เวอร์ชันเต็ม: [-- คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมบัญชีกลาง ปี 2556 --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> จำหน่ายเอกสารติวสอบงานราชการ -> คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมบัญชีกลาง ปี 2556 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-04-09 09:10

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมบัญชีกลาง ปี 2556

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมบัญชีกลาง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ความรู้เกี่ยวกับรมบัญชีกลาง
- แนวข้อสอบภาษาไทย
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
  • นักวิชาการคลัง
  • นักบัญชี
  • นิติกร
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์


สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
 สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 
decho.by@hotmail.comadmin 2012-04-09 09:13

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ความรู้เกี่ยวกับรมบัญชีกลาง
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
การวางแผนงาน การประสานงาน การบริหารจัดการภายใน

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
 สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 
decho.by@hotmail.com


1. การคลัง หมายถึง 

 ก. การดำเนินงานเกี่ยวกับการเงินของรัฐบาล ข. การดำเนินงานเกี่ยวกับการบัญชีของรัฐบาล 

 ค. การดำเนินงานเกี่ยวกับการจ่ายเงินของรัฐบาล ง. การดำเนินงานเกี่ยวกับการหารายได้ของรัฐบาล

2. การเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ 

 ก. ให้เบิกตามรายการที่กำหนดในเอกสารประกอบการอนุมัติเงินประจำงวด 

 ข. ให้กระทำได้ก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อ 

 ค. ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังอนุญาต 

 ง. ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนดราคามาตรฐาน 

3. การเบิกเงินเพื่อจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาซื้อหนังสือ ต้องมีเอกสารประกอบฎีกา ดังนี้ 

 ก. สำเนาสัญญาซื้อหนังสือ ข. สำเนาใบเสร็จรับเงิน 

 ค. สำเนาการอนุมัติให้เบิกจ่าย ง. ไม่มีข้อใดถูก 

4. การเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ 

 ก. ให้เบิกจ่ายได้ตามรายการที่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐาน 

 ข. ให้เบิกจ่ายได้ตามรายการที่กำหนดในเอกสารประกอบการอนุมัติเงินประจำงวด 

 ค. ให้เบิกจ่ายได้ตามราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณกำหนด 

 ง. ให้เบิกจ่ายได้ตามที่กระทรวงการคลังอนุญาต 

5. การเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ 

 ก. นอกจากค่าเครื่องแต่งกาย ให้เบิกจ่ายได้ตามรายการค่าวัสดุในคู่มือจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่สำนักงบประมาณตามที่หัวหน้าส่วนราชการอนุญาต 

 ข. ให้เบิกจ่ายได้ตามที่ระเบียบที่สำนักงบประมาณตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 

 ค. ให้เบิกจ่ายได้ตามที่สำนักงบประมาณอนุญาต 

 ง. ให้เบิกจ่ายได้ตามที่หัวหน้าพัสดุอนุญาต 

6. การจ่ายเงินของแผ่นดินกระทำได้โดย 

 ก. นายกรัฐมนตรีอนุญาต 

 ข. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณอนุญาต 

 ค. เฉพาะที่ได้รับอนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย 

 ง. ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินอนุญาต 

7. การเบิกจ่ายเงินค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 ก. เบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 

 ข. เบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด 

 ค. เบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 

 ง. เบิกจ่ายตามรายการ จำนวนเงินและรายละเอียดที่กำหนดในเอกสารประกอบการอนุมัติเงินประจำงวดที่สำนักงบประมาณกำหนด 

8. การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อแบตเตอรี่ ในวงเงิน 10,000 บาท ให้มีเอกสารประกอบฎีกา ดังนี้ 

 ก. สำเนาใบสั่งซื้อ 

 ข. สำเนาใบส่งของและใบตรวจรับของ 

 ค. ไม่ต้องมีเอกสารประกอบฎีกา เพียงแต่ให้แสดงรายการและจำนวนเงินในฎีกา 

 ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข. 

9. การเบิกเงินค่าวัสดุ 

 ก. ปกติให้วางฎีกา ภายในวันที่ 15 ของเดือนนั้น 

 ข. ปกติให้วางฎีกาภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ได้ตรวจรับพัสดุ 

 ค. ปกติให้วางฎีกาอย่างช้าภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้จ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ 

 ง. ปกติให้เบิกจ่ายได้ตามรายการที่สำนักงบประมาณกำหนด 

10. รายการใดต่อไปนี้ ข้อใดเป็นรายจ่ายประเภทค่าวัสดุ 

 ก. หม้อน้ำยาดับเพลิงราคา 1,900 บาท ข. ค่าติดตั้งเครื่องโทรศัพท์

 ค. ค่าเครื่องโทรศัพท์ ง. ค่าโทรศัพท์

11. เงินทุนหมุนเวียน หมายความว่า 

 ก. เงินซึ่งกระทรวงการคลังอนุญาตให้ส่วนราชการมีไว้ตามจำนวนที่เห็นสมควร เพื่อทดรองจ่าย 

 เป็นค่าใช้สอยปลีกย่อยประจำสำนักงานตามข้อบังคับ และระเบียบของกระทรวงการคลัง 

ข. เงินที่กระทรวงการคลังรับฝากไว้และจ่ายคืนตามคำขอของผู้ฝากตามข้อบังคับ และระเบียบ 

กระทรวงการคลัง 

ค. ทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการ ซึ่งอนุญาตให้นำรายรับสบทบทุนไว้ใชจ่ายได้ 

ง. เงินที่กระทรวงการคลังจ่าย และอนุญาตให้ส่วนราชการมีไว้ตามจำนวนที่เห็นสมควร เพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามระเบียบหรือข้อบังคับของกระทรวงการคลัง 

11.การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ทำเป็น 

 ก. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ข. พระราชบัญญัติ 

 ค. พระราชกฤษฎีกา ง. มติคณะรัฐมนตรี 

12. เมื่อส่วนราชการมิได้ส่งงบเดือน และใบสำคัญคู่จ่าย และเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งนี้ ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่วนราชการใดที่จะเป็นผู้สั่งระงับการอนุมัติฎีกาของส่วนราชการนั้นไว้ก่อนจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

 ก. กระทรวงการคลัง ข. กรมบัญชีกลาง 

 ค. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ง. สำนักงบประมาณ 

13. การจ่ายเงินต่อไปนี้ ข้อใดที่ผู้จ่ายเงินจะทำใบรับรองการจ่ายเงินไม่ได้ 

 ก. การจ่ายเงินรายหนึ่งๆ เป็นจำนวนไม่ถึงสิบบาท 

 ข. การจ่ายเงินเป็นค่ารถหรือเรือนั่งรับจ้าง 

 ค. การจ่ายเงินเป็นค่าโดยสารรถไฟ 

 ง. การจ่ายเงินเป็นค่าโดยสารเครื่องบิน 

15. สัญญาการยืมเงิน ผู้ยืมจะต้องจัดจำนวนเท่าใด เพื่อยื่นต่อผู้มีอำนาจอนุมัติเงินยืม 

 ก. 2 ฉบับ ข. 3 ฉบับ 

 ค. 4 ฉบับ ง.  5 ฉบับ 

16. การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณส่วนราชการใดเป็นผู้กำหนด 

 ก. กระทรวงการคลัง ข. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

 ค. สำนักงบประมาณ ง. ส่วนราชการผู้เบิก 

17. เงินรายได้แผ่นดินที่เป็นเงินสด ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ให้นำส่งคลังภายในกำหนดระยะเวลา ดังนี้ 

 ก. อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

 ข. อย่างช้าภายในวันทำการถัดไป นับจากวันที่ได้รับเงินสดนั้น 

 ค. อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

 ง. อย่างช้าภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับ 

18. เงินขายบิล หมายความว่า 

 ก. เงินซึ่งกระทรวงการคลังอนุญาตให้ส่วนราชการมีไว้ตามจำนวนที่เห็นสมควร เพื่อทดรองจ่าย เป็นค่าใช้สอยปลีกย่อยประจำสำนักงานตามข้อบังคับ และระเบียบของกระทรวงการคลัง 

 ข. เงินที่กระทรวงการคลังรับฝากไว้ และจ่ายคืนตามคำขอของผู้ฝากตามข้อบังคับ และระเบียบกระทรวงการคลัง 

 ค. เงินที่กระทรวงการคลังรับไว้ ณ ที่แห่งหนึ่งเพื่อโอนไปจ่าย ณ ที่อีกแห่งหนึ่งตามข้อบังคับ และระเบียบกระทรวงการคลัง 

 ง. เงินที่กระทรวงการคลังจ่าย และอนุญาตให้ส่วนราชการมีไว้ตามจำนวนที่เห็นสมควร

 เพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามระเบียบหรือข้อบังคับของกระทรวงการคลัง 

19. เงินทดรองราชการ หมายความว่า 

 ก. เงินซึ่งกระทรวงการคลังอนุญาตให้ส่วนราชการมีไว้ตามจำนวนที่เห็นสมควร เพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้สอยปลีกย่อยประจำสำนักงานตามข้อบังคับ และระเบียบของกระทรวงการคลัง 

 ข. เงินที่กระทรวงการคลังรับฝากไว้ และจ่ายคืนตามคำขอของผู้ฝากตามข้อบังคับ และระเบียบกระทรวงการคลัง 

 ค. เงินที่กระทรวงการคลังรับไว้ ณ ที่แห่งหนึ่ง เพื่อโอนไปจ่าย ณ ที่อีกแห่งหนึ่งตามข้อบังคับและระเบียบกระทรวงการคลัง 

 ง. เงินที่กระทรวงการคลังจ่ายและอนุญาตให้ส่วนราชการมีไว้ตามจำนวนที่เห็นสมควร เพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามระเบียบหรือข้อบังคับของกระทรวงการคลัง 

20. การส่งใบสำคัญคู่จ่าย และเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ของผู้ยืมเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อล้างเงินยืม ในกรณีที่เดินทางไปศึกษาอบรม หรือสัมมนาจะต้องส่งภายในกำหนดกี่วัน 

 ก. 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเงิน ข. 15 วัน นับจากวันกลับมาถึง 

 ค. 30 วัน นับจากวันกลับมาถึง ง. 15 วัน นับจากวันได้รับเงิน 

21. รายการใดต่อไปนี้ เป็นรายจ่ายประเภทค่าครุภัณฑ์ 

 ก. มู่ลี่ไม้ไผ่ ราคา 3,990 บาท ข. หม้อน้ำยาดับเพลิง ราคา 450 บาท 

 ค. ผ้าม่าน ราคา 4,500 บาท ง. เตาไฟฟ้า ราคา 800 บาท 

22. รายการต่อไปนี้ โดยปกติแล้วเบิกจ่ายไม่ได้ 

 ก. ค่าน้ำดื่มที่ใช้กับเครื่องทำความเย็นที่ซื้อจากเงินงบประมาณ 

 ข. ค่าจัดทำสมุดบันทึกเป็นของชำร่วยสำหรับแจกจ่ายให้ข้าราชการ 

 ค. ค่าซื้อกระดาษบันทึกข้อความ 

 ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา 

23. รายการต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่รายจ่ายประเภทค่าวัสดุ 

 ก. ค่าซักผ้าปูที่นอน ข. ผ้าปูที่นอน 

 ค. ปลอกหมอน ง. ที่นอน 

44. รายการต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 

 ก. ค่าตู้สาขาโทรศัพท์ ข. ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน 

 ค. ค่าเครื่องโทรศัพท์ภายใน 

 ง. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ นอกจากตู้สาขาโทรศัพท์ ค่าเครื่องโทรศัพท์ภายใน 

25. เงินประจำงวดหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส่วนราชการได้ดำเนินการจัดซื้อหรือจ้างตามรายการที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ถ้าเบิกจ่ายไม่หมด 

 ก. ให้นำเงินเหลือจ่ายส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

 ข. ให้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

 ค. ให้ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้ 

 ง. ส่วนราชการจะขอเปลี่ยนแปลงรายการเงินประจำงวด โดยขอตกลงกับสำนักงบประมาณได้ 

26. รายการต่อไปนี้ ข้อใดเป็นรายจ่ายประเภทค่าครุภัณฑ์ 

 ก. วี.ดี.โอ.เทป สำเร็จรูป ข. กล้องถ่ายรูปราคา 1,900 บาท 

 ค. ฟิล์มภาพยนตร์ ง. ฟิล์มถ่ายรูป 

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักวิชาการคลัง กรมบัญชีกลาง  ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

ประกอบด้วย
- ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินการคลัง
- แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- เศรษฐศาสตร์ เหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง
- ข้อสอบเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมและการบริการ
- ข้อสอบความสามารถด้านการใช้ภาษา

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

 


decho 2013-08-31 09:56

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ นักวิชาการคลัง,นักบัญชี,นิติกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (21 – 31 ต.ค. 2556)


กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

ตำแหน่ง: นักวิชาการคลัง,นักบัญชี,นิติกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน: 15,960
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  • นักวิชาการคลัง
  • นักบัญชี
  • นิติกร
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมบัญชีกลาง :
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 – 31 ต.ค. 2556 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
 ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
 เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง คลิกที่นี่

decho 2013-10-05 13:46
121111


เวอร์ชันเต็ม: [-- คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมบัญชีกลาง ปี 2556 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.037463 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us