ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : การสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

การสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร

แชร์กระทู้นี้

คำแนะนำในการสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร
การสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร ต่างจากการสอบข้าราชการของหน่วยงานอื่นตรงที่ไม่ได้ใช้ผลสอบภาค ก จาก กพ. แต่จะต้องมีการสอบภาค ก.และ ข พร้อมกันในวันเดียว และบังคับด้วยว่าต้องผ่าน ภาค ก. และ ภาค ข. อย่างละ 60% ขึ้นไป จึงจะผ่าน ทำให้มีคนผ่านน้อย บางคนผ่านภาค ก. ไม่ผ่าน ข. บางคนผ่าน ข. ไม่ผ่าน ก. ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมตัวมาอย่างดีจึงจะผ่านทั้งสองภาค
ทั้งนี้เนื้อหาภาค ก. กทม.จะมีเนื้อหาเพิ่มเติมขึ้นมาจากภาค ก. ของ ก.พ. ถ้าบางคนถนัดพวกเนื้อหาหน่อยก็จะทำได้ดี (เช่น เนื้อหา พรบ. กฎหมาย ธรรมาภิบาล เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ) แต่ถ้าบางคนถนัดทำตอบโจทย์ซึ่งหน้าก็อาจเขวนิดนึง (เช่น คณิต ไทย อังกฤษ ที่ต้องไปอ่านโจทย์ทำตอบตรงนั้นเลย) ซึ่งก็แล้วแต่การเตรียมตัวและความถนัดของแต่ละคนด้วย 


ดังนั้น ถ้าใครที่คิดจะสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร ต้องมีการเตรียมตัวที่ดีทั้งภาค ก และ ภาค ข เพราะถ้าไม่ผ่านอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะไม่มีสิทธิ์สอบภาค ค เลย 
สำหรับความรู้ที่ใช้สอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ควรเตรียมตัวและศึกษาไว้ก็จะมี ดังนี้

รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบ (มี 3 ภาค) ได้แก่

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ( คะแนนเต็ม 200 คะแนน )
1.วิชาความสามารถทั่วไป (60 คะแนน)
(1)ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
(2)ความสามารถด้านเหตุผล 
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การคิดวิเคราะห์ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถาณการณ์หรือแบบจำลองต่างๆ
2. วิชาภาษาไทย (60 คะแนน)
(1)ความเข้าใจภาษา 
ทดสอบความสามารถในการอ่านและทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความหรือข้อความ รวมถึงการสรุปความและตีความด้วย
(2)การใช้ภาษา 
ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา และการเรียงข้อความ
3. วิชาความรอบรู้และกฎหมาย (80 คะแนน)
(1) การปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
(2) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
(3) กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
(4) กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
(5) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(6) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
(7) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ( คะแนนเต็ม 200 คะแนน ) เป็นข้อกา ปกติทั่วไป แล้วแต่ตำแหน่งได้แก่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( คะแนนเต็ม 200 คะแนน ) จะมี 2 ขั้นตอน คือ
1. สอบข้อเขียนทดสอบจิตวิทยา/การปฏิบัติงาน (กา/ให้ระดับคะแนนแบบสอบถาม)
2. สอบสัมภาษณ์ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน การสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ เป็นต้น

ทั้งนี้การสอบสัมภาษณ์กรรมการมีการเตรียมตัวมาดีมาก พอผู้เข้าสอบตอบคำถามข้อนึงเสร็จ กรรมการอีกท่านก็จะยิงคำถามต่อเลย เพราะฉะนั้นผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องมีสติ ตั้งใจฟังคำถามของกรรมการให้ดี แล้วจึงตอบ

รายละเอียดวิชาที่สอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 ความสามารถทางด้านเหตุผล
4 ความสามารถด้านภาษาไทย
5 แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554
9 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546
11 แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน

ตำแหน่งที่สอบ
ภาค ก กทม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานเกษตร
เจ้าพนักงานจัดเก็ยรายได้
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เจ้าพนักธุรการ
ช่างสำรวจ
นักจัดการงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสุขาภิบาล
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเทศสัมพันธ์
นักสังคมสงเคราะห์
นักโสตทัศนศึกษา
นายช่างไฟฟ้า
นายช่างโยธา
พนักงานปกครอง
วิศวกรเครื่องกล
วิศวโยธา

รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้ จากสนามจริง
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้