาที่เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ
http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php/topic,592.0.html

ปรัชญา"คิดเป็น"
http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php/topic,540.0.html

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php/topic,68.0.html

การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education)
http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php/topic,654.0.html

การศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Education)
http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php/topic,653.0.html

การศึกษาทางไกล (Distance Learning)

http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php/topic,656.0.html

9.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน
http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php/topic,1310.0.html

10.การจัดทำฐานข้อมูล
(รอข้อมูล)

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้