เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบกรมที่ดิน ตำแหน่ง นักวิชาการภูมิสารสนเทศ --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> จำหน่ายเอกสารติวสอบงานราชการ -> ข้อสอบกรมที่ดิน ตำแหน่ง นักวิชาการภูมิสารสนเทศ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-03-22 07:58

ข้อสอบกรมที่ดิน ตำแหน่ง นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

1.                    ข้อใดคือความหมายของคำว่า  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

.  กระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

.  กำหนดข้อมูลและสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่

.  กำหนดข้อมูลและสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในแผนที่

.  ถูกทั้ง ข้อ ก. . และ ค.

ตอบ        .  ถูกทั้ง ข้อ ก. . และ ค. 

                ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS)  หมายถึง  กระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์  ที่ใช้กำหนดข้อมูลและสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่  เช่น ที่อยู่  บ้านเลขที่  สัมพันธ์กับตำแหน่งในแผนที่  ตำแหน่ง  ข้อมูล  เส้นรุ้ง  เส้นแวง  และแผนที่ใน GIS เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ในรูปของตารางข้อมูล  และฐานข้อมูลที่มีส่วนสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data)  ซึ่งรูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพื้นที่ทั้งหลาย จะสามารถนำมาวิเคราะห์ด้วย GIS และทำให้สื่อความหมายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับเวลาได้ เช่น  การแพร่ขยายของโรคระบาด  การเคลื่อนย้าย ถิ่นฐาน  การบุกรุกทำลาย  การเปลี่ยนแปลงของการใช้พื้นที่  ฯลฯ  ข้อมูลเหล่านี้เมื่อปรากฏบนแผนที่ทำให้สามารถแปลและสื่อความหมายใช้งานได้ง่าย

2.                    ข้อแตกต่างระหว่าง GIS กับ MIS คือข้อใด

.  การพิจารณาจากลักษณะของข้อมูล                  .  การพิจารณาจากลักษณะของทรัพยากร

.  การพิจารณาจากลักษณะภูมิประเทศ                 .  การพิจารณาจากลักษณะเชิงพื้นที่

ตอบ        .  การพิจารณาจากลักษณะของข้อมูล 

                ข้อแตกต่างระหว่าง GIS กับ MIS นั้นสามารถพิจารณาได้จากลักษณะของข้อมูล คือ ข้อมูลที่จัดเก็บใน GIS มีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Dat) ที่แสดงในรูปของภาพ (Graphic)  แผนที่ (Map) ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) หรือฐานข้อมูล (Database)  การเชื่อมโยงข้อมูลข้อมูลทั้งสองประเภทด้วยกันจะทำให้ผู้ใช้สามารถที่จะแสดงข้อมูลทั้งสองประเภทได้พร้อมๆ กัน  เช่น  สามารถจะค้นหาตำแหน่งของจุดตรวจวัดควันดำ-ควันขาวได้โดยการระบุชื่อจุดตรวจ  หรือในทางตรงกันข้ามสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของจุดตรวจจากตำแหน่งที่เลือกขึ้นมา  ซึ่งจะต่างจาก MIS ที่แสดงภาพเพียงอย่างเดียว  โดยจะขาดการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับรูปภาพนั้น  เช่น  ใน CAD (Computer Aid Design) จะเป็นภาพเพียงอย่างเดียว  แต่ในแผนที่ใน GIS จะมีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์

3.                    ข้อมูลจาก MIS จะแสดงออกมาในลักษณะใด

.  แผนที่                                                                                .  ภาพ

.  ถูกทั้ง ข้อ ก. และ ข.                                                          .  ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ        .  ภาพ 

                ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

4.                 ข้อใดต่อไปนี้คือองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

.  วัสดุอุปกรณ์                                                                       .  เงินลงทุน

.  ขั้นตอนการทำงาน                                                            .  ถูกทุกข้อ

ตอบ        .  ขั้นตอนการทำงาน 

องค์ประกอบของ GIS (Components of GIS) 

                องค์ประกอบหลักของระบบ GIS จัดแบ่งออกเป็น 5 ส่วนใหญ่ๆ คือ  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware)  โปรแกรม (Software)  ขั้นตอนการทำงาน (Methods) ข้อมูล (Data) และบุคลากร (People)  โดยมีรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบดังต่อไปนี้

                1.  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) คือ  เครื่องคอมพิวเตอร์รวมไปถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น Digitizer,  Scanner,  Plotter,  Printer  หรืออื่นๆ เพื่อใช้ในการนำเข้าข้อมูล  ประมวลผล  แสดงผล  และผลิตผลลัพธ์ของการทำงาน 

2.  โปรแกรม (Software) คือ  ชุดของคำสั่งสำเร็จรูป เช่น โปรแกรม Arc/Info,  MapInfo  ฯลฯ ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชั่นการทำงานและเครื่องมือที่จำเป็นต่างๆ  สำหรับนำเข้าและปรับแต่งข้อมูล  จัดการระบบฐานข้อมูล  เรียกค้น  วิเคราะห์  และจำลองภาพ

3.  ขั้นตอนการทำงาน (Methods) คือ  วิธีการที่องค์กรนั้นๆ นำเอาระบบ GIS ไปใช้งาน  โดยแต่ละ ระบบแต่ละองค์กรย่อมีความแตกต่างกันออกไป  ฉะนั้นผู้ปฏิบัติงานต้องเลือกวิธีการในการจัดการกับปัญหาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับของหน่วยงานนั้นๆ เอง

4.  ข้อมูล (Data) คือ  ข้อมูลต่างๆ ที่จะใช้ในระบบ GIS และถูกจัดเก็บในรูปแบบของฐานข้อมูลโดยได้รับการดูแลจากระบบจัดการฐานข้อมูลหรือ DBMS  ข้อมูลจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญรองลงมาจากบุคลากร

5. บุคลากร (People) คือ  ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  เช่น ผู้นำเข้าข้อมูล  ช่างเทคนิค  ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล  ผู้เชี่ยวชาญสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้บริหารซึ่งต้องใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ  บุคลากรจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในระบบ GIS  เนื่องจากถ้าขาดบุคลากรข้อมูลที่มีอยู่มากมายมหาศาลนั้นก็จะเป็นเพียงขยะไม่มีคุณค่าใดเลยเพราะไม่ได้ถูกนำไปใช้งาน  อาจจะกล่าวได้ว่า ถ้าขาดบุคลากรก็จะไม่มีระบบ GIS

5.                 องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์คือข้อใด 

.  โปรแกรม                                                                           .  ขั้นตอนการทำงาน

.  ข้อมูล                                                                 .  บุคลากร

ตอบ        .  บุคลากร 

                ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

6                 ลักษณะข้อมูลภูมิศาสตร์ (Geographic Features) แสดงข้อมูลลงบนแผนที่ด้วยวิธีใด

.  ตัวอักษร (Text)                                                  .  สี (Color)

.  สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ                                             .  สัญลักษณ์ (Symbol)

ตอบ        .  ตัวอักษร (Text) 

ลักษณะข้อมูลภูมิศาสตร์ (Geographic Features) 

                ปรากฎการณ์ หรือ วัตถุต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวเรา

4         สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 

5         สภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น 

แสดงลงบนแผนที่  ด้วย 

3         จุด (Point)

4         เส้น (Line)

5         พื้นที่ (Area หรือ Polygon)

6         ตัวอักษร (Text)

อธิบายลักษณะสิ่งที่ปรากฎ  ด้วย 

3         สี (Color)

4         สัญลักษณ์ (Symbol)

5         ข้อความบรรยาย (Annotation)

ที่ตั้ง (Location)

12      ลักษณะข้อมูลภูมิศาสตร์จะต้องแสดงถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และที่ตั้งสัมพันธ์ของสถานที่หรือสิ่งต่างๆ บนโลก 

7.                 โลกมีความซับซ้อนเกินกว่าที่จะเก็บข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโลกไว้ในรูปของข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์  จึงต้องเปลี่ยนปรากฏการณ์บนผิวโลกจัดเก็บในรูปของตัวเลขเชิงรหัส (Digital Form) โดยแทนปรากฏการณ์เหล่านั้นด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เรียกว่า

.  Faeture                                                                              .  Feature

.  Feeture                                                                              .  Faature

ตอบ        .  Feature 

ลักษณะข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

โลกมีความซับซ้อนเกินกว่าที่จะเก็บข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโลกไว้ในรูปของข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์  จึงต้องเปลี่ยนปรากฏการณ์บนผิวโลกจัดเก็บในรูปของตัวเลขเชิงรหัส (Digital Form) โดยแทนปรากฏการณ์เหล่านั้นด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เรียกว่า  Feature

8                 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะใช้ Feature ประเภทต่างๆ ในการแทนปรากฏการณ์โดยแบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม

.  1  กลุ่ม                                                                               .  2  กลุ่ม

.  3  กลุ่ม                                                                               .  4  กลุ่ม

ตอบ        .  3  กลุ่ม 

ประเภทของ Feature 

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นตัวแทนของปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์บนโลกแผนที่กระดาษบันทึกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และแทนสิ่งต่างๆ บนโลกที่เป็นลายเส้นและพื้นที่ด้วยสัญลักษณ์แบบ จุด เส้น พื้นที่และตัวอักษร ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะใช้ feature ประเภทต่างๆ ในการแทนปรากฏการณ์โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

13      จุด (Point)

14      เส้น (Arc)

15      พื้นที่ (Polygon)

9.                 หน้าที่หลักๆ ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์คือข้อใด 

.  การนำเข้าข้อมูล                                                                .  การปรับแต่งข้อมูล

.  การบริหารข้อมูล                                                               .  ถูกทุกข้อ

ตอบ        .  ถูกทุกข้อ 

หน้าที่ของ GIS (How GIS Works) 

                ภาระหน้าที่หลักๆ ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  ควรจะมีอยู่ด้วยกัน 5 อย่าง  ดังนี้

1.  การนำเข้าข้อมูล (Input)  ก่อนที่ข้อมูลทางภูมิศาสตร์จะถูกใช้งานได้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลจะต้องได้รับการแปลง ให้มาอยู่ในรูปแบบของข้อมูลเชิงตัวเลข (digital format) เสียก่อน เช่น จากแผนที่กระดาษไปสู่ข้อมูลใน รูปแบบดิจิตอลหรือแฟ้มข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ที่ใช้ในการนำเข้าเช่น Digitizer Scanner หรือ Keyboard เป็นต้น

2.  การปรับแต่งข้อมูล (Manipulation)  ข้อมูลที่ได้รับเข้าสู่ระบบบางอย่างจำเป็นต้องได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับงาน เช่น ข้อมูลบางอย่างมีขนาด หรือสเกล (scale) ที่แตกต่างกัน หรือใช้ระบบพิกัดแผนที่ที่แตกต่างกัน ข้อมูลเหล่านี้จะต้องได้รับการปรับให้อยู่ใน ระดับเดียวกันเสียก่อน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการภูมิสารสนเทศ กรมที่ดิน ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

ประกอบด้วย
ความหมายของภาพถ่ายทางอากาศ
แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ
ระบบพิกัดและการฉายแผนที่
หลักการสำรวจและทำแผนที่
แนวข้อสอบหลักการสำรวจและทำแผนที่
ข้อสอบการสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
การแปลภาพถ่ายทางอากาศ
 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

 

 


admin 2013-07-04 22:58
111111


เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบกรมที่ดิน ตำแหน่ง นักวิชาการภูมิสารสนเทศ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.017390 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us