เวอร์ชันเต็ม: [-- คู่มือเตรียมสอบ (สทศ.)วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> จำหน่ายเอกสารติวสอบงานราชการ -> คู่มือเตรียมสอบ (สทศ.)วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-06-12 05:52

คู่มือเตรียมสอบ (สทศ.)วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน

1.       การวัดผลการศึกษาเชิงปริมาณ  คือข้อใด
ก.  การวัดเชาว์ปัญญา        
ข.  การวัดผลสัมฤทธิ์
ค.  การวัดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ง.  การวัดความซื่อสัตย์ของนักเรียน
ตอบข้อ  ข.  การวัดผลสัมฤทธิ์

2.       การวัดผลนักเรียนจาก พฤติกรรมการแสดงออก คือข้อใด
ก.  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ข.  การวัดผลการสอบระหว่างภาค
ค.  การวัดความกตัญญูของนักเรียน
ง.  การวัดผลการทำแบบฝึกหัด
ตอบข้อ  ค.  การวัดความกตัญญูของนักเรียน

3.       การวัดผลการศึกษา  จะมีความคลาดเคลื่อน  เนื่องมาจากสาเหตุ ข้อใด
ก.  คุณภาพของเครื่องมือ
ข.  คุณภาพของนักเรียน
ค.  คุณภาพของนักเรียน
ง.  คุณภาพของสถานศึกษา
ตอบข้อ  ก.  คุณภาพของเครื่องมือ

4.       การวัดผลการศึกษาเป็นคะแนนที่ต้องมีหน่วยคงที่  จึงต้องมีการกำหนด ตามข้อใด
ก.  คะแนนมาตรฐานที 
(T-score)
ข.  คะแนนมาตรฐานซี  (Z-score)
ค.  คะแนนค่าที 
( T - test)
ง.  คะแนนมาตรฐานทีและคะแนนมาตรฐานซี
ตอบข้อ  ง.  คะแนนมาตรฐานทีและคะแนนมาตรฐานซี

5.       ผลการสอบของนักเรียน ได้คะแนน 27 คะแนน   ครูสามารถสรุปได้ว่า ข้อใด
ก.  นักเรียน  เรียนดี
ข.  นักเรียน  เรียนอ่อน
ค.  นักเรียนต้องปรับปรุง
ง.  ต้องนำไปเทียบคะแนนเต็ม
ตอบข้อ  ง.  ต้องนำไปเทียบคะแนนเต็ม

6.       การวัดผล  ต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับสิ่งที่วัด  ผลที่ได้จากการวัด  คือ ข้อใด
ก.  ระดับคุณภาพ ข.  คะแนน
ค.  ระดับพัฒนาการ            ง.  ผ่านกับไม่ผ่าน
ตอบข้อ  ข.  คะแนน
 

7.       กระบวนการที่นำข้อมูลจากการวัดผล  มาวินิจฉัยตัดสินคุณภาพโดยใช้กฎเกณฑ์
ก.  การทดสอบ     ข.  การวิเคราะห์
ค.  การประเมินผล               ง.  การตัดสินใจ
ตอบข้อ  ค.  การประเมินผล
 

8.       การประเมินผลการศึกษา  เพื่อพิจารณาตัดสินใจอย่างหนึ่งผู้ประเมินผลจึงต้องดำเนินการ ในข้อใด
ก.  มีความมั่นใจในผลประเมิน
ข.  รู้ระดับผลของผู้ถูกประเมินมาแล้ว
ค.  สามารถรู้ผลว่าสอบได้ หรือสอบตก
ง.  มีการวัดผลหาหลายครั้งหลายด้าน
ตอบข้อ  ง.  มีการวัดผลหาหลายครั้งหลายด้าน
 

9.       เพื่อความเจริญงอกงามของผู้เรียน  ข้อใดที่ผู้ประเมินไม่ต้องคำนึงถึงในการประเมินผลการศึกษา
ก.  เจตคติของผู้เรียน           ข.  ค่านิยม  คุณธรรม
ค.  ความสนใจทำงาน         ง.  ความรู้ความเข้าใจ
ตอบข้อ  ค.  ความสนใจทำงาน

10.    ข้อใดไม่ใช่กระบวนการประเมินการผลการศึกษา
ก.  ข้อมูล                ข. การตัดสินเกณฑ์
ค.  ค่านิยม             ง.  สรุปผล
ตอบข้อ  ค.  ค่านิยม

11.    ข้อใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสอนโดยทั่วไป ? 

. กิจกรรม                                                            . การทดสอบความรู้เบื้องต้น

. การวัดผล                                                          . การนำความรู้ไปใช้

ตอบข้อ ค. การวัดผล        

12.    การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนเป็นหน้าที่ของใคร ? 

. ครูใหญ่                                                             . ครูวิชาการ

. ครูผู้สอน                                                           . ครูประจำชั้น

ตอบข้อ ค. ครูผู้สอน

13.    ข้อใดไม่ใช่ การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียน ? 

. ประเมินผลก่อนการเรียน                              . ประเมินผลระหว่างเรียน

. ประเมินผลย่อยก่อนสอบปลายภาค            . ประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน

ตอบข้อ ง. ประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน

14.    ข้อใดกล่าวถูกต้อง ? 

. การประเมินผล คือการทดสอบ                                   

. การทดสอบยึดจุดประสงค์การเรียนเป็นหลัก

. การสอบ คือ การทบทวนบทเรียน                                              

. การวัดผล คือ การประเมินผล

ตอบข้อ ข. การทดสอบยึดจุดประสงค์การเรียนเป็นหลัก

15.    การประเมินผลก่อนเรียนใช้ประโยชน์ในเรื่องใดมากที่สุด ? 

. เพื่อให้การช่วยเหลือที่ถูกต้อง                                     

. เพื่อฟื้นฟูความรู้ของนักเรียน

. เพื่อรู้พื้นฐานความรู้ของนักเรียน                                               

. เพื่อรู้จุดเริ่มต้นในการให้ความรู้ใหม่

ตอบข้อ ค. เพื่อรู้พื้นฐานความรู้ของนักเรียน

จำหน่ายคุมือสอบ (สทศ.)วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

แบบทดสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (สทศ.)
สรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ถาม – ตอบ แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ถาม - ตอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 
decho.by@hotmail.com

 

 

 

 

 เวอร์ชันเต็ม: [-- คู่มือเตรียมสอบ (สทศ.)วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.012143 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us