ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
tankun ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

ป.วิอาญา

แชร์กระทู้นี้

อ้างอิง: กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว แนวข้อสอบตำรวจ 2554 เมื่อเวลา(2011-05-08)
1.คู่ความหมายถึงข้อใด
ก. พนักงานอัยการฝ่ายหนึ่ง กับจำเลยฝ่ายหนึ่ง ข.โจทย์ฝ่ายหนึ่ง กับจำเลยฝ่ายหนึ่ง
ค.พนักงานสอบสวนฝ่ายหนึ่ง กับ ผู้ต้องหาฝ่ายหนึ่ง
ง.พนักงานสอบสวน,อัยการฝ่ายหนึ่ง กับ จำเลยฝ่ายหนึ่ง
2. การฟ้องคดีอาญาการณีใดที่ศาลตรวจคำฟ้องแล้วพิพากษายกฟ้อง แล้วฟ้องใหม่ไม่ได้
ก.คำฟ้องที่ไม่มีลายมือชื่อโจทย์ และผู้เรียง
ข.คำฟ้องที่ไม่ได้ระบุมาตราในกฎหมายซึงบัญญัติว่าเป็นความผิด
ค.คำฟ้องที่บรรยายไม่ชัดแจ้งและเคลือบคลุม
ง.คำฟ้องที่ขาดรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาและสถานที่กระทำผิด
3.ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการออกหมายจับ
ก.เพื่อพบและยึดอาวุธปืนที่ใช้ยิงคนตาย
ข.เพื่อพบและช่วยเหลือเก็กที่ถูกขังไว้โดยมิชอบ
ค.เพื่อพบบุคคลที่มีหมายจับ
ง.ถูกทุกข้อ
4.ข้อใด[url]ไม่ใช่[/url]เหตุให้คู่ความขอโอนคดี
ก.ลักษณะของควมผิด ข.ความสะดวกในการพิจารณา
ค.ฐานนะของจำเลย ง.ความรู้สึกของประชาชน
5.สิ่งใดต่อไปนี้ไม่ใช่หมายอาญาตาม ป.วิอาญา
ก.หมายจับ ข.หมายขัง ค.หมายตวบคุม ง.หมายปล่อย
6.ในคดีที่พนักงารอัยการฟ้องคดีอาญาและเรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสีหหาย คดีอาญาข้อใดที่พนักงานอัยการไม่มีสิทธิเรียกแทนได้
ก.เจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ ปอ.ม.147 ข.ยักยอกทรัพย์ ปอ.ม.352
ค.ทำให้เสียทรัพย์ ปอ.ม.358 ง.ปล้นทรัพย์ ปอ.ม 340
7.ผู้ชี้ขาดการเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในเขต กทม. คือผู้ใด.
ก.ผู้ว่าราชการกรุงเทพ ข.ผู้บังคับการตำรวจนครบาล
ค.ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ง.รอง ผบ.ตร.
8.นายสมแจ้งกับตำรวจสายตรวจว่าเห็นนาย ง.ลักทรัพย์จากบ้านของนายสอง แล้วหลบอยู่ในบ้านของนาย ง.เองและขอให้ช่วยจับกุม ข้อใดเป็นอำนาจของตำรวจสายตรวจที่พึงกระทำได้
ก.ตำรวจสามารถจับได้เพราะเป็นความผิดซึ่งหน้า
ข.ตำรวจจะต้องไปขอหมายค้นและหมายจับต่อศาล
ค.ตำรวจต้องขอให้หัวหน้าสถานีตำรวจออกหมายจับ
ง.ตำรวจสามาถจับได้เพราะมีพฤติการณ์จะหลบหนี
9.ความผิดที่ได้กระทำนอกราชอาณาจักร เมือมีกรณีจำเป็นระหว่างรอคำสั่งจากอัยการสูงสุดมอบหมายให้เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ พนักงานสอบสวนใดไม่มีอำนาจสอบสวน
ก.พนักงานสอบสวนซึ่งผู้ต้องหามีที่อยู่ในเขตอำนาจ
ข.พนักงานสอบสวนซึ่งผู้ต้องหาถูกจับอยู่ในเขตอำนาจ
ค.พนักงานสอบสวนซึ่งรัฐบาลประเทศอื่นได้ร้องฟ้องให้ทำโทษผู้ต้องหา
ง.พนักงานสอบสวนซึ่งบุคคลที่ได้รับความเสียหายได้ร้องฟ้องให้ทำโทษผู้ต้องหา
10.นายยงยุทธ ออกเช็คให้นายแดงที่กรุงเทพมหานคร แต่เป็นเช็คของธนาคารที่ตั้งอยู่จังหวัดเชียงราย นายแดงนำเช็ตเข้าบัญชีเพื่อเรยกเก็บเงินที่ จ.สมุทรปราการ และธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค น่ายแดงจะค้อง [url]ยื่นฟ้อง[/url]นายยงยุทธ ที่ศาลใด.
ก.ศาลอาญา ข.ศาลจังหวัดเชียงราย ค.ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ง.ถูกทั้งข้อ ข.และ ค
11. ร้อยตำรวจเอกบุญเสริม รอ สวป.เดินทางไปจับคนร้ายตามหมายจับที่ จ.นครศรีธรรมาช ในวันที่ 29 ก.พ.2551 และนำตัวมาถึงที่ทำการพนักงานสอบสวน เวลา 08.00 น.ของวันที่ 1 มี.ค.2551 พนักงานสอบสวนจะต้องนำตัวผู้ต้องหาไปส่งศาลภายในวันและเวลาใด.
ก.ก่อนเวลา08.00 น. ของวันที่ 2 มี.ค.2551
ข.ก่อนเวลา 08.00 น.ของวันที่ 3 มี.ค.2551
ค.ก่อนเวลา 08.00 น.ของวันที่ 4 มี.ค.2551
ง.ก่อนเวลา 08.00 น.ของวันที่ 5 มี.ค.2551
12.ข้อใดมิใช่การตายโดยผิดธรรมชาติ
ก.ฆ่าตัวตาย ข.ถูกผู้อื่นทำให้ตาย ค.ถูกสัตว์ทำร้าย ง.ฆ่าตัวตาย
13.ข้อใหมิใช่เหตุที่ใช้วินิจฉัยคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว
ก.ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีหรือไม่ ข.เชื่อถือผู้ร้องประกันได้เพียงใด
ค.ฐานะของผู้ต้องหาหรือจำเลย ง.ความหนักเบาแห่งข้อหา
14.ผู้มีอำนาจออกหมายอาญาคือผู้ใด
ก.พนักงานสอบสวน ข.พนักงานอัยการ
ค.ศาล ง.ถูกทุกข้อ
15.สถานที่ใดไม่จำต้องระบุไว้ในหมายค้น
ก.วัน เดือน ปี ทีออกหมาย ข.สถานที่ออกหมาย
ต.สถานที่จะค้น ง.ลายมือชื่อเจ้าพนักงานผู้ขอหมายค้น
16.กรณีใดที่ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย ไม่มีอำนาจทำแทนผู้เสียหาย
ก.ถอนฟ้องคดีอาญา ข.ถอนคำร้องทุกข์
ค.ถอนฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ง.ยอมความในความผิดต่อส่วนตัว
16.ข้อใดมิใช่กรณีที่ทำให้สิทธิการนำคดีอาญาของโจทย์มาฟ้องต่อศาลระงับ
ก.เมื่อมีกฎหมายยกเว้นโทษ
ข.เมื่อมีกฎหมายออกใช้ภายหลังกระทำผิดยกเลิกความผิดนั้น
ค.เมื่อมีกฎหมายยกเว้นความผิดขณะกระทำผิด
ง.เมื่อมีคำพิพากษาเสรฺจเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้อง
17.นางขาวถูกนาย ดำ กระทำอนาจาร จึงไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนต่อมานางขาวหัวใจวายเสียชีวิต ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.คดีระงับเนื่องจากผู้เสียหายเสียชีวิต
ข.ญาติของนางขาวดำนำคดีไปฟ้องต่อศาลได้
ค.พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนต่อสรุปสำนวนส่งอัยการ
ง.นายดำสามารถชดใช้ต่ายเสียหายแก่ญาตินางนำเพื่อให้ญาตินางดำถอนคำร้อทุกข์ได้
18.เด็กหญิง ก.ได้หายไปจากบ้านเขต สน.หัวหมาก มารดาของ ด.ญ.ก.ได้แจ้งความร้องทุกข์ที่ สน.หัวหมาก ต่อมาชุดสืบสวนของ สน.พระโขนงได้พบศพของ ด.ญ.ก.ที่เขต สน.คลองตัน พนักงานท้องที่ใดบ้างมีอำนาจสอบสวน
ก.สน.หัวหมาก ข.สน.คลองตัน ค.สน.พระโขนง ง.ถูกทั้งข้อ ก. และ ข
19.สำนวนการชันสูตรศพพลิกศพในกรณีที่ความตายมิได้เป็นผลแห่งการกระทำผิดอาญา จะต้องส่งให้กับใคร
ก.ผู้บังคับการ ข.อัยการ ต.ผู้ว่าราชการ ง. ผู้บัญชาการ
20.นายเก่ง ถูกนายช้างทำร้ายร่างกายได้บาดเจ็บสาหัส และหมดค่ารักษาไป 30,000 บาท จึงได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อ พงส.ๆ ส่งสำนวนให้อัยการ ต่อมานายเก่ง
ได้ยื่นคำร้องขอให้อัยการเรียกเงินที่ใช้ในการรักษาให้นายเก่งด้วย ต่อไปนี้ข้อใดผิด
ก.พนักงานอัยการสามารถเรียกต่ารักษาพยาลได้เพราะเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา
ข.นายเก่งสามารถฟ้องเรียกค่ารักษาพยาบาลเองได้
ค.อัยการไม่สามารถเรียกเนค่ารักษาพยาบาลให้นายเก่งได้
ง.ไม่มีข้อใดถูก

เฉลยแบบทดสอบ ป.วิ
ข้อ 1 ข ข้อ. 2 ง ข้อ. 3 ง ข้อ. 4 ค ข้อ. 5 ค ข้อ. 6 ค ข้อ. 7 ง ข้อ. 8 ข
ข้อ 9 ก ข้อ.10 ข ข้อ.11 ข ข้อ. ข้อ.13 ค ข้อ.14 ค ข้อ.15 ง ข้อ.16 ข
ข้อ.16 ค ข้อ.17 ค ข้อ.18 ง ข้อ.19 ค ข้อ.20 ก
หมายเหตุ เป็นแบบทดสอบของ อ.เทพธวัธ
สำหรับข้อ 12 พิมพ์ตกไปที่จริงข้อ ง.เป็นหัวใจวายตาย ไม่มีเฉลย ข้อ 16 มี 2 ข้อ เรียงกันตามเฉลย
สำหรับข้อ 10 ได้สอบถามเจ้าของแบบทดสอบแล้วแจ้งว่ หากผู้เสียหายฟ้องเองต้องฟ้องที่ศาล จ.เชียงราย เพราะเป็นสถานที่เกิดเหตุ แต่หากผู้เสียหายไปแจ้งความร้องทุกข์ต้อ พงส.และอัยการฟ้อง จะมีจ.สมุทรประการ เกี่ยวด้วย
http://www.sobtid.com/
เพิ่มเติม
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้