เวอร์ชันเต็ม: [-- เปิดสอบ อบต.จ.นครนายก เปิดสอบภาค ข. แล้ว --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แจ้งข่าวการรับสมัครสอบ -> เปิดสอบ อบต.จ.นครนายก เปิดสอบภาค ข. แล้ว [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-01-08 23:34

เปิดสอบ อบต.จ.นครนายก เปิดสอบภาค ข. แล้ว

ประกาศรับสมัครงานราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก เปิดสอบ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 7,460 บาท
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 8,340 บาท
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
- ได้รับปริญญาโท หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ตั้งแต่บัดนี้ - 9 มกราคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก โทร 0 3730 7121 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.khonyok.go.th/UserFiles/File/IMGa35.pdf

ลำดับที่
ตำแหน่งที่สอบ
ระดับ
1
เจ้าหน้าที่ธุรการ
1
2
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1
3
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
1
4
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
1
5
เจ้าหน้าที่พัสดุ
1
6
เจ้าหน้าที่การประปา
1
7
ช่างโยธา
1
8
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
1
ลำดับที่
ตำแหน่งที่สอบ
ระดับ
9
เจ้าพนักงานธุรการ
2
10
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2
11
เจ้าพนักงานพัสดุ
2
12
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
2
13
นายช่างโยธา
2
14
นายช่างไฟฟ้า
2
15
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
2
16
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
2
17
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ
2
ลำดับที่
ตำแหน่งที่สอบ
ระดับ
18
นักพัฒนาชุมชน
3
19
นักวิชาการเงินและบัญชี
3
นักวิชาการศึกษา
นิติกร
วิศวกรโยธา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
บุคลากร
เจ้าหน้าที่สันทนาการ

เจ้าหน้าที่บริหารทะเ้บียนและบัตร

27
นักวิชาการคลัง
3
28
นักวิชาการพัสดุ
3
29
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
3
30
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
3
31
เจ้าพนักงานเทศกิจ
3
32
ครูผู้ช่วย
3เวอร์ชันเต็ม: [-- เปิดสอบ อบต.จ.นครนายก เปิดสอบภาค ข. แล้ว --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.020112 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us