เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานธุรการ 4  ธกส. 2556 --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ ธกส. และนายธนาคารอื่นๆ -> แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานธุรการ 4  ธกส. 2556 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-09-18 07:55

แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานธุรการ 4  ธกส. 2556

1.       สำนักงานคืออะไร          ก.   องค์การ                                                                                ข.   รัฐวิสาหกิจ          ค.   บริษัท                                                                                   ง.   สถานที่ทำการบริหารงาน          คำตอบ   ง.   สถานที่ทำการบริหารงาน2.       พนักงานปฏิบัติงานคืออะไร                                                                                                           ก.   กรรมกร                                                                                ข.    ภารโรง          ค.   เสมียนพนักงาน                                                                 ง.    หัวหน้าแผนกงาน          คำตอบ   ค.  เสมียนพนักงาน3.       สำนักงานมีบทบาทต่อผู้บริหารในด้านใดบ้าง          ก.   การบังคับบัญชา                                                                 ข.    การประสานงาน          ค.   การควบคุมงาน                                                                   ง.    ถูกหมดทุกข้อ          คำตอบ   ง.  ถูกหมดทุกข้อ4.       การจัดการคือ การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ อันได้แก่          คน เงิน วัสดุ เป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เป็นคำพูดของ          ก.   ศาสตราจารย์
ฮาโรล  คูนส์                                               ข.    ศาสตราจารย์ ปีเตอร์ เอฟ. ดรัคเซอร์          ค.   ศาสตราจารย์
สมศักดิ์  ชูโต                                              ง.    ศาสตราจารย์ บุญสม  มาติน          คำตอบ   ก.  ศาสตราจารย์ ฮาโรล  คูนส์5.       การจัดการเป็นอะไร          ก.   ศิลปะ                                                                                    ข.    วิทยาศาสตร์          ค.   ศิลปะและวิทยาศาสตร์                                                     ง.    ผิดหมดทุกข้อ          คำตอบ   ค.  ศิลปะและวิทยาศาสตร์6.       นโยบายคืออะไร          ก.   แนวทางถือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย                      ข.    วัตถุประสงค์ขององค์การ          ค.   โครงการต่างๆ
ขององค์การ                                             ง.    การกำหนดรายละเอียดของงาน          คำตอบ   ก.  แนวทางถือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย7.       Directing
Manager  หมายถึง          ก.   ผู้ถือหุ้น                                                                                ข.    กรรมการดำเนินงาน          ค.   ผู้อำนวยการ                                                                        ง.    เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน          คำตอบ   ข.  กรรมการดำเนินงาน8.       Office
Staff  หมายถึง          ก.   กรรมกร                                                                                ข.    กรรมการ          ค.   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน                                                          ง.    ที่ปรึกษา          คำตอบ   ค.  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน9.       การจัดวางแผนภูมิโครงสร้างของการจัดระเบียบงานที่เป็นพื้นฐานโดยทั่วไปมีกี่แบบ          ก.   2  แบบ                                                                                  ข.    3  แบบ          ค.   4  แบบ                                                                                  ง.    5  แบบ          คำตอบ   ค.  4  แบบ10.     Conventional
Chart 
เป็นลักษณะการเขียนผังงานที่มีลักษณะ          ก.   จากบนลงมาล่าง                                                                 ข.    จากซ้ายไปขวา          ค.   เป็นวงกลม                                                                          ง.    ผิดหมดทุกข้อ          คำตอบ   ก.  จากบนลงมาล่าง11.     Line
Organization Structure 
เป็นโครงสร้างการจัดตั้งแบบ          ก.   สายงานหลัก                                                                       ข.    หน้าที่งานเฉพาะ          ค.   สายงานหลักและสายงานที่ปรึกษา                                ง.    คณะกรรมการ          คำตอบ   ก.  สายงานหลัก12.     งานสำนักงานคืออะไร          ก.   งานทะเบียน                                                                       ข.    งานคำนวณ          ค.   งานเก็บค้นเอกสาร                                                            ง.    ถูกหมดทุกข้อ          คำตอบ   ก.  งานทะเบียน13.     ท่านเป็นนักเรียนพาณิชยการสามารถพิมพ์ดีดได้นาทีละ 30 คำ
นับว่าท่านมี          ก.   ความรู้                                                                                   ข.    ความสามารถทั่วไป          ค.   ความสามารถพิเศษ                                                            ง.    ผิดหมดทุกข้อ          คำตอบ   ก.  ความรู้14.     ไฟฟ้าในบ้านของท่านดับเพราะฟิวส์ขาดท่านต่อฟิวส์ไฟฟ้าได้ไฟสว่าง
นับว่าท่านมี          ก.   ความรู้                                                                                   ข.    ความสามารถทั่วไป          ค.   ความสามารถพิเศษ                                                            ง.    ความสามารถทางสมอง          คำตอบ   ข.  ความสามารถทั่วไป15.     ท่านสามารถร้องเพลงได้ไพเราะจับใจผู้ฟังเหมือนกับดารานักร้อง สุเทพ
วงศ์กำแหง ดาวใจ          ไพจิตร นับว่าท่านมี          ก.   ความสามารถทั่วไป                                                            ข.    ความสามารถแห่งสมอง          ค.   ความสามารถพิเศษ                                                            ง.    ความสนใจและนิสัย          คำตอบ   ค.  ความสามารถพิเศษ16.     บุคคลจำแนกออกได้กี่พวก อะไรบ้าง          ก.   พวกชอบติต่อ
พวกเห็นแก่ตัว พวกก้าวร้าว และพวกเป็นโรคจิต          ข.   พวกชอบสังคม
พวกไม่ชอบสังคม พวกแอนตี้สังคม          ค.   พวกชอบผู้นำ
พวกชอบเป็นผู้ตาม พวกแบบขอไปที และพวกโอบอ้อมอารี          ง.    ถูกหมดทุกข้อ          คำตอบ   ง.  ถูกหมดทุกข้อ17.     วิธีศึกษาบุคคลศึกษาจากอะไร          ก.   ฐานะเศรษฐกิจ                                                                   ข.    ความรู้          ค.   ความสามารถทั่วไปและพิเศษ                                         ง.    ผิดทุกข้อ          คำตอบ   ง.  ผิดทุกข้อ18.     บุคลิกลักษณะของบุคคลที่ไม่ดี
คือ          ก.   การขาดความสังเกต                                                           ข.    ขาดความริเริ่ม          ค.   การนอนหลับทับสิทธิ์                                                       ง.    ถูกหมดทุกข้อ          คำตอบ   ง.  ถูกหมดทุกข้อ19.     ท่านอยากเป็นมิตรกับผู้อื่น
เป็นอะไร          ก.   ความสัมพันธ์กับผู้อื่น                                                        ข.    ทัศนคติต่อผู้อื่น          ค.   อำนาจและความเป็นผู้นำ                                                 ง.    ผิดหมดทุกข้อ          คำตอบ   ก.  ความสัมพันธ์กับผู้อื่น20.     การที่ท่านชอบแก้ปัญหาต่างๆ
ดีกว่ายกเลิกนั้นเป็นอะไร          ก.   ความสัมพันธ์กับผู้อื่น                                                        ข.    นิสัยและทัศนคติ          ค.   อำนาจและความเป็นผู้นำ                                                 ง.    ถูกหมดทุกข้อ          คำตอบ   ค.  อำนาจและความเป็นผู้นำ


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานธุรการ  ธ.ก.ส. ใหม่ล่าสุด
  รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคาร ธกส.

- ประวัติการก่อตั้ง ธกส.

- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป  _Aptitude Test
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- สรุประเบียบงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

- แนวข้อสอบการบริหารจัดการสำนักงานสมัยใหม่

- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด

- สรุปพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

- แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง

- มาตรการประหวัดพลังงานและหลักการบริหารที่ดี


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


admin 2013-02-01 23:16
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยพนักงานธุรการ ปีบัญชี 2555
ประกาศ
รับสมัครบุคคลภายนอกตำแหน่งผู้ช่วยพนักงาน ธุรการ ระดับ 4 วุฒิ
ป.ตรีทุกสาขา รวม 260 อัตรา ประจำสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด
<รับออนไลน์> (1-7 ก.พ.56)           ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงาน
ธุรการ ระดับ 4 ประจำสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ฝ่ายกิจการสาขาภาค
และสำนักงานใหญ่ ปีบัญชี 2555 

 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ประกาศรับสมัคร 


กรุณาคลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อ Download » ประกาศรับสมัคร.pdf

 
รับสมัครทางอินเตอร์เนท  http://202.183.233.195
 

โปรด
ศึกษาประกาศรับสมัครก่อนบันทึกข้อมูล และผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ
คุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องตามที่ ธนาคารกำหนด
หากคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนด
ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้ว
ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)


มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตําแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ ระดับ 4 ประจําสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ฝ่ายกิจการสาขาภาค และสํานักงานใหญ่ ปีบัญชี 2555 มีรายละเอียดดังนี้ 

 


1. ประมาณการความต้องการของธนาคาร ประมาณ 260 อัตรา 

 

2. หน้าที่ความรับผิดชอบตําแหน่งธุรการ คือ ปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติ หรือแนวทางที่ 


กําหนดไว้ของธนาคาร เกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ แผนงาน
งบประมาณประจําปี งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ งานอํานวยการ
บริหารทรัพย์สินและธุรการ หรืองานต่าง ๆ
ที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับนโยบายดําเนินงานของธนาคาร
และเป็นไปตามระเบียบ วิธีปฏิบัติของธนาคาร ภายใต้แผนกลยุทธ์ของธนาคาร
ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของธนาคาร 

 


3. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง


3.1 เพศ ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 18- 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) 


3.2 ต้องมีประสบการณ์และหนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทเอกชน ห้างหุ้นส่วน 


ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจจัดตั้งหรือจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะ โดยธนาคารสามารถ


ตรวจสอบได้ ในตําแหน่งงานด้านธุรการ
โดยต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในตําแหน่งงานด้านธุรการต่อเนื่องไม่น้อย
กว่า 1 ปี ซึ่งมีลักษณะงานด้านธุรการ หมายถึง งานด้านสารบรรณ จัดทําเอกสาร
หนังสือโต้ตอบ รายงานการประชุม งานบริหารทรัพย์สินและพัสดุ
การบริหารงานเอกสาร และควบคุมข้อมูลการลาพนักงาน
ประสานงานเพื่อจัดทํากลยุทธ์ แผนธุรกิจ แผนงานและงบประมาณประจําปี
แผนงานต่าง ๆ และ สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
ทุกสาขาวิชา หรือ ต้องมีประสบการณ์และหนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทเอกชน
ห้างหุ้นส่วน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรธุรกิจจัดตั้งหรือจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะ
โดยธนาคารสามารถตรวจสอบได้ ในตําแหน่งงานด้านอื่น ๆ
โดยต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ในสาขาวิชา/วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา
ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ 


3.3 มีความสามารถพิมพ์ดีดสัมผัสด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างน้อย 30 คํา/นาที 


3.4 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-Word และ MS-Excel เป็นอย่างดี 


3.5 มีใจรักในการให้บริการอย่างแท้จริง มีความละเอียดรอบคอบ สามารถควบคุม


อารมณ์ได้ดีในสถานการณ์ที่กดดันและเร่งด่วน รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 


ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องตามที่ธนาคาร

 


กําหนด ซึ่งธนาคารจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครในวันสอบสัมภาษณ์
โดยผู้ผ่านเกณฑ์ต้องนําเอกสารมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์เป็นเอกสารตัวจริงและ
สําเนาภาพถ่าย จํานวน 1 ชุด ดังนี้ 


1) ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ใบปริญญาบัตร
ที่แสดงไว้ว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิ การศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัครสอบ ทั้งนี้
ใบรายงานผลการศึกษาจะต้องระบุข้อความต่อไปนี้ 


1.1) ชื่อ – สกุล ของผู้สมัครสอบ 


1.2) สาขาวิชา/ วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา/ แขนงวิชา ตามเงื่อนไขของธนาคาร 


1.3) วันที่สําเร็จการศึกษา ต้องเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษา
อนุมัติปริญญา ซึ่งผู้สมัครจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติ
ปริญญาเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 


2) หนังสือรับรองการทํางานที่ระบุถึงตําแหน่งงานและลักษณะงานที่ปฏิบัติเป็นระยะเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี


3) บัตรประจําตัวประชาชน 


4) ทะเบียนบ้าน 


5) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป 


6) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส หนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยน 


ชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 


หากไม่นําเอกสารดังกล่าวมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ หรือไม่ครบถ้วน หรือคุณสมบัติ


ของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกําหนด ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่


ดําเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น 


ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และให้ถือคําวินัยฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้ 


4. คุณสมบัติทั่วไป


4.1 มีสัญชาติไทย 


4.2 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 


4.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 3 


4.4 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน


ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย
โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น
ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่านการบําบัด
รักษาของราชการ หรือสถานบําบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ)
โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด
โรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่นๆ
ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 


4.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 


4.6 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว 


4.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น 


4.8 ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
ไม่ว่าจะได้รับโทษจําคุกจริงหรือไม่
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการ
รอการลงโทษหรือรอการลงโทษแล้วแต่กรณีเกินห้าปี 


4.9 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน 

 


5. อัตราเงินเดือนปฏิบัติการ


ให้ได้รับเงินเดือนตามระเบียบที่ธนาคารกําหนด โดยให้ได้รับเงินเดือนขั้นต้นของระดับ


ปฏิบัติการเทียบเท่าระดับ 4 เดือนละ 9,600 บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
รวมกับอัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรวมเป็นเงิน เดือนละ 15,000 บาท
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 


ธนาคารจะไม่นําค่าประสบการณ์มาพิจารณาเป็นเงินเดือนเพิ่มเติม และผู้ผ่านเกณฑ์การ


สอบคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนขั้นต้นของระดับปริญญาตรีเท่านั้น 

 


6. การสมัคร


6.1 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร 


ได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://202.183.233.195 ตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2556 ได้ตลอด 


24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร
ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2280-0180 ต่อ 2457-8, 2439,
2451 กรณีมีข้อสงสัยหรือขัดข้องในการสมัครเกี่ยวกับโปรแกรมการรับสมัคร
ติดต่อที่ โทร. 0-2244-5234-5 ในวันทําการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30
-16.30 น.

 

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


   

เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 148.71 KB )

admin 2013-02-04 11:06
1.    พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ไว้ ณ วันใด
ก.    ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕        ค. ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
ข.    ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕        ง. ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
ตอบ  ค. ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
2.    พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีกี่หมวด กี่มาตรา
ก.    9  หมวด  60 มาตรา            ค. 8  หมวด  60 มาตรา
ข.    9  หมวด  61 มาตรา            ง.  8  หมวด  61 มาตรา
ตอบ   ข. 9  หมวด  61 มาตรา
3.    พลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานที่ได้จากอะไร
ก.    ไม้  ฟืน                    ค. อ้อย  
ข.    แกลบ  กาก                ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
“พลังงานหมุนเวียน” หมายความรวมถึง พลังงานที่ได้จากไม้ ฟืน แกลบ กาก อ้อย ชีวมวล น้ำ
แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ ลม และคลื่น เป็นต้น
4.    ข้อใด ไม่ใช่ พลังงานสิ้นเปลือง
ก.    ถ่านหิน                    ค. แสงอาทิตย์
ข.    น้ำมันเชื้อเพลิง                ง. ก๊าซธรรมชาติ
ตอบ   ค. แสงอาทิตย์
“พลังงานสิ้นเปลือง” หมายความรวมถึง พลังงานที่ได้จากถ่านหิน หินน้ำมัน  ทรายน้ำมัน น้ำมันดิบ น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ และนิวเคลียร์ เป็นต้น
5.    ข้อใด ไม่ใช่  ความหมายของเชื้อเพลิง
ก.    ทรายน้ำมัน                ค. น้ำมันเตา
ข.    ฟืน                    ง. เป็นความหมายของเชื้อเพลิงทุกข้อ
ตอบ   ง. เป็นความหมายของเชื้อเพลิงทุกข้อ
“เชื้อเพลิง” หมายความรวมถึง ถ่านหิน หินน้ำมัน ทรายน้ำมัน น้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ก๊าซเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงสังเคราะห์ ฟืน ไม้ แกลบ กากอ้อย ขยะและสิ่งอื่น ตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“น้ำมันเชื้อเพลิง” หมายความว่า ก๊าซ น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบิน น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันอื่นๆ ที่คล้ายกับน้ำมันที่ได้ออกชื่อมาแล้วและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกำหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
6.    ข้อใดคือหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
ก.    เสนอนโยบาย เป้าหมาย หรือมาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานต่อคณะรัฐมนตรี
ข.    กำหนดชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุน
ค.    กำหนดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
มาตรา ๔ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัตินี้ ให้      
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอนโยบาย เป้าหมาย หรือมาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานต่อคณะรัฐมนตรี
(๒) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการออกพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ และมาตรา ๑๘
(๓) ให้คำแนะนำในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑และมาตรา ๒๓
(๔) กำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนตามมาตรา ๒๘ (๑)
(๕) กำหนดชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนตาม มาตรา ๒๘(๕)
(๖) กำหนดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงตาม มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗
(๗) ให้ความเห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษตามมาตรา ๔๓
(๘) กำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้การส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงาน อาคาร ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง และผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายวัสดุเพื่อใช้ในการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา ๔๐
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
7.    ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
ก.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน            ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม        ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
มาตรา 6 ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของตน
8.    ข้อใดเป็นการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน
ก.    การป้องกันการสูญเสียพลังงาน
ข.    การนำพลังงานที่เหลือจากการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
ค.    การใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการทำงานและวัสดุที่ช่วยในการอนุรักษ์พลังงาน
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
มาตรา ๗ การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานได้แก่การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหม้เชื้อเพลิง
(๒) การป้องกันการสูญเสียพลังงาน
(๓) การนำพลังงานที่เหลือจากการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
(๔) การเปลี่ยนไปใช้พลังงานอีกประเภทหนึ่ง
(๕) การปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้า การลดความต้องพลังไฟฟ้าสูงสุดในช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับภาระและวิธีการอื่น
(๖) การใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการทำงานและวัสดุที่ช่วยในการอนุรักษ์พลังงาน
(๗) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
9.    การกำหนดโรงงานประเภทใด ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน หรือวิธีการใช้พลังงานอย่างใดให้เป็นโรงงานควบคุม ให้ตราเป็นกฎหมายใด
ก.    พระราชกฤษฎีกา            ค. พระราชบัญญัติ
ข.    ประกาศกระทรวง            ง. กฎกระทรวง
ตอบ   ก. พระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๘ การกำหนดโรงงานประเภทใด ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน หรือวิธีการใช้พลังงานอย่างใดให้เป็นโรงงานควบคุม ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


admin 2013-02-07 19:10
ข้อสอบพัสดุและงานสารบัญ
1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 มีบุคคลตามข้อใด
เป็นรองประธานกรรมการ “กวพ.อ.”
ก. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ข. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ค. ปลัดกระทรวงการคลัง
ง. ผู้อำนวยการสานักงบประมาณ
ตอบ   ข. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคาบุคคลตามข้อใดเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและจัดทำ
หลักฐานการเผยแพร่ และปิดประกาศประกวดราคา
ก. หัวหน้าส่วนราชการ
ข. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ค. เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ   ข. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
3. หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลาง ได้แก่บุคคลตามข้อใด
ก. อธิบดี
ข. หัวหน้าส่วนราชการที่มีหลักฐานเป็นนิติบุคคล
ค. ปลัดกระทรวง
     ง. ถูกทั้งข้อก. และ ข.
    ตอบ   ง. ถูกทั้งข้อก. และ ข.
4. คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงประกอบด้วย จำนวน บุคคลตามข้อใด
ก. ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 4 คน
ข. ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ 4 คน
ค. ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไม่เกิน 4 คน
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ตอบ   ก. ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 4 คน
5. คณะกรรมการประกวดราคา จัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยพิจารณา ดำเนินการคัดเลือก
เบื้องต้นเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องพิจารณาดำเนินการตามข้อใด
ก. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาครบถ้วนหรือไม่ และยื่นเอกสารต่าง ๆ ครบด้วยหรือไม่
ข. ขอเสนอด้านเทคนิค (Prequalification) มีความเหมาะสมหรือไม่
ค. เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเสร็จแล้วตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
    พัสดุหรือไม่
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
6. การจ้างที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถและผลงานแล้วและเป็นผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ เรียกวิธีการจ้างนี้อย่างไร
ก. การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง
ข. การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประมูลงาน
ค. การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีการอ้อม
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ   ก. การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง
7. การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงกระได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งอย่างไร
ก. เป็นการจ้างที่มี่ค่างานจ้างไม่เกิน 100,000 บาท
ข. เป็นการจ้างเพื่อทางานต่อเนื่องจากงานที่ได้ทำอยู่แล้ว
ค. เป็นการจ้างในกรณีที่ทราบแน่ชัดว่าผู้เชี่ยวขาญในงานที่จะทำให้บริการตามที่ต้องการ
    มีจำนวนจำกัดไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการด้วยวิธีคัดเลือก และเป็นการจ้างที่มีค่างานจ้าง
    ไม่เกิน 2,000,000 บาท และเป็นงานเร่งด่วน
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
8. บุคคลตามข้อใดไม่เป็นคณะกรรมการว่าด้วย การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์
ก. อัยการสูงสุด
ข. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ค. เลขานุการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ตอบ   ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
9. ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตาแหน่งแล้ว จะแต่งตั้ง
อีกได้หรือไม่
ก. แต่งตั้งอีกได้
ข. อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
ค. แต่งตั้งอีกไม่ได้
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ   ข. อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
10. ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาจะต้องมีสาะสำคัญตามข้อใด
ก. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา
ข. รายการพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง
ค. กาหนด วัน เวลา รับซอง ปิดการรับซองและเปิดซองประกวดราคา
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
11. การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท เป็นการซื้อหรือการจ้างประเภทใด
ก. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา
ข. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา
ค. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ   ข. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา
12. การจ้างโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท จะกระทำให้ต้องเป็นกรณีตามข้อใด
ก. เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ
ข. เป็นงานที่ปกเปิดเป็นความลับของทางราชการ
ค. เป็นงานที่จำเป็นต้องการจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จำเป็น
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
13. เพื่อให้ได้รายชื่อของที่ปรึกษามีคุณสมบัติเหมาะสมมากรายที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจ้างที่
ปรึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับที่ปรึกษาต่างประเทศอย่างไร
ก. ขอรายชื่อจากสถาบันการเงินหรือองค์การระหว่างประเทศ
ข. ลงประกาศหนังสือพิมพ์
ค. แจ้งไปยังสมาคมหรือสถาบันอาชีพหรือสถานฑูตที่เกี่ยวข้อง หรือขอความร่วมมือจากส่วน
    ราชการหรือรัฐสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งเคยดาเนินการจ้างที่ปรึกษางานประเภทเดียวกัน
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ   ก. ขอรายชื่อจากสถาบันการเงินหรือองค์การระหว่างประเทศ
14. ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 กระทำการเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย แต่ไม่ร้ายแรงให้ลงโทษตามข้อใด
ก. ตัดเงินเดือน
ข. ลดขั้นเงินเดือน
ง. งดขึ้นเงินเดือน
ค. ภาคทัณฑ์
ตอบ   ก. ตัดเงินเดือน
15. ก่อนดำเนินการเช่าอสังหาริมทรัพย์เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการตามข้อใด
ก. อัตราค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกัน
ข. เหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องเช่า
ค. ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสมอ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
16. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ประกาศตาม
ข้อใด
ก. ประกาศ ณ. วันที่ 31 มกราคม 2549
ข. ประกาศ ณ. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549
ค. ประกาศ ณ. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ตอบ   ก. ประกาศ ณ. วันที่ 31 มกราคม 2549
17. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ตามข้อใด
ก. อ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้เสนอราคา
ข. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อคหรือแบบรูปและรายละเอียด
ค. พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ถูกต้อง
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
18. การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงานมีอัตราการจ่ายเป็นอย่างใด
ก. อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกิน 10,000,000 บาท ใช้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงาน  
    อย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
ข. อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างเกิน 10,000,000 บาท สำหรับในส่วนที่เกิน 10,000,000 บาท  
ให้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงานอย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ 1.75 ของวงเงินงบประมาณ  
ค่าก่อสร้าง
ค. ถูกทั้ง ก และ ข
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ   ค. ถูกทั้ง ก และ ข
19. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกการคัดเลือกผู้ให้บริการได้ในกรณีใดบ้าง
ก. มีผู้ยื่นเสนองานน้อยกว่า 2 ราย
ข. ผู้ให้บริการยื่นเสนองานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
ค. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อพิจารณาเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
ง. ไม่มีข้อใดถูก
20. คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาได้ดำเนินการตามหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องส่งมอบ
ใบเสนอราคาทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมด้วยบันทึกรายงานการดำเนินการให้แก่บุคคลตาม
ข้อใด
ก. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
ข. หัวหน้าส่วนราชการนั้น
ค. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อพิจารณาเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
ง. ไม่มีข้อใดถูก
21. ในกรณีกรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้จะต้องดำเนินการอย่างใด
ก. ประสานให้ตรวจรับ
ข. เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ
ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ   ข. เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ
22. ในการซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้าง เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ต้องเสนอรายงานตามข้อใดต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ
ก. ราคาประเมิณของทางราชการในท้องที่นั้น
ข. ราคาซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3 ราย
ค. ราคาต่ำสุดที่อาจซื้อได้
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ       ค. ราคาต่ำสุดที่อาจซื้อได้

23. การซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศข้อใดดาเนินการผิด
ก. ติดต่อผ่านนายหน้า
ข. ดำเนินการในทำนองเดียวกันตามกฎหมาย
ค. ติดต่อกับหน่วยราชการที่มีหน้าที่ทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของประเทศนั้น
ง. ดำเนินการตามประเพณีนิยมของท้องถิ่นนั้น
ตอบ   ค. ติดต่อกับหน่วยราชการที่มีหน้าที่ทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของประเทศ
นั้น
24. ข้อใดไม่ใช่สาระสำคัญประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคา
ก. รายการพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง
ข. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา
ค. รายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ
ง. สถานที่และระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคาและราคาของเอกสาร
ตอบ   ค. รายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ
25. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลว่ามีผู้รับประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ผู้เสนอ
ราคาไม่ต้องดำเนินการตามข้อใด
ก. ยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ
ข. ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหุ้นส่วน
ค. ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ง. ยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ
ตอบ   ข. ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหุ้นส่วน
26. บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการณ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
ก. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ตอบ   ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
27. คณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้างที่หัวหน้าส่วนราชการตั้งตามระเบียบนี้ข้อ 34 เป็นคณะกรรมการ
ตามข้อใด
ก. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
ข. คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
ค. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
28. การแปลาสภาพหรือทำลายพัสดุที่ใช้ ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากจะต้องดำเนินการตามข้อ
ใด
ก. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้
ข. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการส่วนที่ราชการกำหนด
ค. หัวหน้าส่วนราชการของอนุมัติ ปลัดกระทรวงการคลัง
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ   ข. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการส่วนที่ราชการกำหนด
29. กรรมการประกวดราคาจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์มีบุคคลตามข้อใด เป็นกรรมการและ
เลขานุการ
ก. บุคคคลในหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ
ข. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานนั่น
ค. หัวหน้าหน่วยงาน
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ตอบ   ข. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานนั่น
30. เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบการรับการจ่ายพัสดุประจำปีของส่วนราชการนั้น
แล้วจะต้องดำเนินการตามข้อใด
ก. ส่งรายงานเสนอตามลำดับชั้นถึงหัวหน้าส่วนราชการ 2ชุด
ข. ส่งสำเนารายงานไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1ชุด
ค. ส่งสำเนารายงานไปยังอธิบดีผู้บังคับบัญชา 1 ชุด
ง. ส่งสำเนารายงานไปยัง กวพ. จำนวน 1 ชุด
ตอบ   ข. ส่งสำเนารายงานไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1ชุด
31. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ จะต้องตรวจสอบตามข้อใด
ก. ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมปีก่อน จนถึง วันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน
ข. ตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น
ค. ตรวจนับพัสดุประเภทที่จ่ายในงวดนี้
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข
ตอบ   ง. ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข
32. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 บัญญัติให้อำนาจ
หน้าที่ของอธิบดีกลางจะมอบอำนาจได้จะต้องให้เป็นไปตามข้อใด
ก. ตามที่ระเบียบนี้กำหนดให้อำนาจไว้ให้มีการของอำนาจได้
ข. ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้มีการมอบอำนาจได้
ค. ตามที่คณะกรรมว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีมติให้มีการมอบอำนาจได้
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ   ข. ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้มีการมอบอำนาจได้
33. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้วต้องดำเนินการตามข้อใด
ก. ให้รับไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วน
ข. ส่งมองพัสดุให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับทาใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย
    2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับและเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ
ค. ดำเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการจะกำหนดเป็นราย ๆ ไป
ง. ดำเนินการตามข้อ ก และ ข
ตอบ   ง. ดำเนินการตามข้อ ก และ ข
34. การจ้างที่ปรึกษากระทาได้ตามข้อใด
ก. วิธีตกลง
ข. วิธีคัดเลือก
ค. วิธีว่าจ้าง
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข
ตอบ   ง. ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข
35. คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด
ก. พิจารณาอนุญาตให้ส่วนราชการจัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข. พิจารณาคัดเลือกและจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ค. ประกาศกำหนดคุณสมบัติของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
36. ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกันหรือใช้สิทธิเรียกร้องเอาจากผู้ค้าประกันได้ตามกรณีใด
ก. ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด
ข. ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้มาทำสัญญาได้เนื่องจากผู้รับจ้างเลิกหรือหยุดกิจการ
ค. ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
37. การยืมพัสดุประเภทคงรูปไปใช้ในราชการนอกสถานที่ราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ใด
ก. หัวหน้าส่วนราชการ
ข. หัวหน้ากองหรือผู้ทำหน้าที่แทนผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการนั้น
ค. อธิบดีหรือผู้ทำการแทนผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการนั้น
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ   ก. หัวหน้าส่วนราชการ

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comเวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานธุรการ 4  ธกส. 2556 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.026604 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us