เวอร์ชันเต็ม: [-- เตรียมตัวสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ อปท.เทศบาล อบต. อบจ. กทม. และท้องถิ่นต่างๆ -> เตรียมตัวสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-11-26 10:27

เตรียมตัวสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การเตรียมตัวสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั้น
หลักๆ ก็ต้องอ่านคล้ายๆกับการเตรียมตัวสอบภาค ก ของ ก.พ. เลยครับ

ขออนุญาต ยกตัวอย่างจากพี่เข้มาแก้ไขอธิบายอีกครั้งนะครับ

ข้อสอบภาค ก. ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ออกสอบจะคล้ายๆ กันกับภาค ก. ของ ก.พ.
แต่จะต่างกันก็คือ ภาค ก. ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะมีกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น(เล็กน้อย)
ผมเลยเอาภาค ก. ของกรมส่งเสริมที่ผมได้บรรยายไว้ มาลงให้ดูแยกห้อง เพื่อใช้เป็นแนวอ้างอิง

หลักสูตรที่เคยออกสอบภาค ก.  ก.พ. และ กรมส่งเสริม (ดูจากสถิติที่ออกข้อสอบ)

1.คณิตศาสตร์ทั่วไป     ก.พ. ออกสอบ/กรมส่งเสริมออกสอบ
2.วิเคราะห์สรุปเหตุผลทางตัวเลข(อนุกรม)     ก.พ. ออกสอบ/กรมส่งเสริมออกสอบ
3.ตาราง กราฟ แผนภูมิ     ก.พ. ออกสอบ/กรมส่งเสริมออกสอบ     หมายเหตุ ก.พ. มักออกข้อสอบตาราง
4.การวิเคราะเหตุผลทางโอเปอร์เรต     ก.พ. ออกสอบ/กรมส่งเสริมออกสอบ     หมายเหตุ กรมส่งเสริมจะออกเลขปัญหาเชาว์
5.อุปมา อุปไมย     ก.พ. ออกสอบ/กรมส่งเสริมออกสอบ
6.เงื่อนไขสัญลักษณ์     ก.พ. ออกสอบ/กรมส่งเสริมออกสอบ
7.เงื่อนไขทางภาษา     ก.พ. ออกสอบ/กรมส่งเสริมออกสอบ
8.การวิเคราะห์ข้อมูลเพียงพอ     ก.พ. ออกสอบ/กรมส่งเสริมไม่ออกสอบ
9.สรุปเหตุผมทางตรรกศาสตร์     ก.พ. ออกสอบ/กรมส่งเสริมออกสอบ
10.เรียงประโยค     ก.พ. ออกสอบ/กรมส่งเสริมออกสอบ
11.เติมคำ     ก.พ. ออกสอบ/กรมส่งเสริมออกสอบ
12.บกพร่องทางภาษา     ก.พ. ออกสอบ/กรมส่งเสริมออกสอบ
13.คำราชาศัพท์     ก.พ. ไม่ออกสอบ/กรมส่งเสริมออกสอบ
14.สำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย     ก.พ. ไม่ออกสอบ/กรมส่งเสริมออกสอบ
15.การสรุปความ การตีความ     ก.พ. ออกสอบ/กรมส่งเสริมออกสอบ
16.บทความยาว     ก.พ. ออกสอบ/กรมส่งเสริมออกสอบ 

และจะมีออกสอบเกี่ยวกับกฏหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น พรบ. อบจ , พรบ.เทศบาล เป็นต้น


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ประกอบด้วย 247 หน้า 
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน

ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ

แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ

ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ 

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ 

แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า 

แนวข้อสอบช่างโยธา 

แนวข้อสอบช่างสำรวจ 

และตำแหน่งอื่นๆ 


แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2 

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา 

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ 

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ 

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล 

แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ 

แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า 

แนวข้อสอบนายช่างโยธา 

แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ 

และตำแหน่งอื่นๆ 


แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 

แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร 

แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง 

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี 

แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 

แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล 

แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ 

แนวข้อสอบนิติกร 

แนวข้อสอบบุคลากร 

แนวข้อสอบวิศวโยธา 

แนวข้อสอบสถาปนิก 

แนวข้อสอบสันทนาการ 
1:งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็น
 ก. ข้อบังคับ
     
ข. ระเบียบ
 ค.ข้อบัญญัติ
   ง. พระราชบัญญัติ

2. ข้อใดคือนิยามของ "งบประมาณ" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
 ก. กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน
 ข. แผนงาน หรืองานสำหรับงบประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงตัวเลขจำนวนเ งิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน
 ค. ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้ว ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
  ง. ถูกทุกข้อ

3. ข้อใดคือนิยามของ "แผนงาน" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
 ก. กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน
 ข. แผนงาน หรืองานสำหรับงบประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงตัวเลขจำนวนเ งิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน
 ค. ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้ว ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
  ง. ถูกทุกข้อ

4. ในกรณีที่งบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะดำเนินการอย่างไร
 ก. ไม่มีการเบิกจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 ข. นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน
 ค. นำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน
 ง. นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณามาใ ช้ไปพลางก่อน

5. บุคคลในตำแหน่งใด เป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ
 ก. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
ข. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 ค. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 ง. เจ้าหน้าที่พัสดุ
 

6. ข้อใดไม่ใช้รายจ่ายประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
 ก. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
 ค. หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
  ง. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7. ข้อใดคือรายจ่ายเพื่อการลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
 ก. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ   ข. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
 ค. หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
  ง. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8. ข้อใดสามารถเบิกจ่ายได้ แม้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ออกใช้ไม่ทัน
 ก. ค่าครุภัณฑ์
 
ข. งบลงทุน
 ค. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 ง. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

9. ข้อใด ไม่ใช่ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
 ก. อำเภอ
 
ข. เทศบาล
 ค. องค์การบริหารส่วนตำบล
 ง. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

10. งบประจำรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็น
 ก. พระราชบัญญัติ
      
 ข. ข้อบัญญัติ
 
ค. ระเบียบ ง. ข้อบัญญัติ

11. บุคคลใดมีอำนาจสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 ก. ประธานกรรมการบริหาร ข. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 ค.นายอำเภอ ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

12. องค์กรบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็น
 ก. ราชการส่วนท้องถิ่น
 
ข. ราชการส่วนภูมิภาค
 ค. องค์กรอิสระ
 ง. ราชการส่วนกลาง

13.  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
 ก. 1 ปี 
ข. 2 ปี

 ค. 
3 ปี ง. 4 ปี 

14. ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งมีจำนวน 2 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้กี่คน

 ก. 4 คน ข. 6 คน
 
ค. 10 คน ง. 12 คน 

15. ข้อใดไม่ใช่ส่วนบริหารราชการส่วนกลาง
 ก. กรุงเทพมหานครฯ
 
ข. สำนักนายกรัฐมนตรี
 ค. กระทรวง ทบวง
 ง. กรม

16. ใครมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
 ก. นายอำเภอ
 
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
 ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 ง. อธิบดีกรมการปกครอง

17. ใครมีอำนาจเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญประจำปี
 ก. นายอำเภอ
      
 ข. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
 ง. ประธานกรรมการบริหาร

18. ข้อใดเป็นรายได้ที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 ก. ภาษีบำรุงท้องที่
 
ข. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 ค. ภาษีสรรพสามิต
 ง. ถูกทุกข้อ

19. การประชุมสภา อบต.สมัยสามัญหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่สามารถขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาติจากใคร
 ก. นายอำเภอ
 ข. ประธานสภา อบต.

 ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด ง. อธิบดีกรมการปกครอง

20. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 ก. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล
 ข. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตำบล
 ค. ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
 ง. ถูกทุกข้อ

21. ในปีหนึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีสมัยประชุมสามัญไม่เกินกี่สมัย
 ก. 2 สมัย
 
ข. 3 สมัย
 ค. 4 สมัย
 ง. 5 สมัย

22.  ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบ ลต้องมีอายุกี่ปี
 ก. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 ข. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
 ค. อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์
 ง. อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์

23. ข้อใดไม่ใช่วิธีการในการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ
 ก. ตกลงราคา ข. สอบราคา
 ค. จ้างเหมาราคา
 ง. ประกวดราคา

24. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวีธีตกลงราคาจะต้องมีวงเงินไม่เกินเท่าไร
 ก. 10
,000 บาท ข. 50,000 บาท
 ค. 100,000 บาท ง. 500,000 บาท

25. ข้อใดเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 ก. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
 
 
ข. ภาษีอากร
 ค. ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต ตามกฎหมายกำหนด
 ง. ถูกทุกข้อ

26.  "หนังสือภายใน" หมายถึง
 ก. หนังสือที่ติดต่อภายในจังหวัดเดียวกัน
 ข. หนังสือที่ติดต่อภายในกรมเดียวกัน
 ค. หนังสือที่ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน
 ง. ถูกทุกข้อ
27. ข้อใดเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์
 ก. บันทึกข้อความ
 
ข. ข้อบังคับ
 ค. ประกาศ
 ง. คำสั่ง

28. ลักษณะของผู้ที่จะทำงานสารบรรณได้ดีคือ
 ก. ผู้มีความรู้ภาษไทยดี 
 ข. ผู้รู้ระเบียบงานสารบรรณดี
 ค. ผู้ที่สามารถติดต่อ โต้ตอบ ประสานงานคล่องแคล่ว ว่องไว
 ง. ถูกทุกข้อ

29. ในงานสารบรรณ "หนังสือ" หมายถึง
 ก. หนังสือเรียน
 
ข. หนังสือราชการ
 ค. หนังสือนอกหลักสูตร
 ง. หนังสือทุกประเภท

30. บรรดาข้อความทั้งหลายที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดใช้โดยอาศัยอำนา จของกฎหมายเรียกว่าอะไร
 ก. คำสั่ง
 
ข. ข้อบังคับ
 ค. ระเบียบ
 ง. กฎกระทรวง

31. บรรดาข้อความทั้งหลายที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ประชาชนทร าบโดยทั่วไป เรียกว่าอะไ
 ก. แถลงการณ์ ข. ประกาศ
 ค. คำสั่ง
 ง. ข่าว

32. หนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการถึงหน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่หน่วยงานราชการหรือมีถึงบุคคลภายนอก คือ
 ก. หนังสือภายใน
 
 ข. หนังสือภายนอก

 ค. หนังสือประทับตรา 
 ง. หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐาน
 

33. การเก็บเอกสารที่ดีที่สุดควรปฏิบัติอย่างไร
 ก. เก็บเอกสารที่มีระบบเดียวตลอด ข. เก็บเอกสารที่มีอุปกรณ์พร้อม
 ค. เก็บเอกสารไว้อย่างเป็นระบบ ง. เก็บเอกสารให้เป็นปัจจุบัน

34. จุดประสงค์ที่สำคัญในการจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบไว้ในที่เดียว กัน คือ
 ก. ค้นหาเอกสารได้ทันท่วงที

 ข. เพื่อความปลอดภัยและเอกสารจะอยู่อย่างเป็นระเบียบ
 
ค. เพื่อรวบรวมเอกสารไว้ในแหล่งที่มีผู้รับผิดชอบเป็นสัดส่วน
 ง. ถูกทุกข้อ

35. จดหมายราชการ ไม่ควรใช้สำนวนในข้อใด
 ก. ภาษานักประพันธ์หรือภาษาพูด ข. ถูกต้องตามสากลนิยม
 ค. เรียบร้อย ง. สุภาพ

36. คำตอบในข้อใดที่จัดไม่เข้าพวกกับคำตอบในข้ออื่น ๆ
 ก. ตี
 
ข. ตบ
 ค. เตะ
 ง. ต่อย

37. คำตอบในข้อใดที่จัดไม่เข้าพวกกับคำตอบในข้ออื่น ๆ
 ก. โต
 
ข. จิ๋ว
 ค. นิด
 ง.เล็ก

38. คำตอบในข้อใดที่จัดไม่เข้าพวกกับคำตอบในข้ออื่น ๆ
 ก.ฉิ่ง
 
ข. ซอ
 ค. กลอง
 ง. ระนาด

39. คำตอบในข้อใดที่จัดไม่เข้าพวกกับคำตอบในข้ออื่น ๆ
 ก. มะขาม
 
ข. มะยม
 ค. มะปราง
 ง. มะนาว

40. คำตอบในข้อใดที่แตกต่างจากข้ออื่น
 ก. น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า
 
ข. ลิ้นกับฟัน
 ค. ขิงก็ราข่าก็แรง
 ง. เกลือจิ้มเกลือ

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


admin 2013-01-10 08:23

ดอกบัวดอกละ 10 บาท  กุหลาบดอกละ 5 บาท  มีเงิน 100 จะซื้อกุหลาบได้มากกว่ากี่ดอก ?
ไม่ต้องคิดลึกคับ
โจทย์ไม่ได้ระบุว่าเงิน 100 บาท ให้ซื้อดอกไม้ทั้งสองอย่างรวมกัน(เพราะถ้าบอกว่ารวมกัน คำตอบจะมีเป็นเป็นสิบๆ)  แต่คำถามลักษณะนี้จะถามว่าเงิน 100 บาท ถ้าซื้อดอกบัวทั้งหมดหรือซื้อกุหลาบทั้งหมด จะได้มากกว่ากันกี่ดอก
วิธีคิด
ดอกบัวดอกละ 10 เงิน 100 ซื้อได้ 10 ดอก
ดอกกุหลาบดอกละ 5 บาท  เงิน100 ซื้อได้ 20 ดอก
ซื้อกุหลาบได้มากกว่า 20-10 = 10 ดอก #
*************************************************************************


1 = เครื่องใช้ไฟฟ้า
2 = เครื่องครัว
3 = โทรทัศน์
4 = ไมโครเวฟ
5 = เตาแก๊ส

************************************************************************************
แล้วโจทย์ 1+2+3+4..,+99 เท่ากับ ตอบเท่าไรคะ 
ป๋มตอบ 2500 คับ

วิธีคิด  (เทอมต้น+ปลาย)*จำนวนเทอม / 2 
   จำนวนเทอม คือ 50 เพราะคิดเฉพาะเลขคี่

จะได้   (1+99)*50 / 2
    100*50 / 2
5000/2 = 2500

ป๋มคิดอย่างนี้น้าคับ

1,3,5,7,9,.........,99

การแข่งขันฟุตบอล 5 ทีม แบบพบกันหมด ใช้สูตร N(N-1)/2

ถ้านึกไม่ออกแบบนี้ครับ
1-2 , 1-3 , 1-4 , 1-5 
2-3 , 2-4 , 2-5
3-4 , 3-5
4-5

เอาอีกเท่าที่จำได้น่ะครับ พรบ.

ส.อบต. ข้อใดถูก
1. มาจากการเลือกตั้ง
2. หมู่บ้านละ 2 คน
3. น้อยสุด 6 คน
4. ถูกทุกข้อ  ตอบข้อนี้ครับบบ

นายอำเภอ ดูแล อบต.อย่างเดียวน่ะครับ ผู้ว่าดูแล เทศบาลฯและอบจ. นายอำเภอเป็นผู้ช่วย ผวจ.

นายอำเภอ ผู้ว่า ไม่สามารถสั่งปลด รองนายกเทศมนตรี ได้

รักษาการ พรบ.กระจายอำนาจอปท.2542 คือ นายกรัฐมนตรี รมต.คลัง รมต.มหาดไทย

รักษาการ พรบ.บริหารงานบุคคลท้องถิ่น คือ รมต.มหาดไทย

ส.อบจ จำนวนประชากร 1 ล้าน ไม่เกิน 1.5 ล้าน คือ 36 คน

ข้อที่จำโจทย์ไม่ได้ครับ แต่หลายคนคงจะจำคำตอบได้
เกลือ : เค็ม  :.........?  มีด : คม

ลูกตื่นก่อนพ่อ

จังหวัดสุโขทัย กับจังหวัดX ชะตากรรมเดียวกัน

กีฬาที่คนดูน้อยสุด คือ กรีฑา

A ทำงานก่อนเวลา 1 ชม. / B มาหลัง A 45 นาที / C - D มาหลัง B 30 นาที / E มาหลังสุด ถ้าเวลา 08.30 น.  
มี 3 คนที่มาทำงานสาย คือ C - D - E

กรุงเทพฯน้ำท่วมน้อยกว่าอยุธยา นครสวรรค์เป็นรองพิษณุโลก (เป็นรองเรื่องอะไรครับ คำถามสับขาหลอก)
อยุธยา น้ำท่วมมากสุด

นายอำเภออยู่ใกล้อำเภอ 30 กิโลเมตร อีก 20 นาทีจะประชุม จะขับรถความเร็วเท่าไรจะทันประชุม
90 กม./ชม.  90/60 = 30/20

5.127 / 4.125 / 3.123 /...........
2.121

เรื่องถนน  B อยู่ระหว่าง A : C ถนน C อยู่ระหว่าง B : D ถนน D อยู่ระหว่าง C : E ถนนอะไรอยู่ไกลถนน E มากสุด ประมาณนี้มั้งครับ
A  B  C
B  C  D
C  D  E
ไล่ไปแบบนี้ครับ ฉนั้นถนนไกลสุดจาก E สุด คือ A จะได้ว่าตอบสาวลาดพร้าว ครับ


1+3+5+7.....97+99 ?

ข้อนี้มีสูตรดังนี้คับ

(n+1)(n+1)  =  (99+1)(99+1) = 2500 #

      4                    4

1. 2  5  10   17  ......
     ก.  24     ข.  26     ค.  28    ง.  32
5-2 = 3
10-5 = 5 
17-10 = 7
26-17 = 9

ตอบ   26

2. ดอกกุหลาบราคา 10 บาท ดอกบัวราคา 5 บาท มีเงิน100 บาท จะซื้อดอกบัวได้มากกว่าดอกกุหลาบกี่ดอก 
    ดอกกุหลาบ ดอกละ 10    จำนวน 5  ดอก     10x5 = 50
    ดอกบัว ดอกละ 5    จำนวน 10  ดอก      5x10 = 50

จะซื้อดอกบัวได้มากกว่าดอกกุหลาบ 10-5=5 ดอก

ตอบ   5

2. ดอกกุหลาบราคา 10 บาท ดอกบัวราคา 5 บาท มีเงิน100 บาท จะซื้อดอกบัวได้มากกว่าดอกกุหลาบกี่ดอก 
    ดอกกุหลาบ ดอกละ 10    จำนวน 5  ดอก     10x5 = 50
    ดอกบัว ดอกละ 5    จำนวน 10  ดอก      5x10 = 50

จะซื้อดอกบัวได้มากกว่าดอกกุหลาบ 10-5=5 ดอก

ตอบ   5

3. 1+3+5+9+.....+97+99 เท่ากับเท่าไร
วิธีคิด     [ (99+1)*((99/2)+1) ]/2   

  ตอบ   2500

4. เกลือ : เค็ม , ................ ? 

 ตอบ   มีด : คม

5. ปฎิสังขรณ์  ใช้กับสิ่งใด 

ตอบ   วัด

6. ก อายุมากกว่า ข 2 เท่า และมากกว่า  ค 3 เท่า  ง  อายุ  20  ปี  มากกว่า ค 2  เท่า  ขอใดสรุปถูกต้อง? 

    วิธีคิด     ก>2ข  ----1
      ก>3ค -----2
      ง=20
      ง>2ค ----3

เอา ง ไปแทนสมการที่ 3 จะได้  ค = 10

เอา ค=10 ไปแทนในสมการที่ 2 จะได้   ก = 30

เอา ก=30 ไปแทนในสมการที่ 1 จะได้   ข = 15

จึงตอบว่า ง อายุมากกว่า ก 10 ปี ประมาณนี้

ตอบ   ง อายุมากกว่า ก 10 ปี 

7. ข้อใดใช้สำนวนผิด 

 ตอบ   เห็นไส้ดีกว่าขี้

8. กรณีการที่ไทยมอบเขาพระวิหารให้กัมพูชา แล้วมาร้องเรียนที่หลัง ตรงกับสุภาษิต อะไร  

 ตอบ   วัวหายล้อมคอก

9. ลูกตื่นก่อนแม่  แม่ตื่นก่อนพ่อ  วันหยุดแม่ตื่นก่อนลูก  ลูกตื่นก่อนพ่อ

ตอบ   ลูกตื่นก่อนพ่อทุกวัน

10. ระยะทางไปที่ทำงาน 30 กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที ถ้าจะเดินทางไปให้ถึงที่ทำงานพอดีต้องใช้ความเร็วเท่าไหร่
วิธีคิด      30กม./20นาที
1 ชั่วโมง มี 60 นาที  เอา 3 คูณ
      30*3กม./20*3นาที
      
 ตอบ   ต้องใช้ความเร็ว 90 กม./ชม.

11. ปิยฉัตรมาก่อน1ชม. ณรงค์มาหลังปิยฉัตร 45นาที วีรภาพกับอุษณีย์มาหลังณรงค์ครึ่งชั่วโมง
ดำรงมาคนสุดท้าย ถ้าเข้างาน 8.30 น.มีคนมาสายกี่คน (จำชื่อไม่ได้น๊ะ)
วิธีคิด      ปิยฉัตรมาก่อน 1 ชั่วโมง แสดงว่าปิยฉัตรมาถึงที่ทำงาน 7.30 น.
      ณรงค์มาหลังปิยฉัตร 45 นาที แสดงว่ามาถึงที่ทำงาน 8.15 น.
   วีรภาพกับอุษณีย์มาหลังณรงค์ครึ่งชั่วโมง แสดงว่ามาถึงที่ทำงาน 8.45 น.
   ดำรงมาคนสุดท้าย > 8.45 น. 
ดังนั้นจึงมีคนมาสาย 3 คน คือ  วีรภาพ  อุษณีย์ และดำรง

 ตอบ   3 คน

12. มีทีมฟุตบอล 5 ทีม แข่งแบบพบกันหมด ต้องแข่งทั้งหมดกี่ครั้ง

วิธีคิด
ทีมที่ 1 เจอ 2 3 4 5 (รวม 4 ครั้ง)
ทีมที่ 2 เจอ 3 4 5 (รวม 3 ครั้ง เพราะ 1 เจอกับ 2 ด้านบนไปแล้ว)
ทีมที่ 3 เจอ 4 กับ 5 (รวม 2 ครั้ง เพราะ 3เจอ1ด้านบนแล้ว 2เจอ3ไปแล้ว )
ทีมที่ 4 เจอ 5 ทีมเดียว (รวม 1 ครั้ง เพราะ 4เจอ1 4เจอ2 4เจอ3 ทำให้สุดท้ายคือ 4เจอ5)
ทีม 5 ตามเงื่อนไขเจอหมดแล้ว

นับจำนวนครั้งรวมกัน 4+3+2+1=10 ครับนี่คือคำตอบ

แทนสูตร
 
   n(n-1)/2

= 5(5-1)/2

= 10

ตอบ   10 ครั้ง

13.  กลอน เปรียบเธอเหมือนผ้าขาว ที่จะหลีกเลี่ยงการเปรอะเปื้อนไม่ ได้ต้อง เวลาผ่านไป.....ประมาณเนี้ยะ แล้วผ้าขาวหมายถึงอะไร?

ตอบ   เด็ก

14.  กลอน ความหมายข้างบนหมายถึงไร ประมาณเนี้ยะ?

ตอบ   การอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว

15.
     วิธีคิด เอาด้านทั้งหมดมาคูณกันกันหารด้วย 10 

รูปที่ 1     8*5*3/10    = 12
รูปที่ 2     4*7*5/10    = 14
รูปที่ 3     2*9*10/10  = 18 #

ตอบ   18

หรือ
รูปที่ 1     (8+5+3) -4    = 12
รูปที่ 2     (4+7+5) -2    = 14
รูปที่ 3     (2+9+10) -0  = 22 

17. ฉันอยู่คนเดียว  เงียบแต่ไม่เหงา เพราะมีเพื่อนๆๆมาเพื่อน ไม่พูด ไม่ฟัง ไม่คิด ไม่หายใจ  

ตอบ   ศพ:ป่าช้า

18. อารายที่แสดงออกให้เห็นได้ชัดจากข้อ 17 (ประมาณนี้จำโจทย์ไม่ได้)

ตอบ   ไม่หายใจ

19. จากอุปกรณ์จะอยู่ในรูปแบบใด โทรทัศน์ เตาไมโครเวฟ เครื่องครัว เตาแก๊ส เครื่องใช้ไฟฟ้า

วงกลมสีแดงแทน เครื่องใช้ไฟฟ้า

วงกลมสีน้ำเงินแทน เครื่องครัว

เครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ โทรทัศน์ เตาไมโครเวฟ

เครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ เตาแก๊ส เตาไมโครเวฟ

สรุป จะเห็นว่า มีเตาไมโครเวฟที่เป็นได้ทั้ง เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัว
 
20. โจทย์

ตอบ   ไม้จันทน์ 

21.  นายอำเภอ กำกับดูแล 

ตอบ   เทศบาลตำบลและอบต.

22. สมาชิกสภา อบจ. จำนวนหนึ่งล้านถึงหนึ่งล้านห้าแสนมีจำนวนเท่าใด

ตอบ   36 คน

23. นาย A.ชอบดูกีฬา ฟุตบอลและปั่นจักยาน
   นาย B.ชอบดูกีฬา มวยและกรีฑา   
   นาย C.ชอบดูกีฬา ปั่นจักยานและมวย
   นาย D.ชอบดูกีฬา ฟุตบอลและบาสเก็ตบอล
จากข้อความดังกล่าวกีฬาชนิดใหนที่คนเล่นน้อยสุด
   ก. ฟุตบอล                      ข.กรีฑา***
   ค.ปั่นจักยาน      ง.มวย

ตอบ   กรีฑา

24. ใครเป็นเลขา ก.จ.จ. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ตอบ   ปลัด อบจ.

25. ข้อใดมีความหมายสัมพันธ์กันภาพ  
 
ก.หัวเราะ    ยิ้ม        ร้องไห้
ข. กรุงเทพฯ  พระนคร  ประเทศไทย
ค. สุรินทร์ ขอนแก่น อีสาน *****
ง................(จำไม่ได้ค่ะ)

ตอบ   ค เพราะว่าขยายขนาดจากเล็กไปหาใหญ่ (ขนาดจังหวัด-ภาค)
    
26. โจทย์

ตอบ   ประชาธิปไตยคือทางออก

27. นักกีฬาตีกอล์ฟมีแฟนสวย ไทเกอร์วู๊ด เป็นนักกอล์ฟ

ตอบ   สรุปไม่แน่นอน
       เพราะไทเกอร์วู๊ดอาจมีแฟนไม่สวยก็ได้

28.   การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญกำหนดประชุมกี่วัน

ตอบ   15 วัน  แต่ใน พรบ.บอกว่าไม่เกิน 30 แต่ไม่มีตัวเลือก

29. ครู...........สายตา เพื่อ........กันชัดๆ
1.  สอดส่อง , จับตา
2.  สอดส่าย , จับผิด
3.  ..................
4.  ..................

ตอบ   สอดส่าย , จับผิด

30.  ตีท้ายครัว ตามพจนานุกรมหมายความว่า เข้าติดต่อตีสนิททางภรรยา 

ตอบ   เข้าติดต่อตีสนิททางภรรยา

31. ผจญ หมายถึง.....

ตอบ   ต่อสู้

32. ผจญ หมายถึง.....อีก 1 ข้อ

ตอบ   การต่อสู้กับความชั่ว การต่อสู้กับคนชั่ว การเอาชนะความชั่วด้วยความดี การเอาชนะคนชั่ว....

33 . วิเศษณ์ใดทำหน้าที่เปนกริยา (มั่ว)

ตอบ   บ้านนี้อยู่ใกล้

34. เพื่อนสนิทฉันรู้สึก..............กับ.............ที่ทำสำเร็จ   จงเติมคำในช่องว่าง
ก.ภูมิใจ,แผนการ***                   ข.ภาคภูมิใจ,แผนการ
ค.ภูมิใจ,แผนการณ์         ค.ภาคภูมิใจ,แผนการ

ตอบ   ภูมิใจ แผนการ

35.  "เป็ดมีสองขา สุนัขมีสี่ขา" สรุปได้ว่า
           ก. ก.มี 2 ขา ดังนั้น ก เป็นเป็ด  
                                     ข..............
                                     ค. ก มี 4 ขา ดังนั้น ก เป็นหมา
                                      ง.ไม่ถูกแน่นอน แมว ไก่              

ตอบ   ไม่มีไก่และไม่มีแมว

36. ถามเรื่องถนน 

ตอบ  ลาดพร้าว

37. โจทย์ พูดจนลิงหลับ พูดเป็นต่อยหอย พูดคล่องเหมือนร่องน้ำ
มีคำแปลมาให้ด้วยพูดจนลิงหลับ   พูดจนผู้ฟังเคลิบเคลิ้มไปตาม.   พูดคล่องเหมือนล่องน้ำ  พูดไม่ติดขัด เช่น สารพัดพูดคล่องเหมือนล่องนํ้า. พูดเป็นต่อยหอย (สํา) ก. พูดฉอด ๆ ไม่หยุดปาก

ตอบ  พูดเป็นต่อยหอย (สํา) ก. พูดฉอด ๆ ไม่หยุด

38. โจทย์ยาวๆๆ

ตอบ  มีประสบการณ์

39. ตาม พรบ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ท้องถิ่น พศ. 2542 องค์กรท้องถิ่นใดที่ มีหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมเข้าพักโรงแรมใครเป็นผู้มีหน้าที่จัดเก็บ 

   ก.อบจ.         ข.เทศบาล
   ค.อบต.         ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ   อบจ.

40. โจทย์ 
ตอบ   ออกฟอร์ด

41. การอ่านเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพหรือไม่นะ    จำไม่ค่อยได้
            นักข่าว
            นักเขียน
            ดีไชน์เนอร์
            นักร้อง

ตอบ   เลือกข้อที่ตัดรูปมาจากหนังสืออ่ะ

42. ข้อใดเมื่อทำไม่ถูกเวลาแล้วจะทำให้เดือดร้อน

ตอบ   ซื้อความหน้านา ซื้อผ้าหน้าหนาว
43. กรุงเทพน้ำท่วม พิษณุโลกน้ำท่วม สรุปได้ว่า
ตอบ   จังหวัดสุโขทัย กับจังหวัดX ชะตากรรมเดียวกัน

สูงระหงทรงเพรียวเรียวลูด      งามละม้ายคล้ายอูฐกะหลาป๋า               
พิศแต่หัวจรดเท้าขาวแต่ตา     สองแก้มกัลยาดังลูกยอ
คิ้วก่งดังก่งเขาดีดฝ้าย           จมูกละม้ายคล้ายพร้าขอ
หูกลวงดวงพักตร์หักงอ          ลำคอโตตันสั้นกลม
สองเต้าห้อยตุงดังถุงตะเคียว    โคนเหี่ยวแห้งรวบเหมือนบวบต้ม       
 
มี 4 คำ  คือ คล้าย  ดัง  คล้าย เหมือน
และ วรรค4 กับ วรรค6

ตอบส่วนตัวนะ

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


admin 2013-01-23 12:00
แนวข้อสอบ  อบต.
1.    ลักษณะของวิธีการบันทึกมีกี่ประเภท
ตอบ    5   ประเภท
2.    หนังสือราชการที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ คือ
ตอบ    หนังสือด่วน,ด่วนมาก,ด่วนที่สุด
3.    หนังสือที่ปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว  และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า
ตอบ    5   ปี
4.    สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อพรรคการเมืองกี่คน  เป็นสมาชิก
ตอบ    มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมือง และสส.ที่สังกัดให้พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก
5.    ขาดจากการเป็นสมาชิกพรรค  กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งพรรคที่สส.ผู้นั้นเป็นสมาชิกและไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคอื่นได้ภายในกี่วัน
ตอบ    60 วันนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง
6.    สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอำนาจเลือกสมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็นคณะกรรมิการสามัญและมีอำนาจเลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ
7.    ร่างพรบ.  ประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอได้โดย
ตอบ    -  คณะรัฐมนตรี
     -  สส.  ไม่น้อยกว่า 1/10 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทน หรือ สส.  และสว.มีจำนวนไม่น้อยกว่า 1/10 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
8.    ร่าง พรบ.จะเสนอได้ก็แต่โดย
ตอบ    -  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน   เข้าชื่อเสนอกฎหมาย
9.    ส.ส. กี่คนสามารถเสนอขออภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้สางใจนายกรัฐมนตรี
ตอบ    ส.ส. จำนวนไม่น้อยกว่า 1/5 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนมีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายก
10.    ใครมีสิทธิออกเสียงประชามติ
ตอบ    ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งย่อมมีสิทธิออกเสียงประชามติ
11.    งานสารบรรณ  หมายความว่า  
ตอบ    งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่ การจัดทำ/การรับ การส่ง /การเก็บรักษา / การยืม จนถึงการทำลาย
12.    หนังสือราชการ  คือ  
ตอบ    เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
13.    คำสั่ง คืออะไร
ตอบ    บรรดาข้อมูลที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายใช้กระดาษตราครุฑ
14.    บันทึกคืออะไร
ตอบ    ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับต่ำกว่าส่วนราชการระดับกรมติดต่อกันในการปฏิบัติราชการ
15.    ดำเนินการหรือสั่งการด้วยหนังสือได้ไม่ให้ส่งข้อความทางไหนแทน
ตอบ    เครื่องมือสื่อสาร  เช่น  โทรเลข วิทยุโทรเลข  โทรพิมพ์  โทรศัพท์
16.    หนังสือที่จัดทำขึ้นโดยปกติให้มีสำเนาคู่ฉบับเก็บไว้ที่ต้นกี่ฉบับ
ตอบ    เก็บไว้เพียง 1 ฉบับและให้มีสำเนาเก็บไว้ที่หน่วยงานสารบรรณกลาง 1 ฉบับ
17.    ทะเบียนหนังสือรับ  ทะเบียนหนังสือส่ง  ทะเบียนหนังสือเก็บ
18.    องค์กรปกครองท้องถิ่น  หมายความว่าอย่างไร  
ตอบ    องค์การบริหารส่วนจังหวัด   เทศบาลเมืองพัทยา  อบต.  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  ยกเว้น  กรุงเทพมหานคร
19.    สภาท้องถิ่น  หมายความว่าอย่างไร
ตอบ    สภาอบจ.  สภาเทศบาล  สภาเมืองพัทยา   สภา อบต. และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
20.    พัฒนาชุมชน มาจาก ?
ตอบ    -  การศึกษามวลชน
21.    หัวใจพัฒนาชุมชนถ้าเป็นหลักธรรม
ตอบ    -  ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนและสังคหวัตถุ 4
22.    ผู้นำท้องถิ่นหมายถึงใคร
ตอบ    -  กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ครู / พระ / ผู้นำทางช่าง
23.    กระบวนการจัดระเบียบทางสังคมของสมาชิกในชุมชนจะต้องสร้างสิ่งใด
ตอบ    ความเชื่อ    
24.    ขั้นสุดท้ายของการทำให้ชุมชนเข้มแข็ง คือ
ตอบ    การพัฒนาแบบยั่งยืน    
25.    หลักการพัฒนาชุมชนที่องค์การสหประชาชาติกำหนดไว้ คือ  การทำให้ชุมชนพึ่งตนเองได้
ตอบ    การจัดระเบียบชุมชน                    
26.    แผนพัฒนาสามปีปรับปรุงเมื่อใด  
ตอบ    ทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี
27.    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจะประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่ากี่วัน
ตอบ     30 วัน
28.    หลักในการมอบอำนาจ ?
ตอบ    -  อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน / ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน / การกระจายความรับผิดชอบ
29.    ข้อใดไม่ใช่บทบาทของนักพัฒนาชุมชน
ตอบ    ผู้ช่วยเหลือ    
30.    ความต้องการของคนตามทฤษฎีของมาสโลว์ คือ (เรียงตามลำดับก่อนหลัง)
ตอบ    ร่างกาย     ปลอดภัย    สังคม   ชื่อเสียง   สำเร็จ
31.    ความร่วมมือของคนในการทำงาน  มีเหตุใดสมบูรณ์ที่สุด
ตอบ    อยากรวมกลุ่ม  หรือหมู่พวก  อยากมีความสำคัญ  อยากมีผลได้  อยากแก้ตัวในความผิดพลาด  อยากทดลอง
32.    หากหน่วยงานของรัฐไม่พิมพ์ข้อมูลข่าวสารในราชกิจจานุเบกษาจะเป็นอย่างไร
ตอบ    -  จะนำมาใช้ในทางที่ไม่เป็นไม่ได้
33.    ข้อมูลข้อไหนที่ไม่ต้องให้ประชาชนสำรวจได้
ตอบ    -  งบประมาณโครงการปีที่ผ่านมา
34.    บุคคลใดที่เข้าตรวจเอกสารได้
ตอบ    -  บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหนือไม่ก็ตาม
35.    ข้อมูลที่ห้ามเปิดเผยคือ
ตอบ    - ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยมิได้
36.    ข้อใดมิใช่หนังสือราชการ
ตอบ    -  ธนาคารส่งไปถึงบริษัท
37.    เทศบาลจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล (หน่วยงานของรัฐ) ?
ตอบ    -  ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้า
38.    ข้อมูลข่าวสารที่มีอายุครบจะต้องส่งให้หน่วยงานใด
ตอบ    -  หอจดหมายแห่งชาติ
39.    ประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. คือ
ตอบ    -  นายกหรือรองนายกที่นายกมอบหมาย
40.    นายอำเภอสังกัดหน่วยงานใด
ตอบ    -  กระทรวงมหาดไทย
41.    หน่วยงานใดไม่เป็นนิติบุคคล
ตอบ    -  อำเภอ
42.    หน่วยงานใดที่มีหน้าที่ต้องแบ่งรายได้ให้ที่อื่น
ตอบ    -  อบจ.
43.    บุคคลใดไม่มีสิทธิเลือกตั้ง
ตอบ    (1) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(2) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(3) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(4) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
44.    ใครมีสิทธิเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
ตอบ    -  นายก อบต. / สมาชิกสภาอบต. / ราษฎรในเขต อบต.
45.    ในกรณีไม่มีนายก อบต.  ใครดำเนินการแทน
ตอบ    -  ปลัดอบต.
46.    การยุบ อบต.
ตอบ    - ไม่ถึง 2,000 คน
47.    ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสภาตำบล
48.    อำนาจหน้าที่อบต. ข้อไหนที่ไม่ต้องทำก็ได้
ตอบ    -  จัดให้มีไฟฟ้าโดยวิธีอื่น
49.    ผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาตำบล / สภาอบต.
ตอบ    (1) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
     (2) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา
     (3) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่นหรือเลขานุการหรือที่ปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


เวอร์ชันเต็ม: [-- เตรียมตัวสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.023249 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us