เวอร์ชันเต็ม: [-- คุณสมบัติ ของนักเรียนนายสิบตำรวจ 2557 --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบตำรวจ 2558 -> คุณสมบัติ ของนักเรียนนายสิบตำรวจ 2557 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

decho 2014-04-23 04:38

คุณสมบัติ ของนักเรียนนายสิบตำรวจ 2557


คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ สายป้องกันปราบปราม ประจำปี พ.ศ.2557
เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย มีสถานะโสด
กล่าวคือ ไม่เป็นข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หากประสงค์จะสมัครสอบ ต้องลาออกก่อนวันสมัครสอบครับ สถานะโสด คือ ยังไม่ได้ได้แต่งงานตามกฎหมาย หากแต่งงานแล้ว หรือมีบุตรแล้ว แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ก็ไม่ห้ามครับ
มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินยี่สิบเจ็ดปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 ซ.ม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซ.ม.
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัติระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษานั้น ๆ ภายในวันปิดรับสมัคร
คุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกดังกล่าว ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่ ก.ตร. หรือสำนักงาน ก.พ. ได้รับรองไว้ และถ้ามีวุฒิสูงกว่าที่กำหนดจะนำมาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
กล่าวคือ เช่นถ้ามีคุณวุฒิ ปวส. ปริญญาตรี หรือสูงกว่า จะนำมาเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ เช่น การครองยศ ระดับเงินเดือน หรืออื่น ๆ ไม่ได้ครับ
มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนด
คุณสมบัติทั่วไป ที่สำคัญ เช่น
-  สัญชาติไทยโดยการเกิด
-  เป็นผู้เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
-  ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
-  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก (คือ ต้องเคยจำคุกจริง ๆ มาแล้ว) ยกเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
-  ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
  ไม่เป็นผู้ที่มีข้อผูกพันตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร คือ ทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ผู้ที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการกองประจำการในปีนั้น ๆ สำหรับผู้ที่มีภาระทางทหาร มีดังนี้
     - ผู้ที่อยู่ระหว่างผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการทหาร หรือผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์)
     - ผู้ที่ได้รับการตรวจเลือกเป็นทหารเกณฑ์ตามขั้นตอนทางทหาร และจะต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 (ผลัด 2) เป็นต้นไป
     - ผู้ที่รับราชการเป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) และจะปลดจากองประจำการหหลังวันที่ 31 ตุลาคม 2556
     - ผู้ที่อายุครบเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกทางทหารที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือกทางทหารตามกำหนด
      อนึ่ง สำหรับผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร (รด.) หรือผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 - 20 ปี ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้ว (มีหลักฐานทางทหารเป็น สด.9) และยังไม่ได้ใช้สิทธิผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร สามารถสมัครสอบได้
      ทังนี้ สำหรับทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ที่จะปลดจากกองประจำการ (พ้นจากการเป็นทหารเกณฑ์) ในวันที่ 1 พ.ย.2556 ให้มีสิทธิสมัครสอบได้ เนื่องจากตามประกาศรับสมัครนี้ จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจในวันที่ 1 พ.ย.2556 เป็นต้นไป
-  ไม่เป็นผู้มีสายตาผิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ 6/6)
  ไม่เป็นผู้มีสายตาบอดสี
  ไม่เป็นผู้มีแผลเป็น ไฝ ปาน รอยสัก หูด หรือซีสต์ ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายซึ่งมีขนาดใหญ่หรือมากจนและดูน่าเกลียด ก็คือ การตรวจสายตา การตรวจลักษณะทางกายภาพของร่างกายแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจจะเป็นผู้ตรวจ ความเห็นของแพทย์ถือเป็นที่สุดครับ  
พระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด ๆ ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม ฉบับลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2538

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) จะเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิ ม.6/ปวช. เข้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สายงานป้องกันปราบปราม บรรจุแต่งตั้งยังหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่าง ๆ ทั่วประเทศ หลาย ๆ ท่านอาจจะยังไม่มีความเข้าใจ หรือ สงสัยว่า หน่วยงานต่าง ๆ นั้น ๆ มีอำนาจหน้าทีอย่างไร มีพื้นที่ ขอบเขตอำนาจอยู่ ณ ตรงไหนบ้าง เพราะการสอบคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดอัตราให้แต่ละกองบัญชาการต่าง ๆ ตามความจำเป็นที่หน่วยงานนั้น ๆ ร้องขอมา ตามอัตราที่เปิดรับ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.), กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 - 9 (บช.ภ.1 - 9) และ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)ซึ่งกองบัญชาการดังกล่าว เป็นกองบัญชาการหลักในงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งเป็นกำลังหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีกำลังพลจำนวนมากในการปฏิบัติหน้าที่ และในการเปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี พ.ศ.2556 จำนวน 2773 อัตรานี้ จะให้ผู้สมัครได้เลือกหน่วยสอบ เพื่อสอบแข่งขัน และเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้วจะต้องเข้ารับการการฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกของกองบัญชาการนั้น ๆ และบรรจุแต่งตั้ง ณ หน่วยงานต้นสังกัดนั้น ๆ ด้วย ดังนั้น จึงมีความสำคัญในการเลือกสมัครสอบ ในการนี้จะได้แจ้งอย่างคร่าว ๆ เกี่ยวกับการแบ่งกองบัญชาการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 1 กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) แบ่งออกเป็น 9 กองบังคับการ (บก.) คือ บก.น.1-9 ครอบคลุมเขตในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีศูนย์ฝึกอบรมกลาง (บก.ฝรก.) เป็นศูนย์ฝึก ตั้งอยู่ ณ ศาลายา จังหวัดนครปฐม หน่วยงานหลัก ๆ ที่จะได้รับอัตราจัดสรรเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนครบาลครับ คือ น้อง ๆ จะต้องเข้าไปเป็นกำลังสับเปลี่ยนกับรุ่นพี่ ในหน่วยงานหลัก ๆ คือ ควบคุมฝูงชน (คฝ.) และอารักขาและรักษาความปลอดภัย (อป.) ก็คือหน่วยปราบจราจล กับ หน่วยอารักขาและรักษาความปลอดภัย (วัง) ซึ่งจะไปทดแทนกำลังของรุ่นพี่ และรุ่นพี่ก็จะขยับขยายออกมายังตำแหน่งตาม สน.ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาช้านานครับ น้อง ๆ จะได้ออกมา ต่อเมื่อมีกำลังอย่างนักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นต่อ ๆ ไป เข้ามาทดแทนครับ
หน่วยงานที่เปิดรับ บช.ศ. รับจำนวน 550 อัตรา

2 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 มีเขตอำนาจอยู่ในเขตพื้นที่ปริมณฑล และภาคกลางบางส่วน ประกอบด้วยตำรวจภูธร (ภ.จว.) ภ.จว.ชัยนาท ภ.จว.นนทบุรี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ภ.จว.ลพบุรี ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.จว.สระบุรี ภ.จว.สิงห์บุรี และ ภ.จว.อ่างทอง ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 อยู่ ณ จังหวัดสระบุรี เป็นหน่วยงานหลักในการฝึกอบรม

หน่วยงานที่เปิดรับ ภ.1 รับจำนวน 275 อัตรา

3 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 มีเขตอำนาจอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ประกอบด้วยตำรวจภูธร (ภ.จว.) ภ.จว.จันทบุรี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.จว.ชลบุรี ภ.จว.ตราด ภ.จว.นครนายก ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.จว.ระยอง และ ภ.จว.สระแก้ว ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 (เขาน้อย) อยู่ ณ จังหวัดชลบุรี เป็นหน่วยงานหลักในการฝึกอบรม

หน่วยงานที่เปิดรับ ภ.2 รับจำนวน 275 อัตรา

4 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 มีเขตอำนาจอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อิสานตอนล่าง) ประกอบด้วยตำรวจภูธร (ภ.จว.) ภ.จว.ชัยภูมิ ภ.จว.นครราชสีมา ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.จว.ยโสธร ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.จว.สุรินทร์ ภ.จว.อำนาจเจริญ และ ภ.จว.อุบลราชธานี ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 (จอหอ) อยู่ ณ จังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยงานหลักในการฝึกอบรม 5

หน่วยงานที่เปิดรับ ภ.3 รับจำนวน 165 อัตรา

5 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 มีเขตอำนาจอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อิสานตอนบน) ประกอบด้วยตำรวจภูร (ภ.จว.) ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.จว.ขอนแก่น ภ.จว.นครพนม ภ.จว.บึงกาฬ ภ.จว.มหาสารคาม ภ.จว.มุกดาหาร ภ.จว.ร้อยเอ็ด ภ.จว.สกลนคร ภ.จว.หนองคาย ภ.จว.หนองบัวลำภู ภ.จว.อุดรธานี ภ.จว.เลย  ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 (มอดินแดง) อยู่ ณ จังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงานหลักในการฝึกอบรม 
หน่วยงานที่เปิดรับ ภ.4 รับจำนวน 83 อัตรา

6 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 มีเขตอำนาจอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วยตำรวจภูธร (ภ.จว.) ภ.จว.น่าน ภ.จว.พะเยา ภ.จว.ลำปาง ภ.จว.ลำพูน ภ.จว.เชียงราย ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.จว.แพร่ และ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน  ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 อยู่ ณ จังหวัดลำปาง เป็นหน่วยงานหลักในการฝึกอบรม
หน่วยงานที่เปิดรับ ภ.5 รับจำนวน 192 อัตรา

7 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 มีเขตอำนาจอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วยตำรวจภูธร (ภ.จว.) ภ.จว.กำแพงเพชร ภ.จว.ตาก ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.พิจิตร ภ.จว.พิษณุโลก ภ.จว.สุโขทัย ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.จว.อุทัยธานี และ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 อยู่ ณ จังหวัดนครนครสวรรค์ เป็นหน่วยงานหลักในการฝึกอบรม
หน่วยงานที่เปิดรับ ภ.6 รับจำนวน 83 อัตรา

8 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 มีเขตอำนาจอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก ประกอบด้วยตำรวจภูธร (ภ.จว.) ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.จว.นครปฐม ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ภ.จว.ราชบุรี ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.จว.สุพรรณบุรี และ ภ.จว.เพชรบุรี ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 (สนามจันทร์) อยู่ ณ จังหวัดนครนครปฐม เป็นหน่วยงานหลักในการฝึกอบรม
หน่วยงานที่เปิดรับ ภ.7 รับจำนวน 165 อัตรา

9 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 มีเขตอำนาจอยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ต้นบน ประกอบด้วยตำรวจภูธร (ภ.จว.) ภ.จว.กระบี่ ภ.จว.ชุมพร ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.จว.พังงา ภ.จว.ภูเก็ต ภ.จว.ระนอง และ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 (ขุนทะเล) อยู่ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานหลักในการฝึกอบรม
หน่วยงานที่เปิดรับ ภ.8 รับจำนวน 275 อัตรา

10 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 มีเขตอำนาจอยู่ในเขตพื้นที่ใต้ตอนล่าง ประกอบด้วยตำรวจภูธร (ภ.จว.) ภ.จว.ตรัง ภ.จว.พัทลุง ภ.จว.สงขลา และ ภ.จว.สตูล
หน่วยงานที่เปิดรับ ภ.9 รับจำนวน 50 อัตรา

11 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  มีเขตอำนาจอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศ แบ่งออกเป็น 4 ภาค (แต่ละภาค จะแบ่งออกเป็นหลายหน่วย) คือ ภาค 1 เขตภาคกลางและภาคตะวันออก ภาค 2 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค 3 เขตภาคเหนือ และภาค 4 ภาคใต้ และมีกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตั้งอยู่ ณ บริเวณแถว ๆ สะพานควาย ศูนย์ฝึกอบรมของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนมีจำนวนมาก (กฝ.1-9) แบ่งออกทั่วประเทศเช่นกัน แต่ในการรับสมัครนักเรียนายสิบตำรวจนั้น น่าจะอบรมที่แปลงยาว (กฝ.1) และ ที่ จว.เพชรบุรี (กฝ.7) ซึ่งจะต้องดูรายละเอียดในการรับสมัครอีกครั้งหนึ่ง
หน่วยงานที่เปิดรับ บช.ตชด. รับจำนวน 660 อัตรา

รวมจำนวนที่เปิดรับนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2556 จำนวน 2,773 อัตรา

หมายเหตุ : สำหรับน้อง ๆ ที่จะสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี พ.ศ.2556 นี้ ต้องพิจารณาให้ดี ในหลาย ๆ อย่างครับ เช่น มีภูมิลำเนาที่ไหน ต้องการจะใช้ชีวิตที่ใด เพราะหากได้รับการคัดเลือกแล้ว ต้องบรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย 4 ปี จึงจะมีสิทธิ์แต่งตั้ง (ย้ายตำแหน่ง) ไปยังตำแหน่งอื่นได้ อัตราที่เปิดรับก็สำคัญครับ เปิดรับมาก อัตราแข่งขันน้อย เปิดรับน้อย อัตราแข่งขันมาก แบบนี้เป็นต้น ในเบื้องต้นจากสถิติที่ผ่านมา ใน ตำรวจภูธรภาค 3 และ ภาค 4 จะมีผู้เข้าสมัครแข่งขันสูงมาโดยตลอด และครั้งนี้ก็น่าจะเช่นเดียวกัน แต่อัตราที่เปิดรับค่อนข้างน้อย จึงน่าจะเป็นที่หนักใจกับน้อง ๆ ที่จะสมัครเข้าแข่งขันครับ
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comเวอร์ชันเต็ม: [-- คุณสมบัติ ของนักเรียนนายสิบตำรวจ 2557 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.013613 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us