เวอร์ชันเต็ม: [-- เปิดสอบข้าราชการ ครู สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แจ้งข่าวการรับสมัครสอบ -> เปิดสอบข้าราชการ ครู สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-07-11 13:50

เปิดสอบข้าราชการ ครู สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย รวม 107 อัตรา ครั้งที่ 1/2555 <รับออนไลน์>(23-31 ก.ค.55)

   

 

 

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2555
ประกาศ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
 

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2555  
 
คลิกที่นี่ ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2555

 

เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 260.88 KB )
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 11 กรกฎาคม 2555

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ก. ข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ภาค ก. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบ 1500 ข้อ

ความรอบรู้

-  แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

-  นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษำ

-  แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

(พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก

 พระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร

ความรู้ความสามารถทั่วไป

 -  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

-   แนวข้อวิชาภาษาไทย

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู

 แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย 

 แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

 แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู 

 แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู

ภาค ข. ชุดละ 399  รวมแนวข้อสอบ 1000 ข้อ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ข. ครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)

-  ภาษาไทย

-  ภาษาอังกฤษ

- วัดผล

-  คณิตศาสตร์ 

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา

 แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 

 แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้ 

 แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

 แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน 

 แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน 

 แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา 

 แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา 

 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา

ความเหมาะสมกับวิชาชีพครู

- แบบทดสอบเกี่ยวกับภาวะทางอารมณ์

ความเหมาะสมกับวิชาชีพครู

 -  วิธีการสอบสัมภาษณ์


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร  085-0127724   
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com


admin 2012-07-11 14:05

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. การจัดการเรียนรู้  คือ  ข้อใด
ก.  การเรียนรู้ต้องยืดผู้เรียนเป็นสำคัญ
ข.  การเรียนรู้ตามสภาพจริง
ค.  เน้นการปฏิบัติ  และผลผลิต
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ  ง.  ถูกทุกข้อ

2. ข้อใดไม่ใช่  องค์ประกอบการเรียนรู้ตามสภาพจริงที่ควรได้รับการประเมินผล
ก.  กระบวนการ                                                                   ข.  เจตคติและค่านิยม
ค.  การปฏิบัติกิจกรรม                                                         ง.  เกิดความรู้และชิ้นงาน
ตอบข้อ  ข.  เจตคติและค่านิยม

3. ข้อใดไม่ใช่ ลักษณะของการเรียนรู้
ก.  การเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต
ข.  การเรียนรู้ตามปกติวิสัย
ค.  การเรียนรู้ในระดับโรงเรียน
ง.  การเรียนรู้นอกระบบ
ตอบข้อ  ก.  การเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต

4. การเรียนรู้เกิดจาก  อาการความหิวกระหาย  จัดอยู่ในข้อใด
ก.  การเรียนรู้จากแรงขับ
ข.  การเรียนรู้จากสิ่งเร้า
ค.  การเรียนรู้จากอาการตอบสนอง
ง.  การเรียนรู้จากสิ่งเสริมแรง
ตอบข้อ  ก.  การเรียนรู้จากแรงขับ

5. พฤติกรรมที่แสดงออกเมื่อได้รับการกระตุ้นเป็นผลให้เกิดการแสดงออกทางกาย เกิดจากข้อใด
ก.  แรงขับ                                                                             ข.  อาการตอบสนอง
ค.  ส่งเสริมแรง                                                                    ง.  สิ่งเร้า
ตอบข้อ  ข.  อาการตอบสนอง

6. นักเรียนที่มีความอยากรู้อยากเห็นน้อย  จะปฏิบัติได้ก็ต่อเมื่อมีผู้แทนแนะนำ  และออกคำสั่งเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้แบบใด
ก.  แบบการแข่งขัน                                                             ข.  แบบร่วมมือ
ค.  แบบมีส่วนร่วม                                                               ง.  แบบพึ่งพา
ตอบข้อ  ง.  แบบพึ่งพา

7. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน  ตามแนวคิดของ  แคทเทอร์รีน  เจสเตอร์
ก.  แบบการเรียนรู้จากการมองเห็น
ข.  แบบการเรียนรู้จากการฟังและการใช้คำพูด
ค.  แบบการเรียนรู้จากการจดบันทึก
ง.  แบบการเรียนรู้จากการสนทนาโต้ตอบ
ตอบข้อ  ค.  แบบการเรียนรู้จากการจดบันทึก

8. การเรียนขับรถยนต์ ควรได้รับการจัดแบบการเรียนรู้  ในข้อใด
ก.  แบบการเรียนรู้จากการมองเห็น
ข.  แบบการเรียนรู้จากการลงมือทำ
ค.  แบบการเรียนรู้จากการสนทนาโต้ตอบ
ง.  แบบการเรียนรู้จากการลงมือทำ
ตอบข้อ  ข.  แบบการเรียนรู้จากการลงมือทำ

9. เมื่อได้ยินเสียงพูด  ได้เห็นภาพปรากฏเป็นการเรียนรู้ในขั้นใด
ก.  ขั้นที่ 
1 การนำเสนอสิ่งเร้า
ข.  ขั้นที่ 
2 การรับรู้สิ่งเร้า
ค.  การแปลความหมาย
ง.  การตอบสนองสิ่งเร้า
ตอบข้อ  ข.  ขั้นที่  2 การรับรู้สิ่งเร้า

10. การเรียนรู้ทางตาหรือการเห็น  สามารถเรียนรู้ได้ประมาณเท่าใด
ก.  ประมาณร้อยละ 
75
ข.  ประมาณร้อยละ  60
ค.  ประมาณร้อยละ 
85
ง.  ประมาณร้อยละ 
90
ตอบข้อ  ก.  ประมาณร้อยละ  75

11. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด  ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2545  หมวด 4 มาตราใด
ก.  มาตรา
19                                                                         ข.  มาตรา 20
ค.  มาตรา 21                                                                         ง.  มาตรา 22
ตอบข้อ  ง.  มาตรา 22

12. การจัดการเรียนการสอนที่ต้องยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  เป็นแนวคิดของปรัชญาการศึกษาข้อใด
ก.  เจอร์โรลด์  อี  ดคมพ์                                                      ข.  เยอร์ลาซและอีลี
ค.  จอห์น  ดิวอี้                                                                     ง.  จอห์น  คาร์โรล
ตอบข้อ  ค.  จอห์น  ดิวอี้

13. ผู้เรียนเห็นคุณค่าที่ตนจะได้รับจากการเรียนรู้  พร้อมรับผิดชอบต่อการเรียนเกิดจากหลักการใด
ก.  การเร้าความสนใจ                                                         ข.  เงื่อนไขการจัดการเรียนรู้
ค.  ความแตกต่างระหว่างบุคคล                                        ง.  การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ตอบข้อ  ก.  การเร้าความสนใจ

14. ในการจัดการเรียนรู้  กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว สามารถวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้ คือข้อใด
ก.  ด้านหลักสูตร                                                                  ข.  ด้านจัดการเรียนรู้
ค.  ด้านการวัดผล                                                                 ง.  ด้านการประเมิน
ตอบข้อ  ค.  ด้านการวัดผล

15. การทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกซาบซึ้งคุณค่าภาษาไทย  จากการได้ฟังบทกลอนที่ไพเราะเป็นความเปลี่ยนแปลงในข้อใด
ก.  ด้านพุทธิพิสัย                                                                 ข.  ด้านจิตพิสัย
ค.  ด้านทักษะพิสัย                                                              ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ   ข.  ด้านจิตพิสัย

16. ครูผู้สอนที่สามารถจัดการเรียนรู้ได้ดี ควรมีความรู้ทั่วไปในข้อใด
ก.  มีความเป็นผู้นำ                                                              ข.  มีเทคนิคการนำเสนอ
ค.  สาระสำคัญของหลักสูตร                                             ง.  สังคมวิทยา
ตอบข้อ  ง.  สังคมวิทยา

17. ไตรยางค์การจัดการเรียนรู้ (OLE)  อักษรว่า “O”  คือข้อใด
ก.  การจัดประสบการณ์                                                      ข.  จุดมุ่งหมาย
ค.  การประเมินผล                                                               ง.  ผลผลิต
ตอบข้อ  ข.  จุดมุ่งหมาย

18. ข้อใดไม่ใช่แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ตรง
ก.  สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
ข.  ลดการถ่ายทอดเนื้อหาวิชาลง
ค.  กระตุ้นให้เกิดการทกลองปฏิบัติด้วยตนเอง
ง.  ความหลากหลายของสติปัญญา
ตอบข้อ  ง.  ความหลากหลายของสติปัญญา

19. มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียน  รักการอ่าน  ตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ทำให้เกิดข้อใด
ก.  เป็นคนดี                                                                          ข.  มีปัญหา
ค.  มีความสุข                                                                        ง.  มีความเป็นไทย
ตอบข้อ  ข.  มีปัญหา

20. ข้อใดไม่ใช่กระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ก.  การเรียนรู้แบบองค์รวม
ข.  การเรียนรู้อย่างมีความสุข
ค.  การเรียนรู้ได้จากคนอื่น
ง.  การเรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริง
ตอบข้อ  ค.  การเรียนรู้ได้จากคนอื่น

21. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบที่สำคัญ  ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเน้นให้ผู้เรียนทำไปใช้ในชีวิตจริง
ก.  ผลสัมฤทธิ์                                                                       ข.  ความรู้
ค.  คุณธรรม                                                                          ง.  กระบวนการเรียนรู้
ตอบข้อ  ก.  ผลสัมฤทธิ์

22. การฝึกฝนให้เป็นความสามารถคิดเชิงระบบ  มีเหตุผลและด้านภาษา  เป็นการบูรณาการตามกระบวนการเรียนรู้  คือข้อใด
ก.  ความรู้ที่เกี่ยวกับตนเอง
ข.  ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค.  ความรู้เกี่ยวกับศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม

ง.  ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์
ตอบข้อ  ง.  ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์

ผู้เรียนเริ่มสร้างรูปแบบการคิดของตนเอง  โดยอาศัยหลักการและทฤษฎีเข้ามาคิดวิเคราะห์  เพื่อค้นหาคำตอบด้วยตนเอง  เป็นการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี  ขั้นใด
ก.  ขั้นที่
1 ขั้นศีล
ข.  ขั้นที่
ขั้นสมาธิ
ค.  ขั้นที่
3 ขั้นปัญญา
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ  ข.  ขั้นที่
ขั้นสมาธิ


admin 2012-07-12 09:19
1.    ข้อใดคือความหมายของคำว่า จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ก.  แบบแผนที่ข้าราชการควรประพฤติปฏิบัติ
ข.  แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ
ค.  แบบแผนที่ข้าราชการยึดประพฤติปฏิบัติ
ง.  ถูกทุกข้อ
2.    จรรยาบรรณวิชาชีพครู  กำหนดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อใด
ก.  รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ข.  รักษาและส่งเสริมชื่อเสียง ของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ค.  รักษาและส่งเสริมฐานะ ของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ง.  ถูกทุกข้อ
3.    จรรยาบรรณวิชาชีพครู  กำหนดไว้ในกฎหมายในข้อใด
ก.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ข.  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ค.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ง.  ถูกทุกข้อ
4.    จากข้อ 3 ได้บัญญัติให้ผู้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องประพฤติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพตามที่กำหนดในข้อบังคับ ไว้ในมาตราใด
ก.  มาตรา 48    ข.  มาตรา 49
ค.  มาตรา 50    ง.  มาตรา 51
5.    ผู้ที่จะเข้ารับราชการครู ต้องมีอายุตามข้อใด
ก.  18 ปีบริบูรณ์    ข.  ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
ค.  20  ปีบริบูรณ์    ง.  ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
6.    ผู้ที่จะขอรับใบประกอบวิชาชีพครู  ต้องมีอายุตามข้อใด
ก.  18 ปีบริบูรณ์    ข.  ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
ค.  20  ปีบริบูรณ์    ง.  ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
7.    มาตรฐานวิชาชีพครู  มีจำนวนกี่มาตรฐาน
ก.  3 มาตรฐาน    ข.  5 มาตรฐาน
ค.  7 มาตรฐาน    ง.  9 มาตรฐาน
8.    มาตรฐานวิชาชีพครูไทยในข้อใดที่กำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ก.  มาตรฐานการปฏิบัติตน    
ข.  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ค.  มาตรฐานความรู้  และประสบการณ์วิชาชีพ
ง.  มาตรฐานการสอน
9.    จรรยาบรรณวิชาชีพครู  มีจำนวนเท่าใด
ก.  3  จรรยาบรรณ    ข.  5  จรรยาบรรณ
ค.  7  จรรยาบรรณ    ง.  9  จรรยาบรรณ
10.    องค์กร หรือองค์คณะบุคคลในข้อใดเป็นผู้กำหนดข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู
ก.  คุรุสภา    ข.  คณะกรรมการมาจรฐานวิชาชีพ
ค.  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ง.  ถูกทุกข้อ
11.    จรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539  มีจำนวนกี่ข้อ
ก.  3 ข้อ    ข.  5 ข้อ
ค.  7 ข้อ    ง.  9 ข้อ
12.    ข้อใดไม่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539
ก.  ครูต้องรักและเมตตาศิษย์    ข.  ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
ค.  ครูย่อมเป็นบุคคลที่ประหยัดและมัธยัสถ์    ง.  กำหนดไว้ทุกข้อที่กล่าวมา
13.    บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพของผู้ได้รับใบอนุญาต  มีสิทธิกล่าวหาผู้ได้รับใบอนุญาตผู้นั้นโดยทำเรื่องยื่นต่อผู้ใด
ก.  คุรุสภา    ข.  คณะกรรมการคุรุสภา
ค.  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ    ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
14.    จากข้อ 13 สิทธิกล่าวโทษสิ้นสุดเมื่อระยะเวลาตามข้อใดนับแต่ผู้กล่าวโทษรู้เรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู  และรู้ตัวผู้ประพฤติผิด
ก.  พ้น 1 ปี    ข.  พ้น 2 ปี
ค.  พ้น 3  ปี    ง.  พ้น 5 ปี
15.    จากข้อ 13 ผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดโทษ  คือ ข้อใด
ก.  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข.  คณะกรรมการครุสภา
ค.  กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ง.  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลาการศึกษา
16.    การพิจารณากล่าวโทษของผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู  ได้กี่กรณี
ก.  3 กรณี    ข.  4 กรณี
ค.  5 กรณี    ง.  6 กรณี
17.    ข้อใดไม่เป็นโทษของผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ก.  ยกข้อกล่าวหา    ข.  ตักเตือน
ค.  ภาคทัณฑ์    ง.  ตัดเงินเดือน
18.    โทษ  พักใบอนุญาต  ผู้ประพฤติจรรยาบรรณวิชาชีพครู ได้จำนวนตามข้อใด
ก.  ไม่เกิน 2 ปี    ข.  ไม่เกิน 3 ปี
ค.  ไม่เกิน 4 ปี    ง.  ไม่เกิน 5 ปี
19.    ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะขออีกเมื่อใด
ก.  พ้น 2 ปี  นับแต่ถูกสั่งเพิกถอน    ข.  พ้น 3 ปี  นับแต่ถูกสั่งเพิกถอน
ค.  พ้น 4 ปี  นับแต่ถูกสั่งเพิกถอน    ง.  พ้น 5 ปี  นับแต่ถูกสั่งเพิกถอน
20.    ครูถูกลงโทษ สำหรับผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีสิทธิดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิของตนเองได้ตามข้อใด
ก.  ร้องทุกข์    ข.  ร้องเรียน
ค.  อุทธรณ์    ง.  บัตรสนเทศ

admin 2012-07-12 09:20
1.    วินัยคืออะไร
ก.  ระเบียบแบบแผนที่ข้าราชการควรประพฤติปฏิบัติ
ข.  ระเบียบแบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ
ค.  ระเบียบแบบแผนที่ข้าราชการยึดประพฤติปฏิบัติ
ง.  ถูกทุกข้อ
2.    ข้อใดกล่าวผิดลักษณะความผิดเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ
ก.  ไม่มีอายุความ    ข.  ยอมความกันไม่ได้
ค.  ไม่อาจชดใช้ด้วยเงินเพื่อลบล้างความผิด    ง.  ไม่มีข้อใดกล่าวผิด
3.    วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดไว้ในกฎหมายใด
ก.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ข.  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ค.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ง.  ถูกทุกข้อ
4.    จากข้อ 3 ได้กำหนดไว้ในหมวดใด
ก.  หมวด 3    ข.  หมวด 4
ค.  หมวด 5    ง.   หมวด 6
5.    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นว่าคำสั่งของผู้บังคับบัญชาจะทำให้เสียหายทางราชการ  จะต้องทำอย่างไร
ก.  ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด
ข.  เสนอผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งทันที
ค.  เสนอผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งภายใน 7 วัน
ง.  ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้น
6.    ข้อใดไม่เป็นความผิดทางวินัยร้ายแรง
ก.  ไม่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ข.  ลอกเลียนแบบผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ
ค.  กดขี่  หรือขมเหงผู้เรียน
ง.  ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
7.    ความผิดทางวินัยในกรณีใดถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงที่สุด
ก.  การจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ
ข.  การไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อข้าราชการ
ค.  การเปิดเผยความลับของทางราชการซึ่งไม่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อราชการ
ง.  การละทิ้งหน้าที่ราชการเกิน  15 วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
8.    ข้อใดเป็น กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
ก.  ละทิ้งหน้าที่ราชการในคราวเดียวกันเกินกว่า 15 วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ข.  เล่นการพนัน
ค.  เมาสุราจนครองสติไม่ได้
ง.  เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
9.    ข้าราชการครูผู้ใด ทอดทิ้งราชการ
ก.  นายพรชัย  ลากิจโดยไม่จำเป็น 10 วัน
ข.  นายเสงี่ยม  ไม่มาปฏิบัติราชการ 10 วัน
ค.  นายวิรัตน์  มาโรงเรียนแต่ไม่สอนนักเรียน
ง.  เป็นผู้ทอดทิ้งราชการทุกข้อที่กล่าวมา
10.    ข้าราชการครูผู้ใดถือว่าประพฤติชั่ว
ก.  นายนิตย์เล่นการพนันหวยใต้ดิน
ข.  นายสมปองเมาสุราจนครองสติไม่ได้
ค.  นางสาว ก หายรายได้พิเศษโดยเป็นนักเต้นโคโยตี้
ง.  เป็นผู้ประพฤติชั่วทุกคนที่กล่าวมา
11.    ข้อใดเป็นความผิดลหุโทษ
ก.  ความผิดที่ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
ข.  ความผิดที่ต้องการระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ค.  ความผิดที่ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท  หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน
ง.  ความผิดที่ต้องการระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน
12.    โทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่สถาน
ก.  3  สถาน    ข.  4  สถาน
ค.  5  สถาน    ง.  6  สถาน
13.    ข้อใดเป็นโทษทางวินัยที่เบาที่สุด
ก.  ภาคทัณฑ์    ข.  ตัดเงินเดือน
ค.  ว่ากล่าวตักเตือน    ง.  ทำทัณฑ์บน
14.    ข้อใดไม่เป็นโทษทางวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก.  ภาคทัณฑ์    ข.  ตัดเงินเดือน
ค.  ว่ากล่าวตักเตือน    ง.  ทำทัณฑ์บน
15.    ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.  ผู้ถูกลงโทษไล่ออกมีสิทธิ์ได้เฉพาะบำเหน็จ
ข.  ผู้ถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิ์ได้บำเหน็จบำนาญ
ค.  ผู้ถูกลงโทษให้ออกสิทธิ์ได้บำเหน็จบำนาญ
ง.  ผู้ถูกลดขั้นเงินเดือนมีสิทธิ์ได้บำเหน็จบำนาญ
16.    ข้อใดเป็นโทษทางวินัยร้ายแรง
ก.  ให้ออก  ไล่ออก    ข.  ปลดออก  ไล่ออก
ค.  ลดขั้นเงินเดือน  ปลดออก  ไล่ออก    ง.  ให้ออก  ปลดออก  ไล่ออก
17.    กระทำผิดวินัยลักษณะใดไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนก็ได้
ก.  ร้ายแรง    ข.  ปรากฏชัดแจ้ง
ค.  ร้ายแรงและปรากฏชัดแจ้ง    ง.  ไม่มีข้อถูก
18.    ผู้มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการสอบสวนกรณีที่ครูในสถานศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรงคือใคร
ก.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา    ข.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค.  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา    ง.  ก.ค.ศ.
19.    นายวิโรจน์  ตำแหน่งครูชำนาญการถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดไม่ร้ายแรง  ผู้มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการสอบสวนกรณีดังกล่าวคือใคร
ก.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา    ข.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ง.  ก.ค.ศ.
20.    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงผู้บังคับบัญชา  จะลงโทษอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับความคิด
ก.  ภาคทัณฑ์    ข.  ตัดเงินเดือน
ค.  ลดขั้นเงินเดือน    ง.  สั่งลงโทษตามข้อ ก  ข  ค  แล้วแต่กรณี


เวอร์ชันเต็ม: [-- เปิดสอบข้าราชการ ครู สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.020668 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us