เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> ดาวน์โหลดสำหรับสมาชิก -> แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-07-12 09:19

แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู

1. ข้อใดคือความหมายของคำว่า จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ก. แบบแผนที่ข้าราชการควรประพฤติปฏิบัติ
ข. แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ
ค. แบบแผนที่ข้าราชการยึดประพฤติปฏิบัติ
ง. ถูกทุกข้อ

2. จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อใด
ก. รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ข. รักษาและส่งเสริมชื่อเสียง ของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ค. รักษาและส่งเสริมฐานะ ของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ง. ถูกทุกข้อ

3. จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดไว้ในกฎหมายในข้อใด
ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2535
ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ค. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547
ง. ถูกทุกข้อ

4. จากข้อ 3 ได้บัญญัติให้ผู้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องประพฤติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพตามที่กำหนดในข้อบังคับ ไว้ในมาตราใด
ก. มาตรา
48 ข. มาตรา 49
ค. มาตรา 50 ง. มาตรา 51

5. ผู้ที่จะเข้ารับราชการครู ต้องมีอายุตามข้อใด
ก. 
18 ปีบริบูรณ์ ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
ค. 
20 ปีบริบูรณ์ ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

6. ผู้ที่จะขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ต้องมีอายุตามข้อใด
ก. 
18 ปีบริบูรณ์ ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
ค. 
20 ปีบริบูรณ์ ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

7. มาตรฐานวิชาชีพครู มีจำนวนกี่มาตรฐาน
ก. 
3 มาตรฐาน ข. 5 มาตรฐาน
ค. 
7 มาตรฐาน ง. 9 มาตรฐาน

8. มาตรฐานวิชาชีพครูไทยในข้อใดที่กำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน 
ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ค. มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ
ง. มาตรฐานการสอน

9. จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีจำนวนเท่าใด
ก. 
3 จรรยาบรรณ ข. 5 จรรยาบรรณ
ค. 
7 จรรยาบรรณ ง. 9 จรรยาบรรณ

10. องค์กร หรือองค์คณะบุคคลในข้อใดเป็นผู้กำหนดข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู
ก. คุรุสภา ข. คณะกรรมการมาจรฐานวิชาชีพ
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ง. ถูกทุกข้อ

11. จรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 มีจำนวนกี่ข้อ
ก. 
3 ข้อ ข. 5 ข้อ
ค. 
7 ข้อ ง. 9 ข้อ

12. ข้อใดไม่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539
ก. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ ข. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
ค. ครูย่อมเป็นบุคคลที่ประหยัดและมัธยัสถ์ ง. กำหนดไว้ทุกข้อที่กล่าวมา

13. บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพของผู้ได้รับใบอนุญาต มีสิทธิกล่าวหาผู้ได้รับใบอนุญาตผู้นั้นโดยทำเรื่องยื่นต่อผู้ใด
ก. คุรุสภา ข. คณะกรรมการคุรุสภา
ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

14. จากข้อ 13 สิทธิกล่าวโทษสิ้นสุดเมื่อระยะเวลาตามข้อใดนับแต่ผู้กล่าวโทษรู้เรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู และรู้ตัวผู้ประพฤติผิด
ก. พ้น
1 ปี ข. พ้น 2 ปี
ค. พ้น
3 ปี ง. พ้น 5 ปี

15. จากข้อ 13 ผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดโทษ คือ ข้อใด
ก. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. คณะกรรมการครุสภา
ค. กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ง. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลาการศึกษา

16. การพิจารณากล่าวโทษของผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ได้กี่กรณี
ก. 
3 กรณี ข. 4 กรณี
ค. 
5 กรณี ง. 6 กรณี

17. ข้อใดไม่เป็นโทษของผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ก. ยกข้อกล่าวหา ข. ตักเตือน
ค. ภาคทัณฑ์ ง. ตัดเงินเดือน

18. โทษ พักใบอนุญาต ผู้ประพฤติจรรยาบรรณวิชาชีพครู ได้จำนวนตามข้อใด
ก. ไม่เกิน
2 ปี ข. ไม่เกิน 3 ปี
ค. ไม่เกิน
4 ปี ง. ไม่เกิน 5 ปี

19. ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะขออีกเมื่อใด
ก. พ้น
2 ปี นับแต่ถูกสั่งเพิกถอน ข. พ้น 3 ปี นับแต่ถูกสั่งเพิกถอน
ค. พ้น
4 ปี นับแต่ถูกสั่งเพิกถอน ง. พ้น 5 ปี นับแต่ถูกสั่งเพิกถอน

20. ครูถูกลงโทษ สำหรับผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีสิทธิดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิของตนเองได้ตามข้อใด
ก. ร้องทุกข์ ข. ร้องเรียน
ค. อุทธรณ์ ง. บัตรสนเทศ

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.012675 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us