ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สภากาชาดไทยเปิดสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 10 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บั
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สภากาชาดไทยเปิดสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 10 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บั

แชร์กระทู้นี้

สภากาชาดไทยเปิดสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 10 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
เรื่อง รับสมัครและขยายการรับสมัครสอบแข่งขันและสอบคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย


ด้วยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆของสภากาชาดไทย จำนวน 10 อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้


1. หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานบริหาร อัตราเงินเดือน ขั้น 28,560 บาท จำนวน 1 อัตรา
คุณลมบัติทั่วไป และคุณลมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-40 (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ถ้าเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรืหรือปริญญาโททางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ หรือ ปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ โดยต้องแสดงผลการลงทะเบียนเรียนวิชาด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน การวิเคราะห์พัฒนาโครงการ การติดตามและการประเมินผลไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
4. สำหรับผู้ที่จบระดับปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี และผู้ที่จบระดับปริญญาโท ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. มีประสบการณ์ในการเขียนโครงการหรือการจัดทำแผน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี
7. มีประสบการณ์ในด้านการทำงานเป็นทีมหรือสามารถทำงานเป็นทีมได้
8. มีประสบการณ์ในด้านการติดต่อประสานงานภายในองค์กร
9. มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบงานดีมาก และอุทิศเวลาให้แก่การทำงานได้
10. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
11. ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้มาสมัครสอบ และ ต้องดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับ 5 ในสายงานที่เริ่มต้นระดับ 3 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับ 6 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 ฝ่ายการเงินและบัญชี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อัตราเงินเดือน ขั้น 15,060 บาท จำนวน 2 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติคุณสมบัติทั่วไป และคุณลมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงิน การบัญชี รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง
4. หากมีประสบการณ์ในการเชียนโครงการหรือการจัดทำแผนไม่น้อยกว่า2ปีจะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี
6. มีความคล่องตัว มีมบุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถอุทิศตน และเสียสละเวลา ให้กับงานได้ดี
7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ และวันหยุดได้
8. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี


3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ศูนย์บริการโลหิต แห่งชาติ อัตราเงินเดือน ขั้น 15,060 บาท จำนวน 1 อัตรา 
 คุณสมบัติทั่วไป และคุณลมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางการเงินและบัญชี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet รวมทั้งเครื่องใช้สำนักงานได้ดี
5. มีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี
6. ถ้ามีภูมิสำเนาอยู่ในจังหวัดที่ตนเองสังกัดหรือใกล้เคียงที่สามารถเดินทางไปกลับได้สะดวกจะ ได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
7. หากได้รับการคัดเลือก ต้องมีหลักทรัพย์คํ้าประกันตามหลักเกณฑ์สภากาซาดไทย โดยกำหนด วงเงินคํ้าประกัน 200,000 บาท


4.  เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานยุวกาชาด อัตราเงินเดือน ขั้น 15,060 บาท จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศซาย อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ภาพนิ่ง มัลติมีเดีย ออกแบบนิเทศศิลปี ลื่อสารดิจิตอล การออกแบบลื่อสาร นฤมิตศิลป๋หรือสาขาที่เกี่ยวช้อง
4. สามารถใช้กล้องถ่ายภาพนิ่ง และกล้องวิดีโอในการปฏิบัติงานถ่ายทำภาพข่าวได้ และสามารถ ใช้โปรแกรมตัดต่อไฟล์มัลติมีเดียได้เป็นอย่างดี
5. มีประสบการณ์หรือทักษะในการทำงานด้านการออกแบบและผลิตลื่อเพื่อการประซาสัมพันธ์ และทักษะในการทำงานด้านการออกแบบและผลิตลื่อเพื่อการประซาสัมพันธ์ และทักษะ ความคิดสร้างสรรคัในการเซียนข่าว บทความและงานโฆษณา
6. มีบุคลิกภาพดี มีมนูษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบต่องานและสามารถอุทิศตนได้
7. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet รวมทั้งโปรแกรม ผลิตลื่อได้ เข่น Photoshop, illustrator, Blaze Media Pro เป็นต้น จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ


5. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิต แห่งชาติ อัตราเงินเดือน ขั้น 15,060 บาท จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2) เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3)  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ การประซาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ ประซาสัมพันธ์
4) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Internet และ Social Network ได้เป็น อย่างดี
5) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ อ่าน เซียน สื่อสารได้
6) มีความสามารถเป็นพิธีกรทั้งในและนอกสถานที่ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์
7) มีความอดทน สามารถอุทิศตน และเสียสละให้กับองค์กรอย่างเต็มที่
8) บุคลิกดี ทันสมัย มีมนุ,ษยสัมพันธ์ ไหวพริบดี คล่องตัวสูง
9) สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ และสามารถปฏิบัติงาน ต่างจังหวัดได้


6. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 งานบริหารงานทั่วไปและงานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหาร อัตราเงินเดือน ขั้น 9,410/11,520 บาท จำนวน 1 อัตรา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ล้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3.  วุฒิการศึกษาประกาศนิยบัตรวิชาซีพ (ปวซ.) ประกาศนิยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพณิชย การทุกสาขา
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และใช้เครื่องใช้สำนักงานได้ดี
5. มีความคล่องตัว มีมบุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถอุทิศตนและเสียสละเวลาให้กับงานได้ดี
6. ล้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


7. พนักงานห้องปฏิบัติการ ฝ่ายผลิตเซรุ่ม สถานเสาวภา อัตราค่าจ้าง ขั้น 8,800 บาท จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษาประกาศนิยบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
4. สามารถอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
5. มีสายตาปกติ


8. นายช่างไฟฟ้า 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อัตราเงินเดือน ขั้น 11,520 บาท จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.  เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) และต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
2. วุฒิการศึกษาประกาศนิยบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง อิเล็คทรอนิคส์
3. มีภูมิสำเนาอยู่ในจังหวัดที่ตนเองสังกัดหรือใกล้เคียง ที่สามารถเดินทางไปกลับได้สะดวก เนื่องจากไม่มีที่พักให้


9. นายช่างโยธา 1-4 กลุ่มงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล สถานเสาวภา อัตราเงินเดือน ขั้น 11,520 บาท และค่าครองชีพเดือนละ 1,765 บาท จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2) ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3) วุฒิการศึกษาประกาศนิยบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
4) ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่สภากาซาดไทยต้องมีใบอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้มาสมัครสอบ


10. การรับสมัคร
10.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้
1) เปิดเว็บไซต์ http://iobtrc.redcross.or.th เลือกเมนู “ใบสมัครออนไลน่”


ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ
จำหน่ายแนวข้อสอบ สภากาชาดไทย
สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื่อที่ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724 Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท 
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD ภาษาอังกฤษ  ราคา 679 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี decho ออมทรัพย์


รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้ จากสนามจริง
ติดตามข่าวการสอบราชการที่ [url]https://www.facebook.com/testthai1/
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้