เวอร์ชันเต็ม: [-- จำหน่ายสื่อ Interactive cai เรื่อง “รู้และเข้าใจประชาคมอาเซียน” --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> จำหน่ายสื่อการเรียนการสอน VCD CAI -> จำหน่ายสื่อ Interactive cai เรื่อง “รู้และเข้าใจประชาคมอาเซียน” [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-10-01 18:53

จำหน่ายสื่อ Interactive cai เรื่อง “รู้และเข้าใจประชาคมอาเซียน”

สื่อ Interactive & Animation เรื่อง “รู้และเข้าใจประชาคมอาเซียน”

บรรจุใน USB ราคา 8,000 บาท ติดต่อ 085-0127724

รายละเอียดที่  http://www.tutor-home.net/cai33.html

1

เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเข้าเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ทางบริษัทฯ
มีความยินดีที่จะนาเสนอสื่อ Interactive & Animation เรื่อง “รู้และเข้าใจประชาคมอาเซียน” ใน
รูปแบบของ USB ที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในประวัติความเป็นมาของการ
รวมตัวของ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนและเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
อย่างราบรื่น

เนื้อหาสื่อ

เพื่อให้การเกิดความรู้และความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียนอย่างเป็นระบบ สื่อชุดนี้จึงได้ถูก
เรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นลาดับขั้นตอน โดยเริ่มจากคาถาม “ทาไมต้องเป็นประชาคมอาเซียน?” ตาม
ด้วยการนาเสนอเรื่องประวัติความเป็นมา และแผนงานอย่างเป็นรูปธรรมในการเชื่อมโยงประเทศ
สมาชิกเพื่อนาไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่เป็นปึกแผ่น
รายละเอียดเนื้อหา

1. ทาไมต้องเป็นประชาคมอาเซียน? – Cartoon Animation พร้อมเสียงและตัวอักษร
บรรยายไทย ที่นาเสนอภาพรวมของความจาเป็นในการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน

2. ลาดับเหตุการณ์สาคัญ - สือในรูปแบบ Interactive Graphic Animation พร้อมเสียงและ
ตัวอักษรบรรยายไทย โดยแสดงลาดับเหตุการณ์สาคัญตั้งแต่การก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน (Association of South East Asian Nations : ASEAN) ในปี 2510
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน (ปี 2555) เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงที่มาที่ไปก่อนที่จะมีการรวมตัวกันเป็น
ประชาคมอาเซียน

3. ข้อมูล 10 ประเทศสมาชิก – สื่อในรูปแบบ Interactive Graphic Animation พร้อมเสียง
และตัวอักษรบรรยายไทย ซี่งรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกทั้ง 10 ประเทศที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหา
เต็มเปี่ยมตั้งแต่ ประวัติความเป็นมา การแต่งกาย เมืองหลวง วันชาติ สกุลเงิน ขนาดพื้นที่ ศาสนา
ภาษา จานวนประชากร การเมืองการปกครอง ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ทรัพยากรและเศรษฐกิจ และ
อาหารประจาชาติ

4. ความเชื่อมโยงระหว่างกัน - Cartoon Animation พร้อมเสียงและตัวอักษรบรรยายไทย ที่
อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างกัน (ASEAN Connectivity) ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญใน
การขับเคลื่อนการรวมตัวของประเทศสมาชิกอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและจะทาให้การรวมตัวกันเป็น
ประชาคมอาเซียนเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งประกอบด้วย
1. ความเชื่อมโยงทางกายภาพ
2. ความเชื่อมโยงทางสถาบันและกฏระเบียบ
3. ความเชื่อมโยงด้านประชาชน

1

5. ความร่วมมือ 3 เสาหลัก -
Cartoon Animation พร้อมเสียงและตัวอักษรบรรยายไทย ที่
นาเสนอเรื่องราวความร่วมมือหลักของการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งประกอบด้วยเสาหลัก 3
เสาด้วยกันคือ
1. ประชามคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security
Community – APSC)
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC)
3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Commuity – ASCC)

6. กฏบัติอาเซียน – Cartoon Animation พร้อมเสียงและตัวอักษรบรรยายไทย เป็นสื่อเชิง
เปรียบเทียบเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องการร่วมมือกันทางานต้องมีกฏเกณฑ์ และ มีเป้าหมายร่วมกัน

รูปแบบและคุณสมบัติของสื่อ

สื่อเรื่อง “รู้และเข้าใจอาเซียน” ได้ถูกจัดทาในรูปแบบที่เป็น Interactive & Animation มี
ความแตกต่างจากสื่อทั่วไปคือ

1. การนาเสนอเนื้อหา: เนื้อหาที่นาเสนอในรูปแบบ Interactive ซึ่งผู้ใช้ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ
กับสื่อทาให้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการดูสื่อ รวมทั้งมีภาพเคลื่อนไหวแบบ Cartoon Animation ที่มี
ทั้งภาพและเสียง เพื่อให้เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
2. การแสดงผล: การแสดงผลแบบเต็มหน้าจอ (Full Screen)
3. การควบคุม: มีปุ่มปิด-
เปิดเสียง และ ปุ่มเพิ่ม-
ลดระดับเสียง

คุณสมบัติขั้นต่าของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สาหรับ USB Package

1. มีความเร็วหน่วยประมวลผลกลางขั้นต่า 1 GHz
2. หน่วยความจาสารองขั้นต่า 1 GB
3. ติดตั้งระบบปฎิบัติการ Microsoft Windows XP หรือใหม่กว่า

4. ติดตั้ง Adobe Flash Player version ล่าสุด

บรรจุใน USB ราคา 8,000 บาท ติดต่อ 085-0127724

รายละเอียดที่  http://www.tutor-home.net/cai33.htmlเวอร์ชันเต็ม: [-- จำหน่ายสื่อ Interactive cai เรื่อง “รู้และเข้าใจประชาคมอาเซียน” --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.019705 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us