เวอร์ชันเต็ม: [-- เฉลยข้อสอบนายร้อยตำรวจ 2556 รวมๆ สายอำนวยการ --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบตำรวจ 2558 -> เฉลยข้อสอบนายร้อยตำรวจ 2556 รวมๆ สายอำนวยการ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-01-28 14:31

เฉลยข้อสอบนายร้อยตำรวจ 2556 รวมๆ สายอำนวยการ

1....ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การรับส่งข้อมูลข่าวสาร หรือ
หนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วย ** วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2.คำสั่ง มีอะไรบ้าง ** ชื่อส่วนราชการหรือตำแหน่งของผู้มีอำนาจที่ออกคำสั่ง สั่ง ณ วันที่ ลายมือชื่อผู้ออกคำสั่ง และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อ
3.การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและไม่มีอะไรที่จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก ** ให้เจ้าหน้าที่ของเจ้า
4.ทุกปีปฏิทินให้ส่วนราขการจัดส่งหนังสือที่มีอายุครบ 20 ปี ** ให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม
5.ขนาดดีแอล ใช้สำหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑ ** พับ 3
6.คณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ** ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
7. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ ให้ประเมินจาก ** ผลงานและคุณลักษณะผู้ปฎิบัติราชการ ดังนี้
8.ห้ามมิให้บุคคลอื่นอยู่ในที่สืบสวน ***เว้นแต่ทนายความหรือที่ปรึกษา

วิชาสารบรรณ
1.รายงานการประชุม
- ไม่ได้ระบุรูปแบบที่เขียน
2.หนังสือรับรอง
-หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า
3.หนังสือภายนอก หน่วยงานใดติดต่อ
-สำนักงบประมาณ กับ กระทรวงการคลัง ผิดแบบช้ำใจมาก เพราะไปเอากรมที่ดิน กับกรมการปกครอง มันกระทรวงมหาดไทยทั้งคู่ ฮือๆ DSI กับ ราชทัณฑ์ก็ สังกัดกระทรวงยุติธรรม
4. 1.1.1.1(1) ถูกนะจ๊ะ ผมตอบข้อนี้
5.ผู้ใดไม่มีอำนาจพิจารณาตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงนะจ๊ะ ผมถูก
ผอ.สำนักงบประมาณและผู้ว่า มีฐานะเทียบเท่า หัวหน้ากรม
และ ผบ.ตร.เทียบเท่า ปลัดกระทรวง ผมไปดูโครงสร้างหน่วยมาแล้ว
วิชา พรบ.ตำรวจ
1.การเป็น ก.ต.ช.ต้องมีคุณสมบัติใด
-สมาชิกพรรคการเมือง ผมตอบ ผู้บริหาร ท้องถิ่น ช้ำใจมาก จำได้แต่การเมือง ไม่ดำรงตำแหน่งไม่เป็นข้าราชการการเมือง ลืมอ่านถึงคำว่า ผุ้บริหารท้องถิ่นด้วย
วิชา ความลับ
1.แผนเคลื่อนย้าย , พิทักษ์รักษา และทำลาย ผมถูก
2.ใครกำหนด อายุการเก็บหนังสือและ การทำลาย
ตอบ เจ้าหน้าที่หน่วยเก็บ ของหน่วยงานนั้นๆ ไม่ใช่ เจ้าของเรื่องหนังสือนะ ผมถูก
วิชาบ้านเมืองที่ดี
1......ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงมากที่สุด
ก.คุณภาพและการดูแลรักษา ข.เปิดเผย
ค.ราคาต่ำสุดและงบประมาณที่มีอยู่ ง.เที่ยงธรรม
ตัด ข. ง. ทิ้งไปได้เลย และมาวิเคราะห์ ก. กับ ค.
ผมตอบ ก.คับ ไม่รู้ทำไม
เพราะในหนังสือมันระบุว่า
ในกรณีที่วัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นเหตุให้ต้องคำนึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษาเป็นสำคัญให้สามารถกระทำได้โดยไม่ต้องถือราคาต่ำสุดในการเสนอซื้อหรือจ้างเสมอไป
งง.เลยคับ งั้นโดนปกติ ราคาต่ำสุดต้องมาก่อนสิคับ แล้วค่อยคำนึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษา หรือยังไง ผมก็งงๆอยู่ มันถามชวนคืดมาก เพราะคำว่าเสมอไป หมายถึงใช้โดยปกติ งั้นก็หมายความว่าเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงตลอด เว้นแต่ว่ามีบางครั้งที่ต้อง คำนึงคุณภาพและการดูแลรักษา ซึ่งต้องคำนึงบ้างเฉพาะเหตุ ซึ่งอยู่ไกลสุด ผมคิดถุกไหมคับ
วิชาภาษาไทย
1.ศีล สมาธิ ปัญญา
-ไตรสิกขา นะจ๊ะ ผมถูก เดาเอา
2.ปฏิรูป
-ปรับปรุง ผมตอบ เปลี่ยนแปลง เซ็งเลย
3.ช้างป่า........... เรียกเป็น "ตัว"
ช้างบ้าน......... เรียกเป็น "เชือก"
ช้างหลวง........เรียกเป็น "ช้าง" ผมถูก เย้
3.ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น
วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น
จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น
วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น
กลอนวรรคสุดท้ายที่ 4 ที่ให้พิจารณา ไตร่ตรองคือ วิมังสา ผมถูก เย้ เดานิดนึง
1. การปฏิรูปการเมือง (political reform) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงการเมืองในทิศทางที่ปรารถนา ตามรูปศัพท์ คำว่า “ปฏิรูป” หมายถึงการเปลี่ยนรูปหรือแปลง “รูป” (form) .. ขอนี้เอกสารอ้างอิง... (ภาษาไทย)
2. ช้างป่า 1 ตัว ช้างบ้าน 2 เชือก ต้องคตชรักษ์หรืออะไรนี้แหละ 3 ช้าง
3. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น ๒. วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น ๓. จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น ๔. วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น. ธรรม ๔ อย่างนี้ ย่อมเนื่องกัน ..
การรักษาความลับของทางราชการ

1.การปรับชั้นความลับ ลด เพิ่ม ชั้นความลับ รวมถึงการยกเลิก
2.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำหนดชั้นความลับชั่วคราวได้แฝะให้เสนอผู้มีอำนาจทันที
3.ให้นายทะเบียนฯจดแจ้งเหตุผลประกอบการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับไว็ในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ
4.ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการปฏิบัติตามระเบียบนี้ในเรื่องใดจะก่อให้เกิดความยุ่งยากโดยไม่เหมาะสม หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะกำหนดวิธีการรักษาความลับในเรื่องนั้นด้วยวิธีการอื่นที่มีประสิทธิภาพที่เท่ากันหรือดีกว่าแทนได้
5.การแสดงชั้นความลับใช้ตัวอักษรใหญ่กว่าตัวอักษรธรรมดา สีแดงหรือสีอื่น
6.การแก้ไขชั้นความลับ ให้ขีดฆ่า
7.ทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ มี ทะเบียนรับ ส่ง ควบคุม
8.ข้อมูลข่าวสารลับที่เป็นจานบันทึกเสียง แถบบันทึกเสียง ฟิ์มบันทึกภาพ ฯ แสดงชื่อหน่วยงานและเลขที่ชุดไว้ที่กล่องหรือหีบห่อ
9.การส่งข้อมูลข่าวสารภายในหน่วยงานเดียวกัน ใช้ใบปกข้อมูลข่าวสารลับปิดทับข้อมูลข่าวสารลับ
10.การส่งออกนอกหน่วยงาน ซองชั้นใน จ่าหน้าระบุเลขที่หนังสือนำส่ง ชื่อตำแหน่งผู้รับ และหน่วยงานผู้ส่ง พร้อมทั้งทำเครื่องหมายแสดงชั้นความลับทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
11.ซองชั้นนอก...ไม่ต้องแสดงชั้นความลับ
12.การเก็บ เก็บไว้ในที่ปลอดภัยและให้กำหนดวิธีการเก็บไว้เป็นการเฉพาะ ตามคำแนะนำขององค์การรักษาความปลอดภัย
13.ทำลายชั้นลับที่สุด จะเสี่ยงต่อการรั่วไหล อันจะก่อให้เกิดอันตรายแก่รัฐ
14.แผนฉุกเฉิน แผนเคลื่อนย้าย พิทักษ์รักษา ทำลาย
15.ไม่แสดงชั้นความลับ เปิดเผยได้ เว้นแต่รู้หรือควรจะรู้ข้อเท็จจริงว่ามีชั้นความลับ 
16.ข้อมูลชั้นความลับต่ำอ้างอิงชั้นความลับสูงกว่า...ต้องไม่ให้ชั้นความลับสูงกว่ารั่วไหล
17.(ข้อนี้นึกว่างานสารบัญ)การส่งทางไปรษณี ต้องตามคำแนะนำขององค์การรักษาความปลอดภัย
18.การเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับ...เก็บไว้ในที่ปลอดภัยและให้กำหนดระเบียบการเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับไว้เป็นการเฉพาะตามคำแนะนำขององค์การรักษาความปลอดภัย

ระเบียบงานสารบรรณ
1. การใส่เลขหน้าตามระเบียบงานสารบรรณ - ตอบ -1-
2. คำสุดท้ายของบรรทัดมีหลายพยางค์ไม่สามารถพิมพ์ให้จบคำได้ ตอบ ให้ใช้เครื่องหมายยัติภังค์ (-)
3. หนังสือภาษาอังกฤษไม่ต้องลงชื่อ ตอบ ข้อนี้ไม่แน่ใจค่ะ แต่เราตอบ Memorandum คือ บันทึก ส่วน Aid-memoire ก็ใช่แต่ไม่แน่ใจว่าในข้อสอบสะกดผิดมั้ยเราเลยเลือก memorandum
4. สิ่งที่ต้องพิมพ์ต่อจากโทรสาร ตอบ ที่อยู่จดมหายอิเล็กทรอนิกส์
5. คณะกรรมต้องการกำหนดเลขหนังสือเพิ่มสามารถกำหนดได้ ตอบ ไม่เกิน 4 เลข (ข้อนี้ผิดอ่ะ)
6. ข้อความที่แสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเกี่ยวกับเรื่องที่บันทึก ตอบ บันทึกความเห็น

สารบัญ ที่ถามว่า ที่ ตช 0034.54/123 เลข 5 หมายความว่าอย่างไร ตอบว่าไงครับ
ผมตอบว่ากองบังคับการคับ
เพราะ 34 คือกองบัญชาการ .5 ต้องเป็นกองบังคับการและกองกำกับการตำลำดับคับ ถ้ามีแผนก/งานก็เพิ่มอีกตัวหนึ่ง
-วันงานเทศกาลผ่านมา แค่ปีกว่าๆ ไม่น่าลืมกัน ในงานวันออกพรรษา สัญญาว่าจะรักมั่น จุดธูปเวียนเทียนร่วมกัน อธิฐานจะรักมั่นภิรมณ์ ** ( ตอบว่า เสียใจ - หรือตัดพ้อ )
คำหมั่น = คำสัญญามั่น
แต่งแปงเอา = งานแต่งงาน
ฮู้ = รู้, ทราบ
อ้ายหว่า = พี่บอกว่า
บัดยามคิดฮอด = เมื่อยามคิดถึง
อยู่ไส = อยู่ไหน
ส่ำคนโซโตจ่อย = เหมือนคนผอมโซ
ซิขอละน้อง = จะสู่ขอน้อง
ม่วนหู = รื่นหู
อุกใจเด้ = จุกในอก
ซิไปล่ะท่า = จะไปรอคอย
บ่อนนอน = ที่นอน
บ่จื่อจำ = ไม่จดจำ
- รายงานการประชุม ** ใช้กระดาษตราครุฑ หรือไม่ ( จำข้อสอบไม่ได้ อะ ) ทำภาษาไทยจนมึน

สารบัญ
1.การกำหนดอักษรของคณะกรรมการ ไม่เกิน 4 ตัวอักษร
2.จะทำลายหนังสือได้ต้องอยู่ในขั้นตอนใด...หอจดหมายเหตุให้ความเห็นชอบ
(ข้อหลอก หอจดหมายเหตุไม่แจ้งผลให้ทราบภายใน 30 วัน จริง ๆ ต้อง 60 วัน)
3.ส่งหนังสืออายุครบ 20 ปี ให้หอจดหมายเหตุ ฯ 31 ม.ค.ของปีถัดไป
4.ข้อความขึ้นต้นของหนังสือรับรอง...หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า...
5.ไม่ใช้กราบเรียนในหนังสือภายใน...รองนายกรัฐมนตรี
6.หนังสือภายนอกที่มีไปมาระหว่างส่วยราชการ...สำนักงบประมาณกับกระทรวงการคลัง
7.ระบบสารบัญอิเล็คทรอนิค...การรับส่งข่าวสารหรือหนังสือราชการผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีทางอิเล็คทรอนิค
8.ลงชื่อย่อกำกับตราในหนังสือประทับตรา...ผู้อำนวยการกอง
9.ขั้นตอนการรับส่งหนังสือ...จัดลำดับ , เปิดซอง , ประทับตรารับ , ลงทะเบียนรับ , จัดแยกส่ง
10.การส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสารซึ่งไม่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้ง เช่น ทางโทรทัศน์ วิทยุสื่อสาร วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น ให้ผู้ส่งและผู้รับบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐาน
11.เลขที่ที่ออกคำสั่งฉบับแรก ที่ 1/2556
12.ไม่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ...ผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัด
13.สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประสงค์ใช้งานสารบัญนองเหนือจากนี้ให้ทำความตกลงกับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
14.ไม่ใช่รายละเอียดในคำสั่ง...ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่...
15.หนังสือที่เจ้าของหนังสือเห็นว่ามีส่วนราชการอื่นที่เกี่ยว ข้องควรได้รับทราบด้วย โดยปกติให้ส่งสำเนาไปให้ทราบโดยทำเป็นหนังสือประทับตรา
16.รายงานการประชุมใช้กระดาษ...ไม่มีกำหนด
17.การลงชื่อในหนังสือราชการ
(ลายมือชื่อ)
.................................
(หม่อมราชวง ปวรรุจน์ จุฑาเทพ)
18.ตรวจสบเอกสารก่อนส่ง...เจ้าของเรื่อง
19.ตช 0034.54/123 เลข 5 คือ กองบังคับการ
20.กระดาษ A4 พับสาม ใช้กับซอง DL
21.พิมพ์คำสุดท้ายไม่จบในบรรทัด ให้ใช้เครื่องหมายยัตติภังค์
22.ลงหลังจากหมายเลขโทรศัพท์และก่อนสำเนาส่ง คือ หมายเลขภานในตู้สาขา
23.บันทึกความคิดเห็นส่วนตัว...บันทึกความคิดเห็น
24.หนังสือมีหลายหน้า...-เลขหน้า-
25.ลำดับ...1.1.1.3(1)
26.ผู้ลงลายมือชื่อของ สตช. ที่สามารถออกเลขของหน่วยงานได้...รองผู้บัญชาการ
27.รายละเอียดที่ สตช. กำหนดเองเรื่อง เรื่องเดิม ข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะ...ใช้กับหนังสือภายใน
28.อัยการสูงสุด...ใช้กราบเรียน / ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
29.การรับรองรายงานการประชุมในครั้งต่อไป...ประธานหรือเลขา

ที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจน
30.รายละเอียดอ้างถึงหนังสือภายนอก...ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ความลับ ความเร็ว เลขที่ วันที่ (ตอบศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ลับ ด่วน ที่ นบ 0102/123 ลง 28 เม.ย.2556) จะถูกมั้ย
สารบัญ ที่หาคำตอบไม่ได้ ช่วยตอบที
1.หนังสือมีหลายหน้า ให้พิมพ์อย่างไร...-เลขหน้า- หรือเปล่า หรือไม่มีขีด
2.ข้อย่อยหลังจาก 1.1.1.3 ...ตอบที
3.หนังสือที่สามารออกเลขหนังสือของหน่วยงานได้...
ก.นายเวรผู้บังคับการ ข.ผู้บังคับหมวด ค.สารวัตรจราจร ง.รองผู้บัญชาการ
4.การส่งทางไปรษณี...ระเบียบเขียนการสื่อสารแห่งประเทศไทย แต่คำตอบไม่มี เราควรตอบ บริษัท กสท.โทรคมนาคม มั้ย
5.หนังสือต่างประเทศที่ไม่ต้องลงนาม ตอบได้ทั้ง Aide-Memoire และ Memorendum แต่ต้องมีข้อไหนสะกดผิดแน่ๆ นำไม่ได้
ข้อที่หาเจอแล้ว
6.คำขึ้นต้นและลงท้ายอัยการสูงสุด กราบเรียน-ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง เค้าแก้ไขภาคผนวกสองแล้ว
พรฎ.น่าจะสมบูรณ์ที่สุด
1.ไม่ใช่ส่วนราชการ "กรุงเทพมหานคร"
2.เกิดผลสัมฤทธิ์ คือ ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใจ ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า
3.เกิดผลสัมฤทธิ์ คือ จัดทำแผนไว้ล่วงหน้า + กำหนดรายละเอียดขั้นตอน + ติดตามประเมินผล
4.รายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายที่ต้องจัดให้มีขึ้นใหม่ หรือกฎหมายที่ต้องแก้ไข คือ "แผนนิติบัญญัติ"
5.ในการจัดซื้อจัดจ้าง ในกรณีที่วัตถุประสงค์ในการใช้เป็นเหตุให้ต้องคำนึกถึงคุณภาพและการดูแลรักษาเป็นสำคัญให้สามารถกระทำได้โดยไม่ต้อง "ถือราคาต่ำสุด" ในการเสนอซื้อหรือจ้างเสมอไป
6.การลดขั้นตอน คือ "จัดทำแผนภูมิขั้นตอน"
7.กระจายอำนาจตัดสินใจคือ "ลดขั้นตอน"
8.ประเมินผู้บังคับบัญชา เป็นความลับเพื่อ "ประโยชน์แห่งความสามัคคีของข้าราชการ"
9.ประเมินข้าราชการ ให้ส่วนราชการ "คำนึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้นในตำแหน่งที่ปฏิบัติ"
10. กรณีปกติ เปิดเผย และกรณีจำเป็น ตอบ สิทธิส่วนบุคคล

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comadmin 2012-01-31 05:07

ดาวโหลดข้อสอบ ตำรวจสัญญาบัตร สาย อก.2-4 ปป.1-3 สส.5

size="4">วิธีการดาวโหลด inkbucks

ดาวโหลดข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
http://5d665e0d.linkbucks.com
http://6c3fae34.linkbucks.com
ดาวโหลด กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553
http://6d779210.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
http://a8833b8f.linkbucks.com
http://3291edad.linkbucks.com
http://d28e7525.linkbucks.com
ดาวโหลดกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผล ฯ พ.ศ.2547
http://10a8ff06.linkbucks.com
ดาวโหลดพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554
http://92e29417.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบวิชาภาษาไทย (อก2-4)
http://c6d6c93d.linkbucks.com
http://5cfa3cc9.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (อก.2-4)
http://fe628dd0.linkbucks.com
http://7e61f3a6.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ปป1-3)
http://5c96f9d3.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน (ปป1-3)
http://9172a531.linkbucks.com
http://956fd2b0.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา (ปป1-3)
http://b90c5b86.linkbucks.com
ดาวโหลดเเนวข้อสอบรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (สส.5)
http://bee7b0ae.linkbucks.com
ดาวโหลดแนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 (สส.5)
http://740874b1.linkbucks.com

ลิงค์สำรอง
ดาวโหลดข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
http://www.ziddu.com/download/18453225/prb1.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/18453300/prb2.pdf.html
ดาวโหลด กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553
http://www.ziddu.com/download/18453367/nn01.pdf.html
ดาวโหลดข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
http://www.ziddu.com/download/18453417/bm1.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/18453420/bm2.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/18453421/bm3.pdf.html
ดาวโหลดกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผล ฯ พ.ศ.2547
http://www.ziddu.com/download/18453386/vv01.pdf.html
ดาวโหลดพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554
http://www.ziddu.com/download/18453444/pp01.pdf.html
ดาวโหลดข้อสอบวิชาภาษาไทย (อก2-4)
http://www.ziddu.com/download/18453449/t1.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/18453481/t2.pdf.html
ดาวโหลดข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (อก.2-4)
http://www.ziddu.com/download/18453485/21.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/18453486/dd14.pdf.html
ดาวโหลดข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ปป1-3)
http://www.ziddu.com/download/18453517/ww01.pdf.html
ดาวโหลดข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน (ปป1-3)
http://www.ziddu.com/download/18453523/ll01.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/18453527/ll02.pdf.html
ดาวโหลดข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา (ปป1-3)
http://www.ziddu.com/download/18453564/oo1.pdf.html
ดาวโหลดเเนวข้อสอบรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (สส.5)
http://www.ziddu.com/download/18453570/mm45.pdf.html
ดาวโหลดแนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 (สส.5)
http://www.ziddu.com/download/18453582/m01.pdf.html


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


admin 2013-05-27 12:57
11111111111111111111


เวอร์ชันเต็ม: [-- เฉลยข้อสอบนายร้อยตำรวจ 2556 รวมๆ สายอำนวยการ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.022639 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us