เวอร์ชันเต็ม: [-- คู่มือเตรียมสอบ สกย. ตำแหน่ง พนักงานด้านเกษตร 3 --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> จำหน่ายเอกสารติวสอบงานราชการ -> คู่มือเตรียมสอบ สกย. ตำแหน่ง พนักงานด้านเกษตร 3 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-05-23 23:11

คู่มือเตรียมสอบ สกย. ตำแหน่ง พนักงานด้านเกษตร 3

1. ต้นยางพาราต้นแรกของประเทศไทยปลูกที่อำเภอใด
ก.อำเภอควนกาหลง
ข.อำเภอกระทู้
ค.อำเภอทุ่งสง
ง.อำเภอกันตัง

2. ใครคือเจ้าของสวนยางคนแรกของประเทศไทย
ก.พระสถล สถานพิทักษ์
ข.นายจันทร์ บริบาล
ค.พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี
ง.พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี

3. สวนยางที่กำหนดให้เป็น"สวนขนาดกลาง"กฎหมายกำหนดเนื้อที่ไว้อย่างไร
ก.เกิน 10 ไร่ แต่ไม่ถึง 50 ไร่
ข.เกิน 25 ไร่ แต่ไม่ถึง 50 ไร่
ค.เกิน 50 ไร่ แต่ไม่ถึง 100 ไร่
ง.เกิน 50 ไร่ แต่ไม่ถึง 250 ไร่

4. ข้อใดกล่าวถูกต้องตามความหมายของคำว่า"สวนยาง"
ก.ที่ดินปลูกต้นยางมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 2 ไร่
ข.ที่ดินปลูกต้นยางมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 5 ไร่
ค.ที่ดินปลูกต้นยางมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 7 ไร่
ง.ที่ดินปลูกต้นยางมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 10 ไร่

5. ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2542 ถือว่าเป็นปีสงเคราะห์ใด
ก.ปี พ.ศ.2541
ข.ปี พ.ศ.2542
ค.ปี พ.ศ.2543
ง.ปี พ.ศ.2544

6. พรบ.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 2503  แบ่งประเภทสวนยางได้กี่ประเภท
ก.2 ประเภท
ข.3 ประเภท
ค.4 ประเภท
ง.5 ประเภท

7. บุคคลใดจะต้องเสียเงินสงเคราะห์เข้ากองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
ก.เจ้าของสวนยาง
ข.พ่อค้าในท้องถิ่นรายใหญ่
ค.ผู้ค้ายางที่มีกำไรจากการค้ายาง
ง.ผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักร

8. ปีสงเคราะห์กำหนดรอบระยะเวลาไว้อย่างไร
ก.ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคมของปี
ข.ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ของปีหนึ่งถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป
ค.ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ 31 กรกฎาคม ของปีถัดไป
ง.ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป

9. หน่วยงานใดมีหน้าที่ดำเนินงานค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับกิจการยาง โดยใช้เงินสงเคราะห์เป็นค่าใช้จ่าย
ก.กรมส่งเสริมการเกษตร
ข.กรมพัฒนาที่ดิน
ค.กรมวิชาการเกษตร
ง.สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

10. ประเทศใดผลิตยางพาราส่งออกตลาดโลกเป็นอันดับที่ 2 ของโลก
ก.ประเทศไทย
ข.ประเทศอินโดนีเซีย
ค.ประเทศบราซิล
ง.ประเทศมาเลเซีย


11. ที่มาของชื่อยางพารา (Para rubber)คือข้อใด
ก.พาราเป็นชื่อของป่าและยางพาราเป็นพืชจากป่า
ข.พาราเป็นชื่อของคนที่พบต้นยางคนแรก
ค.พาราเป็นชื่อเมืองที่เป็นตลาดซื้อขายยางพาราในประเทศบราซิล
ง.พาราเป็นชื่อสวนยางที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

12. จังหวัดใดมีเนื้อที่ปลุกยางพารามากที่สุดในประเทศไทย
ก.จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ค.จังหวัดตรัง
ง.จังหวัดระยอง

13. จังหวัดต่อไปนี้จังหวัดใดที่มีพื้นที่ปลูกยางมากที่สุด
ก.จันทบุรี
ข.ตราด
ค.ระยอง
ง.ชลบุรี

14. การขุดหลุมเพื่อเตรียมปลูกต้นยางพารา หลุมต้องมีขนาดเท่าใด
ก.20x20x20 เซนติเมตร
ข.50x50x50 เซนติเมตร
ค.80x80x80 เซนติเมตร
ง.100x100x100 เซนติเมตร

15. การใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมในสวนยางมีวัตถุประสงค์อย่างไร
ก.ปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่าง
ข.ทำร้ายเชื้อโรครากเน่า
ค.เร่งให้รากงอกและแผ่ขยายเร็ว
ง.สร้างความแข็งแรงให้ลำต้น

16. บริเวณใดของโครงสร้างของเปลือกยางที่มีท่อน้ำยางที่หนาแน่นที่สุด
ก.เปลือกชั้นในสุดหรือเปลือกอ่อน (soft bark)
ข.เปลือกชั้นนอก(hard bark)
ค.เยื่อเจริญ(cambium)
ง.เนื้อไม้

17. วิธีการกรีดยางเพื่อให้ได้น้ำยางมากที่สุดจะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก.กรีดให้ใกล้เปลือกชั้นในมากที่สุด
ข.กรีดให้ใกล้เนื้อไม้มากที่สุด
ค.กรีดให้ใกล้เยื่อเจริญมากที่สุด
ง.กรีดให้ใกล้เปลือกชั้นนอกมากที่สุด

18. การกรีดยางที่ความลาดชันของรอยกรีดต่ำกว่า 30 องศากับระดับแนวระดับ ทำให้มีผลอย่างไร
ก.ได้ผลผลิตสูงขึ้น
ข.ทำให้น้ำยางไหลออกนอกรอยกรีด
ค.ทำให้น้ำยางไหลเร็วขึ้น
ง.ต้องใช้แรงงานมากขึ้น

19. 1.ช่วยเพิ่มเวลาการไหลของน้ำยางมากขึ้น 2.ทำให้น้ำสามารถไหลผ่านผนังเซลล์ได้ดีขึ้น
3.เพิ่มความดันภายในท่อยาง
4.ชะลอการจับตัวของเม็ดยางในน้ำยางทั้งหมดที่กล่าวมาถือคุณสมบัติของข้อใด
ก.สารเคมีเร่งน้ำยาง
ข.ธาตุอาหารของยาง
ค.สารเคมีกำจัดวัชพืช
ง.สารเคมีผสมน้ำยางสด

20. คำว่า"พืชร่วมยาง"หมายถึงข้อใด
ก.พืชที่ปลูกระหว่างแถวยางที่เพิ่มธาตุอาหารในดิน
ข.พืชที่ปลูกระหว่างแถวยางที่ทำหน้าที่คลุมดิน
ค.พืชที่ปลูกระหว่างแถวยางโดยให้ร่มเงาแก่ต้นยาง
ง.พืชที่ปลูกระหว่างแถวยางโดยอาศัยร่มเงาของต้นยาง

21. ตลาดกลางยางพาราแห่งแรกตั้งอยู่ที่จังหวัดใด
ก.จังหวัดตรัง
ข.จังหวัดนครศรีธรรมราช
ค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ง.จังหวัดสงขลา

22. มาตรฐานยางแท่งของประเทศไทยใช้ตัวอักษรย่อว่าอะไร
ก.TTR
ข.CRV
ค.IRR
ง.STR

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานด้านเกษตร 3 สกย.ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความสามารถด้านความมีเหตุผล

- ข้อสอบการเติมคำและอุปมา-อุปไมย

- แนวข้อความรู้ความสามารถทั่วไป_สูตรคำนวนคณิตต่างๆ

- แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

- แนวข้อสอบความรู้ทางการเกษตร

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับยางพารา

- พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542

- พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 2503 และแก้ไขเพิ่มเติม

- ความรู้เกี่ยวกับการปลูกยางพารา

- ประวัติยางพาราและการตรวจสอบคุณภาพยางแผ่น


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com


decho 2014-04-11 18:01
11111111111


เวอร์ชันเต็ม: [-- คู่มือเตรียมสอบ สกย. ตำแหน่ง พนักงานด้านเกษตร 3 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.027867 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us