เวอร์ชันเต็ม: [-- ข่าวการรับสมัครสอบ นายสิบตำรวจ DVD ติวสอบตำรวจ --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบตำรวจ 2558 -> ข่าวการรับสมัครสอบ นายสิบตำรวจ DVD ติวสอบตำรวจ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-01-31 02:36

ข่าวการรับสมัครสอบ นายสิบตำรวจ DVD ติวสอบตำรวจ

ด่วนที่สุด! เรื่อง การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

1. ด้วย ตร.มีบันทึกสั่งการ ลง 16 ก.ค.2558 ท้ายหนังสือ สกพ. ด่วนที่สุด 0009.161/6630 ลง 16 ก.ค.2558 อนุมัติหลักการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

2. ตามข้อ 1 ตร.มอบหมายให้ บช.ด., บช.น., ภ.1 – 9 , ศชต. และ บช.ตชด. รับผิดชอบดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 5,000 อัตรา โดยวิธีการคัดเลือก โดยร่วมกันหารือเกี่ยวกับการรับสมัครและคัดเลือก ตลอดจนสถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรมและสามารถประสานงานกับศูนย์ฝึกอบรมอื่นๆ เพื่อขอใช้สถานที่ฝึกอบรม หรืออาศัยฝากฝึกอบรมในกรณีที่สถานที่ฝึกอบรมไม่เพียงพอ โดยในส่วนของ บช.น.ได้รับการจัดสรร จำนวน 1,000 อัตรา 

รายละเอียดตามหนังสือ


คลิกที่นี้เพื่อดูข้อสอบเก่าหรือสอบถามข้อสอบตำรวจได้

อย่างไรก็ตามต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อีกครั้งนะครับ

- หลักสูตรการสอบแข่งขัน นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)
ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย
1. ความสามารถทั่วไป จำนวน 40 ข้อ
ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ความคิดเชิงจำนวน โดยใช้ข้อมูลหรือปัญหาทางสังคม หรือทางเศรษฐกิจ หรือทางอื่นที่เหมาะสม การคิดเชิงเหตุผล ประกอบด้วยการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อุปมาอุปไมย อนุกรม และมิติสัมพันธ์ ความสามารถในการคิดเชิงจำนวน ประกอบด้วยคณิตศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ การคำนวนขั้นพื้นฐาน เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ การแก้สมการและอสมการ เซต ตรรกศาสตร์ และสถิติพื้นฐาน ได้แก่การแจกแจงความถี่ ตาราง กราฟ การหาค่ากลาง และการวัด การกระจาย

2. ภาษาไทย จำนวน 25 ข้อ
ทดสอบความสามารถการใช้ภาษาและความเข้าใจภาษา ได้แก่ ทักษะการใช้ภาษาด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ถ้อยคำ สำนวน การใช้คำให้ตรงกับความหมาย กฎเกณฑ์และความนิยม การจับใจความ วิเคราะห์ความ สรุปความ หรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือจากบทความ การพิจารณาเลือกใช้ภาษาในงานเขียนรูปแบบต่างๆ

3. ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) จำนวน 40 ข้อ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการอ่านจับใจความ (Reading for Comprehension) คำศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Structure Sentence) หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการสนทนา (Conversation) เป็นต้น

4. ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 25 ข้อ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทักษะการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายต่างๆ

5. กฏหมายที่ประชาชนควรรู้ จำนวน 10 ข้อ
ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายเบื้องต้น ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันที่ประชาชนควรรู้

6. สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม จำนวน 10 ข้อ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม หลักศิลธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในสังคมและการปฏิบัติงาน และหลักธรรมาภิบาล
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ บช.ศ., ภ.1-ภ.9, ศชต.
 รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  
ประกอบด้วย

Cความสามารถทางด้านเหตุผล+แนวข้อสอบ

Cความสามารถด้านการคิดคำนวณ+แนวข้อสอบ

Cความสามารถด้านภาษาและการใช้ภาษา+แนวข้อสอบ

Cแนวข้อสอบกฏหมายที่ประชาชนควรรู้

Cแนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

Cแนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม

Cแนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

Cแนวข้อสอบเก่านายสิบตำรวจ ปี พ.ศ.2555

Cแนวข้อสอบเก่านายสิบตำรวจ ปี พ.ศ.2556

Cแนวข้อสอบเก่านายสิบตำรวจ ปี พ.ศ.2557


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ ชุดละ 399- 

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นหนังสือ + VCD คณิตศาสต์ ราคา 679 บาท

หนังสือ + VCD คณิต ภาษาไทย อังกฤษ คอมพิวเตอร์ กฎหมาย จริยธรรม ชุดละ 2500 บาท  
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ คลิกถูกใจเฟจ เพื่อรับแนวข้อสอบเก่าตำรวจ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
ชื่อบัญชี 
decho pragay  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com


คลิกถูกใจเฟจ เพื่อรับแนวข้อสอบเก่าตำรวจ


รูปภาพ: 00000.jpg VCD +หนังสือ ติวชุดละ 2500 บาท รวมค่าส่ง EMS

หนังสือ + MP3 ราคา 679 รวมค่าส่ง EMS


 

admin 2012-02-27 08:32

สายอำนวยการและสนับสนุน
การ สอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่ธุรการ) ในกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน 
วิธีสอบข้อเขียน ข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวน ๑๒๐ ข้อ ๑๒๐ คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที
๑.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) ประกอบด้วย
๑.๑ ความสามารถทั่วไป จำนวน ๒๐ ข้อ
๑.๒ ภาษาไทย จำนวน ๒๐ ข้อ
๒.ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน) ประกอบด้วย
๒.๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ ข้อ
๒.๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 จำนวน ๒๐ ข้อ
๒.๓ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน ๒๐ ข้อ
๒.๔ สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม จำนวน ๒๐ ข้อ
 
สายป้องกันและปราบปราม
การ คัดเลือกบคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ (นสต.) 
การ คัดเลือกบคคลภายนอก ผู้เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) และมีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 
วิธีสอบข้อเขียน ข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวน ๑๒๐ ข้อ ๑๒๐ คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที
๑. ความสามารถทั่วไป จำนวน ๒๕ ข้อ
๒. ภาษาไทย จำนวน ๒๕ ข้อ
๓. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน ๒๕ ข้อ
๔. เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น จำนวน ๒๕ ข้อ
๕. จริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จำนวน ๒๐ ข้อ
 


admin 2012-02-27 08:32

สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 1 

สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 2 

สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 3 

สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 4 

สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 5 

สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 6 

สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 7 

สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 8 

สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 9 

แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 1 

แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 2 

แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 3 

แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 4 

แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 5 

แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 6 

แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 7 

แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 8 

แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 9 

คู่มือ ติว ตำรวจวุฒิ ม.6 นายสิบตํารวจภูธรภาค 1 

คู่มือ ติว ตำรวจวุฒิ ม.6 นายสิบตํารวจภูธรภาค 2 

คู่มือ ติว ตำรวจวุฒิ ม.6 นายสิบตํารวจภูธรภาค 3 

คู่มือ ติว ตำรวจวุฒิ ม.6 นายสิบตํารวจภูธรภาค 4 

คู่มือ ติว ตำรวจวุฒิ ม.6 นายสิบตํารวจภูธรภาค 5 

คู่มือ ติว ตำรวจวุฒิ ม.6 นายสิบตํารวจภูธรภาค 6 

คู่มือ ติว ตำรวจวุฒิ ม.6 นายสิบตํารวจภูธรภาค 7 

คู่มือ ติว ตำรวจวุฒิ ม.6 นายสิบตํารวจภูธรภาค 8 

คู่มือ ติว ตำรวจวุฒิ ม.6 นายสิบตํารวจภูธรภาค 9 

 

 


lovejenna 2012-03-01 11:44

วิธีการดาวโหลด inkbucks

ดาวโหลดข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
http://5d665e0d.linkbucks.com
http://6c3fae34.linkbucks.com
ดาวโหลด กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553
http://6d779210.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
http://a8833b8f.linkbucks.com
http://3291edad.linkbucks.com
http://d28e7525.linkbucks.com
ดาวโหลดกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผล ฯ พ.ศ.2547
http://10a8ff06.linkbucks.com
ดาวโหลดพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554
http://92e29417.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบวิชาภาษาไทย (อก2-4)
http://c6d6c93d.linkbucks.com
http://5cfa3cc9.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (อก.2-4)
http://fe628dd0.linkbucks.com
http://7e61f3a6.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ปป1-3)
http://5c96f9d3.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน (ปป1-3)
http://9172a531.linkbucks.com
http://956fd2b0.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา (ปป1-3)
http://b90c5b86.linkbucks.com
ดาวโหลดเเนวข้อสอบรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (สส.5)
http://bee7b0ae.linkbucks.com
ดาวโหลดแนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 (สส.5)
http://740874b1.linkbucks.com

ลิงค์สำรอง

วิธีการดาวโหลดไฟล์จาก  inkbucks

 


fahlovely 2012-03-03 06:20
สายอำนวยการและสนับสนุน
การ สอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่ธุรการ) ในกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน 
วิธีสอบข้อเขียน ข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวน ๑๒๐ ข้อ ๑๒๐ คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที
๑.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) ประกอบด้วย
๑.๑ ความสามารถทั่วไป จำนวน ๒๐ ข้อ
๑.๒ ภาษาไทย จำนวน ๒๐ ข้อ
๒.ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน) ประกอบด้วย
๒.๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ ข้อ
๒.๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 จำนวน ๒๐ ข้อ
๒.๓ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน ๒๐ ข้อ
๒.๔ สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม จำนวน ๒๐ ข้อ
 
สายป้องกันและปราบปราม
การ คัดเลือกบคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ (นสต.) 
การ คัดเลือกบคคลภายนอก ผู้เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) และมีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 
วิธีสอบข้อเขียน ข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวน ๑๒๐ ข้อ ๑๒๐ คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที
๑. ความสามารถทั่วไป จำนวน ๒๕ ข้อ
๒. ภาษาไทย จำนวน ๒๕ ข้อ
๓. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน ๒๕ ข้อ
๔. เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น จำนวน ๒๕ ข้อ
๕. จริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จำนวน ๒๐ ข้อ
 

โน๊ต 2012-03-04 19:49
สมัครที่ไหนครับ

kongloveice 2012-03-06 19:46
สมัครที่ไหน วันไหน เมื่อไหร บอกหน่อยคับ

kongloveice 2012-03-06 19:47
สมัครชลบุรีภาค2 สมัครที่ไหนคับ ไนเวป หรือต้องเดินทางไปสมัครที่ภูธรภาคสอง คับ บอกหน่อยคับ

enjoy11 2012-03-07 23:19
ปีนี้จะสอบให้ได้ค่ะ อิอิ

pee_maiiza@h 2012-03-09 10:13
หนูความสูงแค่ 155 เองค่ะ อย่างนี้ก็แสดงว่าหมดโอกาสเลยใช่ไหมค่ะ

sant67839 2012-03-11 03:12
标题 ,定.位.手.机(共 140361 项)回答数提问时间01秒钟前08秒钟前017秒钟前10018秒钟前021秒钟前023秒钟前100026秒钟前154秒钟前01分钟前01分钟前21分钟前01分钟前11分钟前01分钟前01分钟前1001分钟前02分钟前1032分钟前03分钟前03分钟前13分钟前22011-11-23504分钟前14分钟前04分钟前

sant67839 2012-03-11 03:13
基本介绍 (Invertebrata) 是背侧没有的动物,其种类数占动物总种类数的95%。它们是动物的原始形式。中除界和以外全部门类的通称。BBC大卫?阿登堡爵士(Sir David Attenborough)所言:“如果一夜之间所有的从地球上消失了,仍会安然无恙,但如果消失的是无脊椎动物,整个就会崩溃。”  一切无脊柱的动物,占现存动物的90%以上。分布于,在体形上,小至原生动物,大至巨物的鱿鱼。一般身体柔软,无坚硬的能附着的内骨骼,但常有坚硬的外骨骼(如大部分、甲壳动物及),用以附着肌肉及保护身体。除了没有脊椎这一点外,无脊椎动物内部并没有多少共同之处。无脊椎动物这个分类学名词以前用于与脊椎动物(该词至今仍为一个亚门的名称)相对,但在现代分类法上已经不用。地球上的无脊椎动物是脊椎动物的二十多倍。无脊椎动物是一个令人难以置信的多样化的动物种系,它们没有什么共同的特征,仅仅存在一点相互有别的亲缘关系而已。有许多种类的动物,人们只能在海洋里才能发现它们,但某些种类如昆虫,却生活在陆地上,普遍存在于世界范围内。分类情况分类依据 ①无脊椎动物的呈索状,位于的腹面;而脊椎动物为管状,位于消化管的背面。 ②无脊椎动物的位于消化管的背面;脊椎动物的位于消化管的腹面。 ③无脊椎动物无骨骼或仅有外骨骼,无真正的内骨骼和脊椎骨;脊椎动物有内骨骼和脊椎骨。 1822年J.-B.de将动物界分为脊椎动物和无脊椎动物两大类。1877年学者E.海克尔将、、等动物与脊椎动物合称,与无脊椎动物的各门并列,把脊椎动物在中降为脊索动物门中的一个亚门,与亚门(柱头虫),(海鞘)和(文昌鱼)并列。70年代以来半索动物已独立成门,由于后3个类群属于无脊椎动物范畴,这样无脊椎动物实际上包括了除脊椎动物亚门以外所有的动物门类,是中的一个一般名称,而不是正式的分类阶元。种类划分 无脊椎动物的种类非常?杂,现存约100余万种(脊椎动物约5万种),已绝灭的种则更多。它包括的门数因动物学的发展而不断增加。由于对动物的各个方面研究得愈加详尽,人们对其彼此间亲缘关系的认识也愈加深入,因而各门的分类地位常有更动。无脊椎动物的分类有按形态和按18s rRNA序列分类两种。形态分类 如果按形态学分类的话,无脊椎动物首先按照组成的细胞数,分为(Protozoa)和多细胞动物(即后生动物 Metazoa)两种。前者所属的动物有争议,例如,会因为其体内的叶绿体被归入为。 多细胞动物再被分为侧生动物(Parazoa)和(Eumetazoa)。前者包括,扁盘动物和。这三种动物和真后生动物缺乏联系。组织分化程度低。 接下来,真后生动物按照其身体对称方式被分为和。前者包括和。 然后将两侧对称的动物按其的有无,有的话是真是假,分为三类,即(Acoelomata),(Pseudocoelomata)和(Eucoelomata)。但是介乎于假体腔动物和真体腔动物之间,分类位置有疑问。无体腔动物的代表是。假体腔动物的体腔并不是由包绕的,是未完全退化的产物,代表动物是线虫动物和。真体腔动物的体腔是有中胚层包裹的。 真体腔动物接着按原肠孔(Blastoporus)的发展分为(Protostomia),(Deuterostomia)和过渡类型(Tentaculata)。后口动物的代表是(和非“无脊椎动物”的)。过渡类型包括,和三种。其他的真体腔动物都是原口动物,包括,,,软体动物,,和。 这种分类有很大问题,比如的“无家可归”,而扁形动物,线虫动物是原口动物,却因为体腔不是“”而没有“资格”去被归类。触手动物有很多后口动物的特征,比如辐射卵裂,体腔是由内胚层内陷形成的中胚层包裹的。但是来自的证据却表明它们是原口动物。按遗传学分类 按遗传学分类和按形态学分类出入在于两侧对称动物中,手.机.监.听.软.件。 按遗传学分类的话,两侧对称动物首先按原肠孔的发展去向分为原口动物和后口动物。在形态学分类中的过渡类型触手动物则被全部归到原口动物中。 原口动物接着会按照蜕皮假说被分为两种:和。蜕皮动物的特征是,这些动物在一种名叫(Ecdyson)的作用下,会退去身体表面的外皮。节dfds肢动物,,缓步动物和有爪动物都属蜕皮动物。冠轮动物的特征是发育经过cd阶段(但有些动物发育过程中并不经历阶段cd,很好的例子是蚯蚓)或是有cvd。(Mollusca)、环节动物门(Annelida)、纽形动物门(Nemertea)、(Sipunculida)、?虫动物门(Echiura)、(Pogonophora),(Bryozoa)、(Entoprocta)、(Brachiopoda)和(Phoronida)都属于这一冠轮动物。 这种分类方法没有形态分类学的问题gvb。但也有一些小f问题,例如fvg有爪动物vfd的fvf分类位置(位于蜕皮动物和冠轮动物之间)有争议bv。无脊椎动物中的门 现在一般把动物界分为十门 包括 原生动物门  腔肠动物门 扁形动物门 线形动物门 环节动物门 软体动物门 节肢动物门 棘皮动物门 脊索动物门有: 尾索,头索,半索,脊椎动物四个亚门.除脊椎动物亚门外其它的便都是无脊椎动物形态特征 无脊椎动物多数体小,但软体动物门属的动物体长可达 18米,腕长11米,体重约 2吨。无脊椎动物多数水生,大部分海产,如有孔虫、、、、及棘皮动物等,全部为海产,部分种类生活于淡水,如、一些螺类、蚌类及淡水虾蟹等。蜗牛、等则生活于潮湿的陆地。而、多足类、昆虫则绝大多数是。无脊椎动物大多自由生活。在水生的种类中,体小的营浮游生活;身体具外壳的或在水底爬行(如虾、蟹),或埋栖于水底泥沙中(如蛤类),或固着在水中外物上(如藤壶、等)。无脊椎动物也有不少寄生的种类,寄生于其他动物、植物体表或体内(如寄生原虫、、、等)。有些种类如蚓和猪蛔虫等可给人类带来危害。身体结构运动系统 包括身体支撑和前进两部分。  ?骨骼 无脊椎动物没有脊椎动物那一根背侧起支撑作用的脊柱和狭义的骨骼。广义的骨骼包括,(保护作用,不使水分蒸发)和三种。而无脊椎动物拥有的正是这三种。  外骨骼指的是甲壳等坚硬组织,如的壳,的外壳,昆虫的角质层都属于外骨骼。  内骨骼存在于脊椎动物,半脊椎动物,棘皮动物和中,在内起支撑作用。多孔动物的内骨骼并不是中胚层起源的。棘皮动物的内骨骼是由CaCO3和蛋白质组成的,这些化学物晶体按同一方向排列。 水骨骼是动物体内受微压的液体(无体腔动物的扁形动物也不例外!)和与之拮抗的肌肉,加上表皮及其附属的角质层的总称。无脊椎动物的主要骨骼形式。除了上述的软体动物,棘皮动物和节肢动物外的其他无脊椎动物都拥有水骨骼。  ?运动 无脊椎动物的运动方式有多种:  ? 借助纤毛的摆动前进  ? 没有刚毛,没有环形肌的线形动物通过两侧纵肌的交替收缩实现的蛇行  ? 有刚毛有环形肌有纵肌的蚯蚓的蠕动。这是通过不同节段纵,环肌肉交替收缩实现的  ? 在中,通过膨胀身体某节段实现固定,身体的另外部分收细前钻的  ? 有爪动物的爬行  ? 昆虫的飞行 (只是少数)排泄系统 并不是所有的无脊椎动物都有的。例如扁形动物,它们靠的是位于下表皮向内伸出的表皮突起的排泄细胞完成排泄的。而无脊椎动物常见的排泄器官则是和后肾管。神经系统 无脊椎动物的神经系统没有脊椎动物那么复杂多样。从最原始的神经细胞,到神经细胞集合成为神经节,到后来的形成。其形式由弥散的神经网到有序的神经链,到中枢和梯状神经系统的出现,也经历了一个由简单到复杂的过程。  由刺胞动物的感觉棍(有和重力觉),经过扁形动物头部神经细胞群集形成的“眼”,到昆虫的和头足动物,例如乌贼的眼(是由外胚层形成的!),分辨率不断上升。这更有利于动物逃避敌害和捕食。消化系统 刺胞动物是桶形的,口和是同一个开口。其被称为胃管系统(Gastrovaskularsystem),它和扁形动物分支的肠一样,行使消化和运输功能,因为它们没有。  内寄生的线形动物厂已经退化,它们靠头节吸取宿主内的营养。  而大部分的真后生动物动物都有贯穿身体全长的消化管道,以及与之配合的和循环系统,行细胞外消化。消化管道通常由:口,咽,(有如蚯蚓者,它还有膨大的),(肌肉)胃,肠和肛门。而双壳纲动物甚至用鳃过滤食物。循环系统 无脊椎动物不一定有循环系统,例如上述的刺胞动物,扁形动物,缓步动物和线形动物。而有循环系统的动物,又有如软体动物的开放式循环系统(头足动物的循环系统有向闭合式的趋向)和环节动物的闭合循环系统。在昆虫和蜘蛛等动物身体里有的是。  循环系统的任务是运输,美.国.手.机.监.听.器。它将里的和消化系统的营养物质运输到身体的其他地方,而将代谢废物运输到排泄器官。呼吸器官 无脊椎动物和其他一样,需要氧化能源物质获得能量,这个过程需要呼吸系统提供氧气。无脊椎动物最常见的呼吸器官是。但昆虫的呼吸器官却是,它们开口于体表的可关闭的(Stigmen),往体内不断细分,不经过循环系统直接将氧气运输到细胞的线粒体旁边,李宇春吧百度贴吧,非常有效的一套呼吸系统。生殖 无脊椎动物的繁殖形式多样。首先分为有性跟无性两种。有些动物,如刺胞动物和线形动物,有现象。如果动物是,还会出现自体交配现象。  常见的形式是。见于刺胞动物的无性世代。  有性生殖的特点是,监听定位手机,生殖通过生殖细胞的结合完成。而生殖过程可以是由一者单独完成,但更常见是两个个体通过各自提供不同的交配类型的生殖细胞去共同完成。前者见于,它后部性成熟的体节会受精于后一节体节。也会偶尔看到自身交配现象。  两个个体交配时,双方通常分别是的一方,(蚯蚓、蜗牛虽是雌雄同体,但它们的交配时却只扮演一种性别角色)。无脊椎动物的交配形式可谓千奇百怪。蚯蚓交配双方利用生殖带(Clitellum)分泌的液体粘在一起。一方的生殖带正对另一方生殖孔。一方的从雄性生殖孔排出,顺着自身体表的自己精子沟到达对方精子袋(Receptaculum seminis)中被储存,等待与对方的卵子受精。  雄性有一个特殊的,叫精囊(Spermatophore),内藏精子。它通过分泌物将精囊粘着在地上。雄蝎子与雌蝎子跳求爱舞,先用尾部扫动地面,引起雌蝎子注意。然后两者双螯相抵,互相牵拉。雄蝎子会用毒针蜇一下雌蝎子,并释放少量毒素,以麻痹迷魂雌蝎子。然后雄蝎子播下精囊,牵拉雌性蝎子,使之腹部的生殖部位与精囊开口接触,获得精子。雌性在交配过程中会尝试吃掉雄性蝎子。  而雄将精囊放置在高处,然后离开。雌马陆后来会发现精囊并取走,然后发生受精过程。 环节动物的,会使用裂殖生殖(Schizogamie),即是脱离含有生殖细胞的身体部分,使之在水中完成受精。蜗牛身上有含CaCO3的“爱情之箭”。交配双方通过数次前戏,就是互相磨蹭(中途会因疲倦而休息),双方达到兴奋状态。然后向对方射出“爱情之箭”,达到高潮,交换生殖细胞,]百度百科开放分类岛屿      。  世代交替,以钵水母为例,水母(Medusa)会通过精卵融合的有性生殖方式,生育出水螅(Polyp)。水螅然后经过无性生殖,即旁支出芽分裂,经过叠生体和蝶状幼体阶段再次成为水母。发展历史 地球上无脊椎动物的出现至少早于脊椎动物1亿年。大多数无脊椎动物见于,当时巳有节肢动物的及腕足动物。随后发展了及古棘皮动物的种类。到古生代末期,古老类型的生物大规模绝灭。还存在软体动物的古老类型(如),到末期即逐渐绝灭,软体动物现代属、种大量出现。到新生代演化成现代类型众多的无脊椎动物,而在古生代盛极一时的腕足动物至今只残存少数代表(如海豆芽)。笔石介绍 无脊椎动物笔石是最奇异而特殊的类群,自早开始,即已兴盛繁育,广泛分布,有的固着,有的匍匐,有的游移,有的漂浮。奥陶纪的笔石主要是正笔石目的科属,如(DIDYMOGRAPTUS)、叶笔石(PHYLLOGRAPTUS)、四笔石(TETRAGRAPTUS)、栅笔石(CLIMACOGRPTUS)等。相关学科 动物学的一个分支学科。在动物分类中,根据动物身体中有没有脊椎骨而分成脊椎动物和无脊椎动物两大类。研究无脊椎动物的分类、形态、生理特点、地理分布、繁殖、进化等的科学,叫。无脊椎动物学中包括:原生动物学、蠕虫学、、软体动物学、等。体温问题 因为无脊椎动物体内没有调温系统,随外界温度的变化,代谢速度也发生变化。直到高等的软骨,如鲨鱼出现调温机制,为温血动物。真正意义上的恒温动物应该从开始。

akgx3jianfei 2012-03-16 13:24
楼主主意很好,强烈支撑!盼望楼主可能写出更好的帖子来!也欢送大家到我的减肥产品排行榜小站来坐坐~
相关的主题文章:

  
   减肥法 祝大家健康快活每一天) 为了便利各位能X1v

suttiponk 2012-03-21 15:21
admin ครับ ผมขอถามน่ะครับ
หัวข้อ หลักสูตรการคัดเลือกด้วยวิธีสอบเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ
ข้อ 3.3 ครับ
คือผมเคยโดนจับเป็นผู้เสพ และตอนนี้เข้ารับการบำบัด พ้นโทษแล้ว

จากที่กล่าวมาผมมีสิทธิ เข้ารับคัดเลือกหรือป่าวครับ

jusfrofile 2012-03-22 09:35
เปิดแล้ว
ขอเชิญผู้เข้าสอบนายตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6 ปวช. (นายสิบตำรวจ) เข้าร่วม
สัมมนา เปิดแนวข้อสอบ เพื่อเพิ่มโอกาสให้สอบได้ในครั้งนี้
ณ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดอื่นเร็วๆๆนี้
นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 เจาะข้อสอบ สุดยอด การันตรีผลงาน
รายละเอียด ติวตำรวจ สอบตำรวจ คู่มือสอบตำรวจ นายสิบตำรวจ ติวสอบนายสิบตำรวจ ติวเจาะข้อสอบตำรวจ ชั้นประทวน เจาะข้อสอบตำรวจชั้นประทวน ติวนายสิบตำรวจ55 ติวตำรวจ 55
รวมตัวเฉพาะกิจสัญจรจากคณาอาจารย์กวดวิชา/ติวเตอร์และพี่ๆตำรวจ แนะนำน้องๆ
จากสถาบันชั้นนำ เฉพาะกิจสัญจร ให้น้องๆๆ สมหวัง
ข่าวด่วน !!! เปิดติวเข้มเจาะเกราะตำรวจชั้นประทวน ปี 2555 (นายสิบตำรวจ ปี55)
จากทีมงานสายตรงวิชาการข้อมูลสอบตำรวจจากส่วนกลาง
นำทีมโดย อาจารย์เพชรรุ่งสุดยอดเทคนิคความสามารถทั่วไป /ภาษาไทย /อาจารย์ธนเดช เดชสิทธิกุล สุดยอดกฎหมาย และทีมงานนักวิชาการกฎหมาย/และพี่ๆตำรวจ ให้คำแนะนำการเตรียมตัวสอบ ไม้ต้องเดินทาง ทางถึงกรุงเทพเราสัญจรเอาข้อมูลสุดยอด เน้นๆๆ ตรงๆๆ คมๆๆ ชัดๆๆ ลึกๆๆ รับรองคุณภาพจากผลงานที่ผ่านมา ทั้งนายร้อยตำรวจ 54และนายสิบตำรวจ รอบที่ผ่านมา ได้เกินครึ่ง
พร้อมคู่มือพิชิต/เจาะเกราะข้อสอบ/DVD ข้อสอบเก่า 1000 ข้อจากคลังข้อสอบให้ทบทวนซ้ำๆๆๆ ย้อนดูเทคนิคดีๆๆๆ ได้ไม่จำกัด
รวมค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม 2,499 บาทไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆๆ อีกแล้ว
และจะได้รับชุดเปิดแนวข้อสอบก่อนสอน/พร้อมDVD ที่คณาจารย์ได้วิเคราะห์และแนะนำการตัดตัวเลือกให้เตรียมตัวก่อนสอบอีก 1 สัปดาห์ก่อนการสอบ สำรองที่นั่งด่วนที่ สายตรงที่ 0807848019 (AIS) และ 0802810312 (TRUE) มาครั้งนี้คุ้มเกินคุ้มเพราะไม่ต้องซื้อหนังสือ หรือติวที่ไหน หรือหา DVD อีกครอบถ้วนจบกระบวนความสอบได้เป็นตำรวจแน่ๆๆๆ
เงื่อนไข โอนเงินมัดจำสำรองที่นั่ง 1000 บาท
แล้วแจ้งกลับเพื่อตรวจสอบสำรองที่นั่ง ในกระทู้ ของ เวปสถาบัน
www.JUSPROFILETUTOR.COM
๑. ที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทยสาขารัฐสภา เลขที่บัญชี 089-0-08089-5
นายภูเมธ อธิภิญญากุล
๒. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 140-247673-0
นางสาวทัชชญา อธิภิญญากุล
กำหนดหลักสูตรสัมมนาเข้มสัญจรเตรียมพร้อมก่อนใครพิชิตคะแนนนำหน้าผู้สอบท่านอื่นๆๆ เรียนกับเรา ต้องชนะ 10 คะแนนขึ้น เนื้อหาที่จะใช้สอบ
1.เลขและความสามารถทั่วไป 2.ภาษาไทย
4.กฎหมายทั่วไป และกฎหมายตำรวจ 5.จริยธรรม 6. เทคโนโลยีเบื้องต้น
(หมายเหตุ : ข้อมูลจากกองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
รวมเทคนิคการทำข้อสอบการวิเคราะห์โจทย์ ใช้หลักความเข้าใจ ไม่ต้องท่องจำ
แน่นอน แม่นยำผู้เรียนต้องสำรองที่นั่งก่อนเท่านั้น ถึงจะเรียนได้
เพราะสอนกลุ่มเล็กเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

สัมมนาเปิดแนวข้อสอบ ติวนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 สัญจร ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดนครราชสีมา
(โคราช) ณ โรงแรมศรีพัฒนา วันเสารที่ 21 และอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2555 (08.00-18.00)
สัมมนาเปิดแนวข้อสอบ ติวนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 สัญจร ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเชียงใหม่
วันเสารที่ 28 และอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2555 (08.00-18.00)
สัมมนาเปิดแนวข้อสอบ ติวนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 สัญจร ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดพิษณุโลก วันเสารที่ 5 และอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2555 (08.00-18.00)
สำรองที่นั่งด่วนมากครับขณะนี้มีผู้สนใจจองแล้วเป็นจำนวนมาก กำลังปรับเปลี่ยนสถานที่สัมมนาให้ใหญ่ขึ้นครับเพื่อรองรับครับ

honey 2012-03-22 12:32
หางานพิเศษทําที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์ หลังเลิกเรียน หลังเลิกงาน ทำงานผ่านอินเตอร์เน็ต

หางานพิเศษทําที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์ หลังเลิกเรียน หลังเลิกงาน ทำงานผ่านอินเตอร์เน็ต

หางานพิเศษทําที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์ หลังเลิกเรียน หลังเลิกงาน ทำงานผ่านอินเตอร์เน็ต สำหรับ นิสิต นักศึกษา คนว่างงาน พนักงานประจำ บุคคลทั่วไป และผู้ที่ต้องการหา คีย์ข้อมูล พิมพ์เอกสาร ส่ง E-mail เวลาว่าง เสาร์ อาทิตย์ รายได้เสริม หลังเลิกงาน หลังเลิกเรียน ประมาณวันละ 1-2 ช.ม. ทำงานที่บ้านได้ จ่ายรายได้รายวัน

ลักษณะ :
• เป็นการคีย์ข้อมูลตามเอกสารลง Word และ ส่ง E-mail ตามข้อมูล ที่ทางเรากำหนดให้
• สามารถทำที่บ้านได้ วันละ 1-2 ช.ม. ไม่กระทบกับงานประจำหรือการเรียน
• จ่ายรายได้ค่าตอบแทนรายวัน
• ไม่ใช่งานขายประกัน หรือขายสินค้า

คุณสมบัติ :
• ทุกเพศ
• อายุ 18 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
• สามารถใช้  Computer และ Internet ได้ ( Word,ส่ง E-mail)
( นักศึกษาที่ต้องการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน / บุคคลทั่วไป ก็สามารถทำได้ )
• มีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง

เอกสาร :
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรก
** กรุณา!! จดรหัส H-170528 เข้ามาติดต่อ งาน Parttime **

สนใจติดต่อ  คุณ เปรมวิกา  Tel .  086-3315255 , 080-7763007

สถานที่ : ศูนย์การค้า Max Value (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร) ใกล้ๆวงเวียนบางเขน กทม.gif[/img][/url]คำค้นหา. รายได้เสริมหลังเลิกเรียน , หางานทำหลังเลิกเรียน , หางานพิมพ์ข้อมูล,หางานสำหรับนักศึกษา,หางานรายได้หลังเลิกเรียน ,งานพิเศษทําที่บ้านหลังเลิกเรียน,หางานพิเศษหลังเลิกเรียน,งาน part time เสาร์-อาทิตย์ , หารายได้เสริมทำที่บ้าน , หางานพิมพ์เอกสารผ่านเน็ต , งานพิมพ์เอกสารผ่านเน็ต ,หารายได้เสริมหลังเลิกเรียน , หางานทำที่บ้าน, หางานทำเสาร์อาทิตย์ , หางานคีย์ข้อมูลเสาร์อาทิตย์ , หารายได้พิเศษทําที่บ้าน , งาน parttime จ่ายรายวัน , หารายได้หลังเลิกเรียนผ่านเน็ต ,หางานทำช่วงปิดเทอม , หางาน part time เสาร์ อาทิตย์ คีย์ข้อมูล , รายได้พิเศษหลังเลิกเรียน , หางาน part time นักศึกษา , หางานพิมพ์งานผ่านเน็ต///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


หางานพิเศษทําหลังเลิกงาน คีย์ข้อมูล พิมพ์เอกสาร รับงานทำที่บ้านได้

หางานพิเศษทําหลังเลิกงาน คีย์ข้อมูล พิมพ์เอกสาร รับงานทำที่บ้านได้

สำหรับผู้ที่ต้องการ หางานพิเศษทําหลังเลิกงาน  part time ทำที่บ้าน คีย์ข้อมูล พิมพ์เอกสาร ส่ง E-mail เวลาว่าง เสาร์ อาทิตย์ รายได้เสริม หลังเลิกงาน หลังเลิกเรียน สามารถรับกลับทำที่บ้านได้ จ่ายรายได้รายวัน สำหรับบุคคลทั่วไป  นักศึกษา พนักงานประจำ คนว่างงาน ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

คุณสมบัติ :
• ทุกเพศ
• อายุ 18 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
• สามารถใช้  Computer และ Internet ได้ ( Word,ส่ง E-mail)
( นักศึกษาที่ต้องการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน / บุคคลทั่วไป ก็สามารถทำได้ )
• มีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง

ลักษณะ :
• เป็นการคีย์ข้อมูลตามเอกสาร และ ส่ง E-mail ตามข้อมูล ที่ทางเรากำหนดให้
• สามารถทำที่บ้านได้ วันละ 1-2 ช.ม. ไม่กระทบกับงานประจำหรือการเรียน
• จ่ายรายได้ค่าตอบแทนรายวัน
• ไม่ใช่งานขายประกัน หรือขายสินค้า

สถานที่ปฎิบัติงาน :
• บ้านหรือที่พักอาศัย , ที่ทำงาน , สถานศึกษา , ร้านอินเตอร์เน็ต

เอกสาร :
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรก
** กรุณา!! จดรหัส H-170533 เข้ามาติดต่อ งาน Parttime **

สนใจติดต่อ  คุณ เปรมวิกา  Tel .  086-3315255 , 080-7763007

สถานที่ : ศูนย์การค้า Max Value (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร) ใกล้ๆวงเวียนบางเขน กทม.

คลิ๊กเพื่อกรอกข้อมูลฝากประวัติ >>>    


คำค้นหา. หางานพิเศษทําหลังเลิกงาน , รายได้เสริมหลังเลิกเรียน , หางานทำหลังเลิกเรียน , หางานพิมพ์ข้อมูล,หางานสำหรับนักศึกษา,หางานรายได้หลังเลิกเรียน ,งานพิเศษทําที่บ้านหลังเลิกเรียน,หางานพิเศษหลังเลิกเรียน,งาน part time เสาร์-อาทิตย์ , หารายได้เสริมทำที่บ้าน , หางานพิมพ์เอกสารผ่านเน็ต , งานพิมพ์เอกสารผ่านเน็ต ,หารายได้เสริมหลังเลิกเรียน , หางานทำที่บ้าน, หางานทำเสาร์อาทิตย์ , หางานคีย์ข้อมูลเสาร์อาทิตย์ , หารายได้พิเศษทําที่บ้าน , งาน parttime จ่ายรายวัน , หารายได้หลังเลิกเรียนผ่านเน็ต ,หางานทำช่วงปิดเทอม , หางาน part time เสาร์ อาทิตย์ คีย์ข้อมูล , รายได้พิเศษหลังเลิกเรียน , หางาน part time นักศึกษา , หางานพิมพ์งานผ่านเน็ตlovejenna 2012-03-29 12:02
ไม่มีเบอร์ติดต่อศูนย์หรอคราฟ

lovejenna 2012-03-29 12:03
เวฟรัยหรอคราฟ

lovejenna 2012-03-29 12:08
มีเบอร์ติดต่อศูนย์ไหมคราฟ

admin 2012-07-12 11:46
กกก


เวอร์ชันเต็ม: [-- ข่าวการรับสมัครสอบ นายสิบตำรวจ DVD ติวสอบตำรวจ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.029846 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us