เวอร์ชันเต็ม: [-- กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)รับสมัครงาน รวม 19 อัตรา --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แจ้งข่าวการรับสมัครสอบ -> กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)รับสมัครงาน รวม 19 อัตรา [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-08-22 10:08

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)รับสมัครงาน รวม 19 อัตรา

เปิดรับสมัครงาน รวม 19 อัตรา

 

 

 
ผู้บริหารระดับกลาง7 ตำแหน่ง
ผู้บริหารระดับต้น5 ตำแหน่ง
พนักงานระดับปฏิบัติการ7 ตำแหน่ง
 
  

 

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดรับสมัครพนักงานเข้าทำงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้

1. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

- วุฒิปริญญาตรี/โท ทางด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การบริหาร หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านกลยุทธ์การลงทุน 4 ปีขึ้นไป

- มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ ตลาดเงิน และตลาดทุน

- สามารถใช้ MS Office ได้ดี

2. ผู้จัดการฝ่ายลงทุนทางเลือก

- วุฒิปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การลงทุน อสังหาริมทรัพย์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มีประสบการณ์ในด้านการลงทุนทางด้านอสังหาริมทรัพย์ การบริหารการเงินและการจัดการ 3 ปีขึ้นไป

- มีความรู้ทางด้านตลาดทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินโอกาสในการเข้าลงทุน มีทักษะด้านการสื่อสารและการเจรจาในเชิงธุรกิจ

- มีความรู้และทักษะด้านภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

3. ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนทางเลือก

- วุฒิปริญญาตรี/โท ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี การลงทุน เศรษฐศาสตร์ สถาปัตยกรรมวิศวกรรม

- มีประสบการณ์ด้านงานธุรการหรือผู้ช่วยผู้บริหารตั้งแต่ 3 ปีขี้นไป โดยเฉพาะในองค์กรด้านการลงทุน การบริหารการเงิน การบริหารอสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจวาณิชธนกิจ

- มีความรู้พื้นฐานด้านการบริหารและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ มีทักษะการใช้ MS Office มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นอย่างดี

4. ผู้จัดการ-ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนทางเลือก

- วุฒิปริญญาตรี/โท ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การลงทุน อสังหาริมทรัพย์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

- มีประสบการณ์ในด้านการวิเคราะห์การลงทุนและการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป มีทักษะด้านการสื่อสารและการเจรจาในธุรกิจ มีความรู้และทักษะด้านภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีทักษะด้านการบริหารจัดการ

5. ผู้อำนวยการ ฝ่ายฝึกอบรมสมาชิก

- วุฒิปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การตลาด บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านการจัดอบรม 10 ปีขึ้นไป

- มีความรู้เกี่ยวกับด้านตลาดเงิน-ตลาดทุน และ Pension Fund เป็นอย่างดี

- มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับบริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์ มีทักษะการบริหารโครงการได้ดี (Project Management)

- มีทักษะทางภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้ดี

6. เจ้าหน้าที่อาวุโส-ผู้จัดการ ฝ่ายสวัสดิการสมาชิก

- วุฒิปริญญาตรี/โท ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

- มีทักษะด้านการวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างมีกระบวนการ และมีเหตุมีผล

- มีความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถใช้ MS Office ได้ดี

7. เจ้าหน้าที่-เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายฝึกอบรมสมาชิก

- วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 0-2 ปี มีความสามารถในการบริหารงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

- มีทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่าน เขียนเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ MS Office ได้ดี

8. เจ้าหน้าที่-เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายสื่อสารสมาชิก

- วุฒิปริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์ วารสาร ศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- สามารถจัดทำข้อมูล (Content) สำหรับผลิตสื่อเผยแพร่ได้ มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 0-3 ปี

- มีทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่าน เขียนเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ MS Office ได้ดี

9. เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริการข้อมูลสมาชิก

- วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

- มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 0-3 ปี มีทักษะทางด้านการสื่อสาร เจรจาต่อรอง และกระตุ้นชักจูง

- มีความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถใช้ MS Office ได้ดี

10. ผู้ช่วยผู้จัดการ-ผู้จัดการ ฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กร (Non Investment)

- วุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านงานกำกับการปฏิบัติงาน งานบริหารความเสี่ยง งานตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

- มีความรู้ทางด้านกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีทักษะในการวิเคราะห์ การระบุความเสี่ยง และการประเมินผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีทักษะในการนำเสนอ และสามารถสื่อสารทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

11. ผู้ช่วยผู้จัดการ-ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงการลงทุน

- วุฒิปริญญาโท ด้าน Risk Management, Finance, Financial Engineering, Engineering, Economics, Statistics, Mathematics มีประสบ การณ์ด้านการลงทุนที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี

- มีความรู้ทางด้านการเงิน/การลงทุน การบริหารความเสี่ยง เศรษฐศาสตร์ การใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์ และการเขียนโปรแกรม มีความชำนาญในเชิง Quantitative มีทักษะในการสื่อสาร

12. เจ้าหน้าที่-เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายธรรมาภิบาล

- วุฒิปริญญาตรี/โท ด้านบริหารธุรกิจ บัญชีการเงิน กฎหมาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์การเงิน หรือวิเคราะห์งานด้านธรรมาภิบาล หรืองานที่เกี่ยวข้อง 0-2 ปี มีทักษะการวิเคราะห์ การติดต่อสื่อสาร การเจรจา มีความยึดมั่นและเคร่งครัดในหลักการ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้ดี

13. ผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ

- วุฒิปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านตลาดเงิน-ตลาดทุน ทั้งตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้

- มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปีขึ้นไป

- ถ้ามีประสบการณ์ในการพัฒนาธุรกิจ หรือวางแผนกลยุทธ์องค์กรจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์

- มีทักษะในการนำเสนอ และสามารถสื่อสารทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- สามารถใช้ MS Office ได้ดี

14. ผู้อำนวยการ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์

- วุฒิปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 ปีขึ้นไป

- มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปีขึ้นไป

- มีความรู้ความเข้าใจในภาพรวมเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีทักษะในการทำงานอย่างเป็นระบบ

- มีทักษะในการบริหารทีมงาน (Managerial Skill) มีความสามารถในการบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management)

- มีทักษะในการสื่อความและนำเสนอ และสามารถสื่อสารและถ่ายทอดได้เป็นอย่างดีทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

15. ผู้จัดการ ฝ่ายระบบงานสารสนเทศ

- วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านงานวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม หรือระบบงานคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 6-10 ปี ในการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล เช่น Oracle, DB2, MS SQL

- มีความรู้ด้านภาษา Microsoft Visual Studio.NET, VB.NET, Web Application และโปรแกรมสำเร็จรูป MS Office มีความรู้ในระบบงานด้านลงทุน เช่น Bloomberg, Reuter, Bonanza เป็นต้น

- มีความรู้และทักษะในการสื่อความ สามารถนำเสนอได้ดี

16. เจ้าหน้าที่-เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์

- วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านการสนับสนุนด้านคอมพิว เตอร์ 0-3 ปี

- มีความรู้ด้านการติดตั้ง Configuration ระบบปฏิบัติการ Windows, UNIX, Linux และมีความรู้ความเข้าใจด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

- มีความรู้และทักษะในการสื่อความ สามารถนำเสนอได้ดี

17. เจ้าหน้าที่-เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายระบบงานสารสนเทศ

- วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มีประสบการณ์ด้านงานวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม หรือระบบงานคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 0-3 ปี ในการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล เช่น Oracle, DB2, MS SQL

- มีความรู้ด้านภาษา Microsoft Visual Studio.NET, VB.NET, Web Application และโปรแกรมสำเร็จรูป MS Office มีความรู้และทักษะในการสื่อความ สามารถนำเสนอได้ดี

18. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (HRD)

- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริหารธุรกิจ จิตวิทยา รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 7 ปี

- มีประสบการณ์ในระดับบริหารอย่างน้อย 3 ปี

- หากมีประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคลกับสถาบันทางการเงิน และประสบการณ์ด้านการบริหารความเปลี่ยนแปลง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

- มีความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้ภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี และให้ความสำคัญในการทำงานเป็นทีม

- มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายแรงงาน

- มีทักษะในการสื่อสารได้เป็นอย่างดีทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน

19. เจ้าหน้าที่อาวุโส-ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน เศรษฐ ศาสตร์ กฎหมาย ระบบสารสนเทศทางบัญชี (AIS) ระบบสารสนเทศทางการจัดการ (MIS) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบบัญชี งานด้านบัญชีและการเงิน งานด้านวิเคราะห์ การเงินหรือการลงทุน งานด้านวิเคราะห์และวางระบบหรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี

- มีความรู้ทางด้านการบัญชี ธุรกิจการจัดการกองทุน หรือระบบสารสนเทศ

- กรณีได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ทางด้านการตรวจสอบ อาทิ CIA, CISA, CPA, CFSA จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

- มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้ดี

- มีความสามารถในการใช้ MS Office ได้ดี

20. เจ้าหน้าที่กำกับคุณภาพ งานทะเบียนสมาชิก

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บริหารจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3-5 ปี

- มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป ในด้านการตรวจสอบข้อมูลหรืองานกองทุน

- ถ้ามีประสบการณ์ในการตรวจสอบเอกสารทางการเงิน เอกสารราชการ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

- สามารถใช้ MS Office ได้ดี

- มีความละเอียดรอบคอบสูง

21. กรรมการผู้จัดการ

- วุฒิปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐ ศาสตร์ การเงิน การลงทุน อสังหาริมทรัพย์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในงานด้านลงทุน การบริหารการเงินและการจัดการ 10 ปีขึ้นไป

- มีประสบการณ์ในงานลงทุน หรือพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์มาไม่น้อยกว่า 5 ปี

- มีทักษะด้านงานวิศวกรรมของระบบประกอบอาคาร มีทักษะด้านการสื่อสารและการเจรจาในธุรกิจ

- มีความรู้และทักษะด้านภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- มีทักษะด้านการบริหารจัดการ

สนใจกรุณาส่งรายละเอียดการสมัครมาที่

E-maill address: recruit@gpf.or.th หรือสมัครงานผ่านเว็บไซต์ [url]www.gpf.or.th[/url]



เวอร์ชันเต็ม: [-- กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)รับสมัครงาน รวม 19 อัตรา --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.010082 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us