เวอร์ชันเต็ม: [-- เปิดสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แจ้งข่าวการรับสมัครสอบ -> เปิดสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-10-17 12:35

เปิดสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (22-29 ต.ค.55)

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (22-29 ต.ค.55)

ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการแรงงาน
อัตราเงินเดือน :14020 บาท
ประเภท :บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :1.ได้รับวุฒิระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การตลาด การเงินการธนาคาร สถิติ นิเทศศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ (หรือเรียนคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)
2.มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านวิชาการแรงงานอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :ปฏิบัติงานทางวิชาการแรงงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเด็นต่าง ๆ ด้านแรงงานเพื่อการกำหนดมาตรฐานแรงงานและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแรงงาน วางแผนงานและโครงการเพื่อการปฏิบัตงานและการพัฒนางานเกี่ยวกับแรงงาน และเพื่อขอความช่วยเหลือการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศด้านแรงงาน การเผยแพร่ผลการศึกษา วิจัย และผลงานด้านแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว การบริการจัดหางาน การส่งเสริมการมีงานทำ อบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านแรงงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านแรงงานการบริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว การพัฒนาฝีมือแรงงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยพนักงานราชการต้องปฏิบัติงาน โดยมีสมรรถนะความสามารถในการมุ่งสำฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การบริการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม มีความรู้ในเรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  
  
วิธีการเลือกสรร :- ความรู้ความสามารถ
1.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ความรู้ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ในการปฎิบัติหน้าที่2.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
วิธีการประเมิน : ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน
วิธีการประเมิน : ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน :- ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 - การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ตามการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนที่สอบได้
  
เปิดรับสมัคร :วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร :

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบ + ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานจัดหางานจังหวัด (เลือกตามจังหวัดที่สอบ)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

- แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน

แนวข้อสอบ พรบ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑

แนวข้อสอบกฎหมายประกันสังคม

- กฎหมายคุ้มครองแรงงาน

- กฎหมายแรงงาน


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
decho.by@hotmail.com

 


admin 2012-10-17 12:37

ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา 

ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด-เชียงราย 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดอยุธยา 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต 
ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 
รายละเอียดที่  http://www.testthai1.com
 เวอร์ชันเต็ม: [-- เปิดสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.018139 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us