เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน กรมที่ดิน --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ (ภาค ก.) ก.พ. 2558 -> แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน กรมที่ดิน [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-04-13 15:05

แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน กรมที่ดิน

เอกสารแนวข้อสอบกรมที่ดิน นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน

แนวข้อสอบการสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ

ถาม – ตอบ  ภาพถ่ายทางอากาศ

ประมวลกฎหมายที่ดิน หมวด 5 การรังวัดที่ดิน

- เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจ

- ความรู้ด้านแผนที่การสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

- ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ

การสอบสัมภาษณ์สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


admin 2012-04-13 15:14
1.    ข้อใดคือสิ่งจำเป็นที่จะต้องทราบในการสำรวจแผนที่
ก.    รายละเอียดของแผนที่
ข.    ความถูกต้องของแผนที่ในแง่ต่างๆ
ค.    ความสวยงามของแผนที่
ง.    ถูกทั้ง  ก  และ  ข
ตอบ   ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ข
2.    การสำรวจทางยีออเดซี (Geodesy) คืออะไร
ก.    การสำรวจเพื่อทำแผนที่ โดยคำนึงถึงขนาดของผิวโลก
ข.    การสำรวจเพื่อทำแผนที่ โดยคำนึงถึงรูปร่างของผิวโลก
ค.    การสำรวจเพื่อทำแผนที่ โดยคำนึงถึงความโค้งของผิวโลก
ง.    ถูกทั้ง  ก  และ  ค
ตอบ   ค. การสำรวจเพื่อทำแผนที่ โดยคำนึงถึงความโค้งของผิวโลก
3.    ข้อใดคือวิธีการสำรวจทางยีออเดซี (Geodesy)
ก.    Triangulation                    ค. Gravity
ข.    Traverse                        ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
4.    วิธีการต่างๆที่ใช้ในการสำรวจทางยีออเดซี (Geodesy) ทำให้เราทราบถึงอะไร
ก.    ขนาดและรูปร่างของโลก                ค. ความสวยงามของโลก
ข.    ความโค้งของโลก                    ง. ความใหญ่โตของโลก
ตอบ   ก. ขนาดและรูปร่างของโลก
5.    ข้อใดเป็นการสำรวจเพื่อทำแผนที่ในบริเวณที่ไม่กว้างขวางมาก
ก.    Control Point                    ค. Triangulation
ข.    Plane Servey                    ง. Remote Sensing
ตอบ   ข. Plane Servey          หรือการสำรวจแบบราบ
6.    ข้อใดคือการจัดทำหมุดหลักฐาน
ก.    Control Point                    ค. Triangulation
ค.    Plane Servey                    ง. Remote Sensing
ตอบ   ก. Control Point                                                                                                                                              หมุดหลักฐาน คือ จุดที่เลือกขึ้นในภูมิประเทศเพื่อใช้เป็นโครงสร้างของการทำแผนที่
7.    การหาตำแหน่งที่ทำการสำรวจหาตำบลที่แน่นอนไว้ เรียกว่าอะไร
ก.    หมุดหลักฐานทางแนวนอนหรือทางราบ
ข.    หมุดหลักฐานทางแนวยืนหรือทางดิ่ง
ค.    Horizontal Control
ง.    ถูกทั้ง  ก  และ  ค
ตอบ   ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ค
8.    จุดที่ทำการสำรวจหาระดับสูงที่แน่นอนไว้ เรียกว่าอะไร
ก.    Vertical Control
ข.    Horizontal Control
ค.    หมุดหลักฐานทางแนวยืนหรือทางดิ่ง
ง.    ถูกทั้ง  ก  และ  ค
ตอบ   ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ค
9.    การจัดลำดับความละเอียดถี่ถ้วนของผลงานไว้เป็นขั้น มีกี่ขั้น
ก.    2  ขั้น                    ค.  3  ขั้น
ข.    4  ขั้น                    ง.  5  ขั้น
ตอบ  ข.  4  ขั้น   ได้แก่   งานขั้นที่  1    ( First   Order )
งานขั้นที่  2   ( Second Order )
งานขั้นที่  3   (Third  Order)
งานขั้นที่  4
10.    ผลงานที่มีความละเอียด  สูงเยี่ยม คืองานขั้นใด
ก.    งานขั้นที่  4                        ค. งานขั้นที่  2
ข.    งานขั้นที่  3                        ง.  งานขั้นที่  1
ตอบ  ง.  งานขั้นที่  1
11.    หมุดหลักฐานในงานขั้นที่เท่าใดเป็นหมุดหลักฐานหลักซึ่งวางไว้ตามตำแหน่งสำคัญๆทั่วประเทศ
ก.    งานขั้นที่  1                        ค. งานขั้นที่  2
ข.    งานขั้นที่  1, 2                    ง.  งานขั้นที่  1, 2, 3
ตอบ  ง.  งานขั้นที่  1, 2, 3
12.    หน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางหมุดหลักฐานหลัก คือหน่วยงานใด
ก.    กรมแผนที่ป่าไม้                    ค. กรมแผนที่ทหาร
ข.    กรมอุตุนิยมวิทยา                    ง. กรมแผนที่ทางหลวง
ตอบ  ค. กรมแผนที่ทหาร
13.    การวางหมุดหลักฐานเพิ่มเติม เรียกว่าอะไร
ก.    หมุดหลักฐานหลัก                    ค. หมุดหลักฐานย่อย
ข.    หมุดหลักฐานรอง                    ง. ถูกทั้ง  ข  และ  ค
ตอบ  ง. ถูกทั้ง  ข  และ  ค

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


admin 2012-11-09 14:10

ประกาศ  กรมที่ดิน 
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัตินักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ รวม 39 อัตรา 
 

กรมที่ดิน เปิดสอบบรรจุรับราชการ จำนวน 39 อัตรา

สำหรับตำแหน่งที่เปิดสอบมีดังนี้
- ตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน ...................จำนวน 1 ตำแหน่ง
  ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
  ชื่อตำแหน่ง : นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน
  อัตราเงินเดือน : 10,200 - 11,220 บาท
  เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556
  รายละเอียด >> http://job.ocsc.go.th/images/Job/635204722575112503.pdf
 
- ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน...................จำนวน 20 ตำแหน่ง
  ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
  ชื่อตำแหน่ง : นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
  อัตราเงินเดือน : 10,200 - 11,220 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556
  รายละเอียด >> http://job.ocsc.go.th/images/Job/635204719021738262.pdf
 - ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ................จำนวน 18 ตำแหน่ง
  ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน : 13,300 - 14,630 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556
  รายละเอียด >> http://job.ocsc.go.th/images/Job/635204715128907424.pdf
 กำหนดการรับสมัคร
ดูในรายละเอียดประกาศครับ
 ข้อมูลการติดต่อ
กรมที่ดิน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 10210

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


decho 2013-11-20 13:37
111111111111111


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน กรมที่ดิน --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.013393 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us