เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ อปท.เทศบาล อบต. อบจ. กทม. และท้องถิ่นต่างๆ -> ข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

decho 2015-02-13 11:48

ข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557

แนวข้อสอบ



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.
2557



(ชุดแบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า 2014)



1.   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.
2557 มีผลบังคับใช้เมื่อใด



ก. 20 กรกฎาคม 2557                                          

ข.21 กรกฎาคม 2557

 ค.22 กรกฎาคม 2557                             

 
  ง. 23 กรกฎาคม 2557


 จ.24 กรกฎาคม 2557

ตอบ     ค.  22 กรกฎาคม 2557



2.   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.
2557
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่เท่าใด



ก. 20 กรกฎาคม 2557 

ข. 21 กรกฎาคม 2557


ค. 22 กรกฎาคม 2557 

ง.23 กรกฎาคม 2557

 จ.24 กรกฎาคม 2557

ตอบ     ค.  22 กรกฎาคม 2557



3. คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเข้ายึดอำนาจการปกครองประเทศ
เมื่อวันที่เท่าใด



ก. 22 เมษายน 2557 

ข.21 พฤษภาคม 2557

ค. 22 พฤษภาคม 2557                                          
   ง.23 พฤษภาคม 2557

จ.22 มิถุนายน 2557



ตอบ     ค.  22 พฤษภาคม 2557



4.   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.
2557 มีกี่มาตรา



ก. 22 มาตรา                     ข. 40 มาตรา



ค.41 มาตรา             ง.48 มาตรา                                                                                                   



จ.    49 มาตรา



ตอบ     ง. 48 มาตรา



5.   ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
อยู่มาตราใด       



      ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.
2557



ก. มาตรา

ข.มาตรา 2                                                                          

   ค.มาตรา 3 

ง.มาตรา 4

   จ.มาตรา 5

ตอบ     ข. มาตรา 2



 


6.   การกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว)



      พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กำหนดไว้กี่ระยะ



ก. 1 ระยะ                        ข. 2 ระยะ



ค.    3 ระยะ                     ง. 4 ระยะ                                                             



จ.    ไม่ได้กำหนด



ตอบ    



7.   คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้เข้ายึดและควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ และให้รัฐธรรมนูญ



     แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 สิ้นสุดลง ยกเว้นความในหมวดใด



ก. หมวด
                                                         

ข.หมวด 2



ค. หมวด 3

ง. หมวด 4                                                             



จ.    หมวด 5



ตอบ     ข. หมวด 2



8.   การจัดสภาขึ้นทำหน้าที่ในทางนิติบัญญัติและให้มีคณะรัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินนั้น
เป็นระยะที่



      เท่าใด
ของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.
2557



ก. ระยะที่
                                                            

ข.ระยะที่ 2



ค.ระยะที่ 3                                                              


   ง.ระยะที่ 4 



จ.    ระยะสุดท้าย



ตอบ     ข. ระยะที่ 2



9.   การใช้อำนาจสกัดการใช้กำลังและการนำอาวุธมาใช้คุกคามประชาชน
ยุติความหวาดระแวงและ 



     แก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองการปกครอง เป็นระยะที่เท่าใด ของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ



     แห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.
2557



ก. ระยะแรก                      ข.ระยะที่ 2



ค.    ระยะที่ 3   ง.ระยะที่ 4                                             



จ.    ระยะสุดท้าย



ตอบ    ก. ระยะแรก



10. ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกมิได้
อยู่ในมาตรารัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่ง



      ราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.
2557



ก. มาตรา                                        

ข.มาตรา 2

    ค. มาตรา 3 

ง.มาตรา 4



จ.    มาตรา 5



ตอบ     ก. มาตรา 1



11. รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.
2557 ให้ไว้เป็นปีที่เท่าใด ของ



      รัชกาลปัจจุบัน




ก. ปีที่ 65                                                             
ข. ปีที่ 66

      ค.ปีที่ 69 

   ง.ปีที่ 86



   จ.    ปีที่ 87



ตอบ     ค. ปีที่ 69



12. หมวดบทบัญญัติเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
ซึ่งยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ตามประกาศคณะรักษาความสงบ



      แห่งชาติ ฉบับที่เท่าใด



ก. 1/2557                                                                ข.2/2557


ค.  10/2557                                                             ง.11/2557

   จ.  15/2557

ตอบ     ง. 11/2557



13. อำนาจอฺธิปไตยเป็นของใคร ตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.



      2557



ก. คสช.              ข.พระมหากษัตริย์



ค.    หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ    ง. ประชาชน


จ.    ปวงชนชาวไทย



ตอบ     จ. ปวงชนชาวไทย



14.  พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นตามข้อต่อไปนี้
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตาม



      รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)
พ.ศ.
2557



ก. สภารัฐธรรมนุญ    ข.ศาล



ค.    คณะรัฐมนตรี   ง.สภานิติบัญญัติแห่งชาติ



จ.    ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง



ตอบ     ก. สภาผู้แทนราษฎร



15.  เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับกรณีใด
ให้กระทำการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นตามสิ่งใด



ก. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ



ข. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ



ค. คำสั่งศาล



ง. ประเพณีการปกครอง



จ. ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข



ตอบ     จ. ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข



16. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยเกิดขึ้นในวงงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ให้ใครเป็นผู้วินิจฉัย



      ชี้ขาด



ก. หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ข.ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ



ค.    สภานิติบัญญัติแห่งชาติ    ง.นายกรัฐมนตรี



จ.    คณะรักษาความสงบแห่งชาติ



ตอบ     ค. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ



17.  เมื่อมีกรณีที่เกิดขึ้นนอกวงงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ



      คณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา
หรือศาลปกครองสูงสุด จะขอให้ใครวินิจฉัยก็ได้



ก. หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ข. ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ



ค.    ศาลรัฐธรรมนูญ  ง.นายกรัฐมนตรี



จ.    คณะรักษาความสงบแห่งชาติ



ตอบ     ค.  ศาลรัฐธรรมนูญ



18.  สภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบด้วยสมาชิกจำนวนเท่าใด



ก. 200 คน      ข.ไม่เกิน 200 คน



ค.200   ง.ไม่เกิน 220 คน 


จ.    250 คน



ตอบ     ง. ไม่เกิน 220 คน



19. สมาชิกสภานิติบัญญัติ ต้องเป็นบุคคลตามข้อใด



ก. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด



ข. เคยดำรงทางการเมืองในระยะสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง



ค. อายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปี



ง. ข้อ
ข.และข้อ ค.



จ. ข้อ
ก. และข้อ ค.



ตอบ   จ.  ข้อ
ก. และข้อ ค.



20. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง



ก. ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร
วุฒิสภา และรัฐสภา



ข. สภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่เกินสองร้อยคน



ค. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พระมหากษัตริย์แต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติโดยการเกิด



ง. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พระมหากษัตริย์แต่งตั้งจากผู้อายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปี



จ. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือรัฐมนตรีในขณะเดียวกันมิได้



ตอบ     ข. สภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่เกินสองร้อยคน

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

decho 2016-11-18 18:20
ลองกันยัง?! เลี้ยงมดแดง แบบคอนโด 10-15 วันสร้างรายได้ หลายหมื่นบาท


เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.005168 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us