เวอร์ชันเต็ม: [-- จำหน่ายสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ชุด T2K --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> จำหน่ายสื่อการเรียนการสอน VCD CAI -> จำหน่ายสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ชุด T2K [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

decho 2014-03-07 22:10

จำหน่ายสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ชุด T2K

สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ชุด T2K 
(กลุ่มบทเรียนในฮาร์ดดิสก์) ราคาชุดล่ะ 25000 บาท 

ติดต่อที่ 0850127724  Line: testthai1

(ใส่รูป EXTERNAL HD โลโก้อาเซียน) 

1. เป็นโปรแกรมสื่อการเรียนรู้ CAI ที่นำเสนอสื่อสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมและภาพเคลื่อนไหว (Animation) ที่สวยงาม น่าสนใจ 
2. มีการเชื่อมโยง Link ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อสามารถสืบค้นข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ 
3. มีสาระการเรียนรู้ที่ถูกต้อง เหมาะสม พร้อมเกมกิจกรรมและแบบทดสอบท้ายบทเรียน 
4. มีไฟล์เอกสารที่เป็นใบงาน ใบกิจกรรม หรือแบบฝึกหัดสำหรับให้ครูผู้สอนพิมพ์ออกมา เพื่อนำไปจัดกิจกรรมเรียนรู้เพิ่มเติมได้ ประกอบด้วยหัวข้อหลักดังต่อไปนี้ 
• อาเซียนศึกษา เรื่อง ข้อมูลอาเซียน 
• อาเซียนศึกษา เรื่อง ประชาคมอาเซียน 
• อาเซียนศึกษา เรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
• อาเซียนศึกษา เรื่อง การเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน 
• อาเซียนศึกษา การจัดตั้งเขตการค้าเสรี อาเซียน AFTA (ASEAN Free Trade Area) 
• อาเซียนศึกษา ข้อมูลพื้นฐานสำหรับ 10 ประเทศสมาชิก 
5. วรรณกรรมอาเซียน 
• เป็นโปรแกรมที่นำเสนอด้วยสื่อประสมและภาพเคลื่อนไหว (Animation) ที่สวยงาม น่าสนใจและเสียง เล่าเรื่องราวของวรรณกรรม 
• เป็นสื่อ 3 ภาษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาพื้นเมืองของวรรณกรรมเรื่องนั้น 
• มีวรรณกรรมครอบคลุม 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยแยกเป็นรายประเทศสมาชิก 
6. บทเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 
• มีตัวช่วยในการอธิบายวิธีการเล่น เลือกได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
• เสริมสร้างจินตนาการชนิดโต้ตอบได้ มีเทคนิคการเสนอภาพ Animation 
• เป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างง่ายในรูปแบบนิทาน ให้ความเพลิดเพลินทั้งการดู 
การฟัง การอ่าน 
• สอดคล้องความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
• ประกอบด้วยนิทาน 15 เรื่อง สำหรับเพิ่มทักษะและฝึกออกเสียง 
• สามารถบันทึกเสียงตนเอง แทนตัวละครในเรื่อง และเปิดฟังการใช้ภาษาของตนเองได้ 
7. พจนานุกรมอิเลคทรอนิกส์ 
• เป็นโปรแกรมพจนานุกรมภาพอิเลคทรอนิสก์ที่มี 10 ภาษาอาเซียน 
• เป็นโปรแกรมที่นำเสนอด้วยสื่อประสมและภาพเคลื่อนไหว (Animation) ที่สวยงาม น่าสนใจ และมีเสียงอ่านคำศัพท์ 
• มีคำศัพท์ไม่น้อยกว่า 1,000 คำ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 
8. มีมัลติมีเดีย e-book เสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนจำนวนไม่น้อยกว่า 10 เล่ม 
9. มี pdf file ประกอบเนื้อหา สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ 
10. มีหมวดคำศัพท์ 5 หมวด ประกอบด้วย หมวดข้อมูลส่วนตัว หมวดคำทักทาย หมวดท่องเที่ยว หมวดสอบถามความคิดเห็น หมวดการทำงาน โดยแต่ละหมวดมีไม่น้อยกว่า 10 ประโยค พร้อมคำแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
11. สื่อประกอบด้วย สื่อมัลติมีเดีย E-Book ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนจำนวนไม่น้อยกว่า 100 เล่มได้แก่ 
- ความเป็นมาของประเทศอาเซียน 
- ข้อมูลพื้นฐาน 10 ประเทศอาเซียน มีการเชื่อมโยง Link ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน ที่สามารถ สืบค้นบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ 
- E-Book Interactive เกี่ยวกับอาชีพ การท่องเที่ยวประเทศอาเซียน 
12. สื่อมัลติมีเดียกิจกรรมบูรณาการ อาเซียนกับ 8 กลุ่มสาระ เป็นเกมแบบฝึกหัด 
13. คลังข้อสอบอาเซียน ไม่น้อยกว่า 500 ข้อ รายงานผลได้ 
14. สื่อมัลติมีเดีย 
1. การสนทนา การแนะนำตนเอง 
2. การพูดในโอกาสพิเศษต่างๆ 
3. การพูดคุยในสถานการณ์ทั่วไป 
4. การสนทนาการต้องการเลือก 
5. การสนทนา ทางโทรศัพท์ 
6. บทสทนาเกี่ยวกับครอบครัว 
7. บทสนทนาเกี่ยวกับโรงแรม 
8. บทสทนาการท่องเที่ยววันหยุด 
9. บทสนทนาการซื้อขายในตลาด 
10. บทสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพ 

11. บทสนทนาเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศ 
12. สื่อชุดคำศัพท์บทสนทนา 10 ประเทศอาเซียน 
13. คำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ Level 1-6 
14. นิทาน 2 ภาษา 20 เรื่อง 
15. การบันทึกเสียงตัวละคร 
15. มีโปรแกรมคำนวณอัตราและเปลี่ยนเงินตราสกุลที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
16. มีโปรแกรมเปรียบเทียบเวลาของกลุ่มอาเซียน 
17. มีโปรแกรมบันทึกเสียงตนเอง เพื่อฝึกพูดประโยคสนทนา 
18. มีคำอ่านกำกับคำศัพท์ เพื่อช่วยให้ออกเสียงได้ถูกต้อง ติดต่อที่ 085-0127724  Line : testthai1
เมล์ : decho.by@hotmail.com

melodyhelen 2016-04-19 18:38
The detail of nipples is always decoration that the hippie the Seventies equipped to the top the key, this rolled up current of tide as a plait in Cheapest Bags summer of this year entirety has the matched plays the partition.In particular the qualification going to work the female carries the large situation of assistance.


เวอร์ชันเต็ม: [-- จำหน่ายสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ชุด T2K --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.039297 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us