เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบรัฐสภาสามัญ  2555 --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> จำหน่ายเอกสารติวสอบงานราชการ -> ข้อสอบรัฐสภาสามัญ  2555 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-06-14 09:10

ข้อสอบรัฐสภาสามัญ  2555

1.     ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาที่ใช้ในปัจจุบัน ประกาศใช้  พ.ศ. ใด

     ก.    พ.ศ. 2549                                                                              ข.    พ.ศ. 2550

        ค.    พ.ศ. 2551                                                                              ง.     พ.ศ. 2552

        ตอบ       ค.  พ.ศ. 2551

                        ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551                 

2.     ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา ฉบับนี้ประกาศใช้โดยอาศัยกฎหมายใด            

        ก.    ม. 134  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550

        ข.    ม. 135  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550

        ค.    ม. 136  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550

        ง.    ม. 137  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550

        ตอบ       ก.  ม. 134  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550

                อาศัยอำนาจตามความมาตรา 134  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  วุฒิสภาจึงตราข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาขึ้นไว้

3.     ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา   พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้เมื่อใด

        ก.    นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา                         

        ข.    ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

        ค.    3  วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา

        ง.     7  วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา

        ตอบ       ข.   ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

                ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ. 2551   ข้อ 2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

4.     ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ. 2551   ยกเลิกข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ. ใด

        ก.    พ.ศ. 2544                                                                              ข.    พ.ศ. 2545

ค.    พ.ศ. 2546                                                                              ง.    พ.ศ. 2547

        ตอบ       ก.   พ.ศ. 2544   

                        ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ. 2551  ข้อ 3  ให้ยกเลิกข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา

        พ.ศ. 2544

5.     ผู้รักษาการตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา คือผู้ใด

        ก.    ประธานสภา                                                                        ข.    ประธานวุฒิสภา

        ค.    คณะรัฐมนตรี                                                                       ง.     นายกรัฐมนตรี

        ตอบ       ข.   ประธานวุฒิสภา
                        ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ. 2551  ข้อ  4   ให้ประธานวุฒิสภารักษาการตามข้อบังคับนี้                 และมีอำนาจวางระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้

6.     หมวด  1  ในข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาว่าด้วยเรื่องใด

        ก.    การเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา

        ข.    อำนาจหน้าที่ของประธานวุฒิสภา

        ค.    การประชุมวุฒิสภา

        ง.     การเสนอญัตติ

        ตอบ       ก.  การเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา

                        หมวด  1   การเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา

7.     ในการเลือกประธานวุฒิสภาในครั้งแรก ให้ผู้ใดดำเนินการเป็นประธานในที่ประชุมชั่วคราว

        ก.    ประธานวุฒิสภาเดิม                                                           ข.    ผู้อาวุโสที่สุด

        ค.    รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1                                               ง.    มติในที่ประชุม

ตอบ      ข.   ผู้อาวุโสที่สุด

                ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ. 2551  ข้อ 5   ในการเลือกประธานวุฒิสภาและ

รองประธานวุฒิสภาครั้งแรก ให้เลขาธิการวุฒิสภาเชิญสมาชิกผู้มีอายุสูงสุด ซึ่งอยู่ในที่ประชุมวุฒิสภาเป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมวุฒิสภาดำเนินการเลือกตั้งประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา และเพื่อให้ที่ประชุมสภาดำเนินการในเรื่องอื่นที่จำเป็นจะต้องประชุมปรึกษาในการประชุมครั้งนั้นด้วย ในการดำเนินการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้เป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุมได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานวุฒิสภาหรือรองประธานวุฒิสภา ให้สมาชิกผู้มีอายุสูงสุดในลำดับถัดไปซึ่งอยู่ในที่ประชุมเป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุมt

8.     ในการเสนอชื่อเพื่อเลือกประธานวุฒิสภานั้น สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อโดยมีผู้รับรองไม่น้อย

        กว่ากี่คน

        ก.    5  คน                                                                                      ข.   7  คน

        ค.    10  คน                                                                                    ง.    15  คน

        ตอบ       ค.   10  คน

                ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ. 2551  ข้อ  6   ในการเลือกประธานวุฒิสภา สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ์เสนอชื่อสมาชิกได้หนึ่งชื่อ การเสนอนั้นต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน ก่อนที่จะดำเนินการเลือกตั้งประธานวุฒิสภานั้น ให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในการที่จะดำรงตำแหน่งต่อที่ประชุมวุฒิสภาภายในเวลาที่ที่ประชุมวุฒิสภากำหนด ถ้ามีการเสนอชื่อผู้ใดเพียงชื่อเดียวให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก ถ้ามีการเสนอชื่อสองชื่อหรือมากกว่าสองชื่อ ให้มีการลงคะแนนเป็นการลับโดยการเขียนชื่อผู้ซึ่งตนประสงค์จะเลือกลงบนแผ่นกระดาษ ใส่ซองที่เจ้าหน้าที่จัดให้ แล้วให้เรียกชื่อสมาชิกตามลำดับอักษรมาลงคะแนนเป็นรายคน โดยนำซองใส่ลงในภาชนะที่จัดไว้เพื่อการนั้น ในการตรวจนับคะแนนให้ประธานของที่ประชุมเชิญสมาชิกไม่น้อยกว่าห้าคนเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนกรณีมีการเสนอชื่อสองชื่อ ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลาก กรณีมีการเสนอชื่อมากกว่าสองชื่อ ให้ผู้ ได้คะแนนสูงสุดและมีคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มาประชุมเป็นผู้ได้รับเลือก

แต่ถ้าผู้ได้คะแนนสูงสุดมีคะแนนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม ให้ดำเนินการดังนี้

                (1)   ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดลำดับแรกหนึ่งคน และผู้ได้คะแนนสูงสุดลำดับที่สองหนึ่งคน ให้นำชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุดสองลำดับดังกล่าวมาให้สมาชิกลงคะแนน หรือ

                (2)   ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดลำดับแรกเกินกว่าหนึ่งคน ให้นำชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุดดังกล่าวมาให้สมาชิกลงคะแนน หรือ

                (3)   ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดลำดับแรกหนึ่งคนและมีผู้ได้คะแนนสูงสุดลำดับที่สองเกินกว่าหนึ่งคน ให้นำชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุดลำดับแรกและลำดับที่สองทุกคนมาให้สมาชิกลงคะแนน ทั้งนี้ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก แต่ถ้าคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลากให้ประธานของที่ประชุมประกาศชื่อผู้ได้รับเลือกต่อที่ประชุมวุฒิสภา   และสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำลายบัตรออกเสียงลงคะแนนนั้นด้วย

จำหน่ายเอกสารเตรียมสอบข้าราชการรัฐสภาสามัญ ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบด้วย
1. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
2.แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
 • เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน
 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 • เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
 • เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน
 • เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 • นายช่างปฏิบัติงาน
 • นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
 • เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
 • เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ทั่วไปปฏิบัติงาน
 • นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
 • วิทยากรปฏิบัติการ
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 • นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ
 • นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 • นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 • นักบัญชีปฏิบัติการ

 • ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
  สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
  กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
  เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

   บิ๊กซีขอนแก่น
  decho pragay  ออมทรัพย์
  โอนเงินแล้วแจ้งที่ decho.by@hotmail.com


  admin 2012-06-14 09:11
  1.    กฎ  ก.ร. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรืองดขั้นเงินเดือน ประกาศใช้ตามกฎหมายใด
      ก.    การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2544    
      ข.    การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ. 2545
      ค.    พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518
            ง.    ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.
      ตอบ        ง.   ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.
              ตามที่ได้มีประกาศรัฐสภา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  พ.ศ. 2544  ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2544 และประกาศรัฐสภาเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2545  ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2545  ให้มีการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเสียใหม่ โดยกำหนดให้มีผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการภายในสำนัก แต่เนื่องจาก กฎ ก.ร. ที่เกี่ยวกับอำนาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนยังมิได้กำหนดให้อำนาจผู้อำนวยการสำนักไว้ในกฎ ก.ร. ดังกล่าว
  2.     กฎ ก.ร. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ประกาศใช้ พ.ศ. ใด
      ก.    พ.ศ. 2544    ข.    พ.ศ. 2545
      ค.    พ.ศ. 2546    ง.    พ.ศ. 2547
      ตอบ        ค.   พ.ศ. 2546
              กฎ ก.ร. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ประกาศ
      ใช้ พ.ศ. 2546
  3.    กฎ  ก.ร. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ประกาศใช้เมื่อ
      พ.ศ. ใด
      ก.    ตั้งแต่วันประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
      ข.    ถัดจากวันประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
  ค.    3  วันหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  ง.    7  วันหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
      ตอบ       ข.   ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
          กฎ ก.ร. ว่าด้วยอำนาจฯ พ.ศ. 2546  ข้อ 1  กฎ ก.ร. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

  4.    กฎ  ก.ร.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน ให้ยกเลิกกฎหมายใด
      ก.    กฎ ก.ร. ฉบับที่ 1 (2518) ออกใน พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518
      ข.    กฎ ก.ร. ฉบับที่  9 (2520) ออกใน พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518
      ค.    กฎ ก.ร. ฉบับที่  12 (2537) ออกใน พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518
      ง.    กฎ ก.ร. ฉบับที่  15 (2540) ออกใน พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518
      ตอบ     ค.   กฎ ก.ร. ฉบับที่ 12 (2537) ออกใน พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518
                กฎ ก.ร. ว่าด้วยอำนาจฯ พ.ศ. 2546  ข้อ 2  ให้ยกเลิก กฎ ก.ร. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2537)
  ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518  ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน        
  5.    ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าส่วนราชการภายในสำนัก หมายถึงผู้ใด
      ก.    ผู้อำนวยการรัฐสภา    ข.    ผู้อำนวยการส่วนราชการ
         ค.    ผู้อำนวยการสำนัก    ง.    ผู้อำนวยการกอง
      ตอบ       ค.   ผู้อำนวยการสำนัก
              “ผู้อำนวยการสำนัก”    หมายความว่า ข้าราชการรัฐสภาที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ
  ภายในสำนักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยกำหนดให้เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการภายใน
  สำนักหรือส่วนราชการดังกล่าว
  6.    ผู้บังคับบัญชาข้าราชการรัฐสภาสามัญ สามารถสั่งลงโทษผู้กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงโดยสั่งตัดเงินเดือน
      ครั้งหนึ่งไม่เกินเท่าใด
      ก.    ไม่เกิน 5 %    ข.    ไม่เกิน  7 %
      ค.    ไม่เกิน  10 %    ง.    ไม่เกิน  15 %
      ตอบ       ก.   ไม่เกิน  5  %
          กฎ ก.ร. ว่าด้วยอำนาจฯ พ.ศ. 2546  ข้อ  4    ผู้อำนวยการสำนัก ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการรัฐสภาสามัญ ผู้กระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง มีอำนาจสั่งลงโทษ ภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน  5 %  และเป็นเวลาไม่เกินสองเดือน
  7.    จากข้อข้างต้น ในการสั่งตัดเงินเดือนนั้น สามารถสั่งได้ไม่เกินกี่เดือนติดต่อกัน
      ก.    ไม่เกิน 1  เดือน    ข.    ไม่เกิน 2 เดือน
      ค.    ไม่เกิน 3  เดือน    ง.    ไม่เกิน  4  เดือน
      ตอบ       ข.   ไม่เกิน  2  เดือน
          คำอธิบายดังข้อข้างต้น
  8.     ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการรัฐสภาสามัญ เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง มีอำนาจ
      สั่งลงโทษตามข้อใด
       ก.    สั่งลงโทษภาคทัณฑ์    ข.    ตัดเงินเดือน
  ค.    ลดขั้นเงินเดือน    ง.    ถูกทุกข้อ
       ตอบ      ง.   ถูกทุกข้อ
              กฎ ก.ร. ว่าด้วยอำนาจฯ พ.ศ. 2546  ข้อ 5    ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธาน
      วุฒิสภา เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขานุการวุฒิสภา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตาม
  มาตรา 6 (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
  โดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2535  ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
  ของข้าราชการรัฐสภาสามัญ ผู้กระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงมีอำนาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือน
  ครั้งหนึ่งไม่เกิน  5 %   และเป็นเวลาไม่เกินสามเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น

  admin 2013-06-24 04:29
  1111111111111


  เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบรัฐสภาสามัญ  2555 --] [-- top --]


  Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
  Time 0.036242 second(s),query:2 Gzip enabled

  You can contact us