เวอร์ชันเต็ม: [-- เปิดสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แจ้งข่าวการรับสมัครสอบ -> เปิดสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-11-16 08:51

เปิดสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร

1.         จากเหตุการณ์ต่อไปนี้ ให้เรียงลำดับก่อนหลังของขั้นตอนในกระบวนการของการบัญชี

            (1)  จัดทำงบทดลอง

            (2)  จากเอกสารทางการค้านำมาวิเคราะห์รายการค้าและบันทึกลงในสมุดรายการขั้นต้น

            (3)  จัดทำงบการเงิน

            (4)  ผ่านรายการไปบันทึกในบัญชีแยกประเภท

            ก.    2, 4, 3, 1                                                                             ข.    2, 1, 4, 3

            ค.    1, 2, 4, 3                                                                            ง.     2, 4, 1, 3                                         

            ตอบ     ง.   2, 4, 1, 3

 วงจรบัญชี (Accounting Cycles) หมายถึง กระบวนการทางบัญชี ซึ่งเริ่มตั้งแต่           การวิเคราะห์รายการค้าจากเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และบันทึกลงในสมุดรายการขั้นต้น แล้วผ่านรายการบัญชีไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง    สรุปหายอดคงเหลือเพื่อจัดทำงบทดลองและงบการเงินเพื่อเสนอต่อผู้ใช้งบการเงิน

2.         ข้อผิดพลาดใดต่อไปนี้ที่ทำให้งบทดลองไม่ลงตัว รายการกู้เงินจากธนาคาร

            ก.    ผ่านรายการโดยเดบิทเงินสดและเครดิตเงินกู้

            ข.    ไม่ได้ผ่านรายการไปเลย

            ค.    ผ่านรายการโดยเดบิทเงินกู้และเครดิตเงินสด

            ง.     ผ่านรายการโดยเครดิตเงินกู้

            ตอบ     ง.   ผ่านรายการโดยเครดิตเงินกู้

                            ข้อผิดพลาดที่เกิดจากงบทดลองมียอดไม่เท่ากันหรือไม่ลงตัว คือ

                            1.  บันทึกรายการค้ากลับข้างกันในบัญชีแยกประเภท

                            2.  บันทึกรายการค้าผิดประเภทบัญชี

                            3.  ลืมบันทึกรายการค้าหรือบันทึกรายการค้าซ้ำซ้อน

                            4.  บันทึกจำนวนเงินผิดทั้งด้านเดบิตและเครดิต ซึ่งอาจจะบันทึกด้วยจำนวนที่สูง

                                 หรือต่ำไปจากความเป็นจริง

3.         บัญชีใดต่อไปนี้จะไม่ถูกปิดบัญชี ณ วันสิ้นงวดบัญชี

            ก.    ต้นทุนขาย                                                                     ข.    เงินปันผลจ่าย

            ค.    ดอกเบี้ยค้างจ่าย                                                            ง.     ค่าเสื่อมราคา

            ตอบ     ค.   ดอกเบี้ยค้างจ่าย

                            การปิดบัญชี (Closing Entries) คือ การบันทึกรายการเพื่อทำให้บัญชีชั่วคราว ซึ่งได้แก่ บัญชีประเภทรายได้และค่าใช้จ่ายมียอดเท่ากับศูนย์ โดยโอนยอดคงเหลือสุทธิไปเข้าบัญชีกำไรขาดทุนและบัญชีกำไรสะสมในขั้นตอนสุดท้าย

4.         จากข้อมูลต่อไปนี้ ณ วันสิ้นงวดบัญชี เป็นดังนี้

                            สินทรัพย์รวม                                                        =     380,000  บาท

                            หนี้สินรวม                                                            =     220,000  บาท

                            ทุนหุ้นสามัญ                                                        =       60,000  บาท

                            รายได้                                                                     =     170,000  บาท

                            ค่าใช้จ่าย                                                                =     140,000  บาท

            กำไรสะสมต้นปีเท่ากับเท่าใด

            ก.    100,000                                                                         ข.    70,000

            ค.    90,000                                                                           ง.     160,000

            ตอบ     ข.   70,000

 จากสมการบัญชี : สินทรัพย์รวม                       =     หนี้สินรวม + ส่วนของผู้ถือหุ้น

 \  ส่วนของผู้ถือหุ้น                                         =     สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม

 =     380,000 220,000

 =     160,000 บาท

            ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นงวด ประกอบด้วย ทุนหุ้นสามัญและกำไรสะสม ณ วันสิ้นงวด

            ดังนั้น กำไรสะสม ณ วันสิ้นงวด                                      =     ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนหุ้นสามัญ

 =     160,000 60,000

 =     100,000 บาท

            กำไรสะสม ณ วันสิ้นงวด                      =     กำไรสะสม ณ วันต้นงวด + รายได้ - ค่าใช้จ่าย     

            กำไรสะสม ณ วันต้นงวด                       =     กำไรสะสม ณ วันสิ้นงวด - รายได้ + ค่าใช้จ่าย     

                                                                                =     100,000 – 170,000 + 140,000

                                                                                =     70,000  บาท

5.         บริษัท ศรีปราง จำกัด มียอดขายสุทธิ 400,000 บาท ต้นทุนขาย 225,000 บาท และค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 100,000 บาท กำไรสุทธิของบริษัท คือ ....... บาท

            ก.    225,000                                                                         ข.    175,000

            ค.    125,000                                                                         ง.     75,000

            ตอบ     ง.   75,000

 

                            คำนวณหากำไรสุทธิ

                            ยอดขายสุทธิ                                                                 400,000 บาท

                            หัก ต้นทุนขาย                                                              225,000

                            กำไรขั้นต้น                                                                   175,000

                            หัก ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                            100,000

                            กำไรสุทธิ                                                                        75,000  บาท

6.         กลุ่มบัญชีใดต่อไปนี้มียอดคงเหลือด้านเครดิต

            ก.    ค่าเสื่อมราคาสะสม เจ้าหนี้เงินกู้ และสินค้าคงเหลือ

            ข.    ดอกเบี้ยค้างจ่าย ต้นทุนขาย ทุนเรือนหุ้น

            ค.    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ส่วนลดรับ และดอกเบี้ยรับล่วงหน้า

            ง.     ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า เงินให้กู้ยืม และตั๋วเงินจ่าย

            ตอบ     ค.   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ส่วนลดรับ และดอกเบี้ยรับล่วงหน้า

            หมวดบัญชีที่มียอดคงเหลือด้านเครดิต ประกอบด้วย หนี้สิน ทุน รายได้ และบัญชีปรับมูลค่าสินทรัพย์

7.         ถ้าบริษัท ดาวเด่น จำกัด ซื้อเครื่องใช้สำนักงานเป็นเงินเชื่อ 8,000 บาท ดังนั้น

            ก.    สินทรัพย์และหนี้สินลดลง 8,000 บาท

            ข.    สินทรัพย์และหนี้สินเพิ่มขึ้น  8,000 บาท

            ค.    สินทรัพย์เพิ่มขึ้นและสินทรัพย์ลดลง  8,000 บาท

            ง.     ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น  8,000 บาท

            ตอบ     ข.   สินทรัพย์และหนี้สินเพิ่มขึ้น 8,000 บาท

                            บันทึกรายการบัญชีโดย

                            เดบิท  เครื่องใช้สำนักงาน                                 8,000                          -> สินทรัพย์เพิ่มขึ้น

                                      เครดิต เจ้าหนี้                                                         8,000              -> หนี้สินเพิ่มขึ้น

8.         ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 บริษัททีเค จำกัด มีกำไรสะสม 470,000 บาท ระหว่างปีบริษัทมีรายได้ทั้งสิ้น 850,000 บาท จ่ายเงินปันผล 10,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีกำไรสะสม 500,000 บาท ดังนั้น บริษัทมีค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2551 เท่ากับ ..... บาท

            ก.    810,000 บาท                                                                ข.    790,000 บาท

            ค.    40,000 บาท                                                                  ง.     60,000 บาท

            ตอบ     ก.   810,000 บาท

 

 

ก. คำนวณหากำไรสุทธิ

                                                กำไรสะสม ณ วันสิ้นปี                   500,000  บาท

                                                บวก จ่ายเงินปันผล                            10,000  บาท

                                                                                                            510,000

                                                หัก กำไรสะสม ณ วันต้นปี            470,000  บาท

                                                กำไรสุทธิ                                            40,000  บาท

ข. คำนวณหาค่าใช้จ่าย

                    ค่าใช้จ่าย    =    รายได้ กำไรสุทธิ

                                     =     850,000 40,000     =  810,000 บาท

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร

- หลักการบัญชีเบื้องต้น

แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น

- แนวข้อสอบการเงินและบัญชี  

แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินการคลัง


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
decho.by@hotmail.com


admin 2012-11-16 08:51
ประกาศ รับบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน รวม 3 อัตรา (26 พ.ย.-18 ธ.ค.55)

กรมวิชาการเกษตร ประกาศ รับบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน รวม 3 อัตรา (26 พ.ย.-18 ธ.ค.55)

ชื่อตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน :  9,300 – 10,230 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : 
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และ
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของสำนักงาน ก.พ. และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัคร
 
เปิดรับสมัคร :  วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555
เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 69.23 KB )


เวอร์ชันเต็ม: [-- เปิดสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.042542 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us