เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบนายทหารสถานภาพข้อมูล(วทบ.คอมพิวเตอร์) กองทัพอากาศ --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ นายร้อย จปร. นายสิบ ตำรวจ พยาบาล -> แนวข้อสอบนายทหารสถานภาพข้อมูล(วทบ.คอมพิวเตอร์) กองทัพอากาศ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-12-27 08:49

แนวข้อสอบนายทหารสถานภาพข้อมูล(วทบ.คอมพิวเตอร์) กองทัพอากาศ


Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4



1. ข้อใดหมายถึงยุคคอมพิวเตอร์ ยุคที่ 1



ก. ใช้หลอดสูญญากาศ  ข.ใช้ทรานซิสเตอร์



ค. คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลง และเพื่อใคร  ง. ใช้วงจรแบบไอซี



จ. เริ่มพัฒนาเป็น Microprocessor



ตอบ ก. ใช้หลอดสูญญากาศ



2. ข้อใดหมายถึงยุคคอมพิวเตอร์ยุคที่ 3



ก. ใช้ทรานซิสเตอร์ ข.คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลง



ค. ใช้วงจรแบบไอซี ง. เริ่มพัฒนาเป็นMicroprocessor



จ. ถูกทุกข้อ 



ตอบ ก. ใช้ทรานซิสเตอร์



3. Notebookจัดอยู่ในคอมพิวเตอร์ประเภทใด



ก. ServerComputer  ข. Microcomputer



ค. Super Computer  ง. Minicomputer



จ.  Mainframe Computer



ตอบ ง. Minicomputer



4. ข้อใดถูกต้อง



ก. มินิคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพสูง
ราคาแพงมาก เช่น การพยากรณ์อากาศ



ข. DesktopComputer คือ คอมพิวเตอร์ขนาดพกพา



ค. PenComputer เป็นคอมพิวเตอร์พกพาที่ใช้ปากกาเป็นอุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูล
เขียนข้อมูลบนหน้าจอ



ง. ฮาร์ดแวร์ เป็นอุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบเป็นตัวเครื่อง ทั้งหน่วยรับข้อมูล
หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำ และหน่วยแสดงผล



จ. ถูกทั้งข้อ ค และ ง 



ตอบ ง. ฮาร์ดแวร์ เป็นอุปกรณ์ต่าง ๆ
ประกอบเป็นตัวเครื่อง ทั้งหน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำ
และหน่วยแสดงผล
 



5. ข้อใดคือหน้าที่ข้อหน่วยควบคุม (Control Unit)



ก. ทำหน้าที่คำนวณทางคณิศาสตร์



ข. ทำหน้าที่ประมวลผลคำ



ค. ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานคอมพิวเตอร์



ง. ทำหน้าที่ควบคุมการทำการประมวลผล



จ. ไม่มีข้อใดถูก 



ตอบ  ง. ทำหน้าที่ควบคุมการทำการประมวลผล



6. SeconddaryStorage หมายถึงข้อใด



ก. หน่วยความจำแบบแรม  ข.หน่วยความจำแบบรอม



ค. หน่วยความจำหลัก  ง.หน่วยความจำรอง



จ. หน่วยความจำเสมือน 



ตอบ ง. หน่วยความจำรอง



7. ข้อใดคือภาษาเครื่อง



ก. MachineLanguage  ข. Assembly Language



ค. BASIC  ง. PASCAL



จ.  COBOL



ตอบ ก. Machine Language  



8. ข้อใดเป็นโปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์เป็นภาษาเครื่อง



ก. MachineLanguage  ข. Assembly Language



ค. BASIC  ง. Compiler



จ. COBOL



ตอบ ข. Assembly Language



9. Processหมายถึงข้อใด



ก. ส่วนของโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ในขณะนั้น



ข. แฟ้มงานต่าง ๆ โดยมีหน้าที่จัดการงานต่าง ๆ



ค. กระบวนการประมวลผล



ง. ทำหน้าที่ดำเนินเพื่อให้บริการ ต่าง ๆ



จ. ไม่มีข้อใดถูก 



ตอบ ก. ส่วนของโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ในขณะนั้น 



10. ระบบปฏิบัติการคืออะไร



ก. โปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานเป็นระบบ



ข. ระบบที่ทำหน้าที่จัดสรรทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์



ค. ระบบที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานเร็วขึ้น



ง. โปรแกรมที่เป็นตัวกลางทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ



จ. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 



ตอบ ข.ระบบที่ทำหน้าที่จัดสรรทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์



11. ข้อใดหมายถึงระบบมัลติโปรเซสเซอร์ (Multiprocessor Syetem)



ก. ระบบที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ หลาย ๆเครื่องเข้าด้วยกัน



ข. ระบบที่มีตัวประมวลผลหรือ CPU หลายตัวอยู่ในเครื่องเดียวกันใช้อุปกรณ์ร่วมกัน



ค. เป็นระบบที่เป็นจุดกำเนิดของระบบปฏิบัติการ



ง. ระบบการทำงานเหมือนเครื่องจักร



จ. ไม่มีข้อใดถูก 



ตอบ ก. ระบบที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์
หลาย ๆ เครื่องเข้าด้วยกัน



12. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของระบบปฏิบัติการในการการจัดการโปรเซส



ก. สร้างและลบโปรเซสของระบบและของผู้ใช้



ข. การหยุดและทำโปรเซสต่อไป



ค. การจัดเตรียมกลไกสำหรับการติดต่อสื่อสารโปรเซส



ง. การจัดเตรียมกลไกการแก้ไข Deadleck (การล็อก)



จ. ถูกทุกข้อ 



ตอบ ก.สร้างและลบโปรเซสของระบบและของผู้ใช้



13. ข้อใดไม่ใช่สถานะของโปรเซส



ก.สถานะทำงาน  ข. สถานะพร้อม



ค. สถานะประมวลผล  ง. สถานะติดขัด



จ. ไม่มีข้อใดถูกต้อง



ตอบ ง. สถานะติดขัด



14. สถานะของโปรเซสที่ครอง CPU คือสถานะใด



ก. Running  ข. Ready

ค. Blocked   ง. Processing

จ. ถูกทั้งข้อ ก และ ข



ตอบ ง. Processing



15. โปรเซสที่กำลังรอใช้งานอุปกรณ์ที่ยังไม่ว่าง คือโปรเซสสถานะใด



ก.Running  ข. Ready



ค.Blocked ง. Processing



จ. ถูกทั้งข้อ ก และ ข



ตอบ จ. ถูกทั้งข้อ ก และ ข



16. ข้อใดหมายถึงการจัดลำดับงานแบบระยะยาว



ก. เป็นการจัดการทำงานแบบแบทซ์



ข. จะดำเนินงานในสถานะที่พร้อมและให้สามารถทำงานให้ได้มากที่สุด



ค. จัดลำดับงานแบบพื้นฐานที่สุดที่ง่ายที่สุดเพื่อพิจารณาโปรเซสเข้าทำงาน



ง. คล้ายการจัดลำดับงานแบบมาก่อนเข้ารับบริการก่อน



จ. ไม่มีข้อใดถูกต้อง




จำหน่ายเอกสารข้อสอบเข้ารับราชการในกองกองทัพอากาศ 2556  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

ทุกวิชาที่ใช้สอบ

ทหารสถานภาพข้อมูล(วทบ.คอมพิวเตอร์)
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ (เฉลยละเอียด)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (เฉลยละเอียด)
แนวข้อสอบกฎหมายทั่วไป
แนวข้อสอบภาษาไทย (เฉลยละเอียด)
แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การทหาร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
ข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ _อัตนัย
แนวข้อสอบ การออกแบบระบบฐานข้อมูล (อัตานัย)
แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ
แนวข้อสอบฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรม
แนวข้อสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ _อัตานัย
แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ _อัตนัย
ภาพถ่ายทางอากาศ


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com








เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบนายทหารสถานภาพข้อมูล(วทบ.คอมพิวเตอร์) กองทัพอากาศ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.009849 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us