เวอร์ชันเต็ม: [-- ตัวอย่างแนวข้อสอบเก่ากองทัพอากาศ ที่เคยออก --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ นายร้อย จปร. นายสิบ ตำรวจ พยาบาล -> ตัวอย่างแนวข้อสอบเก่ากองทัพอากาศ ที่เคยออก [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2010-11-05 19:20

ตัวอย่างแนวข้อสอบเก่ากองทัพอากาศ ที่เคยออก

เอาข้อสอบมาฝาก แต่ใช้ความสามารถไปหาเฉลยเอาเองนะ
1.
องค์ประกอบที่สำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย  
1 .
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิค บุคคลากร
2.
เทคโนโลยีสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคคลากร
3 .
เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคคลากร
4 .
เทคโนโลยีสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ บุคลากร

 2อธิบายคำตอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ IT มีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 3 ส่วน ได้แก่
1.
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2.
เทคโนโนโลยีโทรคมนาคมหรือเทคโนโลยีสื่อสาร
3.
บุคคลกร ซึ่งเป็นใช้ข่าวสารในการจัดการต่างๆ 

3.ข้อใดที่ไม่ใช่ตัวอย่างของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

1.เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ  2.เตาอบไมโครเวฟ
3.
ระบบดามเทียม  4.เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญอัตโนมัติ

  อธิบายตำตอบ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์ทางอิเล็คทรอนิคที่มีความสามารถในการจดจำข้อมูลและคำสั่งได้ โดยการนำไปเก็บไว้ในหน่วยความจำก่อน หลังจากนั้นคอมพิวเตอร์ จะทำการดึงคำสั่งเพื่อมาประมวลผล และจะให้ผลลัพท์ตรงกับความต้องการ เช่น ระบบ ATM เตาไมรโครเวฟ 

3.รหัสแทนข้อมูลที่นำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจการค้าที่ใช้ในการขายและตรวจสอบราคาสินค้าในปัจจุบันส่วนมากเป็นแบบอะไร
1.บาร์โค้ด
  2.อาร์เอฟไอดี (RFID)  3.เครื่องอ่านบาร์โค้ด  4.ฉลาก
4.
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีทางอิเลดทรอนิคที่ใช้ในการประมวลผล การจัดเก็บข้อมูลและการทำงานด้านอื่นๆ จัดเป็นคอมพิวเตอร์ชนิดใด
 1.Digital Computer  2..Ana-Digi Computer 

  3.Electornic Computer  4.Analog Computer
5.
หน่วยพื้นฐานของสารสนเทศในคอมพิวเตอร์ ได้แก่
1. Bit  2. Byte  3. Digi  4. Decimal
อธิบายคำตอบ Bit ( Binary Digit ) คือระบบเลขฐาน2ที่ใช่ค่า 0 กับ 1 เป็นหน่วยพื้นฐานของการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กที่สุด

6.
เลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนแรกคือใคร
1.
นายบัล คี มูล  2.นายโคฟี อนันต์  3.นาย อู่ถันถัว  4.นายชาล เดอ โกล,

7.
เลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนปัจจุบันคือใคร
1.
นายบัล คี มูล    2.นายโคฟี อนันต์  3.นาย อู่ถันถัว  4.นายชาล เดอ โกลล์

8.
ข้อใดเป็นกฎหมายที่รัฐธรรมนูญให้อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารเป็นผู้ออก
1.
กฎกระทรวง  2.พระราชกฤษฎีกา 3.ข้อบัญญัติจังหวัด  4.กฎหมายพระราชกำหนดคำอธิบาย โปรดติด

  9.ความหมายของนิติกรรม คือ 
1. การกระทำการตามนิติกรรมอันมีผมทางกฎหมาย คือ โมฆะ และ
 โมฆียะ
2.
การกระทำใดๆเกี่ยวกับการทำสัญญา เช่นการซื้อขาย การทำพินัยกรรม
3.
การมอบอำนาจ
4.
การใด ๆ อันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ
10.
บุคคลที่ศาลสั่งว่าสาบสูญมีกี่ประเภท
1. 2
ประเภท   2 . 4 ประเภท  3. 5 ประเภท  4. ไม่กำหนดแล้วแต่กรณีไป
11.
รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมคนปัจจบัน คือ ใคร 
1.พลเอกสนธิ
 บุญยรัตกลิน    2.พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 
3.พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ  
  4.พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา

12.องค์ประกอบที่สำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย  
1 .
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิค บุคคลากร
2.
เทคโนโลยีสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคคลากร
3 .
เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคคลากร
4 .
เทคโนโลยีสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ บุคคลากร 

ข้อสอบภาษษไทย มีเฉลยด้วย
1.
คำใดที่ใช้ไม้ทัณฑฆาต ผิด
1.
สมณสาส์น 2.สถานสงเคราะห์ 3.ดึกดำบรรพ์ 4.ปรากฏการณ์/
ตอบข้อ 1 คำอธิบาย ข้อที่ 1 ผิด คำที่เขียนถูกต้องคือ สมณสาสน์ คำนี้เป็นคำราชาศัพท์ สมณสาสน์ (-สาด) น.จดหมายของสมเด็จพระสังฆราช ถ้าเป็นจดหมยของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเรียกว่า พระสนณสาสน์ ใช้ไม้ทัณฑฆาตกำกับบนตัว น 

2.คำใดเขียนผิด
1.
ระแนง 2.ทะแยง 3.สะอาด 4.ละเมิด
ตอบข้อ 2 คำอธิบาย ข้อที่ 2 ผิด คำที่เขียนถูกต้องคือ ทแยง (ทะ-แยง) แปลว่า เฉียง เฉลียง เช่น ทแยงมุม แปลว่า เฉียงจากมุมหนึ่งไปมุมหนึ่ง2
3.
คำใดใช้
1.
ร้องไห้ 2.จุดไต้ 3.ไส่ความ 4.ด้ายไจ 

4.ตอบข้อ 3 คำอธิบาย ข้อที่ 3 ผิด คำที่เขียนถูกต้องคือ ใส่ความ คำว่า ใส่ (ก.) แปลว่า สวม บรรจุ บรรทุกใส่ความ (ก.) หมายถึง พูดหาเหตุร้าย กล่าวหาเรื่องร้ายให้กับผู้อื่นได้รับความเสียหาย 

 4.คำใดเขียนผิด:
1.
สำอาด ผาสุก 2.จำนง เลือกสรร 3.รำพัน ไข่มุก 4.สิงห์โต ปราณี 

5 ตอบข้อ 4 คำอธิบาย ข้อที่ 4 ผิด คำที่เขียนถูกต้องคือ สิงโต หมายถึง สัตว์สี่เท้าที่ดุร้าย ตัวผู้มีขนสร้ยที่คอ นิยมว่าเป็นใหญ่ในหมู่สัตว์ทั้งหลาย ส่วนคำว่า ปราณี ถูกต้องแล้ว
คำชี้แจง : เลือกคำที่สะกดผิดข้อละ 1 คำ
5. 1.
ย่อมเยาว์ 2.นงเยาว์ 3.เยาวเรศ 4 .เยาว์วัย
ตอบข้อ 1 คำอธิบาย ข้อที่ 1 ผิด คำที่เขียนถูกต้องคือ ย่อมเยา แปลว่า เบา พอสมควร
6. 1.
ภูษิต 2.ภูธร 3.ภูบาล 4.ภูวนัย
ตอบข้อ 4 คำอธิบาย ข้อที่ 4 ผิด คำที่เขียนถูกต้องคือ ภูวไนย แปลว่า พระเจ้าแผ่นดิน
7. 1.
ลำใย 2.ชักใย 3.สายใย 4.ห่วงใย  
ตอบข้อ 1 คำอธิบาย ข้อที่ 1 ผิด คำที่เขียนถูกต้องคือ ลำไย เป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง
1.
ตฤณมัย 2.อัธยาศัย 3.ปรมาภิชัย 4.สาธารณภัย
ตอบข้อ 3 คำอธิบาย ข้อที่ 3 ผิด คำที่เขียนถูกต้องคือ ปรมาภิไธย (ปะระ-) หมายถึง ชื่อ ใช้เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
9.
คำใดมีความหายแตกต่างกับคำอื่น
1.อืดอาด
2.ยืดยาด 3.ยืดเยื้อ 4.เยิ่นเย้อ
ตอบข้อ
3 คำอธิบาย ข้อที่ 3 ถูก แปลว่า ยาวนาน อีก 3 คำที่เหลือมีความหมายตรงกับคำว่า ยืดยาด
10.
คำใดบ่งถึงลักษณะวังเวง
.
กังวาน 2.เงียบเชียบ 3.เปลี่ยวใจ 4.เสียงแว่ว'
ตอบข้อ 2 คำอธิบาย ข้อที่ 2 ถูก แปลว่า ความเงียบเชียบทำให้เกิดความวังเวง 

 

 

จำหน่ายเอกสารข้อสอบเข้ารับราชการในกองกองทัพอากาศ   ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

ทุกวิชาที่ใช้สอบ

#แนวข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร/ต่ำกว่าสัญญาบัตร
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 แนวข้อสอบเก่ากองทัพอากาศ
3 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
6 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
7 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
****ฟรี  MP3 ติวสอบเพิ่มเติม  สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


admin 2011-01-14 01:39

กองทัพอากาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
และเป็นข้าราชการต่ำกวาาชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2560

จำนวน 299 อัตรา
- ชั้นสัญญาบัตร (ปริญญาโทและปริญญาตรี) 18 อัตรา
- ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (ปวส./ปวช./ม.ปลาย) 281 อัตรา

รับสมัครทาง Internet ทางเดียวเท่านั้นที่ https://rtafrecruitment.job.thai.com

ตั้งแต่ 17 มกราคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2560


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comadmin 2012-12-23 21:24
1.ผู้ก่อตั้งบริษัท Apple คือใคร
ก. มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก        ข. บิล เกตส์
ค. สตีฟ จ๊อบ            ง.  ไม่มีข้อถูก
2. .mi เป็นชื่อโดเมนย่อยแทนประเภทขององค์กรใด
ก. สถาบันการศึกษา        
ข. หน่วยงานของรัฐ
ค. ธุรกิจการค้า
ง. หน่วยงานทางทหาร
3. Internet หมายถึงอะไร
ก. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันในระยะใกล้ๆ            
ข. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก
ค. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่เชื่อมต่อกันภายในประเทศ            
ง. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อภายในประเทศ
4. ข้อใดที่ไม่ใช่ตัวอย่างของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ก.เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ   ข.เตาอบไมโครเวฟ
ค.ระบบดามเทียม                      ง.เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญอัตโนมัติ
5. เว็บไซต์สังคมออนไลน์ในข้อใดที่มีคนใช้บริการมากที่สุดในปัจจุบัน
ก. hi5.com            
ข. facebook.com
ค. msn.com
ง. twitter.com
6. ข้อใดเป็นหมายถึง Web Site
ก. เป็นการนำเว็บเพจหลายๆหน้ามารวมกัน            
ข. แหล่งบริการข้อมูล
ค. หน้าหลักของเว็บ
ง. การเชื่อมโยงข้อมูล
7. ข้อใดคือ  Web Site ของกองทัพอากาศ
ก. www.rtaf.mi.th            
ข. www.rtaf.co.th
ค. www.rtaf.org
ง. www.rtaf.com
8. ข้อใดคือความหมายของ Home page
ก. หน้าหลักของอินเตอร์เน็ต            
ข. แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร
ค. แหล่งบริการข้อมูล            
ง. หน้าหลักของเว็บไซต์
9. ข้อใดคือ Web Site ของ กระทรวงกลาโหม
ก. www.mod. mi.th            ข. www.mod.co.th
ค. www.mod.ac.th            ง.  www.mod.go.th
10.   IP Address  คืออะไร
ก.  การส่งจดหมายที่ส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ต            
ข. หน้าแรกของเว็บไซต์
ค. ที่อยู่ของเว็บไซต์ที่เป็นตัวเลข            
ง. ที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comเวอร์ชันเต็ม: [-- ตัวอย่างแนวข้อสอบเก่ากองทัพอากาศ ที่เคยออก --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.016852 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us