เวอร์ชันเต็ม: [-- มีข้อสอบภาษาไทย ของการสอบเข้าธนาคารมาบอกจ้า --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ ธกส. และนายธนาคารอื่นๆ -> มีข้อสอบภาษาไทย ของการสอบเข้าธนาคารมาบอกจ้า [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-06-26 14:38

มีข้อสอบภาษาไทย ของการสอบเข้าธนาคารมาบอกจ้า

แนวข้อสอบเข้าทุกธนาคารจะประกอบด้วย

ประกอบด้วย
1.แบบทดสอบทางจิตวิทยา
2.แบบทดสอบลักษณะนิสัย(Psychometric Test )
3. แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์
4.แบบทดสอบความถนัดคิดวิเคราะห์ และ ความถนัดเชิงเหตุผล

1.   ข้อใดประกอบด้วยความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันมากที่สุด
ก. อลงกรณ์ ของสูง                                                      ข.อนาทร   เอื้ออาทร                    
ก. อารักษ์  มหาดเล็ก                                               ง.อาภรณ์   เครื่องประดับ                               
ก. อลงกต  ดอกบัว

2.   ข้อใดประกอบด้วยความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันมากที่สุด
ก. ตระหนัก หยั่งรู้                                                ข. บริบท  บทนำ
ข. พรหมวิหาร ศาลพระพรม                                       ง.สำนึก  รู้สึกตัว                     
จ.    สำนึก สารภาพ

3.   ข้อใดประกอบด้วยความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันมากที่สุด
ก. หลักเกณฑ์ ศักยภาพ                                                    ข. ศักยภาพ ความสามารถ          
ค. นโยบาย แผนงาน                                                     ง.กลยุทธ์ กรรมวิธี                                          
ข. ทัศนวิสัย มองการณ์ ไกล

4.   ข้อใดประกอบด้วยความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันมากที่สุด
ก. ปวารณา ปรารถนา                                                       ข.สหการ พร้อมกัน                             
ค. เย่อหยิ่ง จองหอง                                                              ง. เลียบคาย เลียบเคียง                                  
ง. งุ่นง่าน งกเงิ่น

5.   ข้อใดประกอบด้วยความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันมากที่สุด
ก. อุปโภค บริโภค                                                           ข. ราคะกําหนัด                                  
ค.   บริบท ปริมณฑล                                                ง. วิเคราะห์ วิจัย                                     
จ. สังเคราะห์ สร้างสรรค์

6.   ข้อใดประกอบด้วยความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันมากที่สุด
ก. งกเงิ่น ง่อนแง่                                                           ข. ละมุนละม่อมแช่มช้อย                    
ค.   ตะแบง ดึงเกม                                                    ง.อลวน กะลาวน                                     
จ.    กระเง้ากระงอด อ้อนแอ้น

7.   ข้อใดมีความหมายแตกต่างไปจากพวก
ก. กระอักกระอวล                                                              ข.ดะลิดาลาน                                     
ค.    กระสับกระส่าย                                                   ง.รีบร้อนลนลาน                                          จ.  ลุกลี้ลุกลน

8.   ข้อใดมีความหมายแตกต่างไปจากพวก
ก. คีรี                                                                                    ข.บรรพต                                          
ค.    ภูเขา                                                                  ง.สินธพ                                                
จ. พนม    

9.ข้อใดมีความหมายแตกต่างไปจากพวก
ก. น้ำขึ้นรีบตัก                                                                  ข.เข้าไต้เข้าไฟ                                  
ค.    เข้าพระเข้านาง                                                   ง. เข้าด้ายเข้าเข็ม                                          
จ. หัวเลี้ยวหัวต่อ

10.   ข้อใดมีความหมายแตกต่างไปจากพวก
ก. ฝนทั่งให้เป็นเข็ม                                                          ข.ฆ่าช้างเอางา                    
ค.   เอาพิมเสนไปแลกับเกลือ                                      ง. ขี่ช้างจับตั๊กแตน                                          
จ.    ได้ไม่คุ้มเสีย

11.  ลูกฉันเป็นคน________ทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันทั้งมีใจ________เดี๋ยวต้องการจะเข้าเรียนใน
       มหาวิทยาลัยเดี๋ยวไม่ต้องการ
ก. จับจด – โลเล                                                     ข. จับจด – รวนเร                                
ค.   รวนเร – เหลาะแหละ                                          ง. โลเล– เหลาะแหละ                                       
จ.    โลเล – จับจด

12.  การที่เราจะ________ว่าผู้ใดเป็นขโมยควรมีพยานหลักฐานมิฉะนั้นอาจจะถูกฟ้องร้อง_______ได้
ก. ใส่ความ – หมิ่นประมาท                                         ข.กล่าวโทษ – สบประมาท                 
ค.   กล่าวหา – สบประมาท                                           ง.กล่าวหา – ดูหมิ่น                                       จ. กล่าวโทษ – หมิ่นประมาท

13.  การประชุมครั้งนี้ดูท่าทางจะ________เป็นพิเศษเพราะมีสมาชิกมาประชุมกันอย่าง________
ก. เข้มข้น – คับคั่ง                                                   ข. คึกคัก – คับคั่ง                              
ค.   เคร่งเครียด –พร้อมเพรียง                                     ง. เคร่งเครียด– คับคั่ง                                         จ.         เข้มข้น – คึกคัก

14.  มีโทรศัพท์จากหลาย_______แจ้งมาจากคนหลาย_______ให้ไปประชุมที่หน้าศาลากลางจังหวัดเมื่อ
       คืนนี้
ก. แห่ง – คณะ                                                        ข.สำนักข่าว – คณะ                             
ข. แหล่งข่าว – กลุ่ม                                                 ค.เบาะแส – กลุ่ม                               
จ.    กระแส – กลุ่ม

15.  ตำรวจมีหน้าที่________ความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันมิให้________ก่ออาชญากรรม
       ก. ดูแล – อาชญากร                                                    ข.ตรวจตรา – โจรผู้ร้าย                     
       ค. ตรวจสอบ – โจรผู้ร้าย                                             ง. สอดส่อง– ผู้ร้าย                                                      
       จ. ป้องปราม – อาชญากรเวอร์ชันเต็ม: [-- มีข้อสอบภาษาไทย ของการสอบเข้าธนาคารมาบอกจ้า --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.007028 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us