เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี 3 ท้องถิ่น อปท. --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ อปท.เทศบาล อบต. อบจ. กทม. และท้องถิ่นต่างๆ -> แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี 3 ท้องถิ่น อปท. [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2010-11-07 14:17

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี 3 ท้องถิ่น อปท.

แนวข้อสอบ 
ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

1. ระเบียบฉบับนี้ให้ยกเลิกระเบียบฉบับใด

ก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2540

ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528

ค. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณสุขาภิบาล พ.ศ. 2531

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ        ง.  ถูกทุกข้อ

                                ข้อ 3  ให้ยกเลิก

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2540

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณของสุขาภิบาล พ.ศ. 2531

4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเมืองพัทยา พ.ศ. 2531

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. 2538

2. ผู้รักษาการตามระเบียบฉบับนี้คืออะไร

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ตอบ        ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

                                ข้อ 4  ให้ปลัดกระทรวงหมาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา 
ยกเว้นการปฏิบัติการตามระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์  และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

 ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
อาจมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้

 

3. คณะผู้บริหารท้องถิ่น หมายความว่า

ก. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข. คณะเทศมนตรี

ค. ประธานกรรมการสุขาภิบาล

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ        ง.  ถูกทุกข้อ

                                “คณะผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  คณะเทศมนตรี 
ประธานกรรมการสุขาภิบาล ปลัดเมืองพัทยา 
และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

4. เจ้าหน้าที่งบประมาณ หมายความว่า

ก. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข. ปลัดเทศบาล , ปลัดสุขาภิบาล

ค. หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา ,
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ        ง.  ถูกทุกข้อ

                                “เจ้าหน้าที่งบประมาณ”  หมายความว่า  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล  ปลัดสุขาภิบาล 
หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา 
และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ก. เรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ
เสนองบประมาณรายรับและรายจ่ายตามแบบและหลักเกณฑ์พร้อมด้วยรายละเอียดที่กำหนดตามระเบียบ
ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

ข. วิเคราะห์งบประมาณ
และการจ่ายเงินของหน่วยงานต่าง ๆ

ค. สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล
เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสาร งบประมาณและรวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ        ง.  ถูกทุกข้อ

                                ข้อ 8  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้  และให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ
ดังต่อไปนี้

1. เรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ เสนอประมาณการรายรับ
และรายจ่ายตามแบบ 
และหลักเกณฑ์พร้อมด้วยรายละเอียดที่กำหนดไว้ตามระเบียบ ข้อบังคับ
คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

2. วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงานต่าง

3. สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล
เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารงบประมาณ และรวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี

6. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานใด

ก. กระทรวงมหาดไทย

ข. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ค. สภาท้องถิ่น

ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ตอบ        ค.  สภาท้องถิ่น

                                ข้อ 11  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อาจจัดทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น

7. เงินงบประมาณประเภทใดที่อาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้

ก. งบประมาณรายจ่ายทั่วไปกับงบประมาณกลาง

ข. งบประมาณเพิ่มเติมกับงบประมาณเฉพาะการ

ค. งบประมาณเฉพาะการกับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ        ค.  งบประมาณเฉพาะการกับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

                                ข้อ 12   งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  อาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้

8. รายจ่ายตามแผนงานจำแนกเป็นสองลักษณะ  ลักษณะที่ 1 เป็นลักษณะรายจ่ายประจำ 
อยากทราบว่ารายจ่ายลักษณะที่สองคือรายจ่ายเพื่อการลงทุนประกอบด้วยอะไรบ้าง

ก. หมวดค่าครุภัณฑ์

ข. ค่าที่ดิน

ค. ค่าสิ่งก่อสร้าง

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ        ง.  ถูกทุกข้อ

                                ข้อ 14   รายจ่ายตามแผนงาน  จำแนกเป็นสองลักษณะคือ

1. รายจ่ายประจำ 
ประกอบด้วย

ก. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ข. หมวดค่าจ้างชั่วคราว

ค. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

ง. หมวดค่าสาธารณูปโภค

จ. หมวดเงินอุดหนุน

ฉ. หมวดรายจ่ายอื่น ๆ

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ประกอบด้วย 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและก่อสร้าง 
รายละเอียดประเภทจ่ายงบกลาง  หมวดรายจ่ายต่าง
ๆ และเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกำหนด

9. ประมาณรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วยเงินหมวดใดบ้าง

ก. หมวดภาษีอากร

ข. หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต

ค. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ        ง.  ถูกทุกข้อ

                                ข้อ 17   ประมาณการรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วยรายได้ที่จำแนกเป็น

1. หมวดภาษีอากร

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับใบอนุญาต

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค  และกิจการพาณิชย์

5. หมวดเงินอุดหนุน

6. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

10. รายละเอียดประเภทรายได้
และรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย 
เฉพาะการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานใดกำหนด

ก. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ข. กรมการปกครอง

ค. สภาท้องถิ่น

ง. กระทรวงมหาดไทย

ตอบ        ข.  กรมการปกครอง


                                ข้อ 18  รายละเอียดประเภทรายได้ 
และรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกำหนด


  ความลับการเป็นข้าราชการมาถึงมือท่านแล้ว

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<
 
>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน
 <<


อำภา 2010-11-18 15:02

แนวข้อสอบ

พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

1.
   พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเมื่อใด

        ก.    1 พฤศจิกายน 2508                                                            ข.  2 พฤศจิกายน 2508

        ค.    1 ธันวาคม 2508                                                                  ง.    2 ธันวาคม 2508

        ตอบ      ง.  2 ธันวาคม 2508

 พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่
1 พฤศจิกายน 2508

                        มาตรา
2*
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

        เป็นต้นไป 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2529  ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2543

2.    บุคคลใดคือผู้รักษาการพระราชบัญญัตินี้

        ก.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง                                    ข.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

        ค.    ปลัดกระทรวงมหาดไทย                                                   ง.    ถูกทั้ง ก. และ ข.

        ตอบ       ง. ถูกทั้ง ก. และ ข.

                        มาตรา 4*
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

        รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

                        กฎกระทรวงนั้น
เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

3.    คำว่า เจ้าของที่ดิน หมายความว่า

        ก.    ผู้มีชื่อในเอกสารสิทธิ์

        ข.    ผู้ครอบครองที่ดิน
ที่มีกรรมสิทธิ์เท่านั้น

        ค.    บุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือ

                ครอบครองอยู่ในท้องที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน

ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

        ตอบ       ค.
บุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือครอบครองอยู่ในท้องที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน

                        มาตรา 6  ในพระราชบัญญัตินี้

 ที่ดิน หมายความว่า
พื้นที่ดิน และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย

 เจ้าของที่ดิน หมายความว่า
บุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

        ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
หรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน

 ปี หมายความว่า
ปีปฏิทิน

 รัฐมนตรี หมายความว่า
รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 

4.    คำว่า ที่ดิน หมายความว่า

        ก.    พื้นที่ดิน                                                                                ข.   พื้นที่เป็นภูเขา

        ค.    พื้นที่มีน้ำ                                                                              ง.    ถูกทุกข้อ

        ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

                        คำอธิบายดังข้อข้างต้น

5.    บุคคลใดต่อไปนี้มีอำนาจออกกฎกระทรวง
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

        ก.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง                                    ข.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

        ค.    ปลัดกระทรวงมหาดไทย                                                   ง.    ถูกทั้ง ก. และ ข.

        ตอบ       ง.  ถูกทั้ง ก. และ ข.

                        มาตรา 4*
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

        รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

                        กฎกระทรวงนั้น
เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

                        *[มาตรา 4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมฯ พ.ศ. 2524]

6.    ให้ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปีนี้จากราคาปานกลางของที่ดิน
ตามบัญชี

        อัตราภาษีบำรุงท้องที่ท้ายพระราชบัญญัตินี้ภายในเดือนใด

        ก.    มกราคม                                                                                ข.   มีนาคม

        ค.    พฤษภาคม                                                                            ง.    ตุลาคม

        ตอบ       ก.  มกราคม

                        มาตรา 7 
ให้ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษี
บำรุงท้องที่

        สำหรับปีนั้นจากราคาปานกลางของที่ดิน
ตามบัญชีอัตราภาษีบำรุงท้องที่ท้ายพระราชบัญญัตินี้

7.    ที่ดินต่อไปนี้เจ้าของที่ดินไม่ต้องเสียภาษี

        ก.    ที่ดินที่ใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ
การศึกษาหรือการกุศลสาธารณะ

        ข.    ที่ดินที่ใช้ในการรถไฟ
การประปา การไฟฟ้าหรือการท่าเรือของรัฐ หรือที่ใช้เป็นสนามบินของรัฐ

        ค.    ที่ดินที่ใช้เป็นสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน

        ง.    ถูกทุกข้อ

        ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

                        มาตรา 8
เจ้าของที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับที่ดิน ดังต่อไปนี้

(1) ที่ดินที่เป็นที่ตั้งพระราชวังอันเป็นส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

(2) ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐหรือสาธารณะ

        โดยมิได้หาผลประโยชน์

(3) ที่ดินของราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือสาธารณะ

        โดยมิได้หาผลประโยชน์

(4) ที่ดินที่ใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา
หรือการกุศลสาธารณะ

(5) ที่ดินที่ใช้เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง
ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของวัด ไม่ว่าจะใช้

        ประกอบศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือไม่
หรือที่ศาลเจ้า โดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน

                        *(6) 
ที่ดินที่ใช้เป็นสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน

                *(7)  ที่ดินที่ใช้ในการรถไฟ การประปา
การไฟฟ้าหรือการท่าเรือของรัฐ หรือที่ใช้เป็นสนามบินของรัฐ

                        *[แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 156 ลงวันที่ 4 มิถุนายน พุทธศักราช 2515
]

                        (8) 
ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรียนที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินอยู่แล้ว

                (9)  ที่ดินของเอกชนเฉพาะส่วนที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้ทางราชการจัดใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
โดยเจ้าของที่ดินมิได้ใช้หรือหาผลประโยชน์ในที่ดินเฉพาะส่วนนั้น

                (10) 
ที่ดินที่เป็นที่ตั้งที่ทำการขององค์การสหประชาชาติ
ทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ หรือองค์การระหว่างประเทศอื่น
ในเมื่อประเทศไทยมีข้อผูกพันให้ยกเว้นตามอนุสัญญาหรือความตกลง

                (11)  ที่ดินที่เป็นที่ตั้งที่ทำการของสถานทูต
หรือสถานกงสุล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักถ้อยที ถ้อยปฏิบัติต่อกัน   


                        (12)  ที่ดินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comอำภา 2010-11-18 15:03
มีเฉลยหรือปล่าวคะ

utumpon_ni 2011-07-24 15:59
ไม่มีเฉลยให้หรอค่ะ

pichsee 2012-01-03 20:10
ขอบคุณ

poo 2012-08-16 13:02
อยากได้แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีจ้า

admin 2013-01-17 13:59
0000000000

decho 2013-11-04 11:17
111111111111111

decho 2013-11-22 19:32
1111111111


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี 3 ท้องถิ่น อปท. --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.022980 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us