เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ อปท.เทศบาล อบต. อบจ. กทม. และท้องถิ่นต่างๆ -> แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2013-01-14 09:32

แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวข้อสอบ  ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

1. ระเบียบฉบับนี้ให้ยกเลิกระเบียบฉบับใด

ก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528

ค. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณสุขาภิบาล พ.ศ. 2531

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ        ง.  ถูกทุกข้อ

                                ข้อ 3  ให้ยกเลิก

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณของสุขาภิบาล พ.ศ. 2531

4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเมืองพัทยา พ.ศ. 2531

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538

2. ผู้รักษาการตามระเบียบฉบับนี้คืออะไร

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ตอบ        ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

                                ข้อ 4  ให้ปลัดกระทรวงหมาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา  ยกเว้นการปฏิบัติการตามระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์  และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

 ปลัดกระทรวงมหาดไทย  อาจมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้

3. คณะผู้บริหารท้องถิ่น หมายความว่า

ก. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข. คณะเทศมนตรี

ค. ประธานกรรมการสุขาภิบาล

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ        ง.  ถูกทุกข้อ

                                “คณะผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  คณะเทศมนตรี  ประธานกรรมการสุขาภิบาล ปลัดเมืองพัทยา  และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

4. เจ้าหน้าที่งบประมาณ หมายความว่า

ก. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข. ปลัดเทศบาล , ปลัดสุขาภิบาล

ค. หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ        ง.  ถูกทุกข้อ

                                “เจ้าหน้าที่งบประมาณ”  หมายความว่า  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล  ปลัดสุขาภิบาล  หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา  และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ก. เรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ เสนองบประมาณรายรับและรายจ่ายตามแบบและหลักเกณฑ์พร้อมด้วยรายละเอียดที่กำหนดตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

ข. วิเคราะห์งบประมาณ และการจ่ายเงินของหน่วยงานต่าง ๆ

ค. สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสาร งบประมาณและรวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ        ง.  ถูกทุกข้อ

                                ข้อ 8  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้  และให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ ดังต่อไปนี้

1. เรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ เสนอประมาณการรายรับ และรายจ่ายตามแบบ  และหลักเกณฑ์พร้อมด้วยรายละเอียดที่กำหนดไว้ตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

2. วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงานต่าง ๆ

3. สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารงบประมาณ และรวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี

6. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานใด

ก. กระทรวงมหาดไทย

ข. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ค. สภาท้องถิ่น

ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ตอบ        ค.  สภาท้องถิ่น

                                ข้อ 11  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจจัดทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น

7. เงินงบประมาณประเภทใดที่อาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้

ก. งบประมาณรายจ่ายทั่วไปกับงบประมาณกลาง

ข. งบประมาณเพิ่มเติมกับงบประมาณเฉพาะการ

ค. งบประมาณเฉพาะการกับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ        ค.  งบประมาณเฉพาะการกับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

                                ข้อ 12   งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  อาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้

8. รายจ่ายตามแผนงานจำแนกเป็นสองลักษณะ  ลักษณะที่ 1 เป็นลักษณะรายจ่ายประจำ  อยากทราบว่ารายจ่ายลักษณะที่สองคือรายจ่ายเพื่อการลงทุนประกอบด้วยอะไรบ้าง

ก. หมวดค่าครุภัณฑ์

ข. ค่าที่ดิน

ค. ค่าสิ่งก่อสร้าง

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ        ง.  ถูกทุกข้อ

                                ข้อ 14   รายจ่ายตามแผนงาน  จำแนกเป็นสองลักษณะคือ

1. รายจ่ายประจำ  ประกอบด้วย

ก. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ข. หมวดค่าจ้างชั่วคราว

ค. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

ง. หมวดค่าสาธารณูปโภค

จ. หมวดเงินอุดหนุน

ฉ. หมวดรายจ่ายอื่น ๆ

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ประกอบด้วย  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและก่อสร้าง  รายละเอียดประเภทจ่ายงบกลาง  หมวดรายจ่ายต่าง ๆ และเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกำหนด

9. ประมาณรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วยเงินหมวดใดบ้าง

ก. หมวดภาษีอากร

ข. หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต

ค. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ        ง.  ถูกทุกข้อ

                                ข้อ 17   ประมาณการรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วยรายได้ที่จำแนกเป็น

1. หมวดภาษีอากร

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับใบอนุญาต

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค  และกิจการพาณิชย์

5. หมวดเงินอุดหนุน

6. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

10. รายละเอียดประเภทรายได้ และรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย  เฉพาะการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานใดกำหนด

ก. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ข. กรมการปกครอง

ค. สภาท้องถิ่น

ง. กระทรวงมหาดไทย

ตอบ        ข.  กรมการปกครอง

                                ข้อ 18  รายละเอียดประเภทรายได้  และรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกำหนด


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการคลัง 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

- การบริหารการเงินการคลัง

- แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง

แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑

- แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท.พ.ศ.2547

- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


admin 2013-01-14 09:34
แนวข้อสอบ พรบ. รายได้เทศบาล พ.ศ. 2497

1.     พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเมื่อใด
    ก.    9 มกราคม 2492    ข.  10 มกราคม 2492
    ค.    9 มีนาคม 2492    ง.    10 มีนาคม 2492
    ตอบ        ง.  10 มีนาคม 2492
            มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป               [รก.2497/16/466/9 มีนาคม 2497]
2.    พระราชบัญญัตินี้ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติใด
    ก.    พระราชบัญญัติเป็นรายบำรุงเทศบาล 2429    ข.    พระราชบัญญัติกองทุนเทศบาล 2478
    ค.    พระราชบัญญัติเทศบาล 2494    ง.    ถูกทุกข้อ
    ตอบ    ก.  พระราชบัญญัติเป็นรายได้บำรุงเทศบาล 2429
        มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติปันรายได้บำรุงเทศบาลพุทธศักราช 2479 และบรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
3.    ภาษีป้ายตามประมวลรัษฎากร สำหรับป้ายซึ่งแสดงไว้ในเขตเทศบาลให้เทศบาลนั้นจัดเก็บเป็นรายได้
    ของเทศบาลตามประมวลรัษฎากรตั้งแต่ปีภาษีใด
    ก.    2492    ข.    2498
    ค.    2499    ง.    2500
    ตอบ    ข.  2498
        มาตรา 7 ภาษีป้ายตามประมวลรัษฎากร สำหรับป้ายซึ่งแสดงไว้ในเขตเทศบาลใด ให้เทศบาลนั้นจัดเก็บเป็นรายได้ของเทศบาลตามประมวลรัษฎากร ตั้งแต่ปีภาษี 2498 เป็นต้นไป        
4.    ภาษีบำรุงท้องที่ตามประมวลรัษฎากรในเขตเทศบาลใด ให้เทศบาลนั้นจัดเก็บเป็นรายได้ของเทศบาล
    ตามประมวลรัษฎากร ตั้งแต่ปีใดเป็นต้นไป
    ก.    2495    ข.    2496
    ค.    2492    ง.    2498
    ตอบ    ค.  2492
            มาตรา 8 ภาษีบำรุงท้องที่ตามประมวลรัษฎากรในเขตเทศบาลใดให้เทศบาลนั้นจัดเก็บเป็นรายได้
    ของเทศบาลตามประมวลรัษฎากร ตั้งแต่ปีภาษี 2497 เป็นต้นไป
5.    บรรดาข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร รวมตลอดถึงปลายข้าวและรำข้าว ซึ่งต้องเสียภาษีอากรตามกฎหมาย
    ว่าด้วยพิกัดศุลกากร ผู้ส่งออกต้องเสียภาษีบำรุงเทศบาลก่อนส่งออกอีกในอัตราใดสำหรับกรณีข้าวกล้อง
    และข้าวเปลือก
    ก.    100 กิโลกรัม ต่อ 1 บาท    ข.    200 กิโลกรัม ต่อ 5 บาท
    ค.    300 กิโลกรัม ต่อ 10 บาท    ง.    400 กิโลกรัม ต่อ 15 บาท
    ตอบ     ก. 100 กิโลกรัม ต่อ 1 บาท
            มาตรา 11 บรรดาข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวขาว รวมตลอดถึงปลายข้าว และรำข้าวซึ่งต้องเสีย
    อากรขาออกตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร ผู้ส่งออกต้องเสียภาษีบำรุงเทศบาลก่อนส่งออกอีก    ในอัตราดังต่อไปนี้
(1)    ข้าวกล้องและข้าวขาว หนึ่งร้อยกิโลกรัมต่อหนึ่งบาท
(2)    ข้าวเปลือก ปลายข้าว และรำข้าว หนึ่งร้อยกิโลกรัมต่อห้าสิบสตางค์
ในการคำนวณน้ำหนักเพื่อเสียภาษีบำรุงเทศบาลตามมาตรานี้เศษของหนึ่งร้อยกิโลกรัมถ้าถึง
    ห้าสิบกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งร้อยกิโลกรัมถ้าไม่ถึงห้าสิบกิโลกรัมให้ปัดทิ้ง        
6.    เทศบาลมีอำนาจออกเทศบัญญัติเก็บภาษีอากร และค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไม่เกินอัตราร้อยละเท่าใด
    ของภาษีอากร
    ก.    ไม่เกินร้อยละ 10    ข.    ไม่เกินร้อยละ 15
    ค.    ไม่เกินร้อยละ 20    ง.    ไม่เกินร้อยละ 25
    ตอบ    ก.  ไม่เกินร้อยละ 10
            มาตรา 12 เทศบาลมีอำนาจออกเทศบัญญัติเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ
    สิบของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ได้ทุกประเภทหรือเพียงบางประเภท คือ
(1)    ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร ซึ่งสถานประกอบการอยู่ในเขตเทศบาล
(2)    ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา ซึ่งร้านขายสุราอยู่ในเขตเทศบาล
        (3)  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน ซึ่งสถานที่เล่น การพนันอยู่ในเขตเทศบาล
            ในการเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทให้ตัดทิ้ง
7.    น้ำมันเบนซินซึ่งสถานที่ค้าโภคภัณฑ์อยู่ในเขตเทศบาลใด ให้เทศบาลนั้นมีอำนาจออกเทศบัญญัติเก็บภาษี
    บำรุงเทศบาลได้ไม่เกินลิตรละเท่าใด
    ก.    ไม่เกินลิตรละ 5 สตางค์    ข.    ไม่เกินลิตรละ 10 สตางค์
    ค.    ไม่เกินลิตรละ 15 สตางค์    ง.    ไม่เกินลิตรละ 20 สตางค์
    ตอบ    ก.  ไม่เกินลิตรละ 5 สตางค์
            มาตรา 13 น้ำมันเบนซินซึ่งสถานที่ค้าโภคภัณฑ์อยู่ในเขตเทศบาลใดให้เทศบาลนั้นมีอำนาจ
    ออกเทศบัญญัติเก็บภาษีบำรุงเทศบาลได้ไม่เกินลิตรละห้าสตางค์ ในการนี้ให้ถือว่าภาษีดังกล่าวเป็นภาษี
    การซื้อโภคภัณฑ์ตามประมวลรัษฎากร
8.    บุคคลใดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
    ก.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย    ข.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
    ค.    ถูกทั้ง ก. และ ข.    ง.    ไม่มีข้อใดถูก
    ตอบ    ค.  ถูกทั้ง ก. และ ข.
        มาตรา 16 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราช
บัญญัตินี้ เท่าที่เกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ของตน
9.    บุคคลใดมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
    ก.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย    ข.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
    ค.    ปลัดกระทรวงมหาดไทย    ง.    ถูกทั้ง ก. และ ข.
    ตอบ    ง.  ถูกทั้ง ก. และ ข.
            มาตรา 16 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
    รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
    พระราชบัญญัตินี้ เท่าที่เกี่ยวกับอำนาจ และหน้าที่ของตนกฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศใน
    ราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
10.    ใครคือผู้รับสนองพระบรมราชโองการตามพระราชบัญญัติ
    ก.    จอมพล ป. พิบูลสงคราม    ข.    จอมพล ถนอม กิตติขจร
    ค.    นายสัญญา  ธรรมศักดิ์    ง.    ถูกทุกข้อ
    ตอบ    ง.  ถูกทุกข้อ
            ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


decho 2013-11-05 08:20
1111111111111111


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.028206 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us