เวอร์ชันเต็ม: [-- จำหน่ายแนวข้อสอบ ตํารวจ อก. ปป.  สำหรับการสอบ ปี 2555 --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> จำหน่ายเอกสารติวสอบงานราชการ -> จำหน่ายแนวข้อสอบ ตํารวจ อก. ปป.  สำหรับการสอบ ปี 2555 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-04-04 02:15

จำหน่ายแนวข้อสอบ ตํารวจ อก. ปป.  สำหรับการสอบ ปี 2555

จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ประกอบด้วย

- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 100 ข้อ อธิบายละเอียด 

- ข้อสอบวิชาภาษาไทย 200 ข้อ

- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต  100 ข้อ

- แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 250 ข้อ

- แนวข้อสอบวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
      - แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต
      - แนวข้อสอบสังคมและวัฒนธรรมไทย

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ 100 ข้อ อธิบายละเอียด

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
      - แนวข้อสอบเก่าสายอำรวนการ ปี 2554

 

จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม  

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ประกอบด้วย

- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 100 ข้อ อธิบายละเอียด

- ข้อสอบวิชาภาษาไทย 200 ข้อ

- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต  100 ข้อ

- แนวข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 250 ข้อ

- ข้อสอบวิชาวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 200 ข้อ

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ 100 ข้อ อธิบายละเอียด 

สนใจสั่งซื้อมาที่   decho.by@hotmail.com

       

ไฟล์เอกสารส่งทางเมล ชุดละ   399 บาท

VCD ติวชุดละ 2500 บาท รวมค่าส่ง EMS

หนังสือ 2 เล่ม + MP3 ราคา 679 รวมค่าส่ง EMS

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย สาขาบิ๊กซีขอนแก่น  
ชื่อบัญชี  เดโช  พระกาย ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  085-0127724


admin 2012-04-04 02:16
1.ข้อใดคือความหมายของ คอมพิวเตอร์ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
ก.เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เสมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยวิธีทางคณิตศาสตร์
ข.เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่ตามชุดคำสั่ง
ค.เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ
ง.เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่คำนวณทางคณิตศาสตร์

2.คำว่า computer มีรากศัพท์มาจากภาษาอะไร
ก.ภาษาอังกฤษ        ข.ภาษากรีก
ค.ภาษาละติน        ง.ภาษาสันสกฤต

3.หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage Unit) หมายถึงข้อใด
ก.RAM            ข.Hard disk
ค.UPS            ง.CD

4.แรม (RAM) มีความหมายตรงกับข้อใด
ก.หน่วยความจำหลักแบบอ่านได้อย่างเดียว
ข.หน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้
ค.หน่วยประมวลผลกลาง
ง.หน่วยแสดงผล

5. Operating System หมายถึงข้อใดดังต่อไปนี้
ก.โปรแกรมเกมออนไลน์            ข.ระบบปฏิบัติการ
ค.หน่วยจ่ายไฟให้กับคอมพิวเตอร์        ง.โปรแกรมฟังเพลง

6.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
ก.Mac OS                 ข.Window 7
ค.Microsoft Word            ง.Ubuntu

7.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ Web Browser
ก.Google Chrome            ข.Internet Explorer
ค.Maxthon                ง.MSN

8.ข้อใดไม่ใช่หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
ก.แป้นพิมพ์ (Keyboard)            ข.เมาส์ (Mouse)
ค.แรม(RAM)                ง.จอภาพระบบสัมผัส (Touch screen)

9. Internet ย่อมาจากอะไร
ก.Inter Connection Network
ข.International Network
ค.Inter Network
ง.International Connection

10. ข้อใดคือความหมายของ Internet
ก.เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก
ข.เครือข่ายสำนักงานที่เชื่อมกันระหว่างองค์บริษัทใหญ่ๆ
ค.ชื่อระบบปฏิบัติการ
ง.ชื่อองค์กรหนึ่งที่ออกข้อบังคับการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นสากล

11.ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ใน Internet คือข้อใด
ก.เอชทีเอ็มแอล(html)            ข.จาวา(java)
ค.เบสิก(basic)                ง.โพรโทคอล (Protocol)

12. ข้อใดไม่ใช่ชื่อฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
ก.Oracle                ข.MySQL
ค.PHP                    ง. SQLite

13.Web Site มีความหมายตรงกับข้อใด
ก.หน้าแรกของเว็บ            ข.แหล่งเก็บข้อมูลต่างๆที่ใช้แสดงผลบน WWW
ค.แหล่งให้บริการค้นหาข้อมูล        ง.เว็บบราวเซอร์

14.Home Page มีความหมายตรงกับข้อใด
ก.การเชื่อมโยงหน้าเว็บ            ข.หน้าหลักของเว็บไซต์
ค.หน้ารองของเว็บไซต์            ง.บริการเสริมของเว็บไซต์

15.IP Address มีความหมายตรงกับข้อใด
ก.เลขประจำตัวเครื่องคอมพิวเตอร์
ข.เลขประจำตัวของเว็บบราวเซอร์
ค.ที่อยู่ของเว็บไซต์ในรูปแบบของตัวเลข
ง.ไม่มีข้อถูก

16.Domain Name คืออะไร
ก.ชื่อเว็บไชต์                ข.ชื่อองค์กรดูแลระบบ Internet
ค.ชื่อเซิร์ฟเวอร์                ง.ไม่มีข้อถูก

17.บิดาแห่งเครื่องคอมพิวเตอร์คือใคร
ก.เมาช์ลีและเอ็กเคอร์ต (Mauchly and Eckert)
ข. ชาร์ล แบบเบจ (Charles Babbage)
ค.เซอร์ไอแซก นิวตัน ( Sir Isaac Newton )
ง. สตีเวน พอล จอบส์ (Steven Paul Jobs)

18.คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของประเทศไทย มีชื่อว่าอะไร
ก.UNIVAC                ข.ENIAC
ค.IBM 1620                ง.IBM 1720

19.ข้อใดเป็นอุปกรณ์ประเภทเดียวกันกับ แป้นพิมพ์ (Keyboard)
ก.แรม(RAM)                ข.ฮาร์ดดิสก์ (hard disks)
ค.ซีพียู(Central Processing Unit)        ง.เมาส์ (Mouse)

20.Mac Address คืออะไร
ก.หมายเลขประจำตัวฮาร์ดดิสก์        ข.หมายเลขประจำตัวซีพียู
ค.หมายเลขประจำตัวการ์ดแลน        ง.หมายเลขประจำตัวเมนบอร์ด

21.คอมพิวเตอร์ประเภทใดที่มีสมรรถภาพสูงที่สุด
ก.เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (mainframe computer)
ข.ไมโครคอมพิวเตอร์ (microcomputer)
ค.ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (supercomputer)
ง.ไม่มีข้อใดถูก

22.อุปกรณ์ใดที่ใช้ในสำรองไฟในกรณีที่ ไฟตก ไฟดับ ไฟเกิน หรือไฟกระชาก
ก.UPS                    ข.Power Supply
ค.Fuse                    ง.ถูกทุกข้อ

23.ทำไม notebook ถึงต้องใช้ไฟฟ้าผ่าน adapter ในการชาร์จแบตเตอรี่
ก.เพราะต้องเพิ่มระดับแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้น
ข.เพราะ adapter ร้อน จึงต้องแยกออกมาจากตัว notebook
ค.เพราะต้องลดระดับแรงดันไฟฟ้าให้ต่ำลง
ง.เพื่อลดน้ำหนักโดยรวมของ notebook ให้พกพาได้

24.คีย์ลัดใดที่ใช้แทนคำสั่ง copy
ก.Ctrl+Y                    ข.Ctrl+Z
ค.Ctrl+C                    ง.Ctrl+A

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

1.ข้อใดเป็นคำเลียนแบบเสียงธรรมชาติ
ก.มากมาย            ข.  ตุ๊กตุ๊ก
ค.ฉุกเฉิน            ง.   ห่างไกล
2.ข้อใดเรียงลำดับหน่วยในภาษาไทยจากเล็กสุดถึงใหญ่สุดได้ถูกต้อง
ก.คำ เสียง วลี ประโยค        ข. เสียง คำ วลี ประโยค
ค.วลี เสียง คำ ประโยค         ง. คำ วลี เสียง ประโยค
3.ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.ทุกภาษาจะมีเฉพาะเสียงพยัญชนะเท่านั้น
ข.ภาษาไทยทุกคำจะมีความหมาย
ค.ภาษาจีนจะมีเสียงวรรณยุกต์
ง.คำ คือหน่วยที่เล็กที่สุดของภาษา
4.ข้อใดต่อไปนี้จับคู่คำสมัยเก่าและความหมายไม่ถูกต้อง
ก. ดงข้าว = อุ่นข้าว        ข.  ลาง = บาง
ค. หื่น = บ้า            ง.  สำส่อน = ปนกัน
5.ข้อใดคือลักษณะของการกร่อนเสียง
ก. การย่อเสียง            ข.  การตัดเสียง
ค. การลดเสียง            ง.   การเน้นสียง
6.จากคำว่า “ ดิฉัน ” เป็น “ เดี๊ยน ” เป็นการออกเสียงแบบใด
ก. กร่อนเสียง        ข.  กลืนเสียง        ค.  เน้นเสียง        ง.  ย่อเสียง
7.ข้อใดเป็นต่อไปนี้กล่าวผิด
ก. คลินิก  เป็นคำยืมจากประเทศอังกฤษ
ข. เต้าหู้   เป็นคำยืมจากประเทศจีน
ค. กุหลาบ เป็นคำยืมจากประเทศเปอร์เซีย
ง. ยูโด เป็นคำยืมจากประเทศเกาหลี
8.คำในข้อใด ที่ตัว “ ย ” ทำหน้าที่ต่างจากข้ออื่น
ก. สหาย        ข.  เสมียน
ข. คุยโว            ง.  สายน้ำ
9.ภาษาที่มีความรัดกุมมากที่สุดคือภาษาใด
ก. ฝรั่งเศส        ข. จีน            ค. ไทย            ง. เกาหลี
10.ข้อใดเป็นการวางคำขยายไว้หลังคำถูกขยาย
ก. สวยน่ะเนี่ย        ข. สงสารเธอจัง        ค. ฝนตกอะ        ง. น้องพูดเก่งมาก
11.คำในข้อใดเป็นคำยืมจากภาษาเขมร
ก.ราชกุมาร        ข.  พีระมิด        ค.  ศักดินา        ง.  เลอโฉม
12.ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของคำไทยแท้ไม่ถูกต้อง
ก. มีเสียงพยัญชนะเท่านั้น
ข. ฟังแล้วมักเข้าใจได้ทันที
ค. มักจะมีความหมายสมบูรณ์ในตัว
ง. มักมีจะมีพยางค์เดียวและสะกดตรงมาตรา
13.ข้อใดเป็นคำไทยแท้ทั้งหมด
ก. แม่  ราช  แมว  เจ้า
ข. นั่ง  กิน  ข้า  ควาย
ค. ตอน  น้ำ  หนู  มาร
ง. นอน  วิ่ง  ถ้ำ  ใจ
14.ข้อใดกล่าวถึงลักษณะคำเขมรได้ถูกต้อง
ก. คำที่มีตัวการันต์
ข. คำที่แผลง สระอำ เข้าไปได้
ค. คำที่ใส่สระ อะ ที่ตัวสะกดแล้วอ่านได้
ง. คำที่ออกเสียงควบกล้ำ
15.ข้อใดไม่ใช่คำเขมร
ก. กราบ – กำราบ
ข. แจก – จำแนก
ค. อวย – อำนวย
ง. ทบ – กระทบ

admin 2012-04-04 02:16
1. องค์ประกอบที่มีปรากฏอยู่ในศาสนาสำคัญในปัจจุบันคือข้อใด
    1. ศาสดาและนักบวช    2. รูปเคารพและศาสนสถาน
    3. นักบวชและศาสนพิธี    4. ศาสนพิธีและหลักคำสอน
    ตอบ  4. ศาสนพิธีและหลักคำสอน

2. พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู มีคำสอนในเรื่องเดียวกัน
ยกเว้นข้อใด
    1. หลักคำสอนเรื่องพระเจ้า    2. หลักคำสอนเรื่องการเสียสละ
    3. หลักจริยธรรมและศีลธรรม    4. หลักคำสอนเรื่องนรกและสวรรค์
    ตอบ  2. หลักคำสอนเรื่องการเสียสละ

3. พิธีที่ชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกกินขนมปังและดื่มไวน์ที่บาทหลวงส่งให้เรียกว่าพิธีอะไร
    1. ศีลกำลัง     2. ศีลแก้บาป
    3. ศีลล้างบาป     4. ศีลมหาสนิท
    ตอบ   4. ศีลมหาสนิท

4. ความรัก ความเมตตาระหว่างเพื่อนมนุษย์ เป็นหลักธรรมสำคัญของศาสนาใด
    1. ศาสนาอิสลาม    2. ศาสนาคริสต์
    3. ศาสนาฮินดู    4. พระพุทธศาสนา
    ตอบ  2. ศาสนาคริสต์

5. ในการละหมาด ชาวมุสลิมในประเทศไทยจะต้องทำอย่างไร
    1. ต้องกระทำตั้งแต่จำความได้เป็นต้นไป
    2. ต้องกระทำโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตก
    3. ต้องกระทำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งคือเช้าและเย็น
    4. ต้องกระทำในมัสยิดหรือในศาสนสถาน
    ตอบ  3. ต้องกระทำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งคือเช้าและเย็น
6. “บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้า” เป็นพระธรรมเทศนาของศาสดาองค์ใด
    1. โมเสส     2. พระเยซู
    3. มหาวีระ     4. มุฮัมมัด
    ตอบ   2. พระเยซู

7. คำสอนในพระพุทธศาสนาที่แตกต่างจากศาสนาพราหมณ์คือเรื่องใด
    1. อัตตา    2. อนัตตา
    3. ความหลุดพ้น    4. การเวียนว่ายตายเกิด
    ตอบ  3. ความหลุดพ้น

8. “พระพุทธศาสนามีหลักคำสอนที่เป็นทฤษฎีสากล” หมายความว่าอย่างไร
    1. เป็นคำสอนที่สามารถพิสูจน์ได้
    2. เป็นคำสอนที่น่าเชื่อถืออย่างยิ่ง
    3. เป็นคำสอนที่ตรงกับของศาสนาอื่น
    ตอบ  4. เป็นคำสอนที่มุ่งประโยชน์สุขแก่คนทั่วไป

9. ข้อใดคือศาสดาที่พระพุทธเจ้าระบุให้เป็นตัวแทนหลังจากเสด็จปรินิพพาน
    1. พระอุบาลี    2. พระอานนท์
    3. พระธรรมวินัย    4. พระมหากัสสปะ
    ตอบ  3. พระธรรมวินัย

10. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกให้แก่ใคร
    1. ปัญจวัคคีย์    2. ชฎิล 3 พี่น้อง
    3. พระเจ้าสุทโธทนะ    4. อาฬารดาบสและอุทกดาบส
    ตอบ  1. ปัญจวัคคีย์


เวอร์ชันเต็ม: [-- จำหน่ายแนวข้อสอบ ตํารวจ อก. ปป.  สำหรับการสอบ ปี 2555 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.048931 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us