เวอร์ชันเต็ม: [-- จำหน่ายแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9 --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> จำหน่ายเอกสารติวสอบงานราชการ -> จำหน่ายแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2010-11-27 01:22

จำหน่ายแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร 

1.       หลักสูตรคืออะไร ?

ก.       คู่มือประกอบการศึกษาของครู

ข.       เอกสารกำหนดทิศทางให้ครูสอน

ค.       ประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดให้นักเรียน

ง.       เนื้อหาวิชาที่กำหนดให้นักเรียนเรียน

ตอบข้อ  ค. ประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดให้นักเรียน

2.       การศึกษาในปัจจุบันมุ่งพัฒนาในด้านใด ?

ก.       ชีวิตและสังคม                            

ข.       สังคมและชุมชน

ค.       ชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ง.       เศรษฐกิจและชุมชน

ตอบข้อ ก. ชีวิตและสังคม

3.       ปรัชญาการศึกษานำมาใช้ประโยชน์โดยตรงในข้อใด ?

ก.       กำหนดเนื้อหาสาระ

ข.       กำหนดวิธีการสอนและหลักการสอน

ค.       กำหนดการจัดกระบวนการเรียนการสอน

ง.       กำหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของการศึกษา

ตอบข้อ ง. กำหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของการศึกษา

4.       การศึกษามีความสำคัญต่อชีวิตมากที่สุดในข้อใด ?

ก.       การประกอบอาชีพ

ข.       การอยู่ร่วมกันในสังคม

ค.       การพัฒนาสมอง

ง.       การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ตอบข้อ ข. การอยู่ร่วมกันในสังคม

5.       รัฐยึดหลักการใดในการจัดการศึกษา ?

ก.       ความเสมอภาคทางการศึกษา

ข.       ความแตกต่างระหว่างบุคคล

ค.       ความพร้อมของผู้เรียน

ง.       สภาพของท้องถิ่น

ตอบข้อ ก. ความเสมอภาคทางการศึกษา

6.       ควรยึดถืออะไรเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา ?

ก.       ทรัพยากรที่มีอยู่

ข.       งบประมาณของรัฐ

ค.       เศรษฐกิจของประเทศ

ง.       สภาพสังคมในปัจจุบัน

ตอบข้อ ก. ทรัพยากรที่มีอยู่

7.       ปัจจุบันการจัดระบบการศึกษาเป็นหน้าที่ของใคร ?

ก.       รัฐ

ข.       ท้องถิ่น

ค.       สถานศึกษา

ง.       กระทรวงศึกษาธิการ

ตอบข้อ ก. รัฐ

8.       ความมุ่งหมายของการศึกษาระดับชาติดูได้จากอะไร ?

ก.       รัฐธรรมนูญ

ข.       แผนการศึกษาแห่งชาติ

ค.       พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

ง.       แผนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ตอบข้อ ข. แผนการศึกษาแห่งชาติ

9.       บุคคลในข้อใดเป็นผู้ให้ความหมายของคำว่า หลักสูตร หมายถึง วิธีเตรียมเยาวชนให้มีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นสมาชิกที่สามารถสร้างผลผลิตให้แก่สังคมของเรา ?

ก.       ทาบา

ข.       กู๊ด

ค.       วิชัย                    วงษ์ใหญ่

ง.       ธำรง   บัวศรี

ตอบข้อ  ก. ทาบา

10.    ข้อใดคือความของหลักสูตรที่กรมวิชาการกำหนดไว้ ?

ก.       หลักสูตร  คือ  แนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครู

ข.       หลักสูตร  คือ  วิชาที่สอนจะบงบอกความหมาย ขอบข่ายเนื้อหา แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ค.       หลักสูตร  คือ  กลุ่มวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์ที่กำหนดไว้ซึ่งนักเรียนได้เล่าเรียนภายใต้การแนะนำของโรงเรียน

ง.       หลักสูตร  คือ  มวลประสบการณ์ต่างๆที่สถานศึกษาจัดขึ้นทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

ตอบข้อ ง. หลักสูตร  คือ  มวลประสบการณ์ต่างๆที่สถานศึกษาจัดขึ้นทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

11.    ถ้าหลักสูตรเปรียบเสมือนรถแล้วความมุ่งหมายของหลักสูตรเปรียบเสมือนอะไร ?

ก.       ล้อ

ข.       พวงมาลัย

ค.       ตัวเครื่อง

ง.       ไฟรถ

ตอบข้อ  ข. พวงมาลัย

12.    ถ้าเรือหางยาวเปรียบเสมือนหลักสูตรแล้วหางเสือเปรียบเสมือนอะไร ?

ก.       ความมุ่งหมาย

ข.       เนื้อหา

ค.       กระบวนการเรียนการสอน

ง.       การประเมินผล

ตอบข้อ  ก. ความมุ่งหมาย

13.    หลักสูตรที่เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชาเป็นหลัก ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาวิชามากๆเป็นลักษณะของหลักสูตรแบบใด ?

ก.       แบบสัมพันธ์วิชา

ข.       แบบเนื้อหาวิชา

ค.       แบบหมวดวิชา

ง.       แบบบูรณาการ

ตอบข้อ ข. แบบเนื้อหาวิชา

14.    หลักสูตรแบบเนื้อหาวิชาได้แนวคิดปรัชญาการศึกษาแบบใด ?

ก.       สารัตถนิยม

ข.       นิรันตรนิยม

ค.       พิพัฒนาการ

ง.       ถูกทั้ง ก. และ ค.

ตอบข้อ ง. ถูกทั้ง ก. และ ค.

15.    หลักสูตรแบบใดที่ได้แนวคิดจากปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการ ?

ก.       หลักสูตรกิจกรรม

ข.       หลักสูตรแกนกลาง

ค.       หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม

ง.       ถูกทั้ง ก. และ ข.

ตอบข้อ ง . ถูกทั้ง ก. และ ข.

16.    หลักสูตรในข้อใดไม่ได้ใช้แนวคิดจากปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม ?

ก.       แบบสัมพันธ์วิชา

ข.       แบบเนื้อหาวิชา

ค.       แบบหมวดวิชา

ง.       แบบบูรณาการ

ตอบข้อ ง. แบบบูรณาการ

17.    หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ใช้แนวคิดจากปรัชญาการศึกษาแบบใด ?

ก.       พิพัฒนาการ

ข.       อัตถิภาวนิยม

ค.       ปฏิรูปนิยม

ง.       นิรันตรนิยม

ตอบข้อ ค. ปฏิรูปนิยม

18.    หลักสูตรที่จัดเนื้อหาสาระของหลักสูตรไปตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคลเป็นลักษณะของหลักสูตรแบบใด ?

ก.       บูรณาการ

ข.       เอกัตภาพ

ค.       แกนกลาง

ง.       กิจกรรม

ตอบข้อ ข. เอกัตภาพ

19.    ข้อใดเป็นความหมายของ การพัฒนาหลักสูตร ที่สมบูรณ์ที่สุด ?

ก.       การปรับปรุงหลักสูตรให้ดีขึ้น

ข.       การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่

ค.       การยกเลิกหลักสูตรเดิมแล้วทำหลักสูตรใหม่

ง.       การจัดทำหลักสูตร การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดีขึ้น

ตอบข้อ ง . การจัดทำหลักสูตร การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดีขึ้น

20.    ขั้นตอนแรกของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ ทาบา กำหนดคือข้อใด ?

ก.       กำหนดจุดมุ่งหมาย

ข.       วินิจฉัยความต้องการ

ค.       คัดเนื้อหาสาระ

ง.       จัดเนื้อหาสาระ

ตอบข้อ ข. วินิจฉัยความต้องการ

21.    ปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรข้อใดใช้ในการควบคุมทิศทางในการจัดการศึกษา ?

ก.       พื้นฐานด้านปรัชญาการศึกษา

ข.       พื้นฐานด้านจิตวิทยา

ค.       พื้นฐานด้านสังคม

ง.       พื้นฐานด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง

ตอบข้อ ก. พื้นฐานด้านปรัชญาการศึกษา

22.    ข้อมูลด้านใดมีบทบาทในการกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนมากที่สุด ?

ก.       ด้านปรัชญาการศึกษา

ข.       ด้านจิตวิทยา

ค.       ด้านสังคมและวัฒนธรรม

ง.       ด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง

ตอบข้อ ข. ด้านจิตวิทยา

23.    หนังสือแบบเรียนเล่มแรกของไทยมีชื่อว่าอะไร ?

ก.       ประถม ก กา

ข.       จินดามณี

ค.       ปฐมมาลา

ง.       ประถมจินดามณี

ตอบข้อ ก . ประถม ก กา

24.    ปัจจุบันใครเป็นผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลาง ?

ก.       คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข.       กระทรวงศึกษาธิการ

ค.       คณะกรรมการสถานศึกษา

ง.       สถานศึกษา

ตอบข้อ ก . คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

25.    ใครเป็นผู้จัดทำสาระของหลักสูตร ?

ก.       คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข.       กรมวิชาการ

ค.       คณะกรรมการสถานศึกษา

ง.       สถานศึกษา

ตอบข้อ ง. สถานศึกษา

26.    หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จัดเป็นหลักสูตรชนิดใด ?

ก.       หลักสูตรท้องถิ่น

ข.       หลักสูตรเฉพาะ

ค.       หลังสูตรแกนกลาง

ง.       หลักสูตรเสริม

ตอบข้อ ค . หลักสูตรแกนกลาง

 

27.    จุดมุ่งหมายของหลักฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้คนไทยได้พัฒนาด้านไหน ?

ก.       เป็นคนดี

ข.       มีความสุข

ค.       มีศักยภาพในการศึกษาต่อ

ง.       ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ง . เป็นคนดี มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ

28.    จุดมุ่งเน้นของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานคือข้อใด ?

ก.       มุ่งให้คนไทยเป็นสากล

ข.       มุ่งเน้นความเป็นไทย ควบคู่กับความเป็นสากล

ค.       มุ่งให้คนไทยเสียสละเพื่อชาติ

ง.       มุ่งให้คนไทยเคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง

ตอบข้อ ข .มุ่งเน้นความเป็นไทย ควบคู่กับความเป็นสากล

29.    เวลาและการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานกำหนดให้จัดได้อย่างไร ?

ก.       เฉพาะช่วงกลางวัน

ข.       จัดได้ทุกรูปแบบ

ค.       จัดได้ตามแบบของโรงเรียน

ง.       จัดตามที่ท้องถิ่นกำหนด

ตอบข้อ ข . จัดได้ทุกรูปแบบ


จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9
ทั่วประเทศที่กำลังเปิดสอบสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
 เป็นไฟล์เอกสารส่งทันทีรวดเร็วได้อ่านสอบเร็วไม่ต่อรอรวบรวมจาก

หนังสือมากกว่า สิบเล่ม

แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู  
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร 

แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหา มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู

เก็งรวมข้อสอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพ 250 ข้อ

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทยบิ๊กซีขอนแก่น decho
pragay  ออมทรัพย์โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  085-0127724


สนใจสั่งซื้อมาที่ decho.by@hotmail.com


modmod 2010-11-29 14:56
ขอโทษนะคะ ไม่ทราบว่าพอจะแนะนำเรื่อง 9 มาตราฐานแต่คนสอบเป็นครูต่างชาติได้ไหม ขอบคุณค่ะ

chaair 2010-12-22 22:10
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับ


http://www.ziddu.com/download/14438333/p1.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
http://www.ziddu.com/download/14438339/p2.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้

http://www.ziddu.com/download/14438341/p3.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
http://www.ziddu.com/download/14438351/p4.doc.html


แนวข้อสอบมาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล
http://www.ziddu.com/download/14438363/p5.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
http://www.ziddu.com/download/14438382/p6.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
http://www.ziddu.com/download/14438384/p7.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
http://www.ziddu.com/download/14438398/p8.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู
http://www.ziddu.com/download/14438403/p9.doc.html

ขอบคุณข้อมูลจาก   http://www.testthai1.com

rabbit 2010-12-23 15:41

1. พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนเกิดจากสาเหตุใด?

            ก.ไม่ได้เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง                          ข.มีพ่อแม่คอยเคี่ยวเข็ญ 

            ค.สิ่งแวดล้อมชักจูง                                              ง.มีจริยธรรมต่ำ 

            ตอบ ง. มีจริยธรรมต่ำ 

2. คุณธรรมสำหรับครูคือข้อใด? 

            ก. คุณงามความดีของคนที่เป็นครู                           ข. มีพฤติกรรมที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคม 

            ค. มีความเสียสละมีความยุติธรรม                          ง. ถูกทุกข้อ 

            ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

3. จริยธรรม ตามพจนานุกรมราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึงข้อใด?

            ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ                             ข. คำสั่งสอน 

            ค. หลักปฏิบัติในทางศาสนา                                  ง. ไม่มีข้อถูก 

            ตอบ ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ 

4. ความรู้จริยธรรม หมายถึงข้อใด?

            ก. การมีความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ 

            ข. การแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อสังคม 

            ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามรถบอกได้ว่า การกระทำใดดี การกระทำใดไม่ดีเหมาะสมมากน้อยเพียงใด

            ง. เหตุผลที่ใช้เป็นเกณฑ์ใสการเลือกหรือไม่เลือกกระทำ 

            ตอบ ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามรถบอกได้ว่า การกระทำใดดี การกระทำใดไม่ดีเหมาะสม 

                     มากน้อย   เพียงใด 

5. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงข้อใด?

            ก. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม 

            ข. เบื้องหลังการกระทำของบุคคลใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกกระทำ 

            ค. ความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ ในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ 

            ง. ไม่มีข้อถูก 

            ตอบ ก. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

                     ของสังคม 

6. ความสัมพันธ์ของคุณธรรมและจริยธรรมหมายถึงข้อใด?

            ก. เป็นเรื่องเดียวกัน                                              ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน 

            ค. เป็นเรื่องการกระทำของบุคคล                            ง. เป็นเรื่องที่อยู่ในจิตใจของบุคคล 

            ตอบ ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน 

7. พัฒนาการทางจริยธรรม หมายถึงข้อใด? 

            ก. 2 ขั้น                                     ข. 3 ขั้น                         ค. 4 ขั้น                                     ง. 5 ขั้น 

            ตอบ ข. 3 ขั้น 

8. ขั้นก่อนจริยธรรมของPaigaetหมายถึงข้อใด? อ.วันนรัตน์ เเอ๊คกรุ๊ป 

            ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี 

            ข.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 2-6  ปี 

            ค.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 6-10 ปี 

            ง.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 10-15 ปี 

            ตอบ ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี 

9. ขั้นการให้เหตุผลเชิงพฤติกรรมของ Kohlberg ระดับตามเกณฑ์สังคม อายุ 10-13 ปีตรงกับข้อใด?

            ก. การหลบหลีกการลงโทษ                                   ข. การแสวงหารางวัล 

            ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ                             ง. การทำตามคำมั่นสัญญา 

            ตอบ ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ 

10. ขั้นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของ Kohlbergขั้นที่ 6 หมายถึงข้อใด?

            ก. การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล(วัยผู้ใหญ่) 

            ข. การทำหน้าที่ทางสังคมหรือระบบสังคมและมโนธรรม 

            ค. การทำตามคำสัญญาและสิทธิ 

            ง. การแสวงหารางวัลหรือการตอบสนองตามความต้องการ 

            ตอบ ก.การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล(วัยผู้ใหญ่) 

11. คุณธรรมข้อใดไม่จัดอยู่ตามแนวคิด อริสโตเติล?

            ก. ความรอบคอบ                                                ข. การรู้จักประมาณ 

            ค. การอดทน                                                      ง. ความยุติธรรม 

            ตอบ ค. การอดทน 

12. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสการรู้จักข่มใจหมายถึงข้อใด?

            ก. ความจริงใจต่อตนเอง                                       ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง 

            ค. การประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์              ง. รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนร่วม 

            ตอบ ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง 

13. สังคหวัตถุ 4 คือ คุณธรรมในข้อใด?

            ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน                                  ข. เป็นเครื่องทำให้ประสบความสำเร็จ 

            ค. เป็นคุณธรรมของผู้ครองเรือน                             ง. เป็นคุณธรรมของผู้เป็นผู้ใหญ่ 

            ตอบ ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน 

7. พัฒนาการทางจริยธรรม หมายถึงข้อใด?

            ก. 2 ขั้น                                     ข. 3 ขั้น                         ค. 4 ขั้น                                     ง. 5 ขั้น 

            ตอบ ข. 3 ขั้น 

8. ขั้นก่อนจริยธรรมของPaigaetหมายถึงข้อใด?

            ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี 

            ข.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 2-6  ปี 

            ค.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 6-10 ปี 

            ง.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 10-15 ปี 

            ตอบ ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี 

9. ขั้นการให้เหตุผลเชิงพฤติกรรมของ Kohlberg ระดับตามเกณฑ์สังคม อายุ 10-13 ปีตรงกับข้อใด?

            ก. การหลบหลีกการลงโทษ                                   ข. การแสวงหารางวัล 

            ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ                             ง. การทำตามคำมั่นสัญญา 

            ตอบ ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ 

10. ขั้นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของ Kohlbergขั้นที่ 6 หมายถึงข้อใด?

            ก. การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล(วัยผู้ใหญ่) 

            ข. การทำหน้าที่ทางสังคมหรือระบบสังคมและมโนธรรม 

            ค. การทำตามคำสัญญาและสิทธิ 

            ง. การแสวงหารางวัลหรือการตอบสนองตามความต้องการ 

            ตอบ ก.การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล(วัยผู้ใหญ่) 

11. คุณธรรมข้อใดไม่จัดอยู่ตามแนวคิด อริสโตเติล?

            ก. ความรอบคอบ                                                ข. การรู้จักประมาณ 

            ค. การอดทน                                                      ง. ความยุติธรรม 

            ตอบ ค. การอดทน 

12. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสการรู้จักข่มใจหมายถึงข้อใด?

            ก. ความจริงใจต่อตนเอง                                       ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง 

            ค. การประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์              ง. รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนร่วม 

            ตอบ ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง 

13. สังคหวัตถุ 4 คือ คุณธรรมในข้อใด?

            ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน                                  ข. เป็นเครื่องทำให้ประสบความสำเร็จ 

            ค. เป็นคุณธรรมของผู้ครองเรือน                             ง. เป็นคุณธรรมของผู้เป็นผู้ใหญ่ 

            ตอบ ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน 

14. คุณธรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จ หมายถึง ข้อใด? 

            ก. พรหมวิหาร 4                                                  ข. สังคหวัตถุ 4 

            ค. ธรรมของฆราวาส 4                                          ง. อิทธิบาท 4 

            ตอบ ง. อิทธิบาท 4 

15. การที่คนเรารู้จักแยกแยะว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นแห่งเหตุตรงกับสัปปุริธรรม 7 ข้อใด? 

            ก. อัตตญญุตา                                                    ข. ธัมมัญญุตา 

            ค. อัตถัญญตา                                                    ง. มัตตัญญุตา 

            ตอบ ข. ธัมมัญญุตา 

16. ธรรมใดเป็นเครื่องคุ้มครองโลก?

            ก. ขันติ                                                              ข. โสรัจจะ 

            ค. หิริโอตัปปะ                                                     ง. สัจจะ 

            ตอบ ค. หิริโอปตัปปะ 

17.อคติ 4 คือ คุณธรรมข้อใด?

            ก. ธรรมที่ควรรักษาไว้เป็นนิจ                                 ข. ธรรมของผู้ครองเรือน 

            ค. ธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน                        ง. ธรรมที่ไม่ควรประพฤติ

            ตอบ ง. ธรรมที่ไม่ควรประพฤติ 

18. โทสาคติ หมายถึงข้อใด?

            ก. ลำเอียงเพราะรักใคร่                                         ข. ลำเอียงเพราะไม่ชอบกัน 

            ค. ลำเอียงเพราะเขลา                                           ง. ลำเอียงเพราะกลัว 

            ตอบ ข. ลำเอียงเพราะไม่ชอบกัน 

19. สิ่งใดสามารถยับยั้งความโกรธได้?

            ก. เมตตา กรุณา                                                  ข. มุทิตา อุเบกขา 

            ค. สติ สัมปัญชัญญะ                                            ง. ฉันทะ วิริยะ 

            ตอบ ค. สติ สัมปัญชัญญะ 

20. ผลดีของการมีสติหมายถึง ข้อใด?

            ก. รู้ว่าใครจะทำอะไร                                            ข. รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า 

            ค. รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไร                                     ง. รู้อดีตชาติของตนเอง 

            ตอบ ค. รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไร 

 


phichitchai 2011-01-15 12:05
ขอบคุณมากนะครับที่แบ่งปันความรู้

wasupot 2011-01-17 22:46
อยากได้มากครับ...จะสอบแล้ว..ขอบคุณครับ

teerissara 2011-01-20 10:20
5555

chok_potato 2011-01-30 10:54
thank you

manuspool 2011-02-15 20:55
  ไม่มีแจกบ้างเหรอครับ มีแต่ขายงะ

yunsila 2011-02-19 22:59
ขอบคุณ


janepee 2011-02-22 00:00
ขอนำไปดูหน่อยนะค่ะ ขอบพระคุณอย่างสูง

add-bee 2011-03-01 10:51
อยากได้  แนวข้อสอบเก่ามาตรฐานที่ 8

hualuang 2011-03-03 20:34
ขอบคุณครับ

muei 2011-03-04 15:07
ขอดูด้วยคนค่ะ

wongwilas 2011-03-04 18:53
thank

lek 2011-03-09 09:31
อยากได้แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 6

pig 2011-03-09 12:02
            โย่โย่

pig 2011-03-09 12:04
                    

pig 2011-03-09 12:06
กก

lddi42t 2011-03-10 10:26
ขอบคุณมากครับผม

thirata 2011-03-13 14:49
ไม่เห็นจะได้เลยแนวนะ  ทำอยางไรระถึงจะได้แนวนะค่ะ

mewcobain 2011-03-16 13:45
โดนเค้าหลอกอีกแล้ววววว

teddypanda 2011-03-16 21:30
อยากดูอ่ะ

jeeranun 2011-03-17 14:56
dfdsfsdfsdf

jeeranun 2011-03-17 14:56
dgtfdgdfgdfg

jeeranun 2011-03-17 14:59
fchbgcfhfghfh

jeeranun 2011-03-17 14:59
dfhgfdhgfhfghgfhfhfdghdfg

kodomoo 2011-03-23 12:29
อยากได้บ้างจัง

s.pramote 2011-03-25 03:12
อยากทราบว่าแนวข้อสอบมีกี่หน้า กี่ข้อครับ

powergreen 2011-03-28 12:37
ยากได้มากๆคับ

awan2520 2011-03-31 14:51
ดาวโหลดยังไง

nokmio 2011-04-10 22:11
อยากได้แนวข้อสอบ มาตรฐานที่ 5อะคับ
ขอแค่อันเดียวเอง
เอาแค่อันเดียว ราคาเท่าไหร่คับ รบกวนหน่อยคับ

raveeket 2011-04-21 19:55
ขอบคุณครับ

krujeed 2011-05-24 13:36
ลดราคาลงบ้างได้หรือเปล่าคะ ขอความกรุณานะคะ

plainam 2011-06-09 18:01
อยากทราบว่าถ้าดิฉันจบศิลปศาสตร์บัณฑิตมา แล้วจะสามารถสอบได้มั้ยคะ

keeper 2011-06-10 16:32
ใกล้สอบแล้วครับพ่น้อง....

wipaporn 2011-07-04 11:36
ขอบคุณค่ะ

muei 2011-07-14 10:18
thank you.มากๆขอบคุณที่มีน้ำใจมาแบ่งปัน


เวอร์ชันเต็ม: [-- จำหน่ายแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.054602 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us