เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3 อบต. เทศบาล ท้องถิ่น --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ อปท.เทศบาล อบต. อบจ. กทม. และท้องถิ่นต่างๆ -> แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3 อบต. เทศบาล ท้องถิ่น [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2010-11-07 14:10

แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3 อบต. เทศบาล ท้องถิ่น

แนวข้อสอบ

การปฏิบัติงานว่าด้วยกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

1. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ก. Office  of   The    Protection  Board

ข. Office  of  The  Consumer  Protection

ค. Office  of  The  Consumer  Protection  Board

ง. Office  of  The  Consumer    Board

ตอบ  ค.  Office  of  The  Consumer  Protection 

2. ข้อใดคืออักษรย่อของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ก. สคภ.                                              ค.  สกบ.

ข. สคบ.                                              ง.  คคบ.

ตอบ  ข.  สคบ.    

3. ข้อใดคือเว็ปไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ก. consumer@ocpb.go.th             ค. consumer@ocpb.com

ข. consumer.ocpb.go.th                ง.  consumer@hotmail.com 

ตอบ ก. consumer@ocpb.go.th 

4. ข้อใดคือสายด่วนร้องทุกข์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ก. 1119                                               ค.  1166

ข. 1669                                               ง.  191

ตอบ  ค.   1166

5. ข้อใดคือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นปีที่ 34 ในรัชการปัจจุบัน

ก. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ. 2522

ข. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ. 2545

ค. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ. 2551

ง. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2541

ตอบ   ก.  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ. 2522

6. ข้อใดคือมาตราที่บัญญัติถึงความหมายของ
ซือ
, ขาย , 
สินค้า 
,  บริการ

ก. มาตรา  2                                       ค.  มาตรา 4

ข. มาตรา  3                                       ง.  มาตรา  7

ตอบ  ข.   มาตรา  3

7. ข้อใดคือความหมายของคำว่า
“ซื้อ” ตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค 2522

ก. หมายความว่า เช่า เช่าซื้อ หรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใด ๆ
โดยให้ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น

ข. หมายความรวมถึง เช่า เช่าซื้อ หรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใด ๆ
โดยให้ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น

ค.  หมายความรวมถึง ให้เช่า ให้เช่าซื้อ
หรือจัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ
โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น

ง. หมายความว่า สิ่งของที่ผลิตหรือมีไว้เพื่อขาย

ตอบ  ข.  หมายความรวมถึง เช่า เช่าซื้อ
หรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยให้ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น

8. ข้อใดคือความหมายของคำว่า
“ขาย” ตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค 2522

ก. หมายความว่า เช่า เช่าซื้อ หรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใด ๆ
โดยให้ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น

ข. หมายความรวมถึง เช่า เช่าซื้อ หรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใด ๆ
โดยให้ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น

ค. หมายความรวมถึง ให้เช่า ให้เช่าซื้อ
หรือจัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ
โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น

ง. หมายความว่า สิ่งของที่ผลิตหรือมีไว้เพื่อขาย

ตอบ ค. หมายความรวมถึง ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือจัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใด
ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น

9. ข้อใดคือความหมายของคำว่า
“สินค้า” ตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค 2522

ก. หมายความว่า สิ่งของที่ผลิตหรือมีไว้เพื่อขาย

ข. หมายความว่า สิ่งของที่ผลิตหรือมีไว้เพื่อเช่า

ค. หมายความว่า สิ่งของที่เป็นต้นแบบในการผลิต

ง. ถูกทั้ง ก และ ข

ตอบ  ง.  ถูกทั้ง ก และ ข

 สินค้าหมายความว่า
สิ่งของที่ผลิตหรือมีไว้เพื่อขาย

 ขาย
หมายความรวมถึง ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือจัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใด
ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพื่อการดังกล่าวด้วย

10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตาม
พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค

ก. บริการหมายความว่า
การรับจัดทำการงาน การให้สิทธิใด ๆ
หรือการให้ใช้หรือให้ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อื่นและรวมถึงการจ้างแรงงานตามกฎหมายแรงงาน

ข. ผลิตหมายความว่า ทำ ผสม
ปรุง ประกอบ ประดิษฐ์ หรือแปรสภาพและหมายความรวมถึงการเปลี่ยนรูป การดัดแปลง
การคัดเลือก หรือการแบ่งบรรจุ

ค. ผู้บริโภคหมายความว่า
ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ

ง. ผู้ประกอบธุรกิจหมายความว่า
ผู้ขาย ผู้ผลิตเพื่อขาย
ผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายหรือผู้ซื้อเพื่อขายต่อซึ่งสินค้า
หรือผู้ให้บริการ และหมายความรวมถึงผู้ประกอบกิจการโฆษณาด้วย


บ  ก.  บริการหมายความว่า
การรับจัดทำการงาน การให้สิทธิใด ๆ
หรือการให้ใช้หรือให้ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือกิจการใด ๆ
โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อื่นและรวมถึงการจ้างแรงงานตามกฎหมายแรงงาน


คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3
รายละเอียดในไฟล์ E-book และหนังสือ ประกอบด้วย  
 
 
 

- ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- แนวข้อสอบ พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
- พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


piglet 2010-11-13 20:10

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. ๒๕๓๕1. ระเบียบฉบับนี้ให้ยกเลิกระเบียบฉบับใดก. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ. ๒๕๐๒ข. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ. ๒๕๐๓ค. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ. ๒๕๐๔ง. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ. ๒๕๐๕ตอบ       ข.  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.พ.ศ. ๒๕๐๓
พ.ศ. ๒๕๐๓

 

2. ผู้รักษาการตามระเบียบฉบับนี้คือใครก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตอบ       ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                มาตรา ๕ 
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้  และกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้
ในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวง                กฎกระทรวงนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับได้3. เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หมายความว่าก. นายกเทศมนตรีข. ประธานกรรมการสุขาภิบาลค. ผู้ว่าราชการจังหวัดง. ถูกทุกข้อตอบ       ง. ถูกทุกข้อ                มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หมายความว่า(๑) นายกเทศมนตรี  สำหรับในเขตเทศบาล(๒) ประธานกรรมการสุขาภิบาล  สำหรับในเขตสุขาภิบาล(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัด  สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด(๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร(๕) ปลัดเมืองพัทยา  สำหรับในเขตเมืองพัทยา(๖) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การปกครองท้องถิ่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น  สำหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น4. ผู้ใดขับขี่รถซึ่งบรรทุกมูลสัตว์
กรวด หิน ดิน ทราย 
และวัตถุดังกล่าวได้ตกหล่น ปลิว ฟุ้งกระจาย  ต้องระวางโทษตามข้อใดก. ปรับไม่เกินสามพันบาทข. ปรับไม่เกินสี่พันบาทค. ปรับไม่เกินห้าพันบาทง. ปรับไม่เกินหกพันบาทตอบ       ก.  ปรับไม่เกินสามพันบาท                มาตรา ๕๕  ผู้ใดขับขี่รถซึ่งบรรทุกมูลสัตว กรวด หิน ดิน
เลน ทราย มูลฝอย หรือมีน้ำมัน 
และวัตถุดังกล่าวได้ตกหล่น ปลิว ฟุ้งกระจาย หรือรั่วไหลลงบนถนน  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามพันบาท5. ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผู้ใดมีอำนาจในการให้คำแนะนำผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทยข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค. ประธานกรรมการสุขาภิบาลง. ปลัดกรุงเทพมหานครตอบ       ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                มาตรา ๔๒ 
ในเขตกรุงเทพมหานครให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จะให้คำแนะนำผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้                ในเขตเทศบาล  สุขาภิบาล 
เมืองพัทยา 
และองค์การปกครองท้องถิ่นอื่นให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด  และของปลัดกระทรวงมหาดไทยสำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด6. การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยตาม
มาตรา ๓๗ คือข้อใดก. ห้ามมิให้ผู้ใดยืน
นั่ง หรือ นานบนราวสะพานสาธารณะ หรือนอนในที่สาธารณะข. ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง
ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะค. ห้ามมิให้ผู้ใดปีนป่าย
นั่ง หรือขึ้นไปบนรั้ว กำแพง ต้นไม้หรือสิ่งค้ำยันต้นไม้ในที่สาธารณะง. ห้ามมิให้ผู้ใดเล่นว่าว
ฟุตบอล ตะกร้อ หรือกีฬาใดๆ บนถนน หรือในสถานสาธารณะตอบ       ก. ห้ามมิให้ผู้ใดยืน นั่ง หรือ นานบนราวสะพานสาธารณะ หรือนอนในที่สาธารณะ                มาตรา ๓๗  ห้ามมิให้ผู้ใดยืน นั่ง หรือ
นานบนราวสะพานสาธารณะ หรือนอนในที่สาธารณะ7. อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปิดแผ่นประกาศ  หรือเขียนข้อความ  ภาพ 
หรือเอกสาร  เพื่อโฆษณาแก่ประชาชน  จะต้องเสียค่าบริการเท่าใดก. หนึ่งร้อยบาทข. สองร้อยบาทค. สามร้อยบาทง. สี่ร้อยบาทตอบ       ข.  สองร้อยบาท


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comadmin 2013-01-21 09:46
1. ในปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อใหม่ๆ เป็นจำนวนมาก ท่านในฐานะผู้บริหารระดับจังหวัด จะมีวิธีการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบอย่างไร

2.       ในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยมีปัญหาสุขภาพแตกต่างกัน หากท่านได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระดับจังหวัดให้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่และระบุผลลัพธ์การดำเนินงานสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขนั้น ท่านจะดำเนินการอย่างไร

3.       มูลเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดการปฏิรูประบบสาธารณสุขในประเทศไทยคืออะไร และมีการกำหนดกรอบแนวคิดในการปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศไทยอย่างไร 

4.       ท่านคิดว่าควรจะมีการกำหนดกรอบหรือแนวทางปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศไทยอย่างไร

5.       ในการจัดทำแผนกลยุทธ์นั้นผู้บริหารจะต้องมีข้อมูลใดบ้าง เพื่อใช้ประกอบการจัดทำ

6.       จงอธิบายถึงหลักการ  แนวคิด ของการวิเคราะห์องค์กรพร้อมทั้งยกตัวอย่าง 

7.       แผนกลยุทธ์ระดับองค์การและระดับหน่วยงานควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง และมีความเชื่อมโยงกันอย่างไร

8.       จงยกตัวอย่างเครื่องมือ (tools) ที่ใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ มา 2 ชนิด พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดของการใช้เครื่องมือดังกล่าว ข้อดี ข้อด้อยและข้อควรระวังในการใช้ 

9.       ผู้บริหารควรมีกลวิธีหรือแนวทางอย่างไรให้แผนกลยุทธ์ที่จัดทำไว้ประสบความสำเร็จ

10.    กลยุทธ์ที่สำคัญในการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพได้แก่เรื่องใดบ้าง และมีวิธีการดำเนินการอย่างไร


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


decho 2013-11-24 13:43
1111111111111111

decho 2013-11-24 13:45
1111111111111111111


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3 อบต. เทศบาล ท้องถิ่น --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.019926 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us