เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ 1,2 พนักงานส่วนท้องถิ่น --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ อปท.เทศบาล อบต. อบจ. กทม. และท้องถิ่นต่างๆ -> แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ 1,2 พนักงานส่วนท้องถิ่น [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2010-11-07 12:53

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ 1,2 พนักงานส่วนท้องถิ่น

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ

 

1. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ให้

    กระทำได้

ก. 1ปี                               ข. 2ปี

ค.3ปี                                ง. 4ปี 4ปี

ตอบ   ค. 3ปี      

2.   ผู้สั่งซื้อและผู้สั่งจ้างพิจารณายกเลิกการประกวดราคาได้กรณีใด

ก.อบต.มีเหตุต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในเอกสารประกวดราคา

ข.ไม่มีผู้เสนอราคา

ค.มีผู้เสนอราคาแต่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง.ถูกทุกข้อ

3.   ร่างสัญญาที่จัดทำขึ้นใหม่ซึ่งไม่อาจทำสัญญาตามตัวอย่างที่อธิบดีกำหนดต้องร่างสัญญานั้นให้ใคร

     พิจารณาก่อ

.นายอำเภอ

.ผู้ว่าราชการจังหวัด

.อัยการจังหวัด
        ง.นิติกร


ตอบ .อัยการจังหวัด

4. การพัสดุตรงกับความหมายในข้อใด

.การจัดทำเอง

.การซื้อการจำหน่าย

. การจ้างการจ้างเหมา
        ง. ถูกทุกข้อ


ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

5.   โดยวิธีกรณีพิเศษให้ประธานกรรมการบริหารสั่งซื้อจากผู้ขายได้โดยตรงในกรณีใด
      ก
.การซื้อจากส่วนราชการ
      ข.การซื้อครั้งหนึ่งมีจำนวนราคาไม่เกิน10,000บาท
      ค
.การซื้อพัสดุเร่งด่วนหากล่าช้าอาจจะเสียหาย
     ง.การซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล
ตอบ   ก.การซื้อจากส่วนราชการ


6.   ผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดหาของ
อบต.คือใคร

.ผู้สั่งจ้าง

.นายอำเภอ
        ค.ประธานกรมการบริหาร
       ง.เลขานุการ อบต.
ตอบ .ประธานกรมการบริหาร

7.   ถ้าผู้เสนอราคาหลายรายเสนอราคาเท่ากันคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะทำอย่างไร

ก.ให้จับฉลากเลือกผู้เข้าเสนอราคา

ข.ให้เสนอราคาใหม่พร้อมกันด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา

.ให้กำหนดการซื้อการจ้างใหม่เพื่อคัดเลือกผู้เสนอราคาให้ได้

.ให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณาคัดเลือก

ตอบ ข.ให้เสนอราคาใหม่พร้อมกันด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา

8.   อบต.ต้องการซื้อพัสดุที่ขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ
อบต.จะซื้อพัสดุโดยวิธีใด

.วิธีตกลงราคา

.วิธีสอบราคา

.วิธีประกวดราคา

.วิธีพิเศษ

ตอบ   ง.วิธีพิเศษ

9.   หลักประกันซองที่มีวงเงินค่างานก่อสร้างไม่เกิน10ล้านบาทให้ใช้หลักประกันใด

.ใบหุ้นสามัญ

.หน่วยลงทุน

.เช็คธนาคาร

.หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน

ตอบ   ง.หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน

10.   ประกาศการประกวดราคามีสาระสำคัญเรื่องใด

.รายการพัสดุที่ต้องการซื้อ

.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าประกวดราคา

.กำหนดวันเวลารับซองปิดการรับซอง

.ถูกทุกข้อ

ตอบ .ถูกทุกข้อ

11.   ผู้มีความอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นตามระเบียบนี้คือ

ก.นายกรัฐมนตรี

ข.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ง.คณะรัฐมนตรี

ตอบ ค.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

12.   การส่งประกาศประกวดราคาไปที่ใดที่ต้องส่งเอกสารประกวดราคาไปพร้อมกัน

. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

. ที่ว่าการอำเภอ

. ศาลากลางจังหวัด
 .ถูกทุกข้อ

ตอบ ถูกทุกข้อ

13.   การรับเอาพัสดุโดยมีเงื่อนไขหรือภาระติดพันจะรับเอาพัสดุได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากใคร

ก. นายอำเภอ

ข. สภา อบต.

ค. นายก อบต.

ง. ปลัด อบต.

ตอบ   ข. สภา อบต.

14.   การสั่งซื้อจากเงินอุดหนุนเงินกู้ภายในประเทศซึ่งไม่ใช่วิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษผู้ว่าราชการจังหวัด

        มีอำนาจใจวงเงินเท่าใด

ก. ไม่เกิน1ล้านบาท

ข. 1ล้านบาทแต่ไม่เกิน2ล้านบาท

ค. 2ล้านแต่ไม่เกิน4ล้านบาท

ง. 4ล้านบาทขึ้นไป

ตอบ   ค. 2ล้านแต่ไม่เกิน4ล้านบาท

15.   กรณีมีผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ทั้งผู้ผลิตคนไทยและผู้ผลิตจากแหล่งนอกประเทศท่านจะเลือกผู้เสนอ    

     ราคารายใด

ก. บริษัท
ก.เป็นผู้ผลิตของคนไทยเสนอราคาต่ำกว่าผู้ผลิตต่างชาติไม่เกินร้อยละสิบ

ข. บริษัท ข.เป็นผู้ผลิตต่างชาติเสนอราคาต่ำกว่าผู้ผลิตในประเทศไทยไม่เกินร้อยละห้า

ค. บริษัท ค.เป็นกิจการที่ผลิตในประเทศไทยเสนอราคาต่ำสุดในบรรดาผู้เสนอราคารายอื่น

ง. บริษัท
ง.เป็นกิจการต่างชาติเสนอราคาต่ำกว่าผู้เสนอราคาที่เป็นของคนไทยทุกราย


ตอบ   ค. บริษัท
ค.เป็นกิจการที่ผลิตในประเทศไทยเสนอราคาต่ำสุดในบรรดาผู้เสนอราคารายอื่น


                              ความลับการเป็นข้าราชการมาถึงมือท่านแล้ว                        

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<
 
>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน
 <<
admin 2010-11-07 12:54
ตอบ    ไม่จำกัดวงเงิน

ถาม    นายกเทศมนตรีมีอำนาจจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีปกติจากเงินอุดหนุน หรือเงินกู้ ได้ในวงเงินเท่าใด
ตอบ    ไม่เกิน 300,000,000 บาท หากเกินเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

ถาม    นายกเทศมนตรีมีอำนาจจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ หรือวิธีกรณีพิเศษจากเงินอุดหนุน หรือเงินกู้ ได้ใน
วงเงินเท่าใด
ตอบ    ไม่เกิน 20,000,000 บาท หากเกินเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

ถาม    การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา หรือโดยวิธีพิเศษ สามารถจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่
ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างได้ในวงเงินเท่าใด
ตอบ    ไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคาซื้อหรือราคาจ้าง แต่ทั้งนี้ จะต้องกำหนดอัตราค่าพัสดุหรือค่าจ้างที่จะจ่าย
ล่วงหน้าไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาด้วย

ถาม    การจ้างที่ปรึกษากระทำได้กี่วิธีอะไรบ้าง
ตอบ    2 วิธี คือ  (1) วิธีตกลง          (2) วิธีคัดเลือก

ถาม    การจ้างออกแบบและควบคุมงาน กระทำได้กี่วิธี อะไรบ้าง
ตอบ    4 วิธี คือ   (1) วิธีตกลง      (2) วิธีคัดเลือก      (3) วิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด     (4) วิธีพิเศษ

ถาม    หากเทศบาลประสงค์จะเช่าอสังหาริมทรัพย์  สามารถดำเนินการได้ในกรณีใดบ้าง
ตอบ        1. เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการของเทศบาล
                 2. เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่ทำการในกรณีที่ไม่มีสถานที่ของเทศบาล หรือมีแต่ไม่เพียงพอ และถ้า
สถานที่เช่านั้นกว้างขวางพอจะใช้เป็นที่พักของผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นก็ได้
                  3. เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักสำหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พัก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ต้องการประหยัดเงินงบประมาณ
    4. เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของเทศบาล ในกรณีที่ไม่มีสถานที่เก็บเพียงพอ
การเช่าให้ดำเนินการโดยวิธีตกลงราคา
ถาม    อำนาจในการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราค่าเช่ารวมทั้งค่าบริการอื่นเกี่ยวกับการเช่าตามที่จะกำหนด
ไว้ในสัญญา นายกเทศมนตรีมีอำนาจอนุมัติให้เช่าได้ไม่เกินเดือนละเท่าใด
ตอบ    ไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท  ถ้าเกิน  ให้ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน
ถาม    การจัดซื้อสามารถกำหนดอัตราค่าปรับได้ในอัตราวันละเท่าใด
ตอบ    อัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01-0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท

ถาม    การจัดจ้างสามารถกำหนดอัตราค่าปรับได้ในอัตราวันละเท่าใด
ตอบ    อัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01-0.10 ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท
    สำหรับการก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจรให้กำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.25
ของราคางานจ้างนั้น

ถาม    การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง สามารถทำได้
ในกรณีใดบ้าง และเป็นอำนาจของใคร
ตอบ    เป็นอำนาจของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จะพิจารณา และให้
พิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
                        1. เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
                    2. เหตุสุดวิสัย
                   3. เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย

ถาม    หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ใช้หลักประกันอะไรได้บ้าง
ตอบ        1. เงินสด
                     2. เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่
เกิน 3 วันทำการ
                        3. หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
                   4. หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียน
ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่
กระทรวงมหาดไทย
                         5. พันธบัตรรัฐบาลไทย
    สำหรับการประกวดราคานานาชาติ ให้ใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารในต่างประเทศที่มีหลักฐานดี
และหัวหน้าส่วนราชการเชื่อถือเป็นหลักประกันซองได้อีกประเภทหนึ่ง

ถาม    ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ตามหลักเกณฑ์เรื่องความ
รับผิดทางแพ่ง ใครเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติพัสดุสูญ
ตอบ    (1) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 200,000 บาท ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการ
      บริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


pactharin 2010-12-29 10:44
แนวข้อสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ.
วิชาความรู้ทั่วไปที่ใช้สอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ.
ดาวน์โหลดที่    http://www.ziddu.com/download/14183758/testthai1.doc.html

admin 2011-03-17 22:58
1111111111111111

visitta 2011-04-29 15:54
อยากได้ข้อสอบเยอะๆ ค่ะ

decho 2013-11-04 20:37
แนวข้อสอบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2547
------------------------

ถาม      การพัสดุ หมายความว่าอย่างไร
ตอบ      การจัดทำเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน 
            การเช่า การควบคุม การจำหน่ายและการดำเนินการอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในระเบียบพัสดุ


ถาม      พัสดุ หมายความว่าอย่างไร
ตอบ      วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่กำหนดไว้ในหนังสือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หรือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ


ถาม      เงินงบประมาณ หมายความว่าอย่างไร
ตอบ      งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม แต่ไม่รวมถึงเงินกู้และเงินช่วยเหลือ


ถาม      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ คือใคร
ตอบ      หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือแผนกที่ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวกับการพัสดุ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรง
ตำแหน่งดังกล่าว ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่นให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุแล้วแต่กรณี


ถาม      เจ้าหน้าที่พัสดุ คือใคร
ตอบ      เจ้าหน้าที่ซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่ายบริหารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ


ถาม      ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หมายความว่าอย่างไร
ตอบ      บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาขายในการซื้อพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
หรือเข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้างทำพัสดุ หรือเข้าเสนองานเพื่อรับจ้างเป็นที่ปรึกษา หรือรับจ้างออกแบบ
และควบคุมงาน ให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าเสนองานให้แก่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้นในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ การมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้
1. มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล
                        2. มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่
จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด หรือบริษัท
มหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้นในคราวเดียวกัน


ถาม      ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่เทศบาล หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็นผู้ดูแล
พัสดุนั้น เทศบาลสามารถรับมอบได้หรือไม่ 
ตอบ      ถ้าการรับมอบนั้นมีเงื่อนไข หรือมีภาระติดพัน เทศบาลจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นจากสภาเทศบาล และต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนจึงจะรับมอบได้


ถาม      กรณีเทศบาลจะทำการก่อสร้างถนนเองโดยไม่จ้างผู้รับเหมา จะมีวิธีการดำเนินการอย่างไร
ตอบ      กรณีที่มีการจัดทำเอง ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของเทศบาลแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทำเองนั้น 
และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติและหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างเว้นแต่เทศบาลที่กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยเฉพาะอยู่แล้ว


ถาม      กรณีที่เทศบาลตัดรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน
เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หากผู้เสนอราคาดังกล่าวเห็นว่าไม่ได้รับความเป็น
ธรรมจะอุทธรณ์คำสั่งต่อใคร 
ตอบ      อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด โดยอุทธรณ์ภายใน   3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งพร้อม
ทั้งแสดงเหตุผลของการอุทธรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วย การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้ถือเป็นที่สุด


ถาม      การซื้อหรือการจ้างมีกี่วิธีอะไรบ้าง

ตอบ      มี 5 วิธี คือ
                         1. วิธีตกลงราคา
                         2. วิธีสอบราคา
                        3. วิธีประกวดราคา
                                    4. วิธีพิเศษ
                                    5. วิธีกรณีพิเศษ
ถาม      การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง มีราคาเท่าใด
ตอบ      ไม่เกิน 100,000 บาท


ถาม      การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง มีราคาเท่าใด
ตอบ      เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท


ถาม      การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง มีราคาเท่าใด
ตอบ      เกิน 2,000,000 บาทขึ้นไป


ถาม      การซื้อโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่งมีราคาเท่าใด 
ตอบ      เกิน 100,000 บาท ให้กระทำได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
                        1. เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ
                        2. เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่หน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น
                        3. เป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดำเนินการโดยผ่านองค์การระหว่าง
ประเทศ
                        4. เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจำกัดทางเทคนิคที่จำเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็น
การเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึง อะไหล่ รถประจำตำแหน่ง หรือยารักษาโรคที่ไม่ต้องจัดซื้อตามชื่อ
สามัญในบัญชียาหลักแห่งชาติ ตามข้อ 53
            5. เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
                        6. เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี


ถาม      การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งราคาเท่าใด
ตอบ      เกิน 100,000 บาท ให้กระทำได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
                        1. เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษ
                        2. เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จำเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบความชำรุดเสียหายเสียก่อน จึงจะ
ประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า หรือเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
                        3. เป็นงานที่ต้องกระทำโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น
            4. เป็นงานที่ได้ดำเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
ถาม      การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างประเภทใด
ตอบ      การซื้อหรือการจ้างจากส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
            อื่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ใน
กรณีดังต่อไปนี้
                        1. เป็นผู้ผลิตพัสดุหรือทำงานจ้างนั้นเอง และนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้ซื้อหรือจ้าง
                                    2. มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ซื้อหรือจ้าง และกรณีนี้ให้รวมถึงหน่วยงานอื่นที่มี
กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดด้วย


ถาม      คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภทประกอบด้วยใครบ้าง
ตอบ                  1. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง คณะละไม่น้อยกว่า 3 คน

                        2. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา มีคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะละไม่น้อยกว่า 3 คน
                        3. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา มีคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง คณะละไม่น้อยกว่า 3 คน
            4. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ มีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง
            5. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ มีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง
            6. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ มีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง
            คณะกรรมการตาม 2 – 3 ให้แต่งตั้งประชาคมเข้าร่วมเป็นกรรมการอีกคณะละ 2 คน
            คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ให้แต่งตั้งจากข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นเท่านั้น โดยประธานกรรมการจะต้องมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่า ระดับ 6 ขึ้นไป
            คณะกรรมการทุกคณะห้ามแต่งตั้งจากฝ่ายการเมืองในเทศบาลถาม      การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้งจะแต่งตั้งบุคคลคนเดียวกันเป็นกรรมการหลายคณะได้หรือไม่
ตอบ      ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาเป็นกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา หรือแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคา เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือกรรมการตรวจการจ้าง


ถาม      การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาจะต้องประกาศสอบราคาไม่น้อยกว่ากี่วัน
ตอบ      ไม่น้อยกว่า 10 วัน สำหรับการสอบราคาในประเทศ  หรือไม่น้อยกว่า 45 วัน สำหรับการสอบราคา
นานาชาติถาม      การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา หากราคาของผู้เสนอราคาต่ำสุดรายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ
หรือจ้าง ยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง จะดำเนินการอย่างไร
ตอบ      ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดำเนินการตามลำดับ ดังนี้
                        1. เรียกผู้เสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ หากผู้เสนอราคารายนั้นยอม
ลดราคาแล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อย
ละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีกแต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้างนั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้
เสนอซื้อหรือจ้างจาก ผู้เสนอราคารายนั้น
                        2. ถ้าดำเนินการตาม 1. แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือ
จ้างทุกรายมาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน ด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในกำหนดระยะเวลาอันสมควร 
หากรายใดไม่มายื่นซองให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้เสนอราคาต่ำสุดในการต่อรอง
ราคาครั้งนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบ
ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้
เสนอราคารายนั้น และเมื่อมีราคาซื้อหรือจ้างเพิ่มขึ้นให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นด้วย
                                    3. ถ้าดำเนินการตาม 2. แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างเพื่อประกอบการ
ใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจำนวนหรือลดเนื้องาน หรือขอเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิกการสอบ
ราคา เพื่อดำเนินการสอบราคาใหม่


ถาม      การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคาจะต้องประกาศประกวดราคาไม่น้อยกว่ากี่วัน
ตอบ      ไม่น้อยกว่า 20 วัน ก่อนวันรับซองประกวดราคา โดยจะต้องเริ่มดำเนินการให้หรือขายเอกสารประกวด
ราคาก่อนวันรับซองประกวดราคาไม่น้อยกว่า 10 วัน 


ถาม      การรับซองเสนอราคาทางไปรษณีย์ได้หรือไม่
ตอบ      ไม่ได้  เว้นแต่การประกวดราคานานาชาติ


ถาม      การประกวดราคาจะต้องมีหลักประกันซองมูลค่าเท่าใด
ตอบ      ร้อยละ 5 ของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้น


ถาม      นายกเทศมนตรีมีอำนาจจัดซื้อจัดจ้างจากเงินรายได้ในวงเงินเท่าใด

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


decho 2013-11-24 15:17
1111111111111111


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ 1,2 พนักงานส่วนท้องถิ่น --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.037290 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us