ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : อบจ.หนองบัวลําภู รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 35 อัตรา ตั้งแ
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

อบจ.หนองบัวลําภู รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 35 อัตรา ตั้งแ

แชร์กระทู้นี้อบจ.หนองบัวลําภู รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-24 สิงหาคม 2561ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูจำนวน4ตำแหน่ง35อัตรา

อาศัยอำนาจตามความในข้อ18และข้อ19(1)แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดหนองบัวลำภูเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างลงวันที่16กรกฎาคมพ.ศ.2547และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดหนองบัวลำภูในการประชุมครั้งที่7/2561เมื่อวันที่26กรกฎาคม2561จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งต่างๆดังนี้

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ3ตำแหน่งจำนวน10อัตราประกอบด้วย

-ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธาจำนวน2อัตรา

-ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจจำนวน1อัตรา

-ตำแหน่งผู้ช่วยช่างเจาะบ่อบาดาลจำนวน7อัตรา

1.2ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน25อัตราประกอบด้วย

-ตำแหน่งคนงานจำนวน25อัตรา

2.คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร

2.1คุณสมบัติทั่วไป

ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามข้อ4ของประกาศก.จ.จ.หนองบัวลำภูเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างลงวันที่

16กรกฎาคมพ.ศ.2547ดังนี้

(1)มีสัญชาติไทย

(2)มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และไม่เกิน60ปี

(3)ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(4)ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดดังนี้

(4.1)โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

(4.2)วัณโรคในระยะอันตราย

(4.3)โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

(4.4)โรคติดยาเสพติดให้โทษ

(4.5)โรคพิษสุราเรื้อรัง(5)ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน

พรรคการเมือง

(6)ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น

(7)ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(8)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(9)ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

2.2คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ

การรับสมัครแต่ละตำแหน่ง(เอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

3การรับสมัคร

3.1วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆด้วยตนเอง

ได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูระหว่างวันที่15-24สิงหาคมพ.ศ.2561(ในวันและเวลาราชการ)หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคลสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดต.หนองบัวอ.เมืองจ.หนองบัวลำภูโทรศัพท์0-4231-2871ต่อ222หรือเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูwww.nppao.go.th

3.2เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

3.2.1ผู้ประสงค์จะสมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนาถูกต้องอย่างละ1ชุดมายื่นในวันสมัครประกอบด้วย

(1)รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด1นิ้วจำนวน3รูป(ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน6เดือน)และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-สกุลตำแหน่งที่สมัครไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป

(2)สำเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดง

ว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครโดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดสมัครจำนวน1ชุด

(3)สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน1ฉบับ

(4)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน1ฉบับ

(5)สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร(ส.ด.9,สด.43)


(เฉพาะเพศชาย)จำนวน1ชุด

(6)ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามข้อ2.1(4)ซึ่งออกให้ไม่

เกิน1เดือนนับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย(ฉบับจริง)โดยสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชนโดยแพทย์ปริญญา

(7)หลักฐานอื่นๆเช่นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลทะเบียนสมรสทะเบียนหย่า(ถ้ามี)

(8)หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการหรือนายจ้าง

มาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีในตำแหน่งผู้ช่วยช่างเจาะบ่อบาดาล

อนึ่งกรณีมีเอกสารไม่ครบตามที่กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้นจะไม่รับสมัครโดยเด็ดขาด

/3.2.2ผู้สมัคร...

-3-


3.2.2ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดกรณียื่นเอกสารไม่ครบถ้วนจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

3.2.3หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครหรือถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดๆ

4.ค่าธรรมเนียมการสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครในอัตราตำแหน่งละ100บาท(ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ)

5.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูจะปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ

เลือกสรรในวันที่3กันยายนพ.ศ.2561โดยจะปิดประกาศไว้ณป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูและเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูwww.nppao.go.thหรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูโทรศัพท์0-4231-2871ต่อ222ในวันและเวลาราชการ

6หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลโดยวิธีการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดโดยวิธีการสอบภาคปฏิบัติหรือวิธีการสอบสัมภาษณ์วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกันประกอบด้วย

6.1.การทดสอบการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่คะแนนเต็ม100คะแนน

6.2.การสัมภาษณ์คะแนนเต็ม100คะแนน

7.ประกาศกำหนดวันเวลาและสถานที่เลือกสรร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูจะดำเนินการเลือกสรรผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างโดยวิธีการทดสอบตัวอย่างงานและการสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งหน้าที่ในวันที่11กันยายน2561โดยปิดประกาศไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูทั้งนี้รายงานเพื่อเข้ารับการเลือกสรรในเวลา08.30น.ณสถานที่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูประกาศกำหนดสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูโทร.0-4231-2871ต่อ222ในวันและเวลาราชการ

8.เกณฑ์การตัดสิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกำหนดให้ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรต้องได้

คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ60ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกำหนด

/8.เกณฑ์การ...

-4-

9.การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูจะประกาศรายชื่อผ่านการทดสอบตัวอย่างงานและการสัมภาษณ์ให้ทราบในวันที่17กันยายน2561โดยจะปิดประกาศไว้ณป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูและทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูwww.nppao.go.thหรือติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูหมายเลขโทรศัพท์0-4231-2871ต่อ222ในวันและเวลาราชการ

10.การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

10.1การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจะเรียงตามลำดับที่จากผู้ผ่านการ

เลือกสรรที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับสูงกว่า

10.2บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรกำหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน1ปีแต่ถ้า

มีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

11.เงื่อนไขการจ้าง

11.1การจ้างพนักงานจ้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดหนองบัวลำภูก่อนจึงจะทำสัญญาจ้างได้ระยะเวลาการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจมีสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน4ปี

11.2องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจปีละ2ครั้งตามปีงบประมาณเพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการเลื่อนค่าตอบแทนการเลิกจ้างการต่อสัญญาจ้างและอื่นๆ

อนึ่งสำหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในครั้งนี้ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครหากภายหลังได้ตรวจสอบพบว่าผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้ององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูขอสงวนสิทธิในการเลือกสรรและทำสัญญาจ้างและจะยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีที่ได้ทำสัญญาจ้างแล้วและองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูจะทำการบรรจุและแต่งตั้งตามแผนอัตรากำลัง(ปีงบประมาณ2561-2563)เท่าที่มีและมีความจำเป็นต้องใช้บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเท่านั้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศณวันที่3สิงหาคมพ.ศ.2561

********************************************************


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
สั่งซื้อแนวข้อสอบที่  
                                

ส่งไฟล์ทางอีเมล์ สั่งซื้อมาที่  โทร 061-1476494   Line : @ebg2681d (พิมพ์ @ ข้างหน้าด้วย)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียงชุดละ 399 บาท   ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์  เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท  ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ


หรือแจ้งที่อยู่มาที่
โทร 061-1476494  
Line : @ebg2681d (พิมพ์ @ ข้างหน้าด้วย)
รายละเอียดที่ www.ไปสอบ.com
ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th


รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้