เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบ ศึกษานิเทศก์ ใช้สอบทั่วประเทศ --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครู สพฐ. สพม. สอศ. กทม. ครูเทศบาล -> แนวข้อสอบ ศึกษานิเทศก์ ใช้สอบทั่วประเทศ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-11-15 00:13

แนวข้อสอบ ศึกษานิเทศก์ ใช้สอบทั่วประเทศ

1. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 . เพื่อให้บริการสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย

 . เพื่อประสานและอำนวยการอันจะนำสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานสถานศึกษา

 . บริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีส่วนร่วมโปร่งใส รับผิดชอบ ตรวจสอบได้

 . เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา

 

2. ไม่ใช่ขอบข่ายการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา

 . งานสารบรรณ . การจัดทำทะเบียนครูและบุคลากร

 . งานประชาสัมพันธ์ . การจัดระบบและบริหารองค์กร

 

3. งานอาคารสถานที่จัดอยู่ในขอบข่ายการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานข้อใด

 . งานวิชาการ . งานบุคลากร

 . งานแผนและงบประมาณ . งานบริหารทั่วไป

 

4. รับนักเรียนตามแผนและประกาศการส่งเด็กเข้าเรียนจัดอยู่ในงานใด

 . การจัดทำสำมะโนผู้เรียน . การรับนักเรียน

 . การส่งเสริมกิจการนักเรียน . การประชาสัมพันธ์

5. งานที่ไม่ได้ระบุผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบไว้โดยเฉพาะมักจะจัดไว้ที่กลุ่มใด

 . กลุ่มวิชาการ . กลุ่มบริหารบุคคล

 . กลุ่มแผนและงบประมาณ . กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

6. เป็นนโยบายรัฐบาลอิเลคทรอนิกส์

 . e-Government . e-Citizen

 . e-Service . e-gprocument

 

7. GFMIS เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด

 . เรื่องงานบุคคล . เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

 . การจัดการองค์กร . การบริหารการเงิน

 

8. หนังสือราชการมีกี่ชนิด

 . 4 ชนิด . 5 ชนิด

 . 6 ชนิด  . 7 ชนิด

 

9. หนังสือที่ใช้ในกิจการไปมาภายในกระทรวงหรือส่วนราชการเดียวกันเรียกว่าหนังสือชนิดใด

 . หนังสือภายนอก . หนังสือภายใน

 . หนังสือสั่งการ . หนังสือประชาสัมพันธ์

 

10. ข้อใดที่จัดอยู่ในประเภทหนังสือสั่งการ

 . ระเบียบ . ประกาศ

 . ข่าว . แถลงการณ์

 

11. ข้อใดไม่ใช่การเก็บรักษาหนังสือราชการ

 . การเก็บระหว่างปฏิบัติ . การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว

 . การเก็บไว้เพื่อใช้ในการวิจัย . การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

 

12. หนังสือราชการที่ต้องปฏิบัติโดยเร็วได้แก่

 . หนังสือด่วนที่สุด . หนังสือด่วนมาก

 . หนังสือด่วน . หนังสือปกติ

 

13. ข้อใดเป็นกำหนดเวลาที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะทำการสำรวจหนังสือที่ครบอายุการเก็บรักษาเพื่อขอทำลายในแต่ละปีเมื่อไร

 . ภายใน 30 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน . ภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

 . ภายใน 90 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน . ภายใน 120 วันหลังจากสิ้นปีปฏิทิน

 

14. ประเภทของหนังสือราชการที่กำหนดขึ้นใหม่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร

บรรณ (ฉบับที่2) ..2548

 . หนังสือภายนอก . หนังสือภายใน

 . บันทึก . หนังสืออิเลคทรอนิกส์

 

15. ข้อใดหมายถึงหนังสือราชการตามข้อ 14

 . e-Government . e-Citizen

. e-Service . e-Office

 

16. การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ ในข้อใดที่สถานศึกษาละเลยแล้วจะเกิดความเสียหายแก่ทาง

ราชการที่สุด

 . การสร้างรั้วรอบบริเวณโรงเรียน . แสงสว่างโดยรอบอาคารเรียน

 . ประตูเข้าออกของโรงเรียน . จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่

 

17. ข้อใดคือประโยชน์ของงานประชาสัมพันธ์

 . ความเข้าใจผิดกัน . การขัดแย้งกัน

 . การนินทาวาร้าย . สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

 

18. หลักที่ควรยึดในการประชาสัมพันธ์คือข้อใด

 . ประโยชน์ร่วมกัน . ความต้องการของทั้งสองฝ่าย

 . ความสอดคล้องกับนโยบายที่วางไว้ . ถูกทั้งข้อ ก. . และ ค.

 

19. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการจัดสำนักงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 . เงิน . งาน

 . บุคคล . สถานที่

 

20. ในการวางแผนงาน อาคารสถานที่ของสถานศึกษาขั้นตอนใดสำคัญที่สุด

 . ขั้นสำรวจสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการ 

 . ขั้นวางแผน

 . ขั้นดำเนินงานตามแผน

 . ขั้นวัดและประเมินผล

21. สิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาข้อใดที่ไม่ใช่สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น

 . นันทนาการ . พลังงาน

 . การปกครอง . วัฒนธรรม

 

22. การจัดสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาหมายถึงข้อใด

 . บริเวณโรงเรียน . จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ

 . การจัดบรรยากาศในห้องเรียน . ถูกทุกข้อ

 

23.ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในสถานศึกษา

 . สภาพอาคารที่กำลังก่อสร้าง . สภาพสนามที่เป็นหลุมบ่อ

 . นักเรียนเล่นกีฬาโดยขาดความรู้ . ความระมัดระวังหรือความรู้เท่าถึงการณ์

 

24. สิ่งใดที่มีส่วนช่วยในการดำเนินงานอาคารสถานที่เป็นไปโดยสะดวก ราบรื่น มากที่สุด

 . การปลูกฝังให้บุคลากรและบุคคลในชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและหวงแหนโรงเรียน

 . ความเข้มงวดกวดขันในการควบคุมดูแลสถานที่ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

 . การแบ่งหน้าที่ให้นักเรียนในโรงเรียนทุกชิ้นได้มีส่วนรับผิดชอบในการควบคุมอาคารสถานที่

 . การควบคุมการก่อสร้างอาคารเรียนอย่างเข้มงวดรัดกุมที่สุด เท่าที่จะทำได้

 

25. การบริหารอาคารสถานที่ของสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด

ไว้ได้ดีที่สุด ควรเริ่มต้นด้วยกระบวนการใด

 . การกำหนดผังแม่บทของสถานศึกษา

 . ขอตั้งงบประมาณค่าที่ดินและค่าก่อสร้าง

 . ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการ
 . การมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน

26. การจัดเวรยามดูแลสถานที่อยู่ในขอบข่ายงานใด

 . การควบคุมดูแลสถานที่ . การประเมินผลการใช้อาคารสถานที่

 . การบำรุงรักษาอาคารสถานที่ . การจัดสร้างอาคารสถานที่

 

27. บทบาทที่สำคัญที่สุดของผู้บริหารการศึกษาในการบริหารงานอาคารสถานที่ คือข้อใด

 . กำหนดนโยบายการจัดหา การใช้การบำรุงรักษา การควบคุมและการประเมินผล

 . การดุแลจัดหาบุคลากรเพื่อการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

 . ส่งเสริมให้การใช้อาคารสถานที่เกิดประโยชน์สูงสุด และมีประสิทธิภาพ

 . ส่งเสริมให้นักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการใช้อาคารสถานที่

 

28. การส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนรับผิดชอบอาคารสถานที่จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานใดมากที่สุด

 . การจัดสร้างอาคารสถานที่ . การประเมินผลการใช้อาคารสถานที่

 . การบำรุงรักษาอาคารสถานที่ . การใช้อาคารสถานที่

 

29. ข้อใดเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลอาคารสถานที่

 . จัดให้มีแผนผังบริเวณโรงเรียน

 . ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเมื่อมีผู้มาขอใช้อาคารสถานที่

 . ตรวจสภาพของอาคารอย่างสม่ำเสมอ

 . จัดให้มีการซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่ชำรุด

30. ผู้บริหารสถานศึกษาควรกำหนดห้องอำนวยการหรือห้องทำงานของผู้บริหารโรงเรียนไว้ใน

อาคารตามข้อใด

 . อาคารหน้าสุดเพื่อความสะดวกในการติดต่อ

 . อาคารที่สง่างามและปลอดภัยในการเก็บทรัพย์สินมีค่า

 . ห้องหรืออาคารที่อยู่ใจกลางของบริเวณพื้นที่

 . อาคารที่มีเสาธงของโรงเรียนตั้งแต่ด้านหน้าอาคารนั้น

 

DVD เตรียมสอบศึกษานิเทศก์ ที่กำลังเปิดสอบ ทั่วประเทศ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติว
และการติวสอบต้องใช้เวลาและเงินจำนวนมาก
แต่จะดีไหมถ้าท่านสามารถติวสอบเองได้เองหรือบางท่านอาจจะไม่มีเวลาอ่านหนังสือ ขี้เกียจอ่านหนังสือ ท่านก็สามารถเอาไฟล์ MP3
จากแผ่นนี้ไปลงใน มือถือ ipad iphone ใช้ฟังในรถยนต์ หรือฟังควบคู่กับการทำกิจกรรมต่างๆ ท่านก็สามารถจำได้เท่ากับการอ่าน

MP3 ติวสอบศึกษานิเทศก์
" ประกอบด้วย เนื้อหา และแบบฝึกหัด 
การันตีได้ผล...วัดจากการมีผู้สอบได้แล้ว
แผ่น DVD ประกอบด้วย

MP3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา
MP3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
MP3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
MP3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
MP3 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
MP3 คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ วิชาชีพ ครู
MP3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พศ.2557
MP3 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
MP3 สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
E-Book นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
E-Book สรุป ข่าวเด่น สถานการปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก
*รับประกันคุณภาพ*    
สอบถามรายละเอียดที่  

Line : testthai1

ราคาชุดละ 2,500 บาท / จัดส่งถึงที่...
คอร์ส DVD
 ชุดเตรียมสอบ+ หนังสือแนวข้อสอบศึกษานิเทศก์

จำหน่ายเอกสารเตรียมสอบศึกษานิเทศก์
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา

- นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

- ถาม - ตอบ งานของเขตพื้นที่การศึกษา

ถาม -ตอบ งานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์

- แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- แนวข้อสอบ พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- แนวข้อสอบ พรก.หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

- แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

- แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2539

- คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

- จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

- สรุป ข่าวเด่น สถานการณ์ปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก

- การศึกษาไทยกับประชาคมอาเซียน


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


decho 2014-11-19 11:26
111111111


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบ ศึกษานิเทศก์ ใช้สอบทั่วประเทศ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.025200 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us